eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym barier ochronnych na terenie miasta Zabrze w roku 2023 z podziałem na części.Ogłoszenie z dnia 2023-01-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym barier ochronnych na terenie miasta Zabrze w roku 2023 z podziałem na części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242783530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kasprowicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-803

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzd.miastozabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.miastozabrze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.mzd.miastozabrze.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym barier ochronnych na terenie miasta Zabrze w roku 2023 z podziałem na części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2f00722-6ca4-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00020153

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028832/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz barier energochłonnych na terenie miasta Zabrze w 2022 roku z podziałem na części.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460566/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DR.260.37.2022.PG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 819368,75 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi robota budowlana polegająca na bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Zabrze w roku 2023.
Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą być wykonywane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311 z późn. zm.) oraz wytycznymi podanymi w STWiORB.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – Projektowane postanowienia umowy oraz załącznik nr 7, na który składa się:
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 34992200-9 - Znaki drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

34992300-0 - Znaki uliczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1048642,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1048642,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1048642,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FENIX SR Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 147461282

7.3.3) Ulica: Broniewskiego 22A/33

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-771

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1048642,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.