eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym barier ochronnych na terenie miasta Zabrze w roku 2023 z podziałem na części.Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym barier ochronnych na terenie miasta Zabrze w roku 2023 z podziałem na części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242783530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kasprowicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-803

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzd.miastozabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.miastozabrze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym barier ochronnych na terenie miasta Zabrze w roku 2023 z podziałem na części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2f00722-6ca4-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460566

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028832/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz barier energochłonnych na terenie miasta Zabrze w 2022 roku z podziałem na części.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.mzd.miastozabrze.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.mzd.miastozabrze.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy postępowania oraz tytułem przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat@mzd.miastozabrze.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail; sekretariat@mzd.miastozabrze.pl za wyjątkiem oferty i załączników do oferty, które należy przekazać elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji)
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 poz.2452 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
12. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .odt, doc, docx, pdf i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
13. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg. Dane kontaktowe w rozdziale I SWZ.
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Dróg jest Pan Marcin Zemła, kontakt: iod@mzd.miastozabrze.pl,
c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1;
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
e) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do wskazanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Dalsze uregulowania zostały zawarte w rozdziale XXXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DR.260.37.2022.PG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi robota budowlana polegająca na bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Zabrze
w roku 2023.

Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą być wykonywane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311 z późn. zm.) oraz wytycznymi podanymi w STWiORB.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – Projektowane postanowienia umowy oraz załącznik nr 7, na który składa się:
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 34992200-9 - Znaki drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

34992300-0 - Znaki uliczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:
a) cena - waga 60%
b) czas realizacji zgłoszenia awaryjnego – waga 20%
c) wysokość kary umownej (K) zadeklarowanej przez Wykonawcę do zapłacenia przez niego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac – dotyczy przypadków o których mowa w § 10 ust. 1 pkt), d), e), f) projektowanych postanowień umownych załącznik nr 1 do SWZ– waga 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zgłoszenia awaryjnego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kary umownej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

A. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej, że w okresie ostatnich pięciu lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na montażu i utrzymywaniu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
na drogach publicznych w mieście o łącznej wartości co najmniej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) PLN brutto, w tym co najmniej jedna o wartości nie niższej niż 350.000,00 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) PLN brutto
lub
wykonał lub należycie wykonuje co najmniej dwie usługi i/lub dostawy polegające na montażu
i utrzymywaniu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
na drogach publicznych w mieście o łącznej wartości co najmniej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) PLN brutto, w tym co najmniej jedna o wartości nie niższej niż 350.000,00 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) PLN brutto
Uwagi:
1. W przypadku podmiotów działających wspólnie, warunek zdolności technicznej podlega sumowaniu.
2. W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze usługi/dostawy, Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku.
*Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia
w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.
Zamawiający wskazuje ponadto, że roboty budowlane, o których mowa powyżej, będą uznane za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia został potwierdzony przez inwestora lub podmiot działający w imieniu inwestora jako należycie wykonany, tj. zostało podpisane świadectwo przejęcia robót, protokół odbioru bądź inny dokument równoważny, potwierdzający należyte wykonanie robót.
B. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia), posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący:
1) 1 (jedną) osobą, sprawującą funkcję kierownika zadania, która posiada doświadczenie przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych i/lub usług i/lub dostaw polegających na montażu i utrzymywaniu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych w miastach
2) 4 (czterema) osobami do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia na terenie miasta Zabrze, przy czym co najmniej dwie z nich posiadają uprawnienia do kierowania ruchem drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 2016 poz. 143 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Uwaga:
W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek podlega sumowaniu.
C. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu, urządzeniami w następujących minimalnych ilościach:
- odpowiednio oznakowane jako wykonujące czynności na drodze (zgodnie z artykułem 54 ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20.06.1997r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 988, 1002, 1768, 1783) i opatrzone nazwą Wykonawcy samochody – min. 3 szt. (w tym co najmniej jeden o dopuszczalnej masie całkowitej min. 3,5 tony umożliwiający przewóz większej ilości znaków, słupków, progów zwalniających, barier itp.)
- agregat prądotwórczy – minimum 1 szt.
- przyrząd do wykrywania urządzeń podziemnych oraz aparatury elektrycznej i elektronicznej – minimum 1 szt.
- wiertnica do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym – minimum 1 szt.
- betoniarka przewoźna do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro” – minimum 1 szt,
- przewoźny zbiornik na wodę – minimum 1 szt,
- myjka wysokociśnieniowa – minimum 1 szt.
- szlifierka – minimum 1 szt.
- pistolet natryskowy do malowania – minimum 1 szt,
- zestaw znaków drogowych (wraz z konstrukcjami wsporczymi – słupkami, podstawami gumowymi) niezbędnych do tymczasowego oznakowywania awarii i miejsc prowadzonych prac związanych z utrzymaniem oznakowania pionowego dróg jako komplet obejmujący minimum:
lp Symbol znaku/urządzenia ilość min.
1 A11 2
2 A12a 2
3 A12b 2
4 A12c 2
5 A14 4
6 A30 4
7 B1 4
8 B2 2
9 B21 2
10 B22 2
11 B25 2
12 B27 2
13 B31 2
14 B36 2
15 B41 4
16 B42 2
17 C9 2
18 C10 2
19 D4a 2
20 D4d 2
21 D5 2
22 U20a 10
23 U20b 5
24 U20c 10
25 U3c 5
26 U3d 5
27 U21a/b 20
28 U23 10
29 bariera siatkowa 10
30 fala świetlna wraz z akumulatorem 2 komplety
Uwaga: w przypadku podmiotów działających wspólnie warunek podlega sumowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie od dnia wezwania, celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie od dnia wezwania, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. XIV 2.d) ppkt A i B, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia).
A. Wykazu usług/dostaw/robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane lub usługi/dostawy zostały wykonane należycie, (wypełniony zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ).
Uwaga:
• Dowodami, o których mowa w powyżej są:
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/usługi/dostawy zostały wykonane, inne dokumenty – jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.
• Okres, o którym mowa powyżej wyrażony w latach, (tj. 5 lat), liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
• Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
B. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ).
C. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami ( wypełniony zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wysokość wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą tj. od dnia 12.12.2022 roku do dnia 10.01.2023 roku, jako zabezpieczenie dotrzymania warunków złożonej oferty w wysokości: 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy o sprawie zamówienia publicznego , zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę tych Wykonawców (chyba że umowa ta została załączona do oferty), zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
a. wyznaczenie Lidera;
b. wzajemne zobowiązania Partnerów;
c. części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Partnerów;
d. brak możliwości wypowiedzenia Umowy Konsorcjum w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia;
e. solidarną odpowiedzialność Partnerów za należyte wykonanie zamówienia.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art.112 ust.2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku , o którym mowa w ust.3 i 4 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (należy wskazać te warunki udziału w postępowaniu, które spełnia wykonawca składający oświadczenie) składa każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z warunkami określonymi w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa zamówienia:
Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym barier ochronnych na terenie miasta Zabrze w roku 2023 z podziałem na części.
Część nr 1: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.