eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta KatowiceOgłoszenie z dnia 2022-01-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166309

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. Kantorówny 2a

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-381

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzum@mzum.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-623b62da-7538-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020028

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób przygotowania ofert - Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert1) Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2)Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu. 3) Wyjaśnienia - Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ należy przesłać za pośrednictwem Platformy: 4) Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy.5) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa. 6) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.7) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w SWZ.8) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania w przypadku oferty w systemie został opisany w Instrukcji korzystania z Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania:1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.2)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest / Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, telefony: (032) 256-99-17, 256-99-01, 256-80-53,telefax: 256-98-Ogłoszenie nr z dnia Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostaw47/.3) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach jest Pani/Pani Andrzej Ponikło, kontakt: iod@mzum.katowice.pl i pod numerem telefonu: 32 256 99 01w. 147 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym wtrybiepodstawowym.5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, któremu udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz zgodnie z przepisami ustawy Pzp.6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawyPzp.8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 10) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych z wiązanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13ust. 4).Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5RODO.W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (wzór załącznik Nr 13 do SWZ) przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 11)Więcej informacji w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/I/2022/WP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane związane z modernizacją sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Katowice.
Opis realizacji zadania:
Zadania modernizacyjne objęte przedmiotem zamówienia odbywać się będą na terenie miasta Katowice w różnych rejonach miasta wskazanych przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji:
Zgodnie z Prawem zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu minimalnego gwarantowanego zakresu zamówienia o wykaz robót i zakres zawarty w formularzu tabelarycznym zgodnie z załącznikiem nr 12.
Skorzystanie z opcji będzie możliwe w czasie od 01.04.2022r. do 30.11.2022r. i odbywać się będzie jednorazowo lub wielokrotnie poprzez pisemne notyfikacje Zamawiającego wskazujące szczegółowy zakres opcji, jej wartość.
Poprzez notyfikację opcji przedmiot umowy podlegający realizacji ulega odpowiedniemu rozszerzeniu, przy czym do zadań realizowanych w ramach opcji stosuje się zapisy wszystkie zapisy umowy dot. zadań realizowanych w zakresie podstawowym

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,- taki warunek nie wynika z odrębnych przepisów .3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli:
a) Doświadczenie zawodowe.
Wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia obejmujące wykonanie budowy lub remontu instalacji oświetlenia drogowego - o wartość nie niższej niż 100 000,00 zł brutto,
b) potencjał techniczny.
Wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej nw. sprzętem:
- co najmniej 1 podnośnikiem samochodowym o wysięgu co najmniej 12m,
- co najmniej 1 podnośnikiem samochodowym hydraulicznym o wysięgu co najmniej 17m,
- co najmniej 2 samochodami dostawczymi towarowo-osobowymi,
- co najmniej 1 samochodem do 3,5t,
- co najmniej 1 samochodem ciężarowym,
- co najmniej 2 minikoparkami o masie do 3,5t,
- co najmniej 1 samochodem ciężarowym z HDS o udźwigu minimum 0,9t wraz z przyczepą dłużycową,
- co najmniej 1 miernik do pomiaru natężenia oświetlenia,
- co najmniej 1 miernik do pomiaru rezystancji uziemienia spełniającego normę PN-EN61557,
- co najmniej 1 miernik do pomiaru wyłączników różnicowoprądowych i impedancji pętli zwarcia spełniającego normę PN-EN61557,
- co najmniej 1 lokalizator tras kabli,
- co najmniej 1 zestaw narzędzi podstawowych do pracy pod napięciem,
- dwoma środkami łączności tj. jedną osobą dyspozycyjną posiadającą telefon komórkowy (dostępną całą dobę, również w dni robocze i święta) oraz jednym kontem e-mail;
c) Kadra techniczna.
Wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
• Minimum 6 osób (minimum trzy brygady) posiadających świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji Grupa 1 pkt 2 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV), pkt 3 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1kV), pkt 7 (sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego).
• Minimum 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji Grupa 1 pkt 8 (elektryczna sieć trakcyjna).
• Minimum 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji Grupa 1 pkt 10 (aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń wymienionych w pkt. 2, 3, 7, 8).
• Minimum 2 osoby posiadających świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji Grupa 1 pkt 2 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV), pkt 3 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1kV), pkt 7 (sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego), pkt 8 (elektryczna sieć trakcyjna), pkt 10 (aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń wymienionych w pkt. 2, 3, 7, 8).
• Minimum 2 osoby posiadające uprawnienia dozorowe w zakresie wykonywania prac pod napięciem:
• na urządzeniach elektroenergetycznych na napięciu do 1 kV
• przy odłączaniu i podłączaniu uziemień w liniach nN

• Minimum 4 osoby posiadające uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem:
• na urządzeniach elektroenergetycznych na napięciu do 1 kV (linie napowietrzne gołe i izolowane, linie kablowe, urządzenia rozdzielcze)
• przy odłączaniu i podłączaniu uziemień w liniach nN

• Minimum 2 osoby posiadające upoważnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń energetycznych w zakresie wydawania poleceń na wykonywanie prac pod napięciem i organizowanie prac pod napięciem na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A.:
• w sieciach elektroenergetycznych do 1kV
• przy odłączaniu i podłączaniu uziemień w liniach nN
• Minimum 4 osoby posiadające upoważnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń energetycznych w zakresie wykonywania prac pod napięciem na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A.:
• na napowietrznych liniach elektroenergetycznych do 1kV
• przy urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV
• przy odłączaniu i podłączaniu uziemień w liniach o napięciu nN
• Minimum 2 osoby posiadające uprawnienia UDT do obsługi podestów ruchomych.
• Minimum 2 osoby posiadającą uprawnienia do obsługi dźwigu lub HDS.
• Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym.
• Minimum 2 osoby posiadające uprawnienia do obsługi koparki.
• Minimum 3 osobami posiadającymi zaświadczeniem wydanym przez uprawniony organ o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania czynności związanych z kierowania ruchem.
• Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do obsługi pił mechanicznych do ścinki drzew.
• Minimum 2 osoby dyspozycyjne przez 24 h na dobę 7 dni w tygodniu.
Uwaga:
1) W przypadku gdy zakres robót będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest w Wykazie wykonanych robót wyodrębnić rodzajowo, roboty o których mowa wyżej.
2) Jeśli Wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która będzie odpowiadała zakresowi określonemu przez zamawiającego.
3) W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, warunek winien spełnić co najmniej jeden z członków konsorcjum.
4) Jeśli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, a podmiot udostępniający te zdolności nabył je przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która odpowiada udostępnianym zdolnościom

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Wykaz podmiotowych środków dowodowych Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
Uwaga! Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu robót budowlanych (załącznik nr 3) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 7 ppkt a), dotyczy robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) wykazu osób, (załącznik nr 2) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
c) wykazu narzędzi, (załącznik nr 2) wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 18.000,00 zł (słownie:osiemnaścietysięcyzłotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, , składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.· Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie (załącznik w SWZ) , z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy· Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie(załącznik w SWZ ), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wymagana forma:Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze
Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-31 09:55

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-31 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca składa ofertę na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice 2. Informacje na temat dokumentów składanych wraz z ofertą zostały określone w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.