eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Sukcesywna dostawa mięsa wołowego do Ogrodu Zoologicznego w Opolu w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-01-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa mięsa wołowego do Ogrodu Zoologicznego w Opolu w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OGRÓD ZOOLOGICZNY W OPOLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530575575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spacerowa 10

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-094

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774564267 wew 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zoo.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zoo.opole.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa mięsa wołowego do Ogrodu Zoologicznego w Opolu w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da49462e-6716-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00017621

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045621/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa mięsa wołowego do Ogrodu Zoologicznego w Opolu w 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461514/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DTG.3414-14/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 558873 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część pierwsza: mięso

a. 11100 kg zadów wołowych bez kręgosłupa.
b. 7880 kg mięsa wołowego rozbiorowego świeżego.
c. 3120 kg mięsa wołowego rozbiorowego drobnego 80% mięsa i do 20% tłuszczu.

Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu ok. 20% w każdym asortymencie przedmiotu zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zady i mięso wołowe rozbiorowe muszą spełniać następujące warunki:
• muszą być pełnowartościowe,
• pochodzić z uboju (wykluczone sztuki padnięte),
• muszą być poddane badaniom weterynaryjnym i do każdej dostarczanej partii przedmiotu zamówienia należy dołączyć świadectwo weterynaryjne,
• posiadać kategorię D, klasa umięśnienia R oraz klasy odtłuszczenia III,
• schłodzone (niemrożone),
• świeże, koloru czerwonego,
• elementy rozbioru ćwierci wołowych: górna zrazowa, dolna zrazowa, ligawa, polędwica, antrykot, rostbef, kark, goleń, elementy łopatki: kulka, mięsień nadgrzbietowy, mięsień podgrzbietowy i pręga,
• powinny być transportowane samochodem chłodnią, a samochód musi posiadać decyzję lub zaświadczenie o dopuszczeniu środka transportu do przewozu mięsa wydane przez Inspekcję Weterynaryjną lub Sanitarną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15111000-9 - Mięso wołowe

4.5.5.) Wartość części: 665069,92 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Część druga: podroby

c) 850 kg serca wołowe
d) 100 kg wątroba wołowa.

Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu ok. 20% w każdym asortymencie przedmiotu zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Podroby wołowe muszą spełniać następujące warunki:
• muszą być pełnowartościowe,
• pochodzić z uboju (wykluczone sztuki padnięte),
• muszą być poddane badaniom weterynaryjnym i do każdej dostarczanej partii przedmiotu zamówienia należy dołączyć świadectwo weterynaryjne,
• schłodzone (niemrożone),
• świeże, koloru czerwonego,
• powinny być transportowane samochodem chłodnią, a samochód musi posiadać decyzję lub zaświadczenie o dopuszczeniu środka transportu do przewozu mięsa wydane przez Inspekcję Weterynaryjną lub Sanitarną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15111000-9 - Mięso wołowe

4.5.5.) Wartość części: 9229,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 483760,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 483760,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 483760,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UBOJNIA ZWIERZĄT LESZEK GREGORCZUK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9160002604

7.3.3) Ulica: WROCŁAWSKA 63

7.3.4) Miejscowość: BUKOWICE

7.3.5) Kod pocztowy: 56-321

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 676235,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UBOJNIA ZWIERZĄT RZEŹNYCH LESZEK GREGORCZUK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9160002604

7.3.3) Ulica: WROCŁAWSKA 63

7.3.4) Miejscowość: BUKOWICE

7.3.5) Kod pocztowy: 56-321

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 676237,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.