eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowy drogi od skrzyżowania z ulicami: Czwartaków i Swojską .....Ogłoszenie z dnia 2023-01-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowy drogi od skrzyżowania z ulicami: Czwartaków i Swojską .....

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA - MIASTO PŁOCK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016086

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@plock.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://nowybip.plock.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowy drogi od skrzyżowania z ulicami: Czwartaków i Swojską .....

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-757ec66c-901c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00016977

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037669/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.66 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej budowy łącznika Czwartaków-Graniczna-Centrum-do ul. Wyszogrodzkiej oraz ulicy Wodnej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/713120

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/713120

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest:
a) Platforma, dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_plock i formularz Wyślij wiadomość (dostępny na stronie postępowania).
Uwaga! Komunikat Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert.
b) przetargi@plock.eu w sytuacjach awaryjnych np. nie działania Platformy.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie, a nie za pośrednictwem email.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w Regulaminie Platformy.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy na Platformie został podany w instrukcji dla Wykonawców.
5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
6. Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach dopuszczalnych odpowiednimi przepisami prawa: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na pdf.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie jednego z formatów: .zip .7Z.
7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji podpisów. 
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
9. 5. Forma dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami Działu III Projektowane postanowienia umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.1.91.2022/AS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowy drogi od skrzyżowania z ulicami: Czwartaków i Swojską do ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki (etap I) wraz z budową ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki (etap II) oraz włączenia/zjazdu drogi rowerowej (na północ i na południe) na aktualną drogę serwisową biegnącą wzdłuż trasy ks. Jerzego Popiełuszki, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna - Centrum – do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną)”.


Zakres minimalny (podstawowy):
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem właściwej zgody/zgód organu administracji architektoniczno – budowlanej, zezwalających na wykonanie robót budowlanych, tj. decyzji organu administracji architektoniczno - budowlanej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji - pozwolenia na budowę, skutecznego zgłoszenia budowy – w zależności co będzie właściwe, a jeżeli będzie taka konieczność lub potrzeba, uzyskanie więcej niż jednej takiej zgody.

Zakres opcjonalny (opcja):
Nadzór autorski.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Nadzór autorski sprawowany będzie w okresie prowadzenia robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej, do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych i zgłoszenia zakończenia robót inwestycji/uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający wymaga:
1) aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył, co najmniej:
a) 1 dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z infrastrukturą techniczną o wartości nie niższej niż 300.000,00 zł brutto
lub
1.
b) 2 dokumentacje projektowo - kosztorysowe wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej wartości nie niższej niż 300.000,00 zł brutto,

2) aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego, następujące osoby, tj. minimum:

a) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń*,

b) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń*,

c) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*,

d) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej w ograniczonym zakresie,

e) jedną osobę posiadającą udokumentowane doświadczenie w realizacji inwentaryzacji dendrologicznych legitymującą się wykształceniem kierunkowym:
– 1 rok doświadczenia zawodowego – absolwent studiów magisterskich na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo
lub
– 2 lata doświadczenia zawodowego dla osób:
• absolwent studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo,
• technik architektury krajobrazu,
• absolwent kierunków przyrodniczych takich jak: ochrona środowiska, biologia lub ekologia
lub
– 4 lata doświadczenia zawodowego – absolwenci innych kierunków studiów lub kursów zawodowych dotyczących prac z drzewami,

f) jedną osobę posiadającą udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów ochrony zieleni i legitymującą się wykształceniem kierunkowym:
– 2 lata doświadczenia zawodowego – inspektor nadzoru terenów zieleni lub drzew, legitymujący się ukończonym kursem z tego zakresu
lub
– 3 lata doświadczenia zawodowego – absolwent studiów magisterskich na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo
lub
– 4 lata doświadczenia zawodowego – absolwent studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo.

g) jedną osobę posiadającą tytuł zawodowy nadany absolwentowi uczelni wyższej kierunku architektura krajobrazu po ukończeniu studiów inżynierskich oraz doświadczenie zawodowe minimum 3 letnie przy projektowaniu.

Zamawiający uzna, warunek za spełniony, jeśli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego jedną osobę, która będzie spełniać jednocześnie wszystkie wymagania z punktu 2) ppkt e), f), g).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne dokumenty dołączane do oferty:
1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 3 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. /jeżeli dotyczy/
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia – Załącznik Nr 4./jeżeli dotyczy/

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna:
1) W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta wspólna musi spełniać wymagania:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu
lub
- pełnomocnik w imieniu każdego z Wykonawców.
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu)
lub
- pełnomocnik w imieniu każdego z Wykonawców osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami Działu III Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Pełna nazwa zadania: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowy drogi od skrzyżowania z ulicami: Czwartaków i Swojską do ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki (etap I) wraz z budową ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki (etap II) oraz włączenia/zjazdu drogi rowerowej (na północ i na południe) na aktualną drogę serwisową biegnącą wzdłuż trasy ks. Jerzego Popiełuszki, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna - Centrum – do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną)”.
2. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy:

Zakres minimalny (podstawowy):

1) Termin wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 Projektowanych postanowień umowy, ustala się na 14 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
2) Termin przekazania Zamawiającemu Koncepcji wraz z inwentaryzacją dendrologiczną, wyznaczonymi strefami ochrony drzew i krzewów, projektem (planem) ochrony zieleni – 8 tygodni od daty zawarcia Umowy.

Zakres opcjonalny (opcja):
Wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie pełnienia Nadzoru autorskiego, nastąpi w terminie określonym zgodnie z §2 ust. 4 pkt 1) Umowy. Niezwłocznie po podpisaniu umowy na roboty budowlane, Zamawiający pisemnie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.