eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ / ZP-22-154BNOgłoszenie z dnia 2023-01-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ / ZP-22-154BN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: SPSKM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289070

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Francuska

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-027

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: duo@spskm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spskm.katowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.platformazakupowa.pl/transakcja/697257

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ / ZP-22-154BN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8179c424-70ac-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00012141

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00103273/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Wykonanie dok. projektowej na przebudowę zbiornika p.poż i systemu jej dystrybucji w hydroforni , na przebudowę Hydroforni w budynku Oddz. Chorób Wewn. , na przebudowę pomieszczeń Lab.Hematologicznego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468279/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-22-154BN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 89657,86 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji hydroforowni w piwnicach budynku oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej SPSKM przy ul. Reymonta 8 w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 22634,18 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowa zbiornika wody p.poż i systemu jej dystrybucji w hydroforni przy ul. Francuskiej znajdujących się na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Francuskiej 20-24 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 67023,68 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia dla zadania: nr 1 wynosi 22 634,18 zł brutto a cena najkorzystniejszej oferty wynosi 139 728,00 zł brutto. nr 2 wynosi 67 023,68 zł brutto a cena najkorzystniejszej oferty wynosi 104 673,00 zł Zamawiający nie może zwiększyć kwoty dla zadania 1 i 2 do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia dla zadania: nr 1 wynosi 22 634,18 zł brutto a cena najkorzystniejszej oferty wynosi 139 728,00 zł brutto. nr 2 wynosi 67 023,68 zł brutto a cena najkorzystniejszej oferty wynosi 104 673,00 zł Zamawiający nie może zwiększyć kwoty dla zadania 1 i 2 do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.