eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie gminy Gniezno w okresie od 31 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 rOgłoszenie z dnia 2022-01-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie gminy Gniezno w okresie od 31 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GNIEZNO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259519

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleje Władysława Stanisława Reymonta 9-11

1.4.2.) Miejscowość: Gniezno

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.4.7.) Numer telefonu: 61 424 57 50

1.4.8.) Numer faksu: 61 424 57 51

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ug.gniezno.idsl.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzadgminy.gniezno.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00011171

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00007969/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji szwajcarskiej zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Przy ocenie spełnienia tego warunku udziału Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum) posiadanie uprawnień o których mowa wyżej, jest wymagane dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w takim zakresie, w jakim będą oni wykonywać usługę.
Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe
- Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę wykonywaną w sposób ciągły przez okres minimum 9 miesięcy o wartości minimum 500 000 zł brutto polegającą na dowozie dzieci do szkół w formie przewozów regularnych specjalnych wraz z opiekunami z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania/wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania w/w warunku będzie dokonywana metodą: spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty.
b. Wykonawca dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem tj. 7 kierowcami dysponującymi aktualnym prawem jazdy kat. D zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i 7 opiekunami posiadającymi aktualne szkolenie dotyczące umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
c. Wykonawca posiada potencjał techniczny tj. min. 7 pojazdów przeznaczonych do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących:
 1 pojazd z liczbą miejsc siedzących co najmniej 62 plus kierowca,
 6 pojazdów z liczbą miejsc siedzących co najmniej 42 plus kierowca

Każdy pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC, zapewniające wykonanie przewozów w odpowiednich warunkach bezpieczeństwa, higieny i wygody. Przewóz powinien być realizowany zgodnie z ustawą Prawo przewozowe i ustawą Prawo o ruchu drogowym.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie wymóg wykonania co najmniej jednej usługi wykonywanej w sposób ciągły, przez okres minimum 9 miesięcy o wartości minimum 500 000 zł brutto, polegający na dowozie dzieci do szkół w formie przewozów regularnych specjalnych wraz z opiekunami dotyczy wspólnie każdego z Wykonawców tylko w warunku wartości minimalnej zamówienia. Warunek dotyczący realizacji usługi w formie przewozów regularnych zamkniętych dotyczy oddzielnie każdego z Wykonawców wspólnie składających ofertę. Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

Po zmianie:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji szwajcarskiej zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Przy ocenie spełnienia tego warunku udziału Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum) posiadanie uprawnień o których mowa wyżej, jest wymagane dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w takim zakresie, w jakim będą oni wykonywać usługę.
Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe
- Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę wykonywaną w sposób ciągły przez okres minimum 9 miesięcy o wartości minimum 450 000 zł brutto polegającą na dowozie dzieci do szkół w formie przewozów regularnych specjalnych wraz z opiekunami z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania/wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania w/w warunku będzie dokonywana metodą: spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty.
b. Wykonawca dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem tj. 7 kierowcami dysponującymi aktualnym prawem jazdy kat. D zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i 7 opiekunami posiadającymi aktualne szkolenie dotyczące umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
c. Wykonawca posiada potencjał techniczny tj. min. 7 pojazdów przeznaczonych do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących:
 1 pojazd z liczbą miejsc siedzących co najmniej 62 plus kierowca,
 6 pojazdów z liczbą miejsc siedzących co najmniej 42 plus kierowca

Każdy pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC, zapewniające wykonanie przewozów w odpowiednich warunkach bezpieczeństwa, higieny i wygody. Przewóz powinien być realizowany zgodnie z ustawą Prawo przewozowe i ustawą Prawo o ruchu drogowym.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie wymóg wykonania co najmniej jednej usługi wykonywanej w sposób ciągły, przez okres minimum 9 miesięcy o wartości minimum 450 000 zł brutto, polegający na dowozie dzieci do szkół w formie przewozów regularnych specjalnych wraz z opiekunami dotyczy wspólnie każdego z Wykonawców tylko w warunku wartości minimalnej zamówienia. Warunek dotyczący realizacji usługi w formie przewozów regularnych zamkniętych dotyczy oddzielnie każdego z Wykonawców wspólnie składających ofertę. Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.