eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie gminy Gniezno w okresie od 31 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 rOgłoszenie z dnia 2022-02-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie gminy Gniezno w okresie od 31 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GNIEZNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Władysława Stanisława Reymonta 9-11

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 424 57 50

1.5.8.) Numer faksu: 61 424 57 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ug.gniezno.idsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzadgminy.gniezno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie gminy Gniezno w okresie od 31 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a03321b5-6fb2-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00056910

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007564/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Dowóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci do szkół na terenie gminy Gniezno

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00007969/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GR.271.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia jest dowożenie (rozumiane jako dowóz i odwóz) dzieci na zajęcia szkolne wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu do:
1) Szkoły Podstawowej w Jankowie Dolnym
2) Szkoły Podstawowej w Zdziechowie
3) Szkoły Podstawowej w Mnichowie i Szczytnikach Duchownych
Łączna długość dzienna tras nie przekroczy 650 km
Wykaz szkół oraz przewidywana liczba dzieci dowożonych stanowi załącznik do SWZ.
2. Postępowanie nie zostało podzielone na części:
3.Przewidywane trasy w trakcie obowiązywania umowy
3.1. do Szkoły Podstawowej w Jankowie Dolnym – 4 trasy ( dowozy: 2 trasy poranne i 1 trasa przedpołudniowa oraz 5 tras odwozy)
3.2. do Szkoły Podstawowej w Zdziechowie – (dowozy 3 trasy oraz 4 trasy odwozy)
3.3.do Szkoły Podstawowej w Mnichowie i Szczytnikach Duchownych – ( dowozy 2 trasa oraz 4 tras odwozy)
3.4. Średnia dzienna liczba kilometrów w dniu świadczenia usługi przyjęta do wyceny oferty wynosi 650 km.
3.5. Przewidywana liczba dni realizacji usługi dowozowej w trakcie umowy: 179 dni w 2022. Szczegółowy zakres tras i godzin przejazdów zostaną określone każdorazowo po ustaleniu planu zajęć w poszczególnych szkołach. Przewóz uczniów do szkół na terenie gminy Gniezno będzie realizowany: w formie przewozów regularnych specjalnych.
Transport dzieci ma zapewnić dowóz i odwóz dzieci, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania uczniów w podróży.
Szczegóły opisano w SWZ i załącznikach

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 657377,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 657377,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 657377,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowe „Joanna” Zbigniew Brzuszkiewicz ul. Prześwit 4 62-200 Gniezno

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7841008452

7.3.3) Ulica: ul. Prześwit 4

7.3.4) Miejscowość: Gniezno

7.3.5) Kod pocztowy: 62-200

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 657377,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.