eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skwierzyna › Dostawa doposażenia komputerowego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie SkwierzynaOgłoszenie z dnia 2022-01-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa doposażenia komputerowego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skwierzyna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966929

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Skwierzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-440

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 95 721 65 10

1.5.8.) Numer faksu: +48 95 721 65 39

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@skwierzyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skwierzyna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa doposażenia komputerowego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f69d814-72b3-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00011022

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.skwierzyna.pl/zamowienia_publiczne/12/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zp@skwierzyna.pl .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zp@skwierzyna.pl
1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- Jeremi Kowalski – Koordynator Projektu – nr tel. 095 7216514,
- Bartosz Wawrzyniak – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych – nr tel. 095 7216529, e-mail: zp@skwierzyna.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany. wycofania oferty lub wniosku" oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
Ofertę, arkusz cenowy, formularz specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu i oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) w szczególności: .pdf, doc, .docx, .xps, .odt, .rtf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
,


■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Skwierzyna ul. Rynek 1 66-440 Skwierzyna nr tel./fax:+48 95 721 65 10 / 95 721 65 39;
■ Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: dr n. prawn. Bartosz Pawelczyk – radca prawny; Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik spółka cywilna ul. Różana 13/3 61-577 Poznań , e-mail: inspektor@rodo-krp.pl , nr tel.: 792 304 042
■ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa doposażenia komputerowego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna” o sygn.: ZP.271.1.2022 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp;
■ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
■ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
■ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
■ posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
■ nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.
• wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
• w trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych: 40 laptopów w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna” wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym.
Specyfikacja techniczna, wymagania minimalne:
Dane techniczne
• Typ: komputer przenośny
• Monitor/ wyświetlacz: LCD, min. 15,6”
• Rozdzielczość matrycy: min. HD 1366 x 768
• Wydajność obliczeniowa procesora: w teście Passmark - CPU Mark wg. wyników procesorów publikowanych na dzień 20.12.2021 r. na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php , procesor uzyskujący wynik co najmniej 13,200 punktów.
• Płyta główna z chipsetem rekomendowanym przez producenta procesora
• Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access). Karta graficzna obsługująca funkcje: DX10.1 oraz DirectX 11
• Pamięć operacyjna: min. 8 GB
• Parametry pamięci masowej: min. 256 GB SSD
• Wyposażenie multimedialne: zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo
• Wymagania dodatkowe:
- Łączność: Wi-Fi 802.11 min. n, LAN 1Gbps
- Rodzaje wejść/wyjść: porty USB - min. 3 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt., HDMI - 1 szt.
- Moduł TPM 2.0
• System operacyjny: System licencjonowany w architekturze 64 bitowej w wersji polskojęzycznej. Licencja ta powinna być potwierdzona etykietą potwierdzającą legalność systemu operacyjnego. Klucz instalacyjny systemu operacyjnego powinien być fabrycznie zapisany w BIOS komputera i wykorzystywany do instalacji tego systemu oraz jego aktywowania. System operacyjny oparty na systemie plików NTFS

• Oprogramowanie biurowe, wymagania szczegółowe:
1. Edytor tekstu: Edytor tekstu musi umożliwiać:
a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności,
b. Wstawianie oraz formatowanie tabel,
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,
d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego,
e. Automatyczne tworzenie spisów treści,
f. Formatowanie nagłówków i stopek stron,
g. Określenie układu strony,
h. Wydruk dokumentów.
2. Arkusz kalkulacyjny: Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
a. Tworzenie wykresów liniowych, słupkowych, kołowych,
b. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe, oraz formuły przeprowadzające operację, matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych,
c. Wyszukiwanie i zmianę danych,
d. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
3. Program do tworzenia prezentacji: Program musi umożliwiać:
a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych,
b. Umieszczanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,
c. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego.
4. Inne: Licencja musi umożliwiać na użytkowanie oprogramowania biurowego w jednostkach oświatowych (szkołach) w polskiej wersji językowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę (oraz wniesienie) sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został SWZ i w załączniku nr 1b do niniejszej SWZ - Formularz specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu oraz CPU Benchmarks. Przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Cały asortyment składający się na przedmiot zamówienia powinien być nowy, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadne urządzenie nie może być wcześniej używane, wyprodukowane najpóźniej 12 miesięcy przed złożenia oferty (dotyczy również podzespołów), być sprawne i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczony asortyment musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. Asortyment składający się na przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone programy i systemy operacyjne, wystawione na rzecz zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia pod adresy wskazane przez Zamawiającego, w godzinach 8.00-15.00. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczone urządzenia: są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w opisie zamówienia lub dostarczone urządzenia nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. Ewentualne nazwy własne producentów
materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wraz z ofertą dowody równoważności oferowanych przez niego urządzeń w stosunku do tych określonych w dokumentacji zamówienia, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności. Zamawiający zastrzega minimalny okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia – 24 miesiące od dnia odbioru dostawy. Okres ten może zostać przez Wykonawcę wydłużony na zasadach określonych w niniejszej SWZ i stanowi kryterium oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).
Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące od daty odbioru.
Zamawiający dopuszcza przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości maksymalnie o 24 miesiące.
Wykonawca, który nie przedłuży minimalnego okresu gwarancji jakości otrzyma 0 (zero) punktów. Wykonawca, który przedłuży minimalny okres gwarancji jakości o 24 miesiące otrzyma 40 (czterdzieści) punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 266 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 112 ust. 2 ustawy PZP, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale. VII. Z treści wymaganych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił.
5. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy Pzp dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 266 ustawy Pzp;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275)., z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
2. Przedmiotowym środkiem dowodowym, który należy złożyć wraz z ofertą jest formularz specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu - laptopów (załącznik nr 1b do SWZ).
3. W formularzu, o którym mowa w ust. 2 wykonawca wskaże producenta i model oferowanego sprzętu, opis jego parametrów technicznych oraz co najmniej inne istotne informacje wymagane w treści formularza.
4. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne chyba, że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlegać będzie odrzuceniu albo zachodzić będą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych laptopów - sprzętu (załącznik nr 1b do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Arkusz cenowy (wg załącznika nr 1a do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Wykonawcy wypełniają załącznik nr 3 do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu oraz Wykonawcy wykazują spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 4;
2) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z rozdziału VII ust. 7 pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
4) Wykonawcy zobowiązani są, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII SWZ, przy czym składa je odpowiednio Wykonawca/-y, który/którzy wykazuje/-ą spełnianie warunku w zakresie opisanym w rozdziale V ust. 2 SWZ.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp. oraz wskazanym szczegółowo we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ (§ 8 wzorca umowy).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w obszarze:
1.1. Zmiany terminu realizacji zamówienia, 1.2. Zmiany zakresu zamówienia, 1.3. zmiany producenta lub modelu sprzętu (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu o produkt równoważny lub wyższej jakości) ,1.4. Zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia , 1.5. Zmiany porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych);
1.6. Zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia (z zastrzeżeniem pkt 1.2 lit. a), obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy i/lub terminu jego realizacji, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego związanych z zaistnieniem okoliczności uzasadniających wprowadzenie takiej modyfikacji.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-21 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu:
1. formularz Oferty (wg załącznika nr 1 do SWZ)
2. Arkusz cenowy (wg załącznika nr 1a do SWZ)
3. Formularz specyfikacji technicznej oferowanych laptopów (wg załącznika nr 1b do SWZ) – przedmiotowy środek dowodowy,
4. pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika,
5. pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
6. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu (wg załącznika nr 2 do SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.