eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobylnica › Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży ogólnobudowlanej w latach 2023-2024Ogłoszenie z dnia 2023-01-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży ogólnobudowlanej w latach 2023-2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kobylnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979832

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 20

1.5.2.) Miejscowość: Kobylnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 858 62 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kobylnica@kobylnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kobylnica.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży ogólnobudowlanej w latach 2023-2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9307e34d-7249-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00010770

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00236206/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Nadzór nad branżą budowlaną.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474428/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży ogólnobudowlanej w latach 2023 - 2024.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności, podstawowe obowiązki inspektora nadzoru określone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. między innymi:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonywania:
a) robót budowlanych z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem rozpoczęcia robót, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zapisami umowy w sprawie robót budowlanych;
b) usług remontowych z opisem technicznym, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zapisami umowy w sprawie robót budowlanych;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych (w tym usług remontowych), wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót budowlanych (w tym usług remontowych). Powyższe obejmuje również obowiązek sprawdzania jednolitości (m.in. pod względem kolorystyki i właściwości użytkowych) materiałów i wyrobów, które mają być użyte przez wykonawcę robót przed ich wbudowaniem (użyciem);
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych (w tym usług remontowych) ulegających zakryciu lub zanikających w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy dokonanym przez wykonawcę robót, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) zgłaszanie Zamawiającemu potrzeby wykonania robót zamiennych, koniecznych, dodatkowych, podobnych przed ich wykonaniem, celem podjęcia decyzji przez Zamawiającego w zakresie ich wykonania;
5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych (w tym usług remontowych) oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy;
6) kontrola budowy w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych robót budowlanych (w tym usług remontowych), niezależnie od obowiązku wynikającego z pkt. 4;
7) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych zwoływanych przez Zamawiającego;
8) kontrola przewidzianego w umowie harmonogramu robót (w przypadku gdy został on ustalony) i informowanie Zamawiającego o każdym przypadku braku przestrzegania tego harmonogramu.
4. Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica został opisany w załączniku Nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 278641,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 278641,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 278641,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7752408871

7.3.3) Ulica: Klonowa 13

7.3.4) Miejscowość: Krośniewie

7.3.5) Kod pocztowy: 99-340

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 278641,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.