eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobylnica › Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży ogólnobudowlanej w latach 2023-2024Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży ogólnobudowlanej w latach 2023-2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kobylnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979832

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 20

1.5.2.) Miejscowość: Kobylnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 858 62 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kobylnica@kobylnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kobylnica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży ogólnobudowlanej w latach 2023-2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9307e34d-7249-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474428

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00236206/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Nadzór nad branżą budowlaną.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie odbywa się w języku
polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica . W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby
komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę
przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: sekretariat@cuwkobylnica.pl .
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania
sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, 4)
włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6)
Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu odbioru
danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego: 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania
ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed
upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Zamawiający informuje, że
instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,
składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/46-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobylnica z siedzibą w
Kobylnicy, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica email: kobylnica@kobylnica.pl, tel. 59 858 62 00 reprezentowana przez Wójta Gminy,
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod adresem email: .mielczarek@kobylnica.eu tel. 59 858 62 00 wew. 259; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
b) art. 18 w zw. z art. 19 ustawy Pzp;
4) Wypełnienie obowiązku prawnego polega na prowadzeniu spraw, do których zobowiązana jest Gmina Kobylnica w związku z
realizacją zadań dot. realizacji niniejszego zamówienia publicznego;
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 i 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa a w szczególności
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
b) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Administratorem określonym w pkt. 1 świadczące obsługę w tym prawną i
informatyczną na rzecz Zamawiającego;
6) Pani/Pana Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane co najmniej zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, jednak nie dłużej niż 5 lat
zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Urzędzie Gminy Kobylnica, a jeżeli czas trwania
umowy jest dłuższy – okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy oraz 10 lat od daty wygaśnięcia umowy
zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Urzędzie Gminy Kobylnica;
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, konsekwencją
niepodania określonych danych może być odrzucenie oferty;
8) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu stosownie do art.
22 RODO;
9) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c,
c) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży ogólnobudowlanej w latach 2023 - 2024.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności, podstawowe obowiązki inspektora nadzoru określone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. między innymi:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonywania:
a) robót budowlanych z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem rozpoczęcia robót, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zapisami umowy w sprawie robót budowlanych;
b) usług remontowych z opisem technicznym, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zapisami umowy w sprawie robót budowlanych;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych (w tym usług remontowych), wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót budowlanych (w tym usług remontowych). Powyższe obejmuje również obowiązek sprawdzania jednolitości (m.in. pod względem kolorystyki i właściwości użytkowych) materiałów i wyrobów, które mają być użyte przez wykonawcę robót przed ich wbudowaniem (użyciem);
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych (w tym usług remontowych) ulegających zakryciu lub zanikających w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy dokonanym przez wykonawcę robót, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) zgłaszanie Zamawiającemu potrzeby wykonania robót zamiennych, koniecznych, dodatkowych, podobnych przed ich wykonaniem, celem podjęcia decyzji przez Zamawiającego w zakresie ich wykonania;
5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych (w tym usług remontowych) oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy;
6) kontrola budowy w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych robót budowlanych (w tym usług remontowych), niezależnie od obowiązku wynikającego z pkt. 4;
7) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych zwoływanych przez Zamawiającego;
8) kontrola przewidzianego w umowie harmonogramu robót (w przypadku gdy został on ustalony) i informowanie Zamawiającego o każdym przypadku braku przestrzegania tego harmonogramu.
4. Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica został opisany w załączniku Nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin stawienia się inspektora nadzoru inwestorskiego na żądanie Zamawiającego T

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru inwestorskiego D

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu jak w pkt. 4 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego w pkt 2 SWZ warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, legitymującą się minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót i/lub inspektora nadzoru budowlanego, która pełniła w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
co najmniej 1 usługę sprawowania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem ukończonych i odebranych robót budowlanych w branży ogólnobudowlanej, o wartości nadzorowanych robót minimum 2 000 000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki
dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ – w
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o składa każdy z wykonawców;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ – w
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców;
3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy –
dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; wzór stanowi załącznik nr
4 do SWZ;
5) w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1) i
2) podmiotu udostępniającego oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego, przygotowane zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ;
6) pełnomocnictwo upoważniające do podpisania i złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale VI ust. 1 pkt 1) i 2) SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy na
podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:
1) terminu realizacji umowy:
a) na skutek wydłużenia terminu realizacji nadzorowanych robót budowlanych,
b) przed zakończeniem obowiązywania niniejszej umowy Zamawiającemu nie udało się zawrzeć nowej umowy na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru;
c) ze względu na charakter lub stan zaawansowania prowadzonych inwestycji (jednej albo kliku) zasadne jest, aby inspektorem nadzoru w stosunku do nich pozostał Wykonawca;
d) na skutek zawieszenia realizacji nadzorowanych robót przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
e) na skutek zawieszenia prac (realizacji umowy) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić w trybie i na zasadach wskazanych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.),
– o ile okoliczności te spowodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy;
2) wynagrodzenia, na skutek:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
3) zakresu robót budowlanych podlegających usługom nadzoru inwestorskiego, a co za tym idzie również wynagrodzenia Wykonawcy (ceny), na skutek korekty planów inwestycyjnych Gminy Kobylnica spowodowanej:
a) rezygnacją z części inwestycji, w szczególności w związku ze wzrostem kosztów realizacji innych zamierzeń budowlanych;
b) dodaniem nowych inwestycji, w szczególności w związku z uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego,
c) rezygnacją z niektórych inwestycji, celem realizacji innych zamierzeń budowlanych, w tym również nieprzewidzianych w wykazie planowanych robót budowlanych,
– powyższa możliwość zmiany umowy nie może powodować spadku wynagrodzenia wykonawcy poniżej poziomu 40 %, jak również powodować wzrostu wynagrodzenia o kwotę wyższą niż 60% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1,
4) sposobu spełnienia świadczenia, w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) wystąpienia siły wyższej, mającej wpływ na realizację przedmiotu umowy,
c) zmian dotyczących przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej,
– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczenia;
5) w zakresie wskazanym w pkt. 1 - 4 na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2. Ponadto dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
3. Szczegółowe warunki zmiany umowy określa projekt umowy, stanowiący załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 08:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.