eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drezdenko › "Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Zamawiającego"Ogłoszenie z dnia 2023-01-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Zamawiającego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGKIM - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210019126

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pierwszej Brygady 21 lokal A

1.5.2.) Miejscowość: Drezdenko

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-530

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgkimdrezdenko@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimdrezdenko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/695319

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


dostarczanie wody, odbiór odpadów komunalnych, zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Zamawiającego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf6b8eb2-6bf5-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00009846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/2/osady/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 350900,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi pod nazwą: „Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Zamawiającego”, poprzez ich odzysk metodą R3, z wyjątkiem odzysku, o którym mowa w art. 96 ustawy odpadach oraz przetwarzania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w instalacjach – w przypadkach stosowania ich w ramach rekultywacji lub zagospodarowania obiektów będących instalacjami (w tym składowiskami odpadów). Obecna umowa z wykonawcą obowiązuje do dnia 31.12.2022 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania odpadów poprzez odzysk metodą R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych. Wykonawca dopuszcza również czasowe magazynowanie odpadów w obrębie własnej instalacji, w której to odpady te będą poddawane przetwarzaniu w ramach procesu odzysku R3.

3. Ilość odpadów wynosi 1 100 Mg. Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania realizacji umowy zawartej z tytułu niniejszego postępowania zmianę ilości odpadów +/- (zwiększenie/zmniejszenie) do 10% (+/- do 110 Mg) ilości podanej w zdaniu pierwszym, maksymalna ilość odpadów wynosi 1 210 Mg. Wykonawca z tytułu niezrealizowania powyższej ilości odpadów nie będzie rościł żadnych praw w stosunku do zamawiającego.

4. Podana w pkt 3 ilość odpadów stanowi wartość maksymalną.

5. . Odpady będą dostarczone do wykonawcy przez pojazdy, którymi dysponuje zamawiający. Parametry techniczne pojazdu: masa całkowita do 40 ton, długość do 18 m, szerokość do 2,5 m, wysokość do 4 m.

6. Zamawiający wymaga, aby odpady były poddane odzyskowi z zachowaniem przepisów art. 20 ust. 2 ustawy o odpadach. Przejęcie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 będzie następowało zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach.

7. Odpady będą ważone na certyfikowanej wadze wykonawcy.

8. Ilość odpadów ma być każdorazowo wpisywana i potwierdzana w dokumentach zamawiającego (kwicie wagowym, karcie drogowej lub innym dokumencie) do każdego pojazdu.

9. Dojazd do miejsca przyjęcia i teren rozładunku odpadów powinien być utwardzony tak, aby pojazdy zamawiającego miał możliwość rozładunku niezależnie od warunków atmosferycznych.

10. Miejsce rozładunku powinno być należycie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Instalacja nie może być w położona w odległości powyżej 150 km od siedziby zamawiającego.

11. Wykonawca zabezpieczy przyjęcie odpadów w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. W szczególnych przypadkach odpady mogą być przyjmowane w innych dniach i godzinach, co wymaga wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy stronami.

Pełen opis przedmiotu zamówienia podany jest Dziale 4 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 233917,2 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 378972 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 378972 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GWDA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 764-23-52-589

7.3.3) Ulica: Na Leszkowie 4

7.3.4) Miejscowość: Piła

7.3.5) Kod pocztowy: 64-920

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 378972 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.