eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drezdenko › "Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Zamawiającego"Ogłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Zamawiającego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGKIM - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210019126

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pierwszej Brygady 21 lokal A

1.5.2.) Miejscowość: Drezdenko

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-530

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgkimdrezdenko@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimdrezdenko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

dostarczanie wody, odbiór odpadów komunalnych, zarządzanie nieruchomościami

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Enmedia Aleksandra Adamska

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7821016514

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Hetmańska 26/3

1.11.4.) Miejscowość: Poznań

1.11.5.) Kod pocztowy: 60-252

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: a.adamska@enmedia.org.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: enmedia.org.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Zamawiającego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf6b8eb2-6bf5-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457712

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

: https://platformazakupowa.pl/transakcja/695319

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/695319

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w niniejszym postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej tj. za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/695319
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie zakupowej w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej do
konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformie
zakupowej przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do
folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dalej:
“Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformie zakupowej tj.:
6.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
6.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
6.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
6.4. włączona obsługa JavaScript,
6.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6.6. szyfrowanie na platformie zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
6.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Pełna informacja zawarta jest w Dziale 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: PGKIM Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pierwszej Brygady 21a, 66-530 Drezdenko, e-mail: pgkimdrezdenko@gmail.com, tel.: 95 762
07 66..1.2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail: iodo.pgkim@gmail.com.
1.3. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
1.4. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO
w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
1.5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Sukcesywne
zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Zamawiającego”
prowadzonym w trybie podstawowym oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania
o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
1.6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu
o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 PZP.
1.7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
1.8. Niezależnie od postanowień pkt 1.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe
będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających
z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
2. Pełna informacja zawarta jest w Dziale 31 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/osady/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi pod nazwą: „Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Zamawiającego”, poprzez ich odzysk metodą R3, z wyjątkiem odzysku, o którym mowa w art. 96 ustawy odpadach oraz przetwarzania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w instalacjach – w przypadkach stosowania ich w ramach rekultywacji lub zagospodarowania obiektów będących instalacjami (w tym składowiskami odpadów). Obecna umowa z wykonawcą obowiązuje do dnia 31.12.2022 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania odpadów poprzez odzysk metodą R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych. Wykonawca dopuszcza również czasowe magazynowanie odpadów w obrębie własnej instalacji, w której to odpady te będą poddawane przetwarzaniu w ramach procesu odzysku R3.

3. Ilość odpadów wynosi 1 100 Mg. Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania realizacji umowy zawartej z tytułu niniejszego postępowania zmianę ilości odpadów +/- (zwiększenie/zmniejszenie) do 10% (+/- do 110 Mg) ilości podanej w zdaniu pierwszym, maksymalna ilość odpadów wynosi 1 210 Mg. Wykonawca z tytułu niezrealizowania powyższej ilości odpadów nie będzie rościł żadnych praw w stosunku do zamawiającego.

4. Podana w pkt 3 ilość odpadów stanowi wartość maksymalną.

5. . Odpady będą dostarczone do wykonawcy przez pojazdy, którymi dysponuje zamawiający. Parametry techniczne pojazdu: masa całkowita do 40 ton, długość do 18 m, szerokość do 2,5 m, wysokość do 4 m.

6. Zamawiający wymaga, aby odpady były poddane odzyskowi z zachowaniem przepisów art. 20 ust. 2 ustawy o odpadach. Przejęcie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 będzie następowało zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach.

7. Odpady będą ważone na certyfikowanej wadze wykonawcy.

8. Ilość odpadów ma być każdorazowo wpisywana i potwierdzana w dokumentach zamawiającego (kwicie wagowym, karcie drogowej lub innym dokumencie) do każdego pojazdu.

9. Dojazd do miejsca przyjęcia i teren rozładunku odpadów powinien być utwardzony tak, aby pojazdy zamawiającego miał możliwość rozładunku niezależnie od warunków atmosferycznych.

10. Miejsce rozładunku powinno być należycie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Instalacja nie może być w położona w odległości powyżej 150 km od siedziby zamawiającego.

11. Wykonawca zabezpieczy przyjęcie odpadów w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. W szczególnych przypadkach odpady mogą być przyjmowane w innych dniach i godzinach, co wymaga wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy stronami.

Pełen opis przedmiotu zamówienia podany jest Dziale 4 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego do wysokości 50% w przypadku, gdy nie zostanie wybrany wykonawca do realizacji zamówienia na zagospodarowanie odpadów komunalnych po zakończeniu umowy zawartej na podstawie przedmiotowego postępowania. Udzielenie zamówienia będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej i wymaga zawarcia aneksu do umowy w tym zakresie.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez wykonawcę zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Dziale 16 SWZ i podanej w formularzu ofertowym (wzór – wg Załącznika nr 2 SWZ) oraz kryterium odległość siedziby zamawiającego od instalacji wykonawcy.
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną, wśród ofert nie odrzuconych i wykonawców, którzy nie zostali
wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %, 60% równa się 60,00 pkt, 40% równa się 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Wykonawca posiada wpis w rejestrze, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz
zezwolenie, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach lub pozwolenie zintegrowane wydane na podstawie art. 181
ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r., uprawniony jest do przetwarzania poprzez odzysk
odpadów o kodzie: 19 08 05, z wyjątkiem odzysku, o którym mowa w art. 96 ustawy o odpadach, oraz przetwarzania
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w instalacjach – w przypadkach stosowania ich w ramach rekultywacji
lub zagospodarowania obiektów będących instalacjami (w tym składowiskami odpadów), co najmniej dla ilości odpadów, o
których mowa w Dziale 4. pkt 4.3. SWZ (wartość maksymalna),
b) w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie warunek z ppkt a) zostanie spełniony, jeżeli co
najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.potwierdzenie, że Wykonawca jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach, w zakresie
przetwarzania odpadów, dokumentem tym może być w szczególności zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego,
2. dokument wydany przez właściwy organ i ważnego przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia,
zawierającego zezwolenie na przetwarzanie poprzez odzysk odpadów o kodzie: 19 08 05, co najmniej takich ilości odpadów, o
których mowa w Dziale 4 pkt 4.3 SWZ, wykonawca prowadzący instalację, posiadający pozwolenie zintegrowane uwzględniające
przetwarzanie odpadów, lub wykonawca, który przed dniem 5 września 2018 r. uzyskał zezwolenie na przetwarzanie odpadów albo
pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów, winien złożyć dodatkowo potwierdzenie przekazania
– właściwemu organowi i w obowiązującym do tego terminie – wniosku, o którym mowa w art. 10 lub 14 ustawy o zmianie ustawy o
odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lipca 2018 r.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do SWZ (formularz ofertowy) wykonawca składa:
1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym w
Rozdziale 6 i 7 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ,
1.2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
1.3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu
wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.3.
Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać
uprawnienie do podpisania oferty.
1.4. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.
1.5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum wykonawców, spółki cywilne).
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy
prawnej w celu złożenia oferty.
2.W przypadku, o którym mowa w pkt 1 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których
te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień Umowy w
stosunku do treści oferty, w zakresie:
1.1. zmian spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym przez siłę wyższą
Strony rozumieją zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze zewnętrznym w
stosunku do człowieka, zdarzenie niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, zdarzenie, którego skutkom nie
można zapobiec, w szczególności działania sił przyrody (np. powodzie, trzęsienia ziemi, huragany), zaburzenia życia
zbiorowego (działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajk, epidemie), akty władzy państwowej (akty władzy
ustawodawczej lub administracyjnej, które czynią niemożliwym wykonanie danego zobowiązania),
1.2. zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i
obowiązków stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu
realizacji umowy, w tym regulacji prawnych, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych,
1.3. wprowadzenia zmian w stosunku do szczegółowego opisu i wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia w zakresie
wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji
przedmiotu umowy,
1.4. zmian wskazanych lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale
podwykonawców – zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku gdy
Wykonawca nie zadeklaruje wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, lub zadeklaruje wykonanie
części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmiany
tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca może wnosić o dokonanie zmiany umowy dotyczącej zlecania
usług podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia szybkości lub jakości usług stanowiących przedmiot
umowy, uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest ze
względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy,
1.5. zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w stosunku do wynagrodzenia z oferty Wykonawcy, z uwagi na fakt, iż
obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ustalone w oparciu o rozliczenie
powykonawcze,
1.6. zmiany przedstawicieli stron,
1.7. w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy – w zakresie dotyczącym
niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie brutto zostanie odpowiednio zmodyfikowane.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, regulacji
prawnych wywołujących konieczność zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
3. O wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć wpływ na zmiany wprowadzane w umowie Strony są zobowiązane,
najpóźniej w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, poinformować pisemnie.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany
w pkt 1.7., która to zmiana następuje automatycznie, od dnia zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług.
Zgodnie z par 11 umowy - wg załącznika nr 2 do SWZ Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia na podstawie art. 439 Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa, adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/695319

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.