eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Analiza i określenie pokrewnych branż oraz pokrewnych obszarów badawczych na potrzeby wzmacniania obszarów inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiegoOgłoszenie z dnia 2023-01-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Analiza i określenie pokrewnych branż oraz pokrewnych obszarów badawczych na potrzeby wzmacniania obszarów inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811683876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Korsarzy 34

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-540

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@wzp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.wzp.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Analiza i określenie pokrewnych branż oraz pokrewnych obszarów badawczych na potrzeby wzmacniania obszarów inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7e9eb6a-341d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00009736

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000226/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.35 Obserwatorium Regionalne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 w ramach projektu: Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z programu RPO WZ 2014-2020 w ramach projektu: „Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką” w 100 %.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377826/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.52.2022.VW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 251666,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania pn.: Analiza i określenie pokrewnych branż oraz pokrewnych obszarów badawczych na potrzeby wzmacniania obszarów inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego w celu zapewnienia monitoringu i ewaluacji regionalnej strategii innowacji.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia zwany dalej „OPZ”, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71620000-0 - Usługi analizy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

73110000-6 - Usługi badawcze

73120000-9 - Usługi eksperymentalno-rozwojowe

79300000-7 - Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka

79552000-8 - Usługi przetwarzania tekstu

32321300-2 - Materiały audiowizualne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 159900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 159900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 159900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ŁÓDZKI DOM BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: EPRD - BIURO POLITYKI GOSPODARCZEJ I ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, E4FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9783158653

7.3.3) Ulica: Pstrągowa 11/16

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 91-496

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Badanie ilościowe CAWI/CATI

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 159900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.