eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Analiza i określenie pokrewnych branż oraz pokrewnych obszarów badawczych na potrzeby wzmacniania obszarów inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiegoOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Analiza i określenie pokrewnych branż oraz pokrewnych obszarów badawczych na potrzeby wzmacniania obszarów inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811683876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Korsarzy 34

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-540

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@wzp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Analiza i określenie pokrewnych branż oraz pokrewnych obszarów badawczych na potrzeby wzmacniania obszarów inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7e9eb6a-341d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377826

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000226/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.35 Obserwatorium Regionalne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 w ramach projektu: Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z programu RPO WZ 2014-2020 w ramach projektu: „Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką” w 100 %.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.wzp.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkami komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu są:
1) poczta elektroniczna: zamowienia.publiczne@wzp.pl;
2) Platforma do obsługi postępowań przetargowych, dostępna pod adresem: https://zamowienia.wzp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. poz. 2452), Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: 1) stały dostęp do
sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512kb/s; 2) zaktualizowana przeglądarka internetowa
(zalecane przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera); 3) oprogramowanie Java ver. 1.8 (w przypadku systemu
operacyjnego MacOs, także oprogramowanie
Java JDK Oracle); 4) aplikacja Szafir; 5) rozszerzenie Szafir WebModule dla danej przeglądarki internetowej; 6) kwalifikowany podpis
elektroniczny lub podpis (profil) zaufany lub podpis osobisty (e-dowód) (dopuszczalne formaty podpisów: PAdES lub XAdES); 7)
dopuszczalne formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx, .zip, .zipx, .rar, 7z (zalecany .pdf); 8) maksymalna wielkość
pojedynczego pliku: 100MB; 9) w zakresie dotyczącym szyfrowania oraz czasu przekazania i odbioru danych Zamawiający
informuje, że złożona przez Wykonawcę za pomocą Platformy oferta jest widoczna w systemie jako
zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia przez Zamawiającego możliwa jest po upływie terminu składania ofert;
oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypięta do dokumentu elektronicznego data oraz dokładny czas.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dotyczące RODO zostały zawarte w Rozdziale II SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dotyczące RODO zostały zawarte w Rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.52.2022.VW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania pn.: Analiza i określenie pokrewnych branż oraz pokrewnych obszarów badawczych na potrzeby wzmacniania obszarów inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego w celu zapewnienia monitoringu i ewaluacji regionalnej strategii innowacji.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia zwany dalej „OPZ”, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71620000-0 - Usługi analizy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

73110000-6 - Usługi badawcze

73120000-9 - Usługi eksperymentalno-rozwojowe

79300000-7 - Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka

79552000-8 - Usługi przetwarzania tekstu

32321300-2 - Materiały audiowizualne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja i metodyka badania oraz wizualizacja

4.3.6.) Waga: 85

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

4.1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na przeprowadzeniu analizy branż lub sektorów gospodarki przy czym każda analiza branży/sektora gospodarki obejmowała przynajmniej informacje o:
- strukturze branży/sektora
- działalności podmiotów gospodarczych
- czynnikach makroekonomicznych wpływających na branżę/sektor
Analiza/y dwóch różnych branż lub sektorów gospodarki mogą być wykonywane w ramach jednej lub dwóch różnych usług. Analiza branży lub sektora gospodarki mogą stanowić samodzielną usługę lub część szerszej usługi. Efektem analizy powinien być raport/opracowanie/prezentacja.
4.2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał minimum jedną analizę dotyczącą obszarów B+R+I z zastosowaniem równocześnie jakościowych i ilościowych metod/technik zbierania i analizowania danych.
Analiza dotycząca obszarów B+R+I może stanowić samodzielną usługę lub część szerszej usługi. Efektem analizy powinien być raport/opracowanie/prezentacja.
4.3) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub zaktualizował, co najmniej dwie bazy, z których każda liczyła nie mniej niż 1000 rekordów z danymi podmiotów gospodarczych lub organizacji.
Bazy mogły być wykonane w ramach jednej lub dwóch różnych usług. Wykonanie bazy mogło stanowić samodzielną usługę lub część szerszej usługi.

Uwaga: Zamawiający uzna warunki z pkt 4.1), 4.2) i 4.3) za spełnione również w przypadku, gdy Wykonawca wykaże 1 (jedną) usługę kompleksową, która obejmowała łącznie wykonanie 1 (jednej) usługi wymienionej w pkt 4.1), 1 (jednej) analizy wymienionej w pkt 4.2) oraz 1 (jednej) bazy wymienionej w pkt 4.3).

oraz
4.4) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 4 (czterema) osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie we wskazanym zakresie:
a) Co najmniej jedną osobą, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała samodzielnie lub z innymi osobami minimum dwie analizy ekonomiczne lub rynkowe lub marketingowe na danych statystycznych wraz z wykonaniem na ich podstawie raportu zawierającego wyniki analiz, w trakcie których wykorzystano co najmniej 2 techniki badawcze, w tym indywidualne wywiady pogłębione.
b) Co najmniej jedną osobą, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w wykonaniu analizy jako ekspert z dziedziny rozwoju podmiotów gospodarczych i obszarów badawczych wraz z wykonaniem raportu zawierającego wyniki analiz.
c) Co najmniej jedną osobą, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła minimum 3 badania w oparciu o analizę danych i bezpośrednie wywiady pogłębione z osobami z sektora przedsiębiorstw (minimum 50 wywiadów w każdym badaniu). Każde z badań ma zawierać opracowanie narzędzi badawczych, rekrutację respondentów, przeprowadzenie wywiadów oraz analizę danych jakościowych z wykorzystaniem cyfrowej analizy danych.
d) Co najmniej jedną osobą, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w wykonaniu lub aktualizacji minimum dwóch baz danych podmiotów gospodarczych.

UWAGA:
 Funkcje członków Zespołu Badawczego nie mogą być łączone.
 Zamawiający wymaga by osoby wskazane przez Wykonawcę z imienia i nazwiska brały udział w realizacji zamówienia.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4.1 – 4.3 dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców w przypadku legitymowania się pojedynczymi usługami z ppkt 4.1 – 4.3.
W przypadku legitymowania się doświadczeniem obejmującym jedną usługę kompleksową, Zamawiający nie dopuszcza łącznego spełniania warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4.4 – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę
częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej; Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ;
3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 5.5 niniejszego ogłoszenia, tj.
oświadczenia z art. 125 ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania; Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do
SWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym
mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej,
zastępuje je się w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub,
jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być
wystawiony nie wcześniej 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; Wzór Wykazu usług stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Koncepcję i metodykę badania oraz wizualizację uwzględniającą elementy określone w Rozdziale XIX pkt 2, która będzie podlegać ocenie według kryteriów oceny ofert.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. dokumentu znajdują się w Rozdziale IX SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) w zakresie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835) Wykonawca składa Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ - składane wraz
ofertą (także podmiotu udostępniającego zasoby jeżeli dotyczy);
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o
udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców;
2) Koncepcję i metodykę badania oraz wizualizację , o której mowa w Rozdziale IX SWZ, podlegającą ocenie według kryteriów określonych w Rozdziale XIX pkt 2 ppkt 2;
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z wymaganymi oświadczeniami, o których mowa w Rozdziale XI pkt 5 ppkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 5
SWZ (jeżeli dotyczy);
5) stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy
lub podmiotu udostepniającego zasoby (jeżeli dotyczy);
6) dowód wniesienia wadium.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana
do jego reprezentowania. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie
jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca
wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku Santander Bank Polska S.A. nr rachunku 20 1090 2268 0000 0001 4816 9932 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy PZP, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela
do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby gwarancja lub poręczenie obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu gwarancji lub poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w oryginale w postaci elektronicznej;
9) w treści gwarancji lub poręczenia powinien znaleźć się adres poczty elektronicznej gwaranta lub poręczyciela, na który Zamawiający ma wysłać oświadczenie o zwolnieniu z wadium.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy PZP, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy PZP.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy w zakresie wskazanym we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma do obsługi postępowań przetargowych (dalej „Platforma”), dostępna pod adresem: https://zamowienia.wzp.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.