eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skaryszew › Dowóz i odwóz uczniów w tym uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Skaryszew.Ogłoszenie z dnia 2023-01-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz i odwóz uczniów w tym uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Skaryszew.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skaryszew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223385

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Juliusza Słowackego 6

1.5.2.) Miejscowość: Skaryszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-640

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486103089

1.5.8.) Numer faksu: 486103089

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@skaryszew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skaryszew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.zamowienia.skaryszew.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz i odwóz uczniów w tym uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Skaryszew.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed6e4806-6ca3-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00002688

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012501/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Dowóz i odwóz uczniów w tym uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Skaryszew

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459900/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIR.271.22.2022.KR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 804116 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika:
1) Dowóz i odwóz 157 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie z miejscowości: Kobylany – 37, Skaryszew ul. Dzierzkowska -15, Skaryszew ul. Przyleśna - 2, Magierów -12, Skaryszew ul. Krasickiego -6, Skaryszew ul. Partyzantów -21, Skaryszew ul. Zielona - 8, Skaryszew ul. Wincentowska - 8, Skaryszew ul. Podolszyny - 4, Skaryszew ul. Konopnickiej - 4, Wymysłów - 9, Huta Skaryszewska -8, Kazimierówka - 2, Skaryszew ul. Gajowa - 6, Modrzejowice - 1, Gębarzów - 3, Skaryszew ul. Twarogowa - 3, Skaryszew ul. Witosa - 5, Maków ul. Skaryszewska - 2, Kłonówek Wieś – 1.
2) Dowóz i odwóz 74 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Odechowie z miejscowości: Odechów -7, Niwa Odechowska – 5, Wólka Twarogowa - 8, Odechowiec - 32, Miasteczko - 10, Grabina - 6, Huta Skaryszewska - 1, Edwardów – 3, Kłonowiec Kurek- 2.
3) Dowóz i odwóz 22 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chomentowie Puszcz z miejscowości: Wilczna - 18, Chomentów Szczygieł – 3, Chomentów Puszcz ul. Główna - 1.
4) Dowóz i odwóz 74 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie z miejscowości: Bogusławice -20, Kazimierówka -13, Maków ul. Makowska -2, Maków ul. Średnia-20, Maków ul. Bogusławska-4, Maków ul. Zabrodzie -2, Maków ul. Graniczna - 6, Maków ul. Nowa - 5, Maków ul. Skaryszewska -2.
5) Dowóz i odwóz 30 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. St. Wyszyńskiego w Makowcu z miejscowości: Maków Nowy ul. Grota Roweckiego - 11, ul. Diamentowa - 2, ul. Zielona – 2, ul. Lawendowa - 1, ul. Ustronie - 1, ul. Miodowa – 1, ul. Jaśminowa – 1, Nowy Maków – 5 , Sołtyków 4, Janów – 2.
6) Dowóz i odwóz 82 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzkówku Starym z miejscowości: Anielin - 9, Bujak - 17, Huta Skaryszewska - 6, Tomaszów – 4, Zalesie - 15, Dzierzkówek Nowy – 7, Skaryszew – 2, Wólka Twarogowa – 18, Edwardów – 3, Niwa Odechowska - 1.
7) Dowóz i odwóz 32 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach z miejscowości: Podsuliszka – 22, Modrzejowice PGR – 3, Antoniów – 7.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.5.5.) Wartość części: 588116,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika.
a/ Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie – 3 uczniów (w tym 1 odwóz) z miejscowości: Magierów - 1 uczeń, Skaryszew ul. Partyzantów – 1 uczeń, Kazimierówka - 1 uczeń (odwóz)
b/Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Odechowie - 4 uczniów z miejscowości: Sołtyków - 3 uczniów, Odechów – 1 uczeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.5.5.) Wartość części: 216000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 648567,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 648567,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 648567,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PKS Kielce Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9592003303

7.3.4) Miejscowość: Korczyn 138

7.3.5) Kod pocztowy: 26-067

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 648567,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 213217,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 213217,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 213217,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PKS Kielce sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9592003303

7.3.4) Miejscowość: Korczyn 138

7.3.5) Kod pocztowy: 26-067

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 213217,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.