eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skaryszew › Dowóz i odwóz uczniów w tym uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Skaryszew.Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz i odwóz uczniów w tym uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Skaryszew.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skaryszew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223385

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Juliusza Słowackego 6

1.5.2.) Miejscowość: Skaryszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-640

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486103089

1.5.8.) Numer faksu: 486103089

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@skaryszew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skaryszew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz i odwóz uczniów w tym uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Skaryszew.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed6e4806-6ca3-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459900

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012501/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Dowóz i odwóz uczniów w tym uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Skaryszew

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zamowienia.skaryszew.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.zamowienia.skaryszew.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywane przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z PZP

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.zamowienia.skaryszew.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r. Nr 119 str.1, z 2018 r. Nr 127 poz. 2, z 2021r. Nr 74 poz. 35) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych w Gminie Skaryszew (siedziba: ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew) jest:
a. Gmina Skaryszew – w sprawach dotyczących zakresu działań i zadań wynikających
z ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559);
b. Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie – jako jednostka organizacyjna gminy w sprawach dotyczących świadczenia pomocy Burmistrzowi w zakresie realizacji jego zadań określonych przepisami prawa.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Kalita, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji Twoich praw poprzez (do wyboru): e -mail: : iodo@skaryszew.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych, wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/celach:
a. wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, tj.: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dowozu i odwozu uczniów w tym uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Skaryszew.;
b. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
c. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
d. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowią:
a. art. 6 ust. 1 lit. c i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;
b. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
c. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, pod warunkiem możności ich zrealizowania przez Administratora (ograniczenia poniższych praw wynikają wyłącznie z przepisów prawa):
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest:
a. wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub koniecznością wykonania przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego;
b. wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy;
c. warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Pani/Pan je podaje, jest zawarcie umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało nie zawarciem umowy;
d. nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez administratora żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
10. Odbiorcami danych osobowych są podmioty zajmujące się obsługą Administratora. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIR.271.22.2022.KR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 804116 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika:
1) Dowóz i odwóz 157 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie z miejscowości: Kobylany – 37, Skaryszew ul. Dzierzkowska -15, Skaryszew ul. Przyleśna - 2, Magierów -12, Skaryszew ul. Krasickiego -6, Skaryszew ul. Partyzantów -21, Skaryszew ul. Zielona - 8, Skaryszew ul. Wincentowska - 8, Skaryszew ul. Podolszyny - 4, Skaryszew ul. Konopnickiej - 4, Wymysłów - 9, Huta Skaryszewska -8, Kazimierówka - 2, Skaryszew ul. Gajowa - 6, Modrzejowice - 1, Gębarzów - 3, Skaryszew ul. Twarogowa - 3, Skaryszew ul. Witosa - 5, Maków ul. Skaryszewska - 2, Kłonówek Wieś – 1.
2) Dowóz i odwóz 74 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Odechowie z miejscowości: Odechów -7, Niwa Odechowska – 5, Wólka Twarogowa - 8, Odechowiec - 32, Miasteczko - 10, Grabina - 6, Huta Skaryszewska - 1, Edwardów – 3, Kłonowiec Kurek- 2.
3) Dowóz i odwóz 22 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chomentowie Puszcz z miejscowości: Wilczna - 18, Chomentów Szczygieł – 3, Chomentów Puszcz ul. Główna - 1.
4) Dowóz i odwóz 74 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie z miejscowości: Bogusławice -20, Kazimierówka -13, Maków ul. Makowska -2, Maków ul. Średnia-20, Maków ul. Bogusławska-4, Maków ul. Zabrodzie -2, Maków ul. Graniczna - 6, Maków ul. Nowa - 5, Maków ul. Skaryszewska -2.
5) Dowóz i odwóz 30 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. St. Wyszyńskiego w Makowcu z miejscowości: Maków Nowy ul. Grota Roweckiego - 11, ul. Diamentowa - 2, ul. Zielona – 2, ul. Lawendowa - 1, ul. Ustronie - 1, ul. Miodowa – 1, ul. Jaśminowa – 1, Nowy Maków – 5 , Sołtyków 4, Janów – 2.
6) Dowóz i odwóz 82 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzkówku Starym z miejscowości: Anielin - 9, Bujak - 17, Huta Skaryszewska - 6, Tomaszów – 4, Zalesie - 15, Dzierzkówek Nowy – 7, Skaryszew – 2, Wólka Twarogowa – 18, Edwardów – 3, Niwa Odechowska - 1.
7) Dowóz i odwóz 32 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach z miejscowości: Podsuliszka – 22, Modrzejowice PGR – 3, Antoniów – 7.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji,
w zakresie nie większym niż zwiększenie o 15 % przewidywanej ilości biletów. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać
z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie niniejszej umowy. Zamawiający może
z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości (471 + 15%). Wykonawca będzie obowiązany do ich realizacji, Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach powyżej określonych, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie umowy. W przypadku zwiększenia się ilości przewożonych dzieci i uczniów wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmiany ilości dowożonych dzieci i uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena.
Rok produkcji proponowanych do wykonania autobusów.
Ilość kilometrów do wykorzystania przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji proponowanych do wykonywania zadania autobusów

4.3.6.) Waga: 32

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość kilometrów do wykorzystania przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia

4.3.6.) Waga: 8

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika.
a/ Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie – 3 uczniów (w tym 1 odwóz) z miejscowości: Magierów - 1 uczeń, Skaryszew ul. Partyzantów – 1 uczeń, Kazimierówka - 1 uczeń (odwóz)
b/Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Odechowie - 4 uczniów z miejscowości: Sołtyków - 3 uczniów, Odechów – 1 uczeń.

4.2.5.) Wartość części: 216000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Z uwagi na zmieniającą się liczbą dowożonych uczniów w poszczególnych miesiącach, Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że podana powyżej ilość przejechanych km dziennie może zostać zmniejszona do wysokości wynikającej z bieżących potrzeb Zamawiającego, maksymalnie o 20 % przewidywanych przejechanych km, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, nawet w części
i nie będzie podstawą jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż zwiększenie o 20 % przewidywanych przejechanych kilometrów. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem,
a nie zobowiązaniem Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty.
Rok produkcji proponowanych do wykonania zadania samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z co najmniej 9 miejscami.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji proponowanych do wykonania zadania samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z co najmniej 9 miejscami.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku tym zakresie,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca dostarczy: zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencje do wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2021r. poz.919)
Zgodnie z art. 117 ust. 2 Pzp: Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112
ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane,
dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek posiadania polisy OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia wraz z odpowiedzialnością za produkt i szkody powstałe po wykonaniu usługi na sumę gwarancyjną minimum
50 000 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli:
a)dysponuje co najmniej 8 autobusami, 2 samochodami osobowymi które wykorzystane będą do wykonywania niniejszego zamówienia zapewniające sprawny i bezpieczny przewóz wszystkich dzieci, posiadające aktualne badania techniczne dopuszczające do przewozu osób.
b)dysponuje osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia, tj. kierowcami posiadającymi aktualne uprawnienia do kierowania autobusem kat. B i Dc) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub należycie
wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na przewozie co najmniej 470 osób
dziennie.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5) Wykaz osób, zamówienia skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem, który
stanowi Formularz nr 2.6
Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę.
Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. wymaga przez cały okres
wykonywania przedmiotu umowy zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
kierowcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. – Kodeks pracy, (Dz.U.2020 poz. 1320) zostały zatrudnione przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Zamawiający wymaga, aby dane te były aktualizowane na bieżąco, tj. za każdym
razem, gdy nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników.
Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymagania wskazanego w szczególności poprzez kontrolę na miejscu wykonania
usług.
6) Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję do
wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na
podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021r.
poz.919);
7) Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia oraz ubezpieczenia NNW

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
i spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz nr 2.1.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w ust. 3, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz nr 2.2, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych , aktualnych na dzień ich złożenia.

7. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz nr 2.3,

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3) Wykaz co najmniej jednej usługi wykonanej lub wykonywanej w zakresie
przewozu co najmniej 470 osób dziennie w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty oraz dokumentów potwierdzających,
że usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie –zgodnie ze
wzorem, który stanowi Formularz nr 2.4
4) Wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy, które wykorzystane będą do wykonywania
niniejszego zamówienia zapewniających sprawny i bezpieczny przewóz wszystkich
dzieci, posiadających aktualne badania techniczne dopuszczające je do przewozu
osób. W załączeniu do wykazu: dokumenty poświadczające podstawę dysponowania
pojazdami, ważne dowody rejestracyjne pojazdów z ważnym badaniem technicznym-
zgodnie ze wzorem który stanowi Formularz nr 2.5

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia RIR.271.22.2022.KR rozdział VIII,IX,X.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres świadczenia wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie ze wzorem określonym w Formularzu nr 2.8.

4. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, przy czym:

1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 7 pkt. 3 i 4 składa odpowiednio Wykonawca w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

2) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców.

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany w niniejszej umowie w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany danych stron,
2) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, pod warunkiem, że nie będzie powodowała podwyższenia cen jednostkowych brutto (zmianie ulega cena netto)
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za bilet miesięczny dla jednego ucznia, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.zamowienia.skaryszew.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.