eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerfy w Tarnowie - dokumentacjaOgłoszenie z dnia 2023-01-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerfy w Tarnowie – dokumentacja

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122680121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bernardyńska 24

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 146883100

1.5.8.) Numer faksu: +48 146883115

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.wrona@zdik.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdik.tarnow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerfy w Tarnowie – dokumentacja

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5cd71b59-6732-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00002286

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021875/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.54 Dokumentacja: Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerfy w Tarnowie"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453169/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDiK.DZ.271.57.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 64500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia, które wprowadza zmiany funkcjonalności i zagospodarowania w obrębie Starego Miasta na ul. Krakowskiej w Tarnowie, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na wykonanie strefy woonerf w północno - zachodniej części skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Nowy Świat, na chodniku oraz części utwardzonej nieprzeznaczonej do ruchu pojazdów i pieszych po północnej stronie ul. Krakowskiej (obszar zgodnie z załącznikiem)
Zadanie polega na:
1) wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,
2) sporządzenie koncepcji – wizualizacji 3D zawierającej propozycje rozwiązania projektowanej strefy woonerf (m. in. wygląd, kolorystykę, zastosowane materiały, rozmieszczenie poszczególnych elementów) w 3-ech wariantach zawierający indywidualną stylizację,
3) podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji – wizualizacji 3D wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie:
a) utworzenia strefy współdzielonej woonerf zapewniającej uspokojenie ruchu i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, umożliwiającej spędzenie czasu wolnego, obejmującą wykonanie elementów małej architektury, tj. m.in. miejsca wypoczynku np. ławeczki, donice na kwiaty i drzewa, klomby wbudowane w nawierzchnię, kosz na śmieci lub inne elementy zaakceptowane przez Zamawiającego,
b) remont/wymiana nawierzchni chodnika oraz części utwardzonej nieprzeznaczonej do ruchu pojazdów i pieszych w obszarze strefy woonerf oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie po uzgodnieniu z Zamawiającym,
4) uzyskanie decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
5) uzyskanie opinii osoby odpowiedzialnej za sprawy krajobrazu miasta Tarnowa,
6) uzyskanie opinii dendrologa,
7) pozyskanie niezbędnych warunków, w tym również od Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie,
8) wykonanie przedmiarów robót,
9) wykonanie kosztorysów inwestorskich,
10) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ramach realizacji strefy woonerf – jeśli będzie wymagana,
11) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
12) uzyskanie innych wymaganych przepisami zgód, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, opinii, analiz,
13) uzgodnienie projektów w Zarządzie Dróg i Komunikacji w Tarnowie,
14) sporządzenie oraz złożenie wniosku zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej,
15) aktualizację – w razie potrzeby, kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty ich wykonania.
Pełny zakres zamówienia został określony w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35424,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 86100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35424,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PG Usługi Paweł Grzęda

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 386942160

7.3.3) Ulica: ul. Orlińskiego 1/85

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-878

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35424,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.