eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerfy w Tarnowie - dokumentacjaOgłoszenie z dnia 2022-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerfy w Tarnowie – dokumentacja

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122680121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bernardyńska 24

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 146883100

1.5.8.) Numer faksu: +48 146883115

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.wrona@zdik.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdik.tarnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerfy w Tarnowie – dokumentacja

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5cd71b59-6732-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453169

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021875/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.54 Dokumentacja: Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerfy w Tarnowie"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).
3) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu,
przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
5) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji do jednego
pliku archiwum (ZIP/RAR), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
„RODO”,zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie (ZDiK w Tarnowie).
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w ZDiK w Tarnowie pod adresem: iod@zdik.tarnow.pl, telefon: 14 6883100.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania.
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Pzp.
5) Dane osobowe będą przechowywane,zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bez pośrednio przez tą osobę jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Osoby, której dane dotyczą posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
− na podstawie art. 16RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich
dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDiK.DZ.271.57.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia, które wprowadza zmiany funkcjonalności i zagospodarowania w obrębie Starego Miasta na ul. Krakowskiej w Tarnowie, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na wykonanie strefy woonerf w północno - zachodniej części skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Nowy Świat, na chodniku oraz części utwardzonej nieprzeznaczonej do ruchu pojazdów i pieszych po północnej stronie ul. Krakowskiej (obszar zgodnie z załącznikiem)
Zadanie polega na:
1) wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,
2) sporządzenie koncepcji – wizualizacji 3D zawierającej propozycje rozwiązania projektowanej strefy woonerf (m. in. wygląd, kolorystykę, zastosowane materiały, rozmieszczenie poszczególnych elementów) w 3-ech wariantach zawierający indywidualną stylizację,
3) podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji – wizualizacji 3D wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie:
a) utworzenia strefy współdzielonej woonerf zapewniającej uspokojenie ruchu i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, umożliwiającej spędzenie czasu wolnego, obejmującą wykonanie elementów małej architektury, tj. m.in. miejsca wypoczynku np. ławeczki, donice na kwiaty i drzewa, klomby wbudowane w nawierzchnię, kosz na śmieci lub inne elementy zaakceptowane przez Zamawiającego,
b) remont/wymiana nawierzchni chodnika oraz części utwardzonej nieprzeznaczonej do ruchu pojazdów i pieszych w obszarze strefy woonerf oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie po uzgodnieniu z Zamawiającym,
4) uzyskanie decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
5) uzyskanie opinii osoby odpowiedzialnej za sprawy krajobrazu miasta Tarnowa,
6) uzyskanie opinii dendrologa,
7) pozyskanie niezbędnych warunków, w tym również od Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie,
8) wykonanie przedmiarów robót,
9) wykonanie kosztorysów inwestorskich,
10) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ramach realizacji strefy woonerf – jeśli będzie wymagana,
11) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
12) uzyskanie innych wymaganych przepisami zgód, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, opinii, analiz,
13) uzgodnienie projektów w Zarządzie Dróg i Komunikacji w Tarnowie,
14) sporządzenie oraz złożenie wniosku zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej,
15) aktualizację – w razie potrzeby, kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty ich wykonania.
Pełny zakres zamówienia został określony w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Zgodnie z art. 223 ust. 1 Pzp, w toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać
od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
2) Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
3) Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust.
1 Pzp.
4) Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona
(uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w SWZ). Zamawiający nie przewiduje
prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.UWAGA: Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla
celów stosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą
miałby obowiązek rozliczyć.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie okresu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności od momentu uzyskania uprawnień budowlanych - osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta w specjalności architektonicznej.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunek zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w następujący sposób: wykonawcy mogą wspólnie spełnić warunek.
Osoba zdolna do wykonania zamówienia, tj. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie musi posiadać wymagane uprawnienia do projektowania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych oraz musi być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub musi spełniać warunki, o których mowa w art. 12a Prawa budowlanego, czyli być osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający odstępuje od wymagania przedmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia (według załącznika nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 800,00 zł (słownie: osiemset zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 11 pkt 5 lit. e SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ust. 1 Pzp (ust. 11 pkt 5 lit. a SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw
wykluczenia – każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Oznacza to, iż:
a) oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w
postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie o spełnieniu warunków złożone łącznie, tj.
podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu
wszystkich podmiotów.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (ust. 11 pkt 5 lit. g SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
7) Dopuszcza się aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, z poniższym zastrzeżeniem. W przypadku wykonawców składających ofertę
wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów zamawiającego, co oznacza że
uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania
wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp, tj.: działania lub zaniechania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (w zakresie określonym w art. 455 Pzp) w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 2 do
SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nastronie https://miniportal.uzp.gov.pl (nazwa odbiorcy na ePUAP: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3 lat rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru (zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 2 do SWZ), z zastrzeżeniem
zapisu w ust. 17 pkt 8 SWZ. Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań, wykonawca składa w ofercie oświadczenie
o czasie udzielonej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznego
wynagrodzenia umownego.
3. Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu "SWZ", należy przez to rozumieć Specyfikację warunków zamówienia.
4. Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu "Pzp", należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na techniczny brak możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji
na temat zamówienia (zbyt mała liczba znaków możliwych do wpisania) – w ogłoszeniu zostały zawarte odniesienia do treści
SWZ zamieszczonej na stronie: (https://miniportal.uzp.gov.pl), na której znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym
przedmiocie.
6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835) – zwanej dalej Specustawą, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 Specustawy,
stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
na podstawie Pzp. Na podstawie art. 7 ust. 1 Specustawy, z postępowania wyklucza się:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 Specustawy;
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na
podstawie art. 7 ust. 1 Specustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji przesłanek wykluczenia na podstawie jak wyżej.
7. Zadanie dofinansowane jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.