eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rumia › "Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rumi w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" z podziałem na 2 części"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-01-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
"Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rumi w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”
z podziałem na 2 części"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA RUMIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675178

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sobieskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Rumia

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-230

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 679 65 74

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rumia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_rumia

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rumi w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”
z podziałem na 2 części"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8dd1c7b2-4bb2-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00001424

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000494/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 „Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na dwie części."

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00279522/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.36.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 190243,90 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest „Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rumi w sprzęt
i pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na dwie części:
Część 1: Dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego,
Część 2: Dostawa sprzętu i wyposażenia do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu
i dźwięku”.
2) Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik A do SWZ.
3) Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.
4) Przedmiot zamówienia dofinansowany jest w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30232100-5 - Drukarki i plotery

38520000-6 - Skanery

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

42661000-7 - Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo

4.5.5.) Wartość części: 160447,15 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest „Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rumi w sprzęt
i pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na dwie części:
Część 1: Dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego,
Część 2: Dostawa sprzętu i wyposażenia do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu
i dźwięku”.
2) Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik A do SWZ.
3) Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.
4) Przedmiot zamówienia dofinansowany jest w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

4.5.5.) Wartość części: 29796,75 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 143962,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 149208,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 143962,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ATG Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5542928818

7.3.3) Ulica: Objazdowa 1

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-882

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 143962,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 400069,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40069,71 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 40069,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251933448

7.3.3) Ulica: Graniczna 46

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-428

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 40069,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.