eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalinowo › Wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z remontem oczyszczalni ścieków - według opracowanej dokumentacji technicznej, w miejscowości Pisanica gm. KalinowoOgłoszenie z dnia 2007-10-11

Kalinowo: Wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z remontem oczyszczalni ścieków - według opracowanej dokumentacji technicznej, w miejscowości Pisanica gm. Kalinowo
Numer ogłoszenia: 191205 - 2007; data zamieszczenia: 11.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6298415, fax 087 6298415.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalinowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z remontem oczyszczalni ścieków - według opracowanej dokumentacji technicznej, w miejscowości Pisanica gm. Kalinowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. remontu oczyszczalni ścieków w Pisanicy polegającego na: a) remoncie istniejących odcinków kanalizacji, b) remoncie urządzeń oczyszczalni ścieków, c) remoncie obiektów towarzyszących, w tym: -budynku gospodarczego o powierzchni 142,50 m2 i kubaturze 529,5 m3 -zbiorników komór osadu czynnego wraz z montażem wyposażenia technologicznego, -sieci technologicznych i międzyobiektowych, -dróg i placów na terenie oczyszczalni i naprawy terenu po przeprowadzeniu prac ziemnych, -zasilania, kabli elektrycznych i sterowniczych na terenie oczyszczalni, -ogrodzenia terenu oczyszczalni. 2. budowy nowej sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno -ciśnieniowym wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz remontu istniejącej sieci w miejscowości Pisanica, gmina Kalinowo. Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV typ ciężki DN160, DN200, DN250, DN315. Kanalizacja ciśnieniowa z rur PE100 DN50, DN90 SDR17. Zakres inwestycji obejmuje projekt 6. przepompowni strefowych - SP1-SP6 oraz 1 przepompowni domowej. Zakres obejmuje także dwa przyłącza kanalizacyjne oraz dwa przyłącza wodociągowe. Celem przedsięwzięcia jest uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Pisanica tj., zminimalizowanie emisji niebezpiecznych związków przedostających się do gruntu i wód gruntowych wraz ze ściekami bytowo-gospodarczymi, a co za tym idzie poprawę stanu środowiska naturalnego. Łączna długość sieci kanalizacyjnej różnych średnic wynosi: L= 7.937,2 mb.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Kod CPV wg słownika 2008: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Oryginalny kod CPV: 45.23.24.10 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.24.10 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Oryginalny kod CPV: 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.09.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Wadium wynosi 90.000,00 złotych (dziewięćdziesiąt tysięcy)..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 164 z 2006 roku, poz. 1163) oraz spełnienie wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały: a) ofertę z wyszczególnioną ceną wg wzoru określonego załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z klauzulą, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy - wg wzoru określonego załącznikiem nr 2 do SIWZ c) dokument potwierdzający wniesienie wadium (oryginał dokumentu jeżeli jest to gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa), d) dokumenty wymienione w rozdziale VII SIWZ, e) wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, f) wypełnione ślepe kosztorysy z określeniem typów i producentów proponowanych urządzeń.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kalinowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kalinowo ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kalinowo ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo, pokój nr 6.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.