eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganymi prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 na cele Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-07-16

Ostrów Wielkopolski: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganymi prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 na cele Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Numer ogłoszenia: 178766 - 2015; data zamieszczenia: 16.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 82011 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Aleja Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 5822400, 7366241, faks 062 5918206.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganymi prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 na cele Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganymi prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 na cele Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. II.1. Zakres zamówienia obejmuje: ETAP I: Wykonanie inwentaryzacji obiektu dla celów opracowania dokumentacji. ETAP II: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pełnobranżowego obejmującego: - adaptację I piętra na żłobek, - przebudowę budynku z uwzględnieniem postanowień ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego z października 2014 r. oraz postanowienia Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej nr 249/2014 i 249-1/2014 z dnia 15 października 2014 r, - wymianę grzejników rurowych na płytowe wg wskazań inwestora, - projekt budowlano - wykonawczy powinien uwzględniać wszystkie dodatkowe roboty związane z powyższym zakresem między innymi wskazanie lokalizacji, powierzchni i zakresu wymiany elementów okładzin ściennych i podłogowych, wraz z określeniem kolorystyki, faktury oraz wymiarów i kształtu poszczególnych elementów tak, aby komponowały się z pozostałymi - nienaruszonymi elementami okładzin ściennych i podłogowych, projekt powinien uwzględniać wszystkie potrzebne przebicia przez przegrody itp., - projekt winien uwzględniać wytyczne programu MALUCH Minister Pracy i Polityki Społecznej. ETAP III: Wykonanie: - audytu energetycznego budynku, - ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, - projektu budowlano - wykonawczego termomodernizacji z opcją montażu ogniw fotowoltaicznych (z uwzględnieniem audytu energetycznego i dwóch ekspertyz ornitologicznej i chiropterologicznej), Projekt budowlano - wykonawczy powinien uwzględniać wszystkie dodatkowe roboty związane z powyższym zakresem między innymi wskazanie lokalizacji, powierzchni i zakresu wymiany elementów okładzin ściennych i podłogowych, wraz z określeniem kolorystyki, faktury oraz wymiarów i kształtu poszczególnych elementów tak, aby komponowały się z pozostałymi - nienaruszonymi elementami okładzin ściennych i podłogowych, projekt powinien uwzględniać wszystkie potrzebne przebicia przez przegrody itp. Ponadto dla Etapu II i III zamówienie obejmuje oddzielne wykonanie: - przedmiaru robót, - kosztorysu inwestorskiego szczegółowego z rozbiciem na R, M, S - szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 9. II.2. Przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty: 1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9, 2. ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego z września 2014 r. - załącznik nr 10, 3. postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej nr 249/2014, z dnia 15.10.2014 r. - załącznik nr 11, 4. postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej nr 249-1/2014, z dnia 15.10.2014 r. - załącznik nr 12. II.3. Inne wymagania: 1. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie przez wykonawcę wizji lokalnej w terenie. 2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania przez zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71.22.10.00 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 68900,00

  • Oferta z najniższą ceną: 68900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 146370,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.