eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Projekt budowy boiska przy Zespole Edukacyjnym Nr 2 w Zielonej Górze przy ul. Leopolda Staffa 10 wraz z nadzorem autorskim.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2007-09-24

Zielona Góra: Projekt budowy boiska przy Zespole Edukacyjnym Nr 2 w Zielonej Górze przy ul. Leopolda Staffa 10 wraz z nadzorem autorskim.
Numer ogłoszenia: 174660 - 2007; data zamieszczenia: 24.09.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 145143 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Podgórna, 65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 0684564100,4564406 do 08, fax 068 4564155, 4564455.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt budowy boiska przy Zespole Edukacyjnym Nr 2 w Zielonej Górze przy ul. Leopolda Staffa 10 wraz z nadzorem autorskim..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. opracowanie dokumentacji projektowej budowy 4 boisk o nawierzchni sztucznej, która musi uwzględniać: 3.1.1. boisko do piłki siatkowej o wymiarach: 18,0m x 9,0m z pasem autowym szerokości 1,0 m wokół boiska, 3.1.2. boisko do piłki ręcznej o wymiarach: 20,0m x 40,0m z pasem autowym szerokości 1,0 i 2,60 m wokół boiska, 3.1.3. boisko do piłki koszykowej o wymiarach: 28,0m x 15,0m z pasem autowym szerokości 1,0m wokół boiska, 3.1.4. kort tenisowy o wymiarach: 24,0m x 11,0m 3.1.5. odwodnienie i oświetlenie boisk, 3.1.6. elementy małej architektury (ławki, ciągi komunikacyjne, kontenery na śmieci), 3.1.7. zaprojektowanie piłkochwytów oraz dodatkowych ogrodzeń i bram w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 3.2. Dokumentacja musi zawierać: 3.3.1. projekt zagospodarowania terenu (uwzględniającego zieleń, oświetlenie boiska, obiekty małej architektury tj. ławki, śmietniki w ilości 6 egz. + wersja elektroniczna w formacie pdf. (Adobe Reader), 3.3.2. branżowe projekty budowlano-wykonawczych w ilości 6 egzemplarzy + wersja elektroniczna w formacie pdf. (Adobe Reader), 3.3.3. kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót dla oferentów z podziałem na branże - po 2 egz. dla każdej z branż + wersja elektroniczna w formacie xls. (Excel), 3.3.4. szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót z podziałem na branże - 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pdf. (Adobe Reader), 3.3.5. opis przedmiotu zamówienia dotyczący wszystkich branż - 2 egz. + wersja elektroniczna, 3.3.6. decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych na przedmiotowy zakres opracowania i uzyskanie akceptacji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, 3.3.7. niezbędne uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na budowę, 3.3. Projektant we własnym zakresie wykona: 3.4.1. niezbędne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i pozwolenia w zakresie obowiązujących przepisów niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, 3.4.2. niezbędne badania geotechniczne, 3.4.3. aktualizację mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, 3.4.4. inwentaryzację terenu w zakresie koniecznym dla rozwiązań projektowych - zamawiający nie dysponuje dokumentację projektową ani inwentaryzacją terenu, 3.4. Projekt budowlany i budowlano-wykonawczy wykonać zgodnie z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury: 3.5.1. - z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1133). 3.5.2. - z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 3.5.3. Przedmiar robót powinien zawierać: zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazania podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 3.5.4. Kosztorys inwestorski opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004r. Nr 130, poz. 1389). 3.5.5. Wykonanie przedmiarów robót dla oferentów (zawierających puste rubryki w pozycji cen jednostkowych i w pozycji wartości wg załączonego wzoru) w oparciu o szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 3.5.6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z dn.10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126). 3.5. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz wykonane ze szczególną starannością. 3.6. Uwaga! Usytuowanie boisk i piłkochwytów oraz dodatkowych ogrodzeń i bram wymaga uzgodnienia z dyrektorem szkoły i zamawiającym oraz uzyskaniem akceptacji naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. 3.7. Zamawiający dopuszcza podzlecenie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcy wyłącznie w zakresie wykonania map do celów projektowych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.23.20.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Kod CPV wg słownika 2008: 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Oryginalny kod CPV: 74.22.20.00 - Usługi projektowania architektonicznego Kod CPV wg słownika 2008: 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 23400 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 21455.00
  • Oferta z najniższą ceną: 21455.00 / oferta z najwyższą ceną: 46000.00
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.