eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa materiałów do badań tj. blach ze stopów aluminium, jednokierunkowego taśmowego prepregu węglowo/epoksydowego oraz dostawa nośników zewnętrznych do archiwizacji danych, w ramach realizacji Projektu PKAERO.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-07-30

Rzeszów: Dostawa materiałów do badań tj. blach ze stopów aluminium, jednokierunkowego taśmowego prepregu węglowo/epoksydowego oraz dostawa nośników zewnętrznych do archiwizacji danych, w ramach realizacji Projektu PKAERO.
Numer ogłoszenia: 164917 - 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza , ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, faks 17 8651075, 865383.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.rzeszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do badań tj. blach ze stopów aluminium, jednokierunkowego taśmowego prepregu węglowo/epoksydowego oraz dostawa nośników zewnętrznych do archiwizacji danych, w ramach realizacji Projektu PKAERO..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie częściowe nr 1: Dostawa blach ze stopów aluminium cz. 1 Opis: 1. Stop aluminium EN-AW-2024, stan T3, grubość 0,5mm, format 1200x1800mm, 6 sztuk 2. Stop aluminium EN-AW-6061, stan T6, grubość 0,5mm, format 1200x1800mm, 6sztuk 3. Stop aluminium EN-AW-7075, stan T6, grubość 0,5mm, format 1200x1800mm, 5 sztuk Zadanie częściowe nr 2: Dostawa blach ze stopów aluminium cz. 2 Opis: 1. blacha Al 2024 (AlCu4Mg1) stan T351, 1000x2000 mm, gr. 1 mm 5 szt. 2. blacha Al 2024 (AlCu4Mg1) stan T351, 1000x2000 mm, gr. 1,6 mm 5 szt. 3. blacha Al 2024 (AlCu4Mg1) stan T351, 1000x2000 mm, gr. 2,5 mm 5 szt. 4. blacha Al 7475 spec. lotnicza DMS2281, stan ulepszenia 0, 1200x 1800 mm, gr.1 mm 2 szt. 5. blacha Al 7475 spec. lotnicza DMS2234, stan ulepszenia 0, 1200x 1800 mm, gr. 1,8 mm 2 szt. 6. blacha Al 2124 stan T851, 1200x 1800 mm, gr. 25 mm 1 szt. Zadanie częściowe nr 3: Dostawa jednokierunkowego taśmowego prepregu węglowo/epoksydowego. Opis: Jednokierunkowy taśmowy prepreg węglowo/epoksydowy Żywica epoksydowa, włókno węglowe typu AS7J 12K, nominalna wagowa zawartość żywicy około 35%, masa zbrojenia około 134 g/m2, nominalna masa prepregu około 206 g/m2, szerokość taśmy: 300 mm Produkt: Hexcel, HexPly M12/35%/UD134/AS7 lub równoważny Ilość: 175 m2 Zadanie częściowe nr 4: Dostawa 2 szt. zewnętrznych dysków do archiwizacji danych oraz 3 szt. zewnętrznych nośników pamięci typu Flash Opis: 1. Zewnętrzne dyski do archiwizacji danych Sztuki: 2 interfejs zewnętrzny: USB 3.0 prędkość transferu wewn.: min. do 5Gb/s pojemność: min. 500GB interfejs dysku wewnętrznego: 2,5 SATA prędkość obrotowa dysku wewnętrznego: min. 5400 rpm cache dysku wewnętrznego: min. 8MB zasilanie: poprzez port USB, nie potrzebne dodatkowe zasilanie waga: max. 250g dodatkowe wartości: przycisk One Touch Backup, militarny standard odporności na upadek - MIL-STD-810F 516.5 - Transit drop, dioda LED wskazująca gotowość do pracy oprogramowanie: możliwość założenia hasła i szyfrowanie danych na dysku mocnym kluczem AES 256 bit lub równoważnym W komplecie: kabel USB 3.0 Wspierane systemy operacyjne: Windows XP, Vista, 7, Linux Kernel 2.6.31 or later, Mac OS X 10.4 or later 2. Zewnętrzne nosniki pamięci typu Flash USB Sztuki: 3 Interfejs: USB 3.0 Pojemność: min. 32GB Szybkość transferu: Odczyt: min. do 68MB/s Zapis: min. do 30MB/s Wspierane systemy operacyjne: Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac 10.x lub nowszy Zasilanie: DC 3.3V/ 5V (przez port USB) Waga: max. 20 g Wspierane oprogramowanie: aplikacja do zarządzania dokumentami i mobilnym biurem. Gwarancja: min. 3 lata.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.62.00.00-3, 03.42.10.00-7, 32.58.20.00-6, 30.23.46.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta Wzór oferty stanowi załącznik nr 4 do SIWZ Do niniejszego formularza należy dołączyć szczegółową wycenę, szczegółowa wycena musi zawierać minimum ceny jednostkowe netto dla poszczególnych elementów składających się na całość zadania częściowego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej: a) zmiana terminu umowy - w przypadku: - niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.). W przypadku wystąpienia powyższej okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty. b) zmiana terminu płatności- w przypadku: - ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych c) zmiana w sposobie realizacji zamówienia polegająca na: zmianie osób, podwykonawców, partnerów konsorcjum i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych. d) zmiana wynagrodzenia: zmiana urzędowej stawki podatku VAT Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego pokój nr 424-1, bud. V, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2012 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego pokój nr 424-1, bud. V, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienia finansowane w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Projekt Kluczowy pn. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYSLE LOTNICZYM, nr umowy: POIG.0101.02-00-015/08 00.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa blach ze stopów aluminium cz. 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Stop aluminium EN-AW-2024, stan T3, grubość 0,5mm, format 1200x1800mm, 6 sztuk 2. Stop aluminium EN-AW-6061, stan T6, grubość 0,5mm, format 1200x1800mm, 6sztuk 3. Stop aluminium EN-AW-7075, stan T6, grubość 0,5mm, format 1200x1800mm, 5 sztuk.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.62.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa blach ze stopów aluminium cz. 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. blacha Al 2024 (AlCu4Mg1) stan T351, 1000x2000 mm, gr. 1 mm 5 szt. 2. blacha Al 2024 (AlCu4Mg1) stan T351, 1000x2000 mm, gr. 1,6 mm 5 szt. 3. blacha Al 2024 (AlCu4Mg1) stan T351, 1000x2000 mm, gr. 2,5 mm 5 szt. 4. blacha Al 7475 spec. lotnicza DMS2281, stan ulepszenia 0, 1200x 1800 mm, gr.1 mm 2 szt. 5. blacha Al 7475 spec. lotnicza DMS2234, stan ulepszenia 0, 1200x 1800 mm, gr. 1,8 mm 2 szt. 6. blacha Al 2124 stan T851, 1200x 1800 mm, gr. 25 mm 1 szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.62.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa jednokierunkowego taśmowego prepregu węglowo/epoksydowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jednokierunkowy taśmowy prepreg węglowo/epoksydowy Żywica epoksydowa, włókno węglowe typu AS7J 12K, nominalna wagowa zawartość żywicy około 35%, masa zbrojenia około 134 g/m2, nominalna masa prepregu około 206 g/m2, szerokość taśmy: 300 mm Produkt: Hexcel, HexPly M12/35%/UD134/AS7 lub równoważny Ilość: 175 m2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.42.10.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa 2 szt. zewnętrznych dysków do archiwizacji danych oraz 3 szt. zewnętrznych nośników pamięci typu Flash.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zewnętrzne dyski do archiwizacji danych Sztuki: 2 interfejs zewnętrzny: USB 3.0 prędkość transferu wewn.: min. do 5Gb/s pojemność: min. 500GB interfejs dysku wewnętrznego: 2,5 SATA prędkość obrotowa dysku wewnętrznego: min. 5400 rpm cache dysku wewnętrznego: min. 8MB zasilanie: poprzez port USB, nie potrzebne dodatkowe zasilanie waga: max. 250g dodatkowe wartości: przycisk One Touch Backup, militarny standard odporności na upadek - MIL-STD-810F 516.5 - Transit drop, dioda LED wskazująca gotowość do pracy oprogramowanie: możliwość założenia hasła i szyfrowanie danych na dysku mocnym kluczem AES 256 bit lub równoważnym W komplecie: kabel USB 3.0 Wspierane systemy operacyjne: Windows XP, Vista, 7, Linux Kernel 2.6.31 or later, Mac OS X 10.4 or later 2. Zewnętrzne nosniki pamięci typu Flash USB Sztuki: 3 Interfejs: USB 3.0 Pojemność: min. 32GB Szybkość transferu: Odczyt: min. do 68MB/s Zapis: min. do 30MB/s Wspierane systemy operacyjne: Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac 10.x lub nowszy Zasilanie: DC 3.3V/ 5V (przez port USB) Waga: max. 20 g Wspierane oprogramowanie: aplikacja do zarządzania dokumentami i mobilnym biurem. Gwarancja: min. 3 lata.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.58.20.00-6, 30.23.46.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.