eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oława › Przebudowa pomieszczeń budynku szpitala - III p. na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Etap II ZOZ/DZP/PN/16/15

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych


To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-11-06

Oława: Przebudowa pomieszczeń budynku szpitala - III p. na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Etap II ZOZ/DZP/PN/16/15
Numer ogłoszenia: 162407 - 2015; data zamieszczenia: 06.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 245478 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława, woj. dolnośląskie, tel. 71 3011300 wew. 440, faks 71 3011312.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń budynku szpitala - III p. na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Etap II ZOZ/DZP/PN/16/15.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Realizacja inwestycji pn. Przebudowa pomieszczeń budynku szpitala - III p. na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie - Etap II 2. Realizacja inwestycji obejmuje swoim zakresem 2 zadania: - Zadanie nr 1 - Roboty budowlane - Zadanie nr 2 - Roboty sanitarne Do zadań wykonawcy należy wykonanie robót budowlanych i/lub sanitarnych zgodnie z dokumentacją projektową i ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, założeniami projektowymi, sztuką budowlaną, zawartą umową, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji oraz zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego. Wykonawca wykona roboty objęte przedmiotem zamówienia z materiałów własnych. 3. Zakres rzeczowy zamówienia podano w - projekcie budowlanym i wykonawczym do wglądu w sekretariacie ZOZ Oława, ul. Baczyńskiego 1 - Załączniku nr 2, 2-1 i 2-2 do SIWZ (uszczegółowienie zakresu prac w poszczególnych branżach) - szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (zał. nr 9 do SIWZ) - przedmiarach robót (zał. Nr 10 do SIWZ) ( który jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji ceny oferty i jest on dołączony do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty ) - SIWZ 4. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie międzybranżowej koordynacji prac. 5. Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SIWZ, projekcie o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, nazwę producenta czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, nazwa producenta czy pochodzenie są podane przykładowo i jedynie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, które muszą być spełnione przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. UDOWODNIENIE RÓWNOWAŻNOŚCI LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY 6. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1 - Roboty budowlane

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Nomyt Marta Łakota, Iwaszkiewicza 74/5, 55-200 Oława, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4326,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 5289,00

  • Oferta z najniższą ceną: 5289,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5289,00

  • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2 - Roboty sanitarne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Nomyt Marta Łakota, Iwaszkiewicza 74/5, 55-200 Oława, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71800,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 88068,00

  • Oferta z najniższą ceną: 88068,00 / Oferta z najwyższą ceną: 88068,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.