eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalinowo › Dostawy węgla kamiennego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Kalinowo.Ogłoszenie z dnia 2007-09-06

Kalinowo: Dostawy węgla kamiennego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Kalinowo.
Numer ogłoszenia: 158968 - 2007; data zamieszczenia: 06.09.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6298415, fax 087 6298415.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalinowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy węgla kamiennego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Kalinowo..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ( w ilościach po 4 - 6 ton ) około 100 ton węgla kamiennego w asortymencie kostka kamienna ( o kaloryczności nie mniejszej niż 27 000 kJ/kg ) do końca sezonu opałowego 2007/2008 do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Kalinowo w następujących miejscowościach i budynkach: 1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Kalinowie. 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowie. 3. Urząd Gminy w Kalinowie. 4. Ośrodek Zdrowia w Borzymach.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 10.12.10.00 - Węgiel kamienny Kod CPV wg słownika 2008: 09.11.12.10 - Węgiel kamienny .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.04.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych artykułem 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie to, zgodnie z pkt 4, powinno zawierać klauzulę o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy - Zał. nr 2 SIWZ. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty!
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz wypełniony druk oferty - zał. nr 1 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kalinowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo, pokój nr 6 ( sekretariat ).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.