eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-13

Olsztyn: Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 151650 - 2016; data zamieszczenia: 13.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 5681 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5233420, faks (089) 5233278.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 4.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 16 odrębnych części. Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej lub więcej części. 5.Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 33.00.00.00 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Fiolki szklane

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anchem Ewa M. Loth i Mariusz Malczewski Sp. J., ul. Międzyborska 23, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 123,00

 • Oferta z najniższą ceną: 123,00 / Oferta z najwyższą ceną: 123,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Zakrętki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anchem Ewa M. Loth i Mariusz Malczewski Sp. J., ul. Międzyborska 23, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 123,00

 • Oferta z najniższą ceną: 123,00 / Oferta z najwyższą ceną: 123,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: Pipeta automatyczna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 243,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 226,80

 • Oferta z najniższą ceną: 226,80 / Oferta z najwyższą ceną: 305,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 4   

Nazwa: Pipeta wielomiarowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tesora Marzena Paczyńska, Ul. Cieszyńska 367/201, Bielsko-Biała, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 25,83

 • Oferta z najniższą ceną: 25,83 / Oferta z najwyższą ceną: 57,81

 • Waluta: PLN .


Część NR: 5   

Nazwa: Przyrząd do pipetowania

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EQUIMED Sp. Jawna, Ul. Prądnicka 46, Kraków, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 54,00

 • Oferta z najniższą ceną: 54,00 / Oferta z najwyższą ceną: 154,98

 • Waluta: PLN .


Część NR: 6   

Nazwa: Kompletne naczynie standardowe HP 500 plus do pieca mikrofalowego MARS 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10745,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13216,35

 • Oferta z najniższą ceną: 13216,35 / Oferta z najwyższą ceną: 13216,35

 • Waluta: PLN .


Część NR: 7   

Nazwa: Elementy naczynia referencyjnego HP 500 Plus do pieca mikrofalowego Mars 5, w którego posiadaniu jest Zamawiający

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3983,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4899,09

 • Oferta z najniższą ceną: 4899,09 / Oferta z najwyższą ceną: 4899,09

 • Waluta: PLN .


Część NR: 8   

Nazwa: Membrany do naczyń HP 500/HP 500Plus

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1375,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1691,25

 • Oferta z najniższą ceną: 1691,25 / Oferta z najwyższą ceną: 1691,25

 • Waluta: PLN .


Część NR: 9   

Nazwa: Etui kartonowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1463,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 901,80

 • Oferta z najniższą ceną: 901,80 / Oferta z najwyższą ceną: 2952,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 10   

Nazwa: Statyw do probówek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EQUIMED Sp. Jawna, Ul. Prądnicka 46, Kraków, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 103,80

 • Oferta z najniższą ceną: 103,80 / Oferta z najwyższą ceną: 295,20

 • Waluta: PLN .


Część NR: 11   

Nazwa: Pudełko na szkiełka mikroskopowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1788,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1231,20

 • Oferta z najniższą ceną: 1231,20 / Oferta z najwyższą ceną: 4059,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 12   

Nazwa: Drobny sprzęt laboratoryjny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LiMarco Lidia Zajkowska, Ul. Przemysłowa 8, Mrągowo, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1121,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1315,44

 • Oferta z najniższą ceną: 1315,44 / Oferta z najwyższą ceną: 1315,44

 • Waluta: PLN .


Część NR: 13   

Nazwa: Drobny sprzęt laboratoryjny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3032,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3593,16

 • Oferta z najniższą ceną: 3593,16 / Oferta z najwyższą ceną: 3593,16

 • Waluta: PLN .


Część NR: 14   

Nazwa: Drobny sprzęt laboratoryjny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Diag-Med. Grażyna Konecka, Ul. Ryżowa 51, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 665,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 853,20

 • Oferta z najniższą ceną: 853,20 / Oferta z najwyższą ceną: 853,20

 • Waluta: PLN .


Część NR: 15   

Nazwa: Drobny asortyment jednorazowego użytku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tesora Marzena Paczyńska, Ul. Cieszyńska 367/201, Bielsko-Biała, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2896,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3755,14

 • Oferta z najniższą ceną: 3755,14 / Oferta z najwyższą ceną: 3755,14

 • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.