eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kuźnia Raciborska › Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. Remont mostu na rzece Ruda w KM 17+035 w miejscowości Rudy-Brantolka - usuwanie skutków klęsk żywiołowychOgłoszenie z dnia 2016-10-11

Kuźnia Raciborska: Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. Remont mostu na rzece Ruda w KM 17+035 w miejscowości Rudy-Brantolka - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Numer ogłoszenia: 151358 - 2016; data zamieszczenia: 11.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska, woj. śląskie, tel. 032 4191224, faks 032 4191432.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. Remont mostu na rzece Ruda w KM 17+035 w miejscowości Rudy-Brantolka - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - Zabicie ścianki stalowej o długości 13 m. na głębokość 7 m; - Uzupełnienie przestrzeni szerokości 0,30 do 0,50 m pomiędzy progiem mostu a zabitą ścianą; - Przeniesienie zabitej ścianki szczelnej stanowiącej przegrodę pomiędzy przęsłami 2 i 3, na przegrodę pomiędzy przęsłami 1 i 2; - Rozszerzenie zabicia ścianek szczelnych o długości 9,0 m; - Mechaniczna rozbiórka bloków betonowych po trasie ścianek szczelnych, zalegających na dnie koryta rzeki i skarpach; - Zabudowa pachwin za ścianami skrajnymi wzdłuż skarp obu brzegów betonem hydro-technicznym;.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lider Konsorcjum: SILESIA INVEST spółka cywilna, ul. Józefa Wieczorka 18-20, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.
 • Partner Konsorcjum: BITUM Sp. z o.o., ul. Cegielniana 20, 42-700 Lipie Śląskie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115447,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 142000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 142000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 142000,00

 • Waluta: PLN .


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W trakcie realizacji zadania, po wbiciu ścianek szczelnych zgodnie z projektem, na górnym stanowisku ujawniły się dodatkowe miejsca intensywnej infiltracji wody w podłoże gruntu pod jazem z mostem. Powyższe, wymusza dodatkowe działania i zwiększony zakres robót , a tym samym umożliwi kontynuację prac i osiągnięcie zamierzonego efektu końcowego przewidzianego projektem, jakim jest spowodowanie zaprzestania wymywania gruntu spod jazu i obiektu mostowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.