eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi Zamawiającego, a posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi za pomocą usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-07

Poznań: Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi Zamawiającego, a posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi za pomocą usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl.
Numer ogłoszenia: 151036 - 2016; data zamieszczenia: 07.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 40871 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 834 61 84, faks 61 834 61 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi Zamawiającego, a posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi za pomocą usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi Zamawiającego, a posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi za pomocą usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) Świadczenia usługi dwukierunkowej transmisji danych pomiędzy APN-em peka.pl, a systemami informatycznymi Zamawiającego z wykorzystaniem dostarczonych przez Wykonawcę kart SIM, przez okres obowiązywania umowy. Z wyłączeniem kart SIM, dla których w okresie obowiązywania umowy wprowadzone będzie przez Wykonawcę zawieszenie świadczenia usług lub świadczenie usług dla tych grup rozpocznie się w terminach wskazanych w dalszej części dokumentu. b) Dostawy telemetrycznych kart SIM M2M zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ. c) Zestawienia dedykowanego łącza na potrzeby transmisji danych, między APN a siedzibą Zamawiającego. Dostawa nastąpi w ilościach i terminach jak niżej: a. 85 szt. do 3 dni po podpisaniu wstępnego protokołu uruchomienia usługi, b. 886 szt. 2016-09-01, c. 10 szt. 2016-11-15, d. 100 szt. 2017-01-02, e. 10 szt. 2017-03-01, f. 5 szt. 2017-04-01, g. 32 szt. 2017-06-01. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 6 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.61.10 - Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany danych 31.71.21.12 - Karty SIM .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 238930,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 166267,17

  • Oferta z najniższą ceną: 166372,17 / Oferta z najwyższą ceną: 238355,55

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.