eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi Zamawiającego, a posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi za pomocą usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-04-14

Poznań: Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi Zamawiającego, a posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi za pomocą usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl
Numer ogłoszenia: 40871 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu , ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 834 6148, faks 61 834 61 47.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi Zamawiającego, a posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi za pomocą usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi Zamawiającego, a posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi za pomocą usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) Świadczenia usługi dwukierunkowej transmisji danych pomiędzy APN-em peka.pl, a systemami informatycznymi Zamawiającego z wykorzystaniem dostarczonych przez Wykonawcę kart SIM, przez okres obowiązywania umowy. Z wyłączeniem kart SIM, dla których w okresie obowiązywania umowy wprowadzone będzie przez Wykonawcę zawieszenie świadczenia usług lub świadczenie usług dla tych grup rozpocznie się w terminach wskazanych w dalszej części dokumentu. b) Dostawy telemetrycznych kart SIM M2M zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ. c) Zestawienia dedykowanego łącza na potrzeby transmisji danych, między APN a siedzibą Zamawiającego. Dostawa nastąpi w ilościach i terminach jak niżej: a. 85 szt. do 3 dni po podpisaniu wstępnego protokołu uruchomienia usługi, b. 886 szt. 2016-09-01, c. 10 szt. 2016-11-15, d. 100 szt. 2017-01-02, e. 10 szt. 2017-03-01, f. 5 szt. 2017-04-01, g. 32 szt. 2017-06-01. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego w przypadku konieczności powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.61.10 - Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany danych 31.71.21.12 - Karty SIM .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium zostały zawarte w Rozdziale 8 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi aktualne Zaświadczenie o Wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych wydawane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.). Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie poprzez sprawdzenie prawidłowości i kompletności wymaganych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2, 2a, 3 i 4 ustawy Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje: usługę transmisji danych w ramach prywatnego APN dla przynajmniej 200 kart SIM dla co najmniej 2 różnych klientów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie poprzez sprawdzenie prawidłowości i kompletności wymaganych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2, 2a, 3 i 4 ustawy Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez przedłożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. cena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie poprzez sprawdzenie prawidłowości i kompletności wymaganych oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2, 2a, 3 i 4 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez przedłożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. cena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie poprzez sprawdzenie prawidłowości i kompletności wymaganych oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2, 2a, 3 i 4 ustawy Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez przedłożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. cena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie poprzez sprawdzenie prawidłowości i kompletności wymaganych oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2, 2a, 3 i 4 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

I) kserokopia wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz; II) Formularz ofertowy, według Załącznika nr 1 do SIWZ; III) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; IV) w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik , do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jasno i bez wątpliwości wynikać zakres umocowania pełnomocnika do podejmowanych w imieniu Wykonawcy czynności. Pełnomocnictwo winno podpisane być przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy; V) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna): 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: - reprezentowanie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego; -zaciąganie zobowiązań w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego; -złożenie oferty wspólnie; - prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy. Stosowne pełnomocnictwo winno zostać załączone do oferty w formie oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają oddzielne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Sekcji III pkt III.4.2), III.4.3 i III.4.4) niniejszego ogłoszenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają oświadczenia i dokumenty określone w Sekcji III pkt III 4.1 niniejszego ogłoszenia wspólnie, wykazując łącznie spełnienie warunków, o których mowa w Sekcji III: pkt III.3.1), pkt III.3.2), pkt III.3.3), pkt III.3.4), pkt III.3.5) niniejszego ogłoszenia. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. VI) Podwykonawcy. 1. Definicja umowy o podwykonawstwo zgodnie z art. 2 pkt. 9b ustawy Pzp. Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 2. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w Formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 4. Za prace zrealizowane przez podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne. VII) Wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów. 1. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - termin usunięcia awarii APN - 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Pzp, dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym ustawowej stawki podatku od towarów i usług ( VAT), b) zmiany osób wskazanych do kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, zarówno po stronie Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy, c) zmian Stron umowy, wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego (następstwo prawne), d) zmian w zakresie i formie przedmiotu umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian jest skutkiem zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmian organizacyjnych w Mieście Poznań, e) zmiany świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia, f) wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wynikają formy pisemnej pod rygorem nieważności. g) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy na warunkach określonych w art. 36b Ustawy PZP.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ztm.poznan.pl; bip.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, Dział Zamówień Publicznych, pok. 317, III piętro..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2016 godzina 11:00, miejsce: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu,ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, Kancelaria Urzędu, pok. 004, parter, w godzinach urzędowania - 7:30 -15:30.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.