eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekary Śląskie › Przetarg nieograniczony na dostawę książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich w 2007 roku.Ogłoszenie z dnia 2007-07-16

Piekary Śląskie: Przetarg nieograniczony na dostawę książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich w 2007 roku.
Numer ogłoszenia: 119512 - 2007; data zamieszczenia: 16.07.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich, ul. Kalwaryjska 62d, 41-943 Piekary Śląskie, woj. śląskie.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich w 2007 roku..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizowana sukcesywnie dostawa książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich o wartości nie mniejszej niż 30 tys.zł. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt. 3 SIWZ. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostałą dokumentację przetargową można odebrać w dniach: od poniedziałku do piątku w siedzibie MBP w Piekarach Śl. przy ul. Kalwaryjskiej 62 D w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w godz. od 8:00-14:30. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Termin wykonania zamówienia ustala się w okresie od podpisania umowy do 15 grudnia 2007 roku. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków został podany w SIWZ. Przy wyborze i ocenie złożonych ofert zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny książek i wydawnictw: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która będzie zawierała najniższą cenę. Zamkniętą, nieprzejrzystą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kalwaryjskiej 62 D w Sekretariacie Zamawiającego w godz. od 8:00 do 14:30 do dnia 23 lipca 2007 roku do godz.10:00. Koperta powinna być opisana wg następującego wzoru: Przetarg nieograniczony na dostawę książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich w 2007 roku Miejska Biblioteka Publiczna 41-940 Piekary Śl. ul.Kalwaryjska 62 D oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerem telefonu. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest mgr Joanna Naczyńska - DzGiOZ - tel.: 32 287-30-17 w.36. Kontakt z osobą uprawnioną jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30. Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie MBP w Piekarach Śl. przy ul.Kalwaryjskiej 62 D w Sali Konferencyjnej w dniu 23 lipca 2007 roku o godz.10:15. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Z uwagi na wartość zamówienia Zamawiający nie żąda wpłaty wadium. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie dokonany z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 22.11.30.00 - Książki biblioteczne Kod CPV wg słownika 2008: 22.11.30.00 - Książki biblioteczne .

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 5.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganymi warunkami i zakresem dostawy książek opisanymi w punkcie 3 niniejszej SIWZ, 2) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24, ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) w okresie ostatnich trzech lat wykonali należycie co najmniej trzy zamówienia w zakresie dostawy książek instytucjom kultury, w trybie zamówienia publicznego bądź co najmniej trzy zamówienia w zakresie dostawy książek o łącznej wartości powyżej 100 000. 4) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 40 000,00 zł 5.2. Wymagane warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za spełnione, jeżeli wykonawca przedłoży dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 6 niniejszej SIWZ - zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. W sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ. U. Nr 87 z 2006 r. poz. 605).
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 6.1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 2) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielania zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego udzielone przez Wykonawców składających ofertę wspólnie 5) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 6) wykaz zawierający wykonane w okresie ostatnich trzech lat minimum trzech zamówień w zakresie dostawy książek instytucjom kultury, w trybie zamówienia publicznego bądź co najmniej trzy zamówienia w zakresie dostawy książek o łącznej wartości powyżej 100 000, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz odbiorców. 7) minimum 3 referencje potwierdzające, że dostawy książek o których mowa w punkcie 6.1., ustępie 6 niniejszej SIWZ zostały wykonane należycie 8) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości przynajmniej 40 000,00 złotych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty wymienione powyżej w ppkt. 2, 3 i 5 muszą złożyć wszystkie podmioty w imieniu których składana jest oferta. 6.3. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://biblioteka.piekary.bip.net.pl/

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna 41-940 Piekary Śl. ul.Kalwaryjska 62 D.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2007 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Miejska Biblioteka Publiczna 41-940 Piekary Śl. ul.Kalwaryjska 62 D.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: 15.12.2007.

  Podziel się

  Poleć ten przetarg znajomemu poleć

  Wydrukuj przetarg drukuj

  Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
  Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


  Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

  chcę zamieszczać ogłoszenia

  Dodaj swoje pytanie

  Najnowsze orzeczenia

  Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.