eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Opracowanie projektu linii wyprowadzenia mocy elektrowni wodnej "Malczyce" do Stacji GPZ w Środzie Śląskiej wraz z uzupełniającymi pomiarami geodezyjnymi liniowymi do celów projektowych.Ogłoszenie z dnia 2006-03-02

POZYCJA 11508

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Wrocław: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, do kontaktów: Teresa Szczerba, ul. Norwida 34, pok. 26, 50-950 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3378862, fax 071 3285048, e-mail: zamowienia@rzgw.wroc.pl, www.rzgw.wroc.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu linii wyprowadzenia mocy elektrowni wodnej "Malczyce" do Stacji GPZ w Środzie Śląskiej wraz z uzupełniającymi pomiarami geodezyjnymi liniowymi do celów projektowych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 867. 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: USŁUGI INŻYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA - Przedmiot zamówienia - zakres działań przedprojektowych związanych z realizacją fazy przedprojektowej, obejmującej uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i zatwierdzeń. Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projektu wykonawczego na budowę: linii napowietrzno-kablowych SN 20 kV; przebudowę istniejących rozdzielni GPZ Środa Śląska; opracowanie przedmiotu robót oraz kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji przetargowej dla potrzeb wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych; opracowanie dokumentacji dendrologicznej. 200.000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 05.04.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Biuro Nadzoru Inwestycyjnego budowy elektrowni wodnej stopnia wodnego "Malczyce". 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.26.41.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 867. 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: USŁUGI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM BUDOWLANYM - Przedmiot zamówienia - wybór reprezentanta interesów zamawiającego w celu terminowej realizacji inwestycji zgodnie z budżetem i zawartą umową pomiędzy inwestorem i wykonawcą. Zadaniem Biura Nadzoru będzie zarządzanie przedsięwzięciem, aprobatą dostarczanych urządzeń, nadzór nad montażem kompletnego wyposażenia hydroenergetycznego, elektrycznego, nadzór nad robotami budowlanymi oraz rozruchem elektrowni oraz przekazanie obiektu do eksploatacji. 3.500.000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 31.03.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koszenie skarp zapory czołowej i wałów bocznych zbiornika wodnego Turawa. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.24.64.10. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: KONSERWACJA TAM PRZECIWPOWODZIOWYCH 30.000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.03.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie studium wykonalności dla budowy i modernizacji systemu ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.84.30.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: USŁUGI TOWARZYSZACE USŁUGOM PROJEKTOWYM - Przedmiot zamówienia stanowi zakres działań związanych przeprowadzeniem stosownych badań, pomiarów (w tym pomiary geodezyjne dla potrzeb aktualizacji danych topograficznych) i analiz (techniczna, ekonomiczno-finansowa, społeczna i inne) oraz opracowanie na podstawie zgromadzonych danych i informacji dokumentu studium, stanowiącego podstawę decyzji o celowości i zasadności realizacji przedsięwzięcia, jak również pełniącego funkcję załącznika do potencjalnych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, stosowanych do odpowiednich instytucji. 2.500.000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 30.03.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie pomiarów geodezyjnych wraz z opracowaniem map do celów projektowych w zakresie melioracji wodnych terenów lewobrzeżnych-obręb Zakrzów w celu likwidacji ujemnych skutków piętrzenia na stopniu wodnym "Malczyce". 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.84.30.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: USŁUGI TOWARZYSZACE USŁUGOM PROJEKTOWYM - Przedmiot zamówienia - opracowanie jednorodnej dokumentacji geodezyjnej doliny rzeki dla celów projektowych w rejonie Zakrzów, Dokumentacja ta będzie zawierać: inwentaryzacje wszystkich obiektów komunikacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych; inwentaryzacja drzew o średnicy powyżej 10 cm wraz wykazem, a także pomiar zakrzewień wraz z wykazem; ustalenie granic prawnych z trwałą stabilizacją granic działek RZGW; uwierzytelniony wpis właścicieli z rejestru gruntów i budynków i dzierżawców. 303.000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 07.04.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie badań terenowych, dokonanie analizy i ocena ujemnych skutków piętrzenia stopnia wodnego "Malczyce" na tereny prawobrzeżne rzeki Odry na odcinku Grodzanów-Brzeg Dolny. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.84.30.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: USŁUGI TOWARZYSZACE USŁUGOM PROJEKTOWYM - Przedmiot zamówienia - badania mające na celu ustalenie obszarów wymagających regulacji stosunków wodnych, ocenę wpływu Odry na stosunki hydrologiczne terenów przyległych, ocenę jakości wód powierzchniowych i gruntowych. Na podstawie wykonanych badań i obliczeń dokonana zostanie ocena gospodarki wodnej gleb oraz powierzchnia wymagająca regulacji stosunków wodnych. 650.000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 14.04.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.84.13.00 - 74.84.13.00 Oryginalny kod CPV: 74.83.14.00 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych Kod CPV wg słownika 2008: 79.54.00.00 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: USŁUGI W ZAKRESIE TŁUMACZEN PISEMNYCH I USŁUGI W ZAKRESIE TŁUMACZEN USTNYCH 24.800 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.11.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: NZ/0351/2/2006.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 22.02.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.