eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowo › Budowa kładki dla pieszych w m. Skorzęcin (przy wjeździe do ośrodka wypoczynkowego)OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-09


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Gmina i Miasto Witkowo
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa kładki dla pieszych w m. Skorzęcin (przy wjeździe do ośrodka wypoczynkowego)

Miasto: Witkowo

Województwo: wielkopolskie

CPV:
45.22.11.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-24


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kładki dla pieszych w m. Skorzęcin (przy wjeździe do ośrodka wypoczynkowego)
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Witkowo
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019467
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Gnieźnieńska
1.5.2.) Miejscowość: Witkowo
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-230
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
1.5.7.) Numer telefonu: 61 4777734
1.5.8.) Numer faksu: 614778855
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@witkowo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.witkowo.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kładki dla pieszych w m. Skorzęcin (przy wjeździe do ośrodka wypoczynkowego)
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5975053c-7fed-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015002
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-09
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000374/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Kładka przy bramie na wejściu do OW Skorzęcin
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://witkowo.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://witkowo.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami rozdziału VIII i XI SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami rozdziału XX SWZ.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ITz.271.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa kładki dla pieszych w m. Skorzęcin (przy wjeździe do ośrodka wypoczynkowego).Projektowana kładka to konstrukcja stalowa jednoprzęsłowa, kratownicowa górą otwarta. Kratownica zostanie oparta na podporach zamocowanych do istniejących przyczółków mostu. Kładka nie będzie zmniejszała istniejącego światła mostu które wynosi: światło poziome ~5,75m, światło pionowe ~2,1m, szerokość dna koryta ze względu na istniejące umocnienie dna i skarp wynosi ~3,3m. Podstawowe wymiary kładki światło prostopadłe do cieku 5,75m, światło pionowe 2,15m, rozpiętość teoretyczna wzdłuż osi drogi 5,75m z wspornikami 2x2,95m, szerokość całkowita ustroju nośnego 2,20m.Geometrię kładki dostosowano do warunków terenowych oraz do istniejącego równolegle mostu drogowego. Oś projektowanej kładki zlokalizowano pod kątem 90 stop. do koryta rzeki Noteć Zachodnia. W przekroju poprzecznym na kładce zostanie zlokalizowany chodnik dla pieszych z nawierzchnią z desek kompozytowych. Odwodnienie nawierzchni kładki, będzie przebiegało grawitacyjnie przez spływ wody z desek bezpośrednio pod kładkę.Planowana długość umocnień skarp wynika z przedłużenia istniejących umocnień betonowych zlokalizowanych pod mostem: brzeg strona lewa ~2m, strona prawa ~2m. Dno rzeki przewiduje się oczyścić z zamulenia, ponadto należy odnowić zabezpieczenie antykorozyjne istniejących balustrad mostu a teren uporządkować w obrębie prowadzonych robót.Montaż konstrukcji należy wykonać w dwóch etapach. Pierwszy etap to przymocowanie konstrukcji wsporczej którą należy wykonać poza okresem rozrodu i inkubacji ikry (sugerowany termin - przed sezonem letnim), natomiast montaż kładki do konstrukcji stanowi drugi etap.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: - min. jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie obiektu mostowego jedno lub wieloprzęsłowego o rozpiętości przęseł w świetle minimum 5,75 m. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:- min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi - kierownik budowy lub równoważne uprawnienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Poza oświadczeniem art. 125 ust. 1 ustawy, Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ;2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ;Szczegółowe zasady dotyczące składania podmiotowych środków dowodowych zapisano w rozdziale VII SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty - jeśli dotyczy:1) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,2) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,3) Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje osoba nieuprawniona (dotyczy również wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),4) Wadium, jeżeli zostało złożone w innej formie niż pieniądz.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.800,00 zł. 2. Postanowienia dotyczące wadium opisano w rozdziale IX SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 3) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.4) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).5) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 6) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp. może dotyczyć:1) Zmiany terminu wykonania umowy z powodu:a) istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego, zwłoki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, o ilość dni zwłoki, wstrzymania robót przez Zamawiającego,b) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają lub mogą negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych (zgodnie z SWZ) robót budowlanych oraz ich trwałość, w przypadku, gdy nie zostały przewidziane, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na wykonanie umowy w terminie - w tym przypadku termin może być wydłużony o ilość dni, podczas których wystąpiły ww. zdarzenia,c) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym w umowie terminie o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia jej skutków,d) wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany o czas niezbędny do jej usunięcia,e) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, powodujących przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy oraz działań, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia o czas niezbędny do spełnienia wymagań ww. osób trzecich, f) konieczności wykonania dodatkowych badań, wprowadzenia zmian w projekcie - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień, przeprowadzenia ww. badań. W takim przypadku dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą z ww. zmian,g) konieczności wykonania robót zamiennych/dodatkowych lub innych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy o czas niezbędny na ich wykonanie, na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp,h) realizacji odrębnej umowy lub prac realizowanych w miejscu i czasie wykonywania niniejszej umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych niniejszą umową.2) Zmiany przedstawicieli Stron w przypadku niemożności pełnienia powierzonych im funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy itp.). Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SWZ.3) Zmiany Podwykonawcy albo rezygnacja z udziału Podwykonawcy - jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia jest w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.Ciąg dalszy w projektowanych postanowieniach umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-24 13:00
8.2.) Miejsce składania ofert: na Platformie pod adresem: https://witkowo.ezamawiajacy.pl w zakładce ,, OFERTY"
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-24 14:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.