eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług serwisowych dla pojazdów służbowych będących w dyspozycji Delegatury CBA w SzczecinieOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-04


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Centralne Biuro Antykorupcyjne
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług serwisowych dla pojazdów służbowych będących w dyspozycji Delegatury CBA w Szczecinie

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

CPV:
50.11.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-12


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług serwisowych dla pojazdów służbowych będących w dyspozycji Delegatury CBA w Szczecinie
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralne Biuro Antykorupcyjne
1.3.) Oddział zamawiającego: CBA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140610454
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Al. Ujazdowskie 9
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-853
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.cba.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Służba specjalna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług serwisowych dla pojazdów służbowych będących w dyspozycji Delegatury CBA w Szczecinie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb33a669-7b76-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00013537
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-04
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009924/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Kompleksowa obsługa serwisowa pojazdów służbowych CBA w podmiotach zewnętrznych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 3 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/cba
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/cba
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, odbywa się: za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w postaci elektronicznej, przyjmuje się datę ich wczytania na Platformie. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy SmartPZP dostępna jest na stronie Platformy https://portal.smartpzp.pl/cba w zakładce e-learning.Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej ,,zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020r. poz.346, 568, 695, 1517 i2320).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku prowadzonego postępowania o udzieleniezamówienia publicznego jest Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 9. Nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych sprawuje Pełnomocnik do spraw kontroli przetwarzania przez CBA danych osobowych, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1993,2405, z 2018r. poz. 138, 650, 730), który zgodnie z art. 22b ust. 7 tejże ustawy, o naruszeniach przepisów ustawowych informuje organ pełniący funkcję nadzorczą dla Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonympostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawa Pzp"; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowaniao udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencjeniepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; nie przysługuje Pani/Panu:- prawo do usunięcia danych osobowych,- prawo do przenoszenia danych osobowych, - prawo sprzeciwu, wobecprzetwarzania danych osobowych. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będąpodejmowane w sposób zautomatyzowany.W związku z art. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), prawo Wykonawcy do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania i podlega postępowaniu skargowemu wynikającemu z odrębnych przepisów.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 4/>PU/2021/MT
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.3.) Opis potrzeb Zamawiającego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych dla pojazdów służbowych będących w dyspozycji Delegatury CBA w Szczecinie.Zakres obsługi serwisowej pojazdów obejmuje:1. okresowe przeglądy techniczne, wykonywane zgodnie z książką przeglądów serwisowych,2. naprawy wynikające z przeglądów technicznych,3. pozostałe naprawy wynikające z eksploatacji pojazdów,4. holowanie pojazdów do 3,5 tony na terytorium Polski w miejsce wskazane przez Zamawiającego,5. naprawy ogumienia,6. sezonowa wymiana ogumienia (letnie/zimowe) wraz z wyważaniem kół, z wydzielonym stanowiskiem do tej usługi,7. przechowywanie sezonowego ogumienia (letnie/zimowe) w przystosowanym pomieszczeniu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość rabatu na materiały i części zamienne oryginalne
4.3.6.) Waga: 15,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość rabatu na materiały i części zamienne będące zamiennikami części oryginalnych
4.3.6.) Waga: 15,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wymienione części
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczących:a) Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 1 stacją obsługi serwisowej pojazdów, która zlokalizowana jest w granicach administracyjnych danego miasta lub w odległości maksymalnie 10 km od jego granic (odległość wyznaczona na podstawie ogólnodostępnych map internetowych), wyposażoną w co najmniej:-1 zamknięte specjalistyczne pomieszczenie do przechowywania opon sezonowych, -2 stanowiska naprawcze posiadające pełnowymiarowe podnośniki kolumnowe mieszczące się w zamkniętej ogrzewanej hali serwisowej, - urządzenia kontrolno-diagnostyczne z aktualnymi bazami danych, umożliwiające przeprowadzenie usługi zgodnie z wymaganiami producenta pojazdu, - urządzenia i wyposażenie umożliwiające wykonywanie napraw zespołów i podzespołów (m.in.: silniki, skrzynie biegów, elementy zawieszenia, elementy układu jezdnego i hamulcowego), - 1 odrębne specjalistyczne stanowisko do wymiany i napraw ogumienia, specjalistyczne urządzenie do obsługi i konserwacji układu klimatyzacji, -1 stanowisko elektryka samochodowego, ponadto wskazana stacja obsługi serwisowej pojazdów musi posiadać wydzielony - parking, na którym będą przechowywane pojazdy oczekujące na naprawę, który spełnia minimum następujące wymagania: ogrodzony, o utwardzonej nawierzchni, strzeżony całodobowo lub monitorowany za pomocą kamer z możliwością rejestracji zapisu oraz oświetlony, gwarantujący zabezpieczenie pojazdów przed osobami postronnymi, - teren o powierzchni umożliwiającej jednoczesne przechowanie min. 5 pojazdów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający na etapie składania ofert podlegających negocjacjom wymaga złożenia wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Załącznik nr 4 do OPiW)
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Formularz ofertowy (zalecany wzór stanowi załącznik nr 2 do OPiW
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzieleniezamówienia(np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie zart. 58 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec zamawiającego
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Przewidywane zmiany umowy zawiera załącznik nr 7 do OPiW
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-12 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/cba
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-12 11:00
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
Do zakwalifikowania do negocjacji ofert zamawiający będzie brał pod uwagę ilość punktów uzyskanych z kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XV.
8.8.) Krótki opis minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegających negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty:
Minimalne wymagania dotyczące realizacji zamówienia, niepodlegające negocjacjom zostały określone w załączniku nr 1 do OPiW.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.