eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Wykonanie projektu budynku socjalno-biurowego B-8097 położonego na terenie Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w ŚwinoujściuOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-02-23


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Polskie LNG S.A.
Adres: ul. Ku Morzu 1, 72-602 Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

Telefon: 885270542
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Artur Proć
Telefon: 885270542
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie projektu budynku socjalno-biurowego B-8097 położonego na terenie Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu

Miasto: Świnoujście

Województwo: zachodniopomorskie

CPV:
71.22.10.00 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-10


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu

  1.     Nazwa i adres Zamawiającego

Polskie LNG S.A.,

ul. Ku Morzu 1,

72-602 Świnoujście

 

Biuro w Warszawie

Al. Jerozolimskie 146 bud. B

02-305 Warszawa

Adres strony internetowej: www.polskielng.pl

 

2.     Określenie trybu postępowania

 

 1. Postępowanie prowadzone w trybie Przetargu Nieograniczonego.
 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.).
 3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie warunków i informacji zawartych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (,,SIWZ", ,,Specyfikacja").
 1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy.

 

3.     Nazwa zamówienia wraz z numerem referencyjnym

 

Wykonanie projektu budynku socjalno-biurowego B-8097 położonego na terenie Terminala LNG  im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, numer referencyjny: RZ/11/ZN/2021/PLNG.

 

4.     Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej, specyfikacji wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla obiektu pn. ,,Budynek socjalny dla pracowników obsługi załadunku cystern samochodowych" na terenie Terminalu Regazyfikacyjnego LNG w Świnoujściu. Dokumentacja projektowa ma obejmować projekty budynku socjalno-biurowego-B-8097, zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej w obrębie planowanej budowy tego budynku w zakresie niezbędnym dla prawidłowego jego funkcjonowania i przyległych obiektów.

Kod CPV:  71221000-3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia

  O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

 1. Spełniają warunki postępowania dotyczące:

 

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

(Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie),

 

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia:

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek postępowania dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, o ile Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 projekty odpowiadające przedmiotowi zamówienia.

 

Wykonawca wykazując spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, jeżeli podmioty te są spółkami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Wykonawcy w rozumieniu Art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

3) Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia: (Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie),

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia: (Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie),

 

B. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ.

 1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

 

 1. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału  w postępowaniu,  na Formularzu ,,Oferta" (zgodnym co do treści z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).  

 

 1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego będzie musiał w wyznaczonym terminie przedstawić:

 

 • Wykaz zamówień, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem referencji (lub protokołu odbioru)  od tych podmiotów.

 

Wzór wykazu zamówień:

co najmniej 3 projekty  odpowiadające przedmiotowi zamówienia

Przedmiot zamówienia

Data wykonania

Podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane

Referencje / protokół (nr pisma)

 

 

 

 

 

 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

 1. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie.

 

 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

 

 1. Koszty przygotowania, złożenia oferty ponosi Wykonawca bez prawa żądania od Zamawiającego ich zwrotu niezależnie od czy oferta Wykonawcy została odrzucona, wybrana, nie wybrana.

 

 

 1. Zmiany treści SIWZ
  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.

 

 1. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.

 

 1. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ.
 2. Informacja o możliwości zakończenia postępowania bez wyboru oferty
  1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
  2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców biorących udział w Postępowaniu.
  3. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt 1. powyżej.
  4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  5. Osoby dokonujące czynności w imieniu Wykonawcy w postępowaniu powinny być do tego uprawnione. W przypadku wątpliwości zamawiający może zażądać dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w imieniu Wykonawcy.
 

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów ze wskazaniem osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
  1. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej Polskiego LNG S.A. https://polskielng.eb2b.com.pl. Proszę przejść do postępowania nr RZ/11/ZN/2021/PLNG.

Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. RZ/11/ZN/2021/PLNG.

 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00, jest:

 

Pan Artur Proć

tel. 885 270 542

e-mail: artur.proc@polskielng.pl

 

10.  Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Polskiego LNG S.A.: https://polskielng.eb2b.com.pl  , dodając załącznik (skan podpisanej oferty lub oferta podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym) w zakładce ,,załączniki" .

 

Oferta powinna być oznaczona: RZ/11/ZN/2021/PLNG OFERTA.

 

2. Termin składania ofert upływa dnia 10.03.2020 r. o godz. 12:00.

3. Otwarcie ofert nie jest jawne. O wynikach oceny oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

 

11.  Termin wykonania zamówienia  / wartość zamówienia

 

Realizacja przedmiotu zamówienia do  4 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

12.  Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

13.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

 

 1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania prac, Jednostka projektowa zobowiązana jest do przekazania na rzecz Zamawiającego w terminie 7 (siedem) dni od dnia podpisania Umowy zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu w kwocie równej 10 %  łącznego wynagrodzenia netto Jednostki projektowej, tytułem kaucji gwarancyjnej [dalej: Kaucja Gwarancyjna].
  1. Kaucja Gwarancyjna zostanie zwrócona na pisemne wezwanie Jednostki projektowej w następujący sposób:

a) zwrot 30 % zatrzymanej kaucji gwarancyjnej nastąpi po podpisaniu Protokołu odbioru;

b)pozostała część zatrzymanej kaucji gwarancyjnej zwrócona zostanie po upływie okresu udzielonej rękojmi za wady. 

 1. Strony zgodnie postanawiają, iż zatrzymana przez Zamawiającego kaucja gwarancyjna może w każdym czasie zostać zastąpiona bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarancją bankową lub ubezpieczeniową w wysokości odpowiadającej Kaucji Gwarancyjnej. Treść gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

 

 

14.  Termin związania ofertą

 

 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
 4. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem Terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie Terminu związania ofertą o 30 dni.

 

15.  Kryteria oceny oferty i ich znaczenie

 

 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz ofert nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria zawarte w niniejszym SIWZ.
 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium: cena - 100%, zgodnie ze wzorem:

 

cena łączna netto oferty najtańszej

_______________________________________   x 100 pkt

cena łączna netto oferty ocenianej

 

 

 1. O wyborze oferty decyduje największa liczba uzyskanych punktów (do dwóch miejsc po przecinku).

 

16.  Podwykonawcy

 

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.

17.   Waluta postępowania

Walutą postępowania jest polski złoty (PLN). Oferty należy składać w PLN.

  18.  Wizja lokalna

Zamawiający dopuszcza odbycie wizji lokalnej na Terminalu LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu celem weryfikacji zakresu prac opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Osoby kontaktowe ze strony Zamawiającego w sprawie wizji lokalnej:

Tomasz Długosz tomasz.dlugosz@polskielng.pl, tel. kom. 885 250 750

Wymagania BHP dotyczące wizji lokalnej:

o          Pracownicy Wykonawcy przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na terenie Terminalu zobligowani są do udziału w szkoleniu wprowadzającym z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy określającym zasady bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacji zaistnienia alarmu o zagrożeniu;

o          Pracownicy Wykonawcy  przeprowadzający inspekcję są zobligowani do przeprowadzenia jej w obecności wyznaczonego pracownika PLNG,

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.