eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Giżycko › PRZEPROWADZENIE KURSÓW JĘZYKOWYCH DLA JW BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 24 WOG GIŻYCKOOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-21


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres: Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko
Województwo: warmińsko-mazurskie

Telefon: -PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
PRZEPROWADZENIE KURSÓW JĘZYKOWYCH DLA JW BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 24 WOG GIŻYCKO

Miasto: Giżycko

Województwo: warmińsko-mazurskie

CPV:
80.58.00.00 - Oferowanie kursów językowych


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-29


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
PRZEPROWADZENIE KURSÓW JĘZYKOWYCH DLA JW BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 24 WOG GIŻYCKO

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
1.3.) Oddział zamawiającego: 24 WOG
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280602118
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 20
1.5.2.) Miejscowość: Giżycko
1.5.3.) Kod pocztowy: 11-500
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 24wog.zam@ron.mil.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://24wog.wp.mil.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wojskowa Jednostka Budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEPROWADZENIE KURSÓW JĘZYKOWYCH DLA JW BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 24 WOG GIŻYCKO
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0743f3ff-5bee-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00002256
2.6.) Wersja ogłoszenia: 02
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000058/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Szkolenie językowe
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/24wog
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/24wog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.1. zadanie I- kursy języka angielskiego w 15 Brygadzie Zmechanizowanej w 2021/2022 roku:a) kurs wyrównawczy poziomu drugiego języka angielskiego (IIW)- (jedna grupa);b) 2 kursy stacjonarne poziomu pierwszego języka angielskiego (I) -(dwie grupy).
4.2.6.) Główny kod CPV: 80580000-3 - Oferowanie kursów językowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-02-15 do 2022-01-28
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40,00
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.2. zadanie II- kurs stacjonarny poziomu pierwszego (I) języka angielskiego dla żołnierzy JW. 4808 Gołdap w 2021 roku- (jedna grupa).
4.2.6.) Główny kod CPV: 80580000-3 - Oferowanie kursów językowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-02-15 do 2021-07-02
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
ZGODNIE Z SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-29 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/24wog
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-29 08:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.