eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa produktów leczniczychOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-19


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: SZPITAL SPECJALISTYCZNY "INFLANCKA" IM. KRYSI NIŻYŃSKIEJ - "ZAKURZONEJ" W WARSZAWIE
Adres: ul. Inflancka 6, 00-189 Warszawa
Województwo: mazowieckie

Telefon: 22 6973107
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa produktów leczniczych

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

CPV:
33.60.00.00 - Produkty farmaceutyczne


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-27


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów leczniczych

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL SPECJALISTYCZNY "INFLANCKA" IM. KRYSI NIŻYŃSKIEJ - "ZAKURZONEJ" W WARSZAWIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013003050
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Inflancka 6
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-189
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 6973107
1.5.8.) Numer faksu: 22 6973111
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@inflancka.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-inflancka.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów leczniczych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ed9422a-5a44-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001577
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://szpital-inflancka.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpital-inflancka.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: ,,Platforma") pod adresem: https://szpital-inflancka.eb2b.com.pl/2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej.3. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://szpital-inflancka.eb2b.com.pl/.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.4. Instrukcja korzystania z Platformy:1) w zakładce ,,Postępowania", dalej ,,Lista postępowań otwartych" wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia ,,Zgłoś się do udziału w postępowaniu" przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego - w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych).3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;4) w zakładce ,,Załączniki" przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie d5. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4 mb/s,2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 2,4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 50 MB. 7. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze. zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sp Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektron oraz min wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) - w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades.Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.9. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.1) szyfrowanie za pomocą protokołu TLS;2) formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;3) wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy;4) zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny ,,INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej ,,Zakurzonej" SPZOZ, ul. Inflancka 6, 00-189 Warszawa2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Szpitala Specjalistycznego ,,INFLANCKA", e-mail sekretariat@inflancka.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;7) konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;9) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;10) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: P/01/LEKI/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 6
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy wykaz produktów leczniczych zawiera formularz asortymentowo - cenowy (załącznik nr 2 do SWZ).Wielkość i asortyment dostaw będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości leków mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
4.2.5.) Wartość części: 0,00
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto oferty/ cena brutto oferty badanej
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
cena brutto oferty/ cena brutto oferty badanej
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy wykaz produktów leczniczych zawiera formularz asortymentowo - cenowy (załącznik nr 2 do SWZ).Wielkość i asortyment dostaw będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości leków mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
4.2.5.) Wartość części: 0,00
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto oferty/ cena brutto oferty badanej
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
cena brutto oferty/ cena brutto oferty badanej
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy wykaz produktów leczniczych zawiera formularz asortymentowo - cenowy (załącznik nr 2 do SWZ).Wielkość i asortyment dostaw będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości leków mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto oferty/ cena brutto oferty badanej
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
cena brutto oferty/ cena brutto oferty badanej
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy wykaz produktów leczniczych zawiera formularz asortymentowo - cenowy (załącznik nr 2 do SWZ).Wielkość i asortyment dostaw będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości leków mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto oferty/ cena brutto oferty badanej
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
cena brutto oferty/ cena brutto oferty badanej
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy wykaz produktów leczniczych zawiera formularz asortymentowo - cenowy (załącznik nr 2 do SWZ).Wielkość i asortyment dostaw będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości leków mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto oferty/ cena brutto oferty badanej
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
cena brutto oferty/ cena brutto oferty badanej
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy wykaz produktów leczniczych zawiera formularz asortymentowo - cenowy (załącznik nr 2 do SWZ).Wielkość i asortyment dostaw będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości leków mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto oferty/ cena brutto oferty badanej
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
cena brutto oferty/ cena brutto oferty badanej
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu.2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku, b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiada Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na hurtowy obrót produktami leczniczymi (w tym lekami narkotycznymi i psychotropowymi - jeśli dotyczy) lub inny równoważny dokument wystawiony przez właściwy organ innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, zezwalający na hurtowy obrót produktami leczniczymi,c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku,d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 oraz art. 109 ust.1 pkt 1,8,10 ustawy Pzp oraz w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w zakresie wskazanym przez zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, tj. w zakresie:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na hurtowy obrót produktami leczniczymi (w tym lekami narkotycznymi i psychotropowymi - jeśli dotyczy) lub inny równoważny dokument wystawiony przez właściwy organ innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, zezwalający na hurtowy obrót produktami leczniczymi,3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy4) zdolności technicznej lub zawodowej: nie dotyczy5) braku podstaw wykluczenia - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania, odpowiednio do oferowanego Pakietu tj: Oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 4 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz oferty - Załącznik nr 1;2) Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 2;3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w zakresie wskazanym przez zamawiającego, według wzoru stanowiącego - załącznik nr 3;4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile dotyczy);5) Pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dna 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;6) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego(o ile dotyczy);7) przedmiotowe środki dowodowe, tj.: Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2. Sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu: (Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań .10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:1) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku wprowadzenia nowych uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonanie takich zmian jak :o zmiany cen urzędowych leków refundowanych - Zamawiający dokonywać będzie zakupu produktu z listy leków refundowanych obowiązującej w dniu wystawienia faktury, z zastrzeżeniem, iż % różnica pomiędzy ceną urzędową a ceną ofertową jest stała, przez cały okres obowiązywania umowy, i niezależna od zmian cen urzędowych, dokonywanych po złożeniu oferty, na podstawie której zawarto niniejszą umowę.o wycofania produktu objętego niniejszą umową z listy leków refundowanych - Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania zakupu po cenie określonej w Załączniku Nr 1.wpisania produktu objętego niniejszą umową na listę leków refundowanych - Zamawiający dokonywać będzie zakupu po aktualnej cenie urzędowej, obowiązującej w dniu wystawienia faktury.o w przypadku wprowadzenia niższych cen urzędowych (obniżenia progu ceny maksymalnej) w stosunku do cen określonych w załączniku nr 1 do Umowy, dostosowanie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy do nowych cen maksymalnych następuje z mocy prawa i nie wymaga zawierania aneksu do umowy (jeżeli dotyczy przedmiotu umowy). Zmiana ceny w tych przypadkach następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.2) w przypadku zmiany podatku VAT, z tym iż zmiana taka obciąża Wykonawcę, wartość netto poszczególnych pozycji Formularza asortymentowo-cenowego nie ulegnie zmianie.3) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,4) wprowadzenia wszelkich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;3. Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy leków po cenach niższych niż określone w niniejszej umowie (zaistnienie okoliczności nie wymaga sporządzania aneksu).4. Zmiany sposobu realizacji umowy, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, uzasadniona jego potrzebami.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-27 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem https://szpital-inflancka.eb2b.com.pl/ nie później niż do dnia 27 stycznia 2021 r. do godz. 10.00 . 2. Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte w dniu 27 stycznia 2021 r. o godzinie 10.30 w Szpitalu Specjalistycznym ,,Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej - ,,Zakurzonej" w Warszawie
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-27 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-02-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.