eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łuków › Budowa POZ w WojcieszkowieOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-26


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa POZ w Wojcieszkowie

Miasto: Łuków

Województwo: lubelskie

CPV:
45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45.21.51.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45.23.12.22 - Roboty w zakresie zbiorników gazu
45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45.23.24.60 - Roboty sanitarne
45.23.32.50 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne
45.33.30.00 - Roboty instalacyjne gazowe


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-16


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa POZ w Wojcieszkowie
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306472
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: dr A. Rogalińskiego 3
1.5.2.) Miejscowość: Łuków
1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski
1.5.7.) Numer telefonu: 025798-90-74
1.5.8.) Numer faksu: 025798-90-74
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@spzozlukow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.lukow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa POZ w Wojcieszkowie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd23d2c5-8d52-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023315
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002469/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa POZ w Wojcieszkowie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zostały zawarte w rozdziale IX SWZ - sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, iż w związku z:1) art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych:- skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,- w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.2) art. 75 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych: - w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 3/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wojcieszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe, energetyczne oraz gazowe wraz z zbiornikiem naziemnym LPG), miejscami postojowymi, utwardzeniem dojścia do budynku. Budynek parterowy, zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym. Budynek Ośrodka Zdrowia położony będzie w miejscowości Wojcieszków gm. Wojcieszków na działce o nr ew. 121, jednostce ew. Wojcieszków, obręb Wojcieszków 1212. Teren objęty opracowaniem stanowi własność inwestora. Teren, na którym projektowana jest inwestycjaposiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej ul. Sienkiewicza, drogi gminnej ul. Cmentarna oraz drogi gminnej dojazdowej ujętej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Działka niezagospodarowana, nieuzbrojona.2. Budynek jest obiektem o prostej zwartej funkcjonalnej architekturze z zastosowaniem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych odpowiednich dla funkcji obiektu. Obiekt jest budynkiem niskim, parterowym, przykryty dachem dwuspadowym. Budynek został zaprojektowany bez barier architektonicznych. Wejście do budynku w poziomie chodnika prowadzącego z parkingu. Budynek Podstawowej Opieki Zdrowotnej przeznaczony na potrzeby mieszkańców gminy Wojcieszków. Budynek zaprojektowany z czterema odrębnymi wejściami:dla osób dorosłych, dla dzieci zdrowych, dzieci chorych oraz wejście dla personelu. W budynku zaprojektowano recepcję z holem i poczekalnią dla osób dorosłych z dostępem do gabinetów oraz dodatkową, wspólną recepcję dla dzieci zdrowych i chorych z odrębnymi holami, poczekalniami. Ponadto w budynku zaprojektowane zostały pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toaleta damska i męska z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz dwie odrębne toaletydla dzieci chorych i zdrowych. W budynku również zaprojektowano zaplecze technicznei socjalne dla personelu.W ramach niniejszego zamówienia planuje się wykonać m.in. :- zaopatrzenie w wodę- odprowadzenie ścieków sanitarnych- zaopatrzenie w energię elektryczną- zaopatrzenie w gaz wraz z naziemnym zbiornikiem na gaz;- odprowadzenie wód deszczowych- zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z utwardzeniem kostką brukową- budowę 21 miejsc postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych- zagospodarowanie terenu zielonegoZamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę budynku Ośrodka Zdrowia o pow. zabudowy 384,80 m2, pow. użytkowej 313,03 m2, pow. całkowitej 407,23 m2, kubaturze 2318 m3 z doziemną i wewnętrzną instalacją gazową oraz zbiornika na gaz o pojemności 4,85 m3 zlokalizowanego w miejscowości Wojcieszków na działce o nr ewidencyjnym 1212.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SWZ tj.: przedmiar robót budowlanych, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt budowlany.3. Szczegółowe zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia zawierają przedmiary robót, stanowiące materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia oferty cenowej (Załącznik nr 2 do SWZ) i nie jest wiążący dla Wykonawcy. Oznacza to, że przy ustalonym w formularzu ofertowym wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawca na podstawie przekazanych materiałów, sporządza ofertę cenową według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w tym instalacyjne na własne ryzyko i odpowiedzialność. 4. W trakcie realizacji robót należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zaleceń Inspektora Nadzoru/Projektanta, Polskich Norm przenoszących normy europejskie, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.5. Należy uwzględnić w organizacji robót jak i w ich realizacji aby prowadzone roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia nie zagrażały bezpieczeństwu przebywających na terenie osób.6. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.7. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw producentów, marek, znaków towarowych materiałów budowlanych bądź technologii wykonania robót budowlanych, Zamawiający dopuszcza użycie równoważnych materiałów budowlanych bądź równoważnej technologii wykonania robót, tj. o parametrach technicznych, jakościowych i użytkowychnie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje materiały równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały zostały zmienione i określić, jakie materiały w ich miejsce proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca i zrealizuje inwestycję w nieprzekraczalnym czasie zadeklarowanym przez wykonawcę w ofercie.8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. Zamówienie może być powierzone Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz aby podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców .9. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy pzp:a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób: na etapie wyłonienia Wykonawcy w postępowaniu na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym, na etapie realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik SWZ.b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, - sankcje zostały przewidziane we wzorze umowy załącznik do SWZ.c) rodzaj czynności związanych z realizacją niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga, aby wykonanie wszystkich prac fizycznych było realizowane przez osoby zatrudnione wyłącznie na podstawie umów o pracę - zgodnie z art. 22 Kodeksu Pracy. Powyższy wymóg odnosi się zarówno do Wykonawcy jak i Podwykonawców.Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, posiadających uprawnienia budowlane lub energetyczne, dostawców materiałów budowlanych.Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.10. Na wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane Wykonawca udzielico najmniej 60 miesięcznej rękojmi, licząc od dnia zakończenia czynności odbioru zadania (podpisania protokołu odbioru końcowego).Wizja lokalnaZaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej przyszłego terenu budowy oraz do zapoznania się z jego otoczeniem, a także do oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę żadnych roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania oględzin terenu budowy.PłatnościTermin płatności: 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Płatność za realizację zamówienia nastąpi w 2 transzach. Pierwsza płatność - po doprowadzeniu inwestycji do stanu zerowego (tj. zakończone prace ziemne związane z wyrównaniem działki i zrealizowane lub zlecone wykopanie fundamentów oraz drenaż) oraz surowego otwartego (tj. obejmuje murowane ściany nośne, kominy, stropy, schody, wykonanie więźby dachowej, pokrycia dachu, wykonanie izolacji fundamentów oraz prac instalacji wodno-kanalizacyjnej podlegających zakryciu). Druga płatność - po zakończeniu realizacji inwestycji (po odbiorze końcowym). Pierwsza płatność nie może przekroczyć wartości 80% zaawansowania prac przy doprowadzeniu inwestycji do stanu surowego otwartego i 50% wynagrodzenia umownego. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową, wystawioną w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45231222-7 - Roboty w zakresie zbiorników gazu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232460-4 - Roboty sanitarne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:3.1 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 200 000 zł brutto w roku (słownie: 1 milion dwieście tysięcy zł)4) zdolności technicznej lub zawodowej:4.1 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich (5 lat) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał należycie co najmniej roboty: (Załącznik nr 6 do SWZ):a) minimum jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym tj. w zakresie budowy lub przebudowy i rozbudowy obiektu w tym wykonanie robót budowlanych, konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacyjnych, w tym: c.o., gazowych, wod. - kan., elektrycznych, wentylacyjno - klimatyzacyjnych, o wartości robót nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto. 4. 2 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada odpowiedni potencjał kadrowy. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną jej powierzone (Załącznik nr 7 do SWZ):a) pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (zgodnie z ustawą - Prawo budowlane) bez ograniczeń/ lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu o wartości robót minimum 1 000 000,00 zł brutto.b) pełniącą funkcję kierownika robót w branży sanitarnej posiadającą uprawnieniado pełnienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z ustawą - Prawo budowlanew specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń/ lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależącądo właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych.c) pełniącą funkcję kierownika robót w branży elektrycznej posiadającą uprawnieniado kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą - Prawo budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń/ lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycz
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych);
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII lit A pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy przewidziano w pkt 28 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SWZ)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-16 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-14
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Pozostałe dokumenty wymagane z ofertą:2. Formularz ofertowy (o treści zgodnej z załączonym drukiem stanowiącym załącznik nr 1do SWZ);3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w toczącym się postępowaniu (pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy), dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.4. Potwierdzenie wniesienia wadium,5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, celem udowodnienia, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnym zasobem tego podmiotu w szczególności składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy oraz oświadczenie wymienione powyżej w pkt 1.Z treści zobowiązania innego podmiotu (lub innego dokumentu) powinno wynikać:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.C) Wykaz dokumentów który musi przedłożyć wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy:13. Polisa ubezpieczeniowa o której mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. Nie złożenie polisy w terminie do dnia podpisania umowy będzie traktowane jak uchylanie się od podpisania umowy.D) Wykaz dokumentów który musi przedłożyć wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w terminie 10 dni roboczych od zawarcia umowy:14. Kosztorys ofertowy zgodny co do zakresu i formy z przedmiarami robót na kwotę zgodną ze złożoną ofertą (formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) w wersji papierowej i elektronicznej (pdf i pliki edytowalne). Niniejszy dokument będzie miał charakter pomocniczy.15. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.