eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Usługi w zakresie naprawy osprzętu specjalistycznego do pojazdów będących w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi (Część 1) /Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie (Część 2)OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-24


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi w zakresie naprawy osprzętu specjalistycznego do pojazdów będących w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi (Część 1) /Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie (Część 2)

Miasto: Bydgoszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

CPV:
34.30.00.00 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
50.11.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-01


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi w zakresie naprawy osprzętu specjalistycznego do pojazdów będących w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi (Część 1) /Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie (Część 2)
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9561969536
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 80
1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz
1.5.3.) Kod pocztowy: 85-010
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
1.5.7.) Numer telefonu: 523705717
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami wojewódzkimi
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w zakresie naprawy osprzętu specjalistycznego do pojazdów będących w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi (Część 1) /Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie (Część 2)
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51c36944-8ca7-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022526
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001873/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Usługi w zakresie napraw i konserwacji osprzętu i innego sprzętu: sprzęt zimowy
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/439212
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/439212
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (załącznik nr 2 do SWZ), składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.3. Komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl4. W przypadku awarii platformy, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej - email: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl5. Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje7. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony https://platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu ,,cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 713, e-mail:sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl.2. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udzieleniem lub wykonywaniem zamówienia publicznego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 733, e-mail: iod@zdw-bydgoszcz.pl.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.).5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w celu archiwizacji.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.8. Posiada Pani/Pan:1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9. Nie przysługuje Pani/Panu:1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDW.N4.361.10.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 86295,39 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W zakres niniejszego zamówienia wchodzą usługi naprawy, konserwacji i usuwania awarii w tym m.in.:a) Wymiana oleju w ramieniu roboczymb) Wymiana filtra w ramieniu roboczym c) Regeneracja siłowników d) Tulejowanie i wymiana sworznie) Wymiana łożysk f) Regeneracja bębna toczonego g) Tulejowanie elementów obrotowych h) Regeneracja ramion pługa śnieżnego i) Wymiana ogumienia pługa śnieżnego2. Naprawy i konserwacja dotyczy następującego sprzętu:1) głowica koszowa MULAG typ UMK 1200 - 1 szt.2) wiertnica glebowa MULAG typ EBG - 1 szt.3) szczotka myjąca DWB - 1 szt. 4) wysięgnik MULAG FME 500 - 1 szt.5) głowica do odmulania rowów - 1 szt.6) pług wirnikowy PWF - 2500 - 1 szt.7) pług Schmidt SNK 1200 - 1 szt.8) posypywarka - 1 szt.
4.2.5.) Wartość części: 23985,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Wartość maksymalna opcji to 30% zamówienia podstawowego (dla każdej z części).Zgodnie z Wzorem umowy § 1 ust.12:Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp, na wskazanych poniżej zasadach: 1) prawo opcji na realizację usług naprawy i konserwacji osprzętu oraz dostawy części zamiennych polega na zwiększeniu ilości napraw i wymiany części na poziomie wyższym niż założony lub przewidywanym przez Zamawiającego zakupem dodatkowych pojazdów a także wydłużający się czas użytkowania pojazdów oraz ich pogarszający się stan techniczny - maksymalnie o 30% zamówienia podstawowego.2) wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji.3) skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale będzie realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez zawarcie aneksu uruchamiającego prawo opcji.4) wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31.12.2021 r. O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ,,cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru:Pc = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pktKryterium ,,gwarancja" będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego terminu udzielenia gwarancji na wykonane usługi naprawy i konserwacji, podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w kryterium Gwarancja zostanie obliczona zgodnie z poniższym:12miesięcy - 40 punktów6miesięcy -20punktów,3miesiące- 0 punktów.W każdej z części Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów.Zamawiający pod pojęciem gwarancji rozumie również gwarancję z tytułu rękojmi za wady. Wykonawca musi zaoferować termin gwarancji w pełnych miesiącach. Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres gwarancji krótszy niż 3 miesiące lub nie zostanie podany okres gwarancji i z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzuconaJeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 12 miesięcy, do oferty zostanie przyjęty okres 12miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na wykonane usługi naprawy i konserwacji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Kryterium ,,cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru:Pc = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pktKryterium ,,gwarancja" będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego terminu udzielenia gwarancji na wykonane usługi naprawy i konserwacji, podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w kryterium Gwarancja zostanie obliczona zgodnie z poniższym:12miesięcy - 40 punktów6miesięcy -20punktów,3miesiące- 0 punktów.W każdej z części Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów.Zamawiający pod pojęciem gwarancji rozumie również gwarancję z tytułu rękojmi za wady. Wykonawca musi zaoferować termin gwarancji w pełnych miesiącach. Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres gwarancji krótszy niż 3 miesiące lub nie zostanie podany okres gwarancji i z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzuconaJeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 12 miesięcy, do oferty zostanie przyjęty okres 12miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W zakres niniejszego zamówienia wchodzą usługi naprawy, konserwacji i usuwania awarii w tym m.in.:a) Wymiana oleju w ramieniu roboczymb) Wymiana filtra w ramieniu roboczym c) Regeneracja siłowników d) Tulejowanie i wymiana sworznie) Wymiana łożysk f) Regeneracja bębna toczonego g) Tulejowanie elementów obrotowych h) Regeneracja ramion pługa śnieżnego i) Wymiana ogumienia pługa śnieżnego2. Naprawy i konserwacja dotyczy następującego sprzętu:1) głowica kosząca MULAG typ UMK 1200 - 2 szt.1) głowica kosząca MULAG typ UMK 1200 - 2 szt.2) wiertnica glebowa MULAG typ EBG - 2 szt.3) wysięgnik MULAG FME 500 - 2 szt.4) pług Schmidt SNK 1200 - 2 szt.,5) pług OZAMET - 1 szt.,6) posypywarka - 2 szt.,7) głowica kosząca OZAMET - 1 szt.8) głowica do wycinania krzaków - 1 szt.9) szczotka myjąca DWB - 2 szt. 10) koparko-ładowarka MIKRUS 12t - 1 szt. 11) kosiarka bijakowa FERRI ZMT 200 - 1 szt. 12) kosiarka ciągnikowa na wysięgniku FERRI TJ 125 - 1 szt.13) kosiarka ciągnikowa Samasz - 1szt.14) kosiarka bijakowa Ferri TN120- 1szt.15) kosiarka ciągnikowa Ferri ZT20- 1szt.
4.2.5.) Wartość części: 62310,39 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Wartość maksymalna opcji to 30% zamówienia podstawowego (dla każdej z części).Zgodnie z Wzorem umowy § 1 ust.12:Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp, na wskazanych poniżej zasadach: 1) prawo opcji na realizację usług naprawy i konserwacji osprzętu oraz dostawy części zamiennych polega na zwiększeniu ilości napraw i wymiany części na poziomie wyższym niż założony lub przewidywanym przez Zamawiającego zakupem dodatkowych pojazdów a także wydłużający się czas użytkowania pojazdów oraz ich pogarszający się stan techniczny - maksymalnie o 30% zamówienia podstawowego.2) wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji.3) skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale będzie realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez zawarcie aneksu uruchamiającego prawo opcji.4) wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31.12.2021 r. O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ,,cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru:Pc = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pktKryterium ,,gwarancja" będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego terminu udzielenia gwarancji na wykonane usługi naprawy i konserwacji, podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w kryterium Gwarancja zostanie obliczona zgodnie z poniższym:12miesięcy - 40 punktów6miesięcy -20punktów,3miesiące- 0 punktów.W każdej z części Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów.Zamawiający pod pojęciem gwarancji rozumie również gwarancję z tytułu rękojmi za wady. Wykonawca musi zaoferować termin gwarancji w pełnych miesiącach. Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres gwarancji krótszy niż 3 miesiące lub nie zostanie podany okres gwarancji i z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzuconaJeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 12 miesięcy, do oferty zostanie przyjęty okres 12miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na wykonane usługi naprawy i konserwacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Kryterium ,,cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru:Pc = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pktKryterium ,,gwarancja" będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego terminu udzielenia gwarancji na wykonane usługi naprawy i konserwacji, podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w kryterium Gwarancja zostanie obliczona zgodnie z poniższym:12miesięcy - 40 punktów6miesięcy -20punktów,3miesiące- 0 punktów.W każdej z części Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów.Zamawiający pod pojęciem gwarancji rozumie również gwarancję z tytułu rękojmi za wady. Wykonawca musi zaoferować termin gwarancji w pełnych miesiącach. Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres gwarancji krótszy niż 3 miesiące lub nie zostanie podany okres gwarancji i z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzuconaJeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 12 miesięcy, do oferty zostanie przyjęty okres 12miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.4) zdolności technicznej lub zawodowej:4.1) warunki dotyczące zdolności technicznej:a) o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego zdolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował w czasie wykonania umowy (wraz z informacją o podstawie dysponowania) następującym potencjałem technicznym:o warsztatem do napraw mechanicznych - 1 szt.o tokarką o średnicy toczenia nie mniejszej niż 600 mm lubsprzętem równoważnym - 1 szt. o szlifierką do płaszczyzn (min. szlifowania 300 mm) lub sprzętem równoważnym - 1 szt.o frezarką o gabarytach frezowania min. 250 mm x 800 mm lub sprzętem równoważnym - 1 szt. 4.2) warunki dotyczące zdolności zawodowej:a) Doświadczenie zawodowe:o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu objętego zamówieniem. Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego zdolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu usługi naprawy osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA lub osprzętu do ciągnika o łącznej wartości usług (umowy) nie mniejszej niż: 15 000 zł brutto.b) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: o ślusarz remontowy - 1 osoba
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych, żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp- oświadczenie o którym mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - oświadczenie o którym mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - załącznik nr 2 do SWZ - składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.6. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-01 09:45
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/439212
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-01 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-30
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.