eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2642/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-01-24
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2642/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2020
r., w Warszawie, odwołania
w
niesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2019 r. przez
wykonawcę
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Grudziądzu

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Gminę – miasto Grudziądz

przy udziale wykonawcy
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółka
akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie odwołującego


orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje gminie – miastu Grudziądz unieważnienie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
2.
kosztami postępowania obciąża gminę – miasto Grudziądz i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez
Przedsiębiorstwo
Usług
Miejskich
„PUM”
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością tytułem wpisu od odwołania,
2.2. z
asądza od gminy – miasta Grudziądz na rzecz Przedsiębiorstwa Usług
Miejskich „PUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę 15 000 zł 00


gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącą koszty
postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Toruniu.


Przewodniczący: ……………………..…Sygn. akt: KIO 2642/19

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający: gmina – miasto Grudziądz prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego
na „odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
w zakresie nieruchomości z terenu sektora II” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Pr
awo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w trybie zamówienia
z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystość ex ante zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej 20 grudnia 2019 r., pod numerem 2019/S 246-607248.
Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

I
Stanowisko Odwołującego
Odwołujący – Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu
naruszenie:
1. art. 67 ust. 1 pkt 12
ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zamiar udzielenia
zamówienia o całkowitej wartości netto 1.693 536,30 spółce Miejskie Wodociągi
i Oczyszczalnia sp. z o.o., wbrew wymaganym ustawowo warunkom udzielenia takiego
zamówienia, tj. niespełnienie przez ten podmiot wymogu ponad 90% działalności
wyk
onywanej na rzecz Zamawiającego,
2. art. 7 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy
z 16 lutego 2
007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez nadużywanie pozycji
dominującej prowadzącej do nieuczciwej konkurencji i nierównego traktowania wykonawców,
3. zasadniczych tez wyrok
u Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października
2019 r. w sprawie C-285/18
, dotyczących braku równego traktowania podmiotów i zasad
uczciwej konkurencji.
Odwołujący wniósł o: odstąpienie przez Zamawiającego od zamiaru zawarcia umowy
w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12
ustawy Prawo zamówień publicznych; stwierdzenie, że nie
występują przesłanki do udzielenia zamówienia w oprotestowanym trybie oraz ogłoszenie
zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na realizację zadania w sektorze II
mia
sta Grudziądza.
W
uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, że 17 grudnia 2019 r. Zamawiający zawarł
w Biuletynie Informacji Publicznej
informację o zamiarze zawarcia umowy z gminną

jednostką – Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią Sp. z o. o. (MWiO) umowy na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zakresie
n
ieruchomości z terenu sektora II, na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.; 20 grudnia
2019 r. ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Całkowita wartość
zamówienia wynosi 1.693.536,30 PLN.
Zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu, uzasadnieniem dla takiego zachowania
Z
amawiającego jest art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem:
1) Zamawiający sprawuje nad Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią sp. z o.o. kontrolę,
odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym
wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby
prawnej,
2) p
onad 90% działalności Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. dotyczy
wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego,
3)
w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału
kapitału prywatnego.
Warunki te, zgodnie z przepisem ustawy,
powinny zostać spełnione łącznie.
Odwołujący świadczy na lokalnym rynku profesjonalnie usługi odbioru oraz odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych, jest dobrze przygotowana do tego zadania
posiada środki techniczne, bazę magazynowo-transportową oraz zasoby ludzkie i jako taka
jest zainteresowana udziałem w postępowaniu w przetargu nieograniczonym i pozyskaniem
z
amówienia na obsługę sektora II w mieście Grudziądzu.
Odwołują poddaje w wątpliwość spełnianie przez MWIO wskazanych przez Zamawiającego
w podstawie prawnej warunków.
Zgodnie z inform
acją zawartą na stronie MWIO spółka ta w 2018 roku uzyskała przychody
z tytułu swojej działalności w wysokości 64.148.847,67 zł w tym: 83,16 % dotyczy
działalności podstawowej polegającej na dostawie wody, odprowadzaniu ścieków
i gospodarce odpadami;
7,96 % dotyczy pozostałej działalności typu: świadczenie usług
wodno-kanalizacyjnych,
odbiór odpadów, uzgodnienia dokumentacji, wynajem powierzchni
handlowych itp.;
8,88 % dotyczy pozostałej działalności oraz działalności operacyjnej
i finansowej.
Tymczasem O
dwołujący za odpady zapłaciła MWiO (netto): w roku 2016 – 5.888.444,82
PLN, w roku 2017
– 6.559.619,30 PLN, 2018 – 7.833.967,26 PLN.
W latach 2016 i
2017 MWIO na podstawie wygranego postępowanie przetargowego
obsługiwała sektor V za kwotę brutto 3.884.760,00 zł, netto 3.597.000,00 zł i nie było to
zadanie powierzone przez Z
amawiającego, tylko uzyskane w drodze postępowania
przetargowego.

W latach: 2016, 2017 i 2018
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu (Przystępujący) dostarczało odpady odebrane z sektorów I i II od
marca 2018 r.
również z sektora nr V. Szacunkowy koszt utylizacji, stanowiący komercyjny
przy
chód MWiO wynosił: w 2016 r. – 2.430.000,00 zł, na podstawie danych o ilościach ze
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i cennika MWiO, w 2017 r. – 2.700.000 zł,
wskaźnikowo i w 2018 r. – 4,000.000,00 zł, wskaźnikowo.
Zarówno Odwołujący, jak i Przystępujący dostarczały odpadu do zagospodarowania do
MWIO na zasadach komercyjnych; nie były do tego zobligowane gdyż mogły wybrać tzw.
RIPOK. MWiO sprzedaje komercyjnie wodę do zakładów przemysłowych w mieście, a także
Gminie Grudziądz, która następnie dostarcza ją swoim mieszkańcom. W 2018 roku Gmina
(wiejska) Grudziądz za wodę zapłaciła około 2.400.000,00 zł netto, za odprowadzone ścieki
ponad 1.050,000,00 zł netto.
Klientem MWiO w zakresie dostarczanej wody dl
a mieszkańców miasta Grudziądz są
mieszkańcy i zarządcy nieruchomości, i jest problematyczne, czy można to uznać za zadania
powierzone przez Z
amawiającego. Nadto MWiO wydzierżawia powierzchnie handlowe.
Kierując się szacunkowym wyliczeniem przychodów MWiO z innych źródeł Odwołujący
st
wierdził, że realizacja usług przez MWiO na rzecz miasta Grudziądz nie przekracza 80%.
Zatem nie jest spełniony warunek wskazany w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy Prawo
zamówień publicznych, co powoduje, że podmiot ten nie może uzyskać realizacji tego
zadania w trybie zam
ówienia z wolnej ręki.
Spółka MWiO w przetargu nieograniczonym, w którym składanie ofert miało miejsce 16
grudnia 2019 r.,
złożyła oferty przetargowe na realizację czterech z pięciu zadań wraz
z innymi podmiotami
, jak Odwołujący, Przystępujący i Komunalnik Sp. z o.o. z Wrocławia.
Tak więc MWiO uczestniczy na rynku usług na zasadach komercyjnych obok innych
podmiotów; poza tym ma jeszcze możliwość pozyskania w trybie zamówienia z wolnej ręki
dodatkowego sektora. Powyższa okoliczność nie tylko sprzeciwia się zasadom prowadzenia
przetargu na uczciwych warunkach, ale jest też wbrew zasadom uczciwej konkurencji.
Nawet po spełnieniu wszystkich przesłanek formalnych (choć nie są one spełnione)
zastosowanie takiej procedury wymaga szerszego spojrzenia. Taka procedura zabija
konkurencję i w dłuższym okresie nie służy lokalnej społeczności. Zatem sam fakt spełniana
przesłanek opartych wyłącznie na art. 12 dyrektywy 2014/24/UE, w oparciu o którą
ogłoszenia dokonało miasto Grudziądz, nie przesądza, że takie wyłączenie jest zgodne
z prawem.
Najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października
2019 r. w sprawie C-285/18 ogranicza stosowanie procedury in house. Wyrokiem tym TSUE
uznał, że art. 12 dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych jedynie upoważnia
państwa członkowskie do wprowadzenia instytucji in house do prawa krajowego i wyznacza
pewne warunki brzegowe, które muszą być spełnione. Nadto Trybunał uznał, że „z procedury

in
house

należy korzystać z poszanowaniem podstawowych zasad Traktatu
o funkcjonowaniu UE, a w szczególności zasad; swobodnego przepływu towarów, swobody
przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług, a także zgodnie z zasadami z nich
wynikającymi, takimi jak równego traktowania, zasad niedyskryminacji, zasad wzajemnego
uznawania, zasad proporcjonal
ności oraz zasad przejrzystości”. Trybunał jednoznacznie
potwierdził, że udzielenie zamówienia w trybie in house nie jest samo w sobie zgodne
z prawem Unii Europejskiej. Zatem jednostki samorządu terytorialnego organizując usługi
użyteczności publicznej podlegają przepisom ustawy o ochronie konkurencji. Tak więc
decyzja o powierzeniu własnej spółce rzeczonego zadania bez przetargu winno być
oceniane pod kątem jej wpływu na innych uczestników tego rynku. Gmina miasto Grudziądz
nie dość że dopuszcza, aby spółka komunalna MWiO na zasadach rynkowych uczestniczyła
(obok 3 innych wykonawców) w procesie pozyskania zamówienia publicznego o tym samym
charakterze i profilu, to jeszcze jedno
z zadań o wartości blisko 1,7 mln zł netto pozyska bez
przetargu.
Zamawiający w tym przypadku nie wykazał nie tylko spełniania warunków art. 67 ust. 1 pkt
12 ustawy Prawo zamówień publicznych, ale także nie odniósł się do kwestii, czy takie
zachowanie nie zakłóci konkurencji i nie będzie oznaczać nadużycia pozycji dominującej.
Zatem powinien
spowodować przesunięcie krytykowanego zamówienia z procedury
bezprzetargowej do postępowania w przetargu publicznym, nieograniczonym, tym bardziej
że na lokalnym rynku istnieją podmioty zdolne do wykonania tego zamówienia.
Odwołujący wniósł o uznanie, iż zamówienie w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo
zamówień publicznych nie może być udzielone MWiO nie tylko z powodu braku spełniania
przesłanek wprost wskazanych w tym przepisie, ale także w ustawie o ochronie konkurencji
oraz w wyroku TSUE z 03.10.2019 r. (sygn. C-285/18).

II
Stanowisko Zamawiającego
W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wniósł o jego oddalenie w całości,
przeprowadzenie dowodów ze wskazanych dokumentów oraz zasądzenie zwrotu kosztów
postępowania odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm
przepisanych.
Zamawiający zakwestionował zasadność postawionych przez Odwołującego zarzutów.
Podstawowym zarzutem Odwołującego jest rzekome niespełnianie przez Miejskie Wodociągi
i Oczyszczalnię Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu wymogów wskazanych w treści art. 67
ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, umożliwiających udzielenie zamówienia
z wolnej ręki.
Bezspornym w niniejszej sprawie jest zarówno status gminy – miasta Grudziądz jako
„zamawiającego” oraz wystąpienie przesłanek wskazanych w lit. a) oraz c) przywołanego

przepisu. Zdaniem Odwołującego zadania wykonywane przez MWiO zadania powierzone
przez Zamawiającego nie przekraczają wymaganego progu 90% prowadzonej działalności.
W konsekwencji zawarcie umowy między Zamawiającym a MWiO w trybie art. 67 ust. 1 pkt
12
ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogłoby być dopuszczalne, gdyż zawarte
w przedmiotowym przepisie wymogi muszą być spełnione łącznie.
Jak wynika
z treści art. 67 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do obliczenia
procentu wykonywanej działalności, o której mowa wyżej, należy uwzględnić średni przychód
osiągnięty przez osobę prawną (wykonawcę) w odniesieniu do usług, dostaw lub robót
budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia. W niniejszej sprawie
wyliczenie powinno dotyczyć działalności MWiO prowadzonej w latach: 2016, 2017 i 2018.
Zamawiający wskazał, iż zgodnie z oświadczeniem MWiO wartość procentowa wykonywania
za
dań powierzonych jemu przez Zamawiającego wynosi 90,41%, co potwierdza „Wyliczenie
średniego przychodu dla celów in-house” sporządzone przez Miejskie Wodociągi
i Oczyszczalnię Sp. z o.o. oraz oświadczenie z 29 października 2019 roku.
Zaprezentowane przez MWiO
w Biuletynie Informacji Publicznej wyliczenie przychodów za
2018 rok, na które powołuje się Odwołujący, nie może stanowić podstawy do wyliczenia
procentu działalności kontrolowanej. Zgodnie z treścią art. 67 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
dokonując przedmiotowej czynności powinno się bowiem uwzględniać średni
przychód danej osoby prawnej w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za
3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia. Tymczasem zaprezentowane przez
Odwołującego zestawienie obejmuje również przychody uzyskane przez MWiO z tytułu
działalności finansowej i operacyjnej, zatem niewymienionych w treści art. 67 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych. W zestawieniu tym wyróżniono poszczególne tytuły uzyskania
przychodów według kryterium świadczenia usług podstawowych oraz dodatkowych, które nie
jest tożsame z wiążącym w niniejszej sprawie kryterium świadczenia usług powierzonych
przez Zamawiającego oraz tzw. komercyjnych.
MWiO
przedłożył zestawienie obejmujące wyliczenia sporządzone zgodnie z zasadami
uregulowanymi w treści art. 67 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, według których
średni przychód z tytułu usług, dostaw lub robót budowlanych uzyskany w okresie 3 lat
poprzedzających udzielenie zamówienia wyniósł 55.584.697,90 złotych, z czego średni
przychód z tytułu zadań powierzonych wyniósł 50.253.134.26 złotych, co stanowi 90,41%.
Ponadto,
pomimo wyraźnego obowiązku wynikającego z treści art. 190 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych Odwołujący nie wskazał żadnych dowodów dla stwierdzenia faktów
i twierdzeń wskazywanych w odwołaniu, tj.: kwot uiszczonych przez Odwołującego na rzecz
MWiO w latach 2016-
2018, kwot uiszczonych przez Przystępującego na rzecz MWiO
w latach 2016-
2018, możliwość wyboru RIPOK przez Odwołującego i Przystępującego,
sprzedaży wody na zasadach komercyjnych, dzierżawy powierzchni handlowych.

Zamawiający zakwestionował przedstawione przez Odwołującego twierdzenia oprócz
wyraźnie przyznanych.
MWiO
sporządził i przedłożył Zamawiającemu stosowną informację dotyczącą osiągniętych
przychodów z tytułu działalności komercyjnej, niepowierzonej przez Zamawiającego.
Zgodnie z przedstawionymi dokumentami, przychody z tego tytułu wyniosły kolejno: w 2016
roku
– 5.488.964,37 złotych, w 2017 roku – 5.529.010,11 złotych; w 2018 roku –
4.976.716,46 złotych.
Podstawę do wyliczenia przedmiotowych kwot stanowiły zestawienia obrotów i sald księgi
głównej, utworzone na podstawie prowadzonych przez MWiO na bieżąco „Rejestrów
s
przedaży dodatkowej” oraz „Rejestrów odbieranych odpadów”. Uwzględniają one m.in.
przychody MWiO
z tytułu obsługi sektora V, jak również z tytułu najmu i dzierżawy
nieruchomości, wymienionych w odwołaniu.
P
rzedmiotowe zestawienia były tworzone z uwzględnieniem regulacji ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, zatem uwzględniają również część przychodów
uzyskanych z tytułu działalności powierzonej przez Zamawiającego, oznaczonych
odpowiednim kodem. W przypadku przedłożonych rejestrów mowa o przychodach z tytułu
sprzedaży usług kanalizacji deszczowej, sprzedaży świadectw pochodzenia oraz
konserwacji i czyszczenia fontann miejskich.
P
rzychody uzyskane od Odwołującego z tytułu składowania odpadów w obsługiwanym przez
MWiO
Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie wyniosły: 5.888.066,03 złotych
w 2016 r.,
6.558.900,61 złotych w 2017 roku, 7.832.158,64 złotych w 2018 roku. Zostały one
zakwalifikowane przez MWiO
jako powierzone przez Zamawiającego z uwagi na fakt, że
wykonywanie przedmiotowych czynności przez MWiO stanowi realizację zadania własnego
gminy wynikającego z treści art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym. Realizacja wynikającego z powyższego przepisu zadania w zakresie
utrzymywania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów odbywa się na podstawie zawartej
między Zamawiającym a MWiO umowy o świadczenie usług publicznych (umowy
wykonawczej) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi z 23 grudnia 2010 roku.
Zgodnie z § 2 ust. 9 przedmiotowej umowy MWiO może świadczyć usługi w zakresie
utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania również dla innych gmin, pod
warunkiem zawarcia przez nie z Zamawiającym porozumienia międzygminnego
w przedmiocie realizacji wymienionych wyżej usług. Oznacza to, że wszelkie przychody
uzyskane przez MWiO
z tego tytułu, również przekazywane przez innych płatników, należy
uznać za przychody z tytułu wykonywania zadań powierzonych przez Zamawiającego.
Na dopuszczalność zastosowania przedmiotowego rozwiązania wskazuje m.in. doktryna:
„Wyrażenie <<dotyczy wykonywania zadań powierzonych>> należy rozumieć jako zadania
zlecone w różnej formie przez zamawiającego osobie prawnej, nad którą zamawiający

sprawuje kontrolę. Bez znaczenia pozostaje źródło przychodu, co oznacza, że zlecający
zadanie nie musi być płatnikiem za wykonaną usługę. Płatności odzwierciedlone w strukturze
przychodów osoby prawnej muszą być ściśle związane z konkretnym poleceniem
zamawiającego wykonania zadania powierzonego. Do progu 90% działalności kontrolowanej
osoby prawnej nie zalicza się zadań pochodnych w formie dostaw, usług lub robót
budowlanych, z których osoba prawna uzyskuje dodatkowy przychód. Nie ma również
znaczenia to, czy uzyskany dodatkowy przychód jest związany z podstawową działalnością
osoby prawnej.” (Nowicki Józef Edmund. Art. 67. W: Prawo zamówień publicznych.
Komentarz, wyd. IV. Wolters Kluwer Polska, 2019.). Jest to stanowisko wypracowane przez
Departament UZP w opinii prawnej z 23 maja 2016 r.
, potwierdzone przez Izbę np. w treści
wyroku KIO 1842/19.
W wyroku TSUE z 11 maja 2006 r. w sprawie C-340/04 Carbotermo
Trybunał wskazał, iż
„w istocie uwzględnić należy wszelką działalność przedsiębiorstwa, któremu instytucja
zamawiająca udzieliła zamówienia, wykonywaną przez to przedsiębiorstwo w ramach
zamówienia i to niezależnie, czy na rzecz samej instytucji zamawiającej, czy na rzecz
beneficjentów usług. Nie ma znaczenia, kto płaci wynagrodzenie temu przedsiębiorstwu –
jednostka samorządu terytorialnego sprawująca kontrolę, czy też osoby trzecie będące
beneficjentami usług świadczonych na podstawie koncesji lub innych stosunków prawnych
nawiązanych przez tę jednostkę. (...) Przy ocenie, czy przedsiębiorstwo wykonywało swoją
działalność w przeważającym zakresie na rzecz kontrolującej go jednostki samorządu
terytorialnego, należy uwzględnić wszelką działalność wykonywaną przez to
przedsiębiorstwo na podstawie zamówienia udzielonego mu przez instytucję zamawiającą,
niezależnie od tego, kto płaci wynagrodzenie za wykonywanie tej działalności – sama
instytucja zamawiająca, czy też beneficjenci świadczonych usług – oraz bez względu na
obszar, na którym działalność ta jest wykonywana.”
N
ie ulega zatem wątpliwości, że MWiO spełnia wszystkie wskazane w treści art. 67 ust. 1 pkt
12 ustawy Prawo zamówień publicznych kryteria umożliwiające udzielenie mu zamówienia
z wolnej ręki, zaś przedstawione przez Odwołującego twierdzenia przeciwne nie są zasadne.
Odwołujący nie wykazał jakiegokolwiek nieprawidłowego działania po stronie
Zamawiającego, które mogłoby skutkować naruszeniem zasad konkurencji, w szczególności
poleg
ających na ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku innych podmiotów.
P
lanowane przez Zamawiającego udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12
ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczyło tylko jednego z pięciu zadań związanych
z od
biorem odpadów komunalnych na obszarze gminy – miasta Grudziądz, zaś odnośnie
pozostałych zadań Zamawiający przewidział przeprowadzenie postępowania przetargowego.
Nie może być zatem mowy o próbie zakłócenia konkurencji i wywalczenia pozycji

dominującej przez MWiO, gdyż wskutek udzielenia przedmiotowego zamówienia wykonawca
mógłby być pewien realizacji wyłącznie jednego z pięciu zadań.
W
yroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie stanowią źródła prawa powszechnie
obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, co wynika zarówno z treści art. 87
Konstytucji RP, jak i z treści art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Niezrozumiałym zatem jest zarzut niezastosowania się Zamawiającego do tez wyroku TSUE
w sprawie C-
285/18, gdyż jego treść nie zawiera żadnych norm prawnych kształtujących
bezpośrednio sytuację prawną stron niniejszego postępowania.

III Stanowisko przystępującego po stronie Odwołującego
Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego zgłosiło
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółka akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu.
Przystępujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz przeprowadzenie dowodów ze
wskazanych dokumentów na okoliczność, iż przychód MWiO uzyskany z tytułu usług
świadczonych na rzecz Przystępującego powinien być klasyfikowany jako przychód
z działalności komercyjnej, a nie z tytułu wykonywania zadań powierzonych przez
Zamawiającego, jako że wykonawca miał możliwość wyboru instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych zlokalizowanych w Regionie Północnym oraz na okoliczność
wysokości cen uzyskanych w warunkach konkurencyjnego trybu udzielania zamówienia, tj.
przetargu nieograniczonego na „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy – miasto
Grudziądz", numer referencyjny: GSO.271.1.2019).
Przystępujący wskazał, że przedmiotowe postępowanie zostało wyodrębnione z zamówienia
głównego, dla którego Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej pod nazwą „Odbieranie odpadów
komunalnych z terenu gminy
– miasto Grudziądz" (numer referencyjny: GSO.271.1.2019).
Zdaniem Przystępującego nie zachodzą przesłanki uzasadniające udzielenie tego
zamówienia publicznego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych
wykonawcy Miejskie Wodoc
iągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., a działanie Zamawiającego
narusza zasadę konkurencyjności oraz przejrzystości udzielania zamówień publicznych.
N
ie została spełniona przesłanka z art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy Prawo zamówień
publicznych
, tj. wymóg, by ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczył
wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez
inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę.
Zgodnie z zapisami spe
cyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na
„Obieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
obowiązanych do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz

gminy
– miasto Grudziądz” (numer sprawy GK.271.7.2017) wykonawcy mogli dokonać
wyboru instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych poszczególnych frakcji, przy
czym instalacje te
– wybrane przez wykonawcę – należało wskazać w ofercie. Z tego też
względu przychód spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. uzyskany z tytułu
usług świadczonych na rzecz Przystępującego powinien być klasyfikowany jako przychód
z działalności komercyjnej, a nie z tytułu wykonywania zadań powierzonych przez
Zamawiającego. Podobnie przychody uzyskiwane od pozostałych wykonawców
realizujących usługę odbioru odpadów na terenie miasta – gminy Grudziądz, w tym od
Odwołującego.
Przystępujący wskazał, że wartość faktur wystawiony przez MWIO Przystępującemu
wynosiła: za rok obrotowy 2016: 1.643.469,52 zł, za rok obrotowy 2017: 1.558.122,78 zł, za
rok obrotowy 2018: 2.510.
475,98 zł, za rok obrotowy 2019: 3.137.029,68 zł, co daje sumę za
lata 2016-2018
: 5.712.068,28 zł i za lata 2017-2019: 7.205.628,44 zł, średniorocznie
w latach 2017-
2019 była to kwota 2 401 876,15 zł.
Zamawiający niesłusznie przyjmuje, że przychody MWiO uzyskane ze świadczenia usług na
rzecz in
nych podmiotów niż gmina – miasto Grudziądz stanowią przychód z wykonywania
zadań powierzonych jej przez Zamawiającego. Czyni tak w przypadku usług
zagos
podarowania odpadów z gmin: Gruta, Rogoźno, Dragacz, Radzyń Chełmiński, Łasin,
Gmina Grudziądz (gmina wiejska) oraz usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków
z terenu Gminy Grudziądz (gmina wiejska). Jak słusznie podniósł Odwołujący, usługi te nie
mogą być traktowane jako wchodzące w zakres usług powierzonych MWiO przez
Zamawiającego. Wobec niespełnienia przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy Prawo
zamówień publicznych Zamawiający dopuścił się naruszenia przepisów ustawy, które winno
skutkować uwzględnieniem odwołania.
Uchybienie Zamawiającego obejmuje także naruszenie wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych zasad konkurencyjności i przejrzystości udzielania zamówień
publicznych. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego MWiO była jednym z wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia, więc wątpliwe jest odstąpienie przez Zamawiającego od procedury
konkurencyjnej na rzecz powierzenia zadania MWiO.
Nawet spełnienie przesłanek
formalnych dotyczących zastosowania formuły zamówienia z wolnej ręki nie jest
jednoznaczne z tym, że Zamawiający nie narusza innych przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych. Jednostki samorządu terytorialnego organizujące usługi użyteczności
publiczn
ej podlegają także przepisom ustawy o ochronie konkurencji. Tym samym decyzja o
udzieleniu zamówienia w formule zamówienia z wolnej ręki powinna być oceniana przez
Zamawiającego pod kątem jej wpływu na innych wykonawców. W niniejszym postępowaniu
pozostająca pod kontrolą Zamawiającego spółka MWiO jest traktowana w sposób

uprzywilejowany,
mogący zakłócać warunki konkurencji między podmiotami gospodarczymi
na rynku odpadowym i to w sytuacji,
gdy co do pozostałych części przedmiotowego
zamówienia przeprowadzane jest postępowanie przetargowe, w którym MWiO ubiega się o
udzielenie zamówienia dla wszystkich 5 zadań. Zamawiający, nie dokonując analizy
efektywności ekonomicznej i bez jasnego oraz niebudzącego wątpliwości uzasadnienia,
zdecydował się na formułę zamówienia z wolnej ręki, chociaż to przeprowadzenie
postępowania w trybie konkurencyjnym pozwala Zamawiającemu uzyskać niższe ceny niż
w przypadku zamówienia w formule zamówienia z wolnej ręki.

IV Ustalenia Izby
Na wstępie Izba stwierdziła, że nie zachodzi żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem
odwołania, opisanych w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Odwołujący
ma interes we wniesieniu odwołania w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Izba ustaliła także, iż stan faktyczny postępowania w zakresie postawionych zarzutów nie
jest sporny między Stronami i Przystępującym. Jakkolwiek Strony i Przystępujący
przedstawiali odmienne stanowiska, żaden z nich faktycznie nie kwestionował ani
prawdziwości przedkładanych dokumentów ani faktów, na które się powoływali.

Po zapoznaniu się z przedmiotem sporu oraz argumentacją Stron i Przystępującego,
w oparciu o stan faktyczny ustalony na podstawie przedstawionych
dokumentów oraz
stanowisk Stron
i Przystępującego Izba ustaliła i zważyła, co następuje: odwołanie zasługuje
na uwzględnienie.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zamiar udzielenia
zamówienia o całkowitej wartości netto 1.693 536,30 spółce Miejskie Wodociągi
i Oczyszczalnia sp. z o.o., wbrew wymaganym ustawowo warunkom udzielenia takiego
zamówienia, tj. niespełnienie przez ten podmiot wymogu ponad 90% działalności
wykonywanej na rzecz Zamawiającego,
2. art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy
z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez nadużywanie pozycji
dominującej prowadzącej do nieuczciwej konkurencji i nierównego traktowania wykonawców,
3. zasadniczych tez wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października
2019 r. w sprawie C-
285/18, dotyczących braku równego traktowania podmiotów i zasad
uczciwej konkurencji.

Art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.
z 2019 r. poz. 369)
stanowi, że zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest
wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku
właściwym, polegające na ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku
przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem.
Art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że z
amawiający przygotowuje
i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami
proporcjonalności i przejrzystości. Z
ostały więc w nim wskazane podstawowe zasady
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych podstawowymi trybami udzielania
zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony, a zamawiający może
udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji
bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, partnerstwa innowacyjnego
alb
o licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.
Takie przypadki zostały określone m.in. w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, spośród których Zamawiający wskazał jako podstawę prawną udzielenia
zamówienia punkt 12.
Zgodnie z a
rt. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może
udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli
zamówienie udzielane jest przez zamawiającego,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące
warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej
nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne
decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony,
gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam
sposób,
b) pon
ad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań
powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad
którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobi
e prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
W art. 67 ust. 8 i 9 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto wskazówki dotyczące sposobu
obliczania procentu działalności, o którym mowa w lit. b: „Do obliczania procentu działalności,
o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, uwzględnia się średni
przychód osiągnięty przez osobę prawną lub zamawiającego w odniesieniu do usług, dostaw lub
robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia.” (ust. 8.), „W przypadku gdy
ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub
zamawiającego lub reorganizację ich działalności dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata

poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności,
o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, ustala się za pomocą
wiarygodnych prognoz handlowych.
” (ust. 9).

Zamawiający nie powołał się na okoliczności wskazane w art. 67 ust. 9, zatem dokonywano
obliczeń w oparciu o zasady wskazane w art. 67 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.
średni przychód
MWiO

w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata
poprzedzające udzielenie zamówienia, tj. lata 2017-2019.
Pod pojęciem „udzielenia zamówienia” – co nie było sporne – należy rozumieć zawarcie umowy
o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający początkowo kierował się wskaźnikami za lata
2016-
2019, lecz ze względu na fakt, że udzielenie zamówienia (zawarcie umowy) nie nastąpiło
w roku 2019, jak planował, lecz było możliwe najwcześniej na koniec stycznia 2020 roku,
w świetle powyższego przepisu, w ocenie Izby, jako „3 lata poprzedzające udzielenie
zamówienia” należało uwzględnić lata 2017-2020, co nie było kwestionowane przez Strony ani
Przystępującego.

Zamawiający wskazał, że zgodnie z posiadanymi przez niego wyliczeniami MWiO w roku 2017
osiągnęło przychód w wysokości 55.085.470,10 złotych, z czego z zadań powierzonych przez
Zamawiającego 49.556.459,99 zł, a pozostałych 5.529.010,11 zł; w roku 2018 przychód
w wysokości 59.082.276,25 złotych, z czego z zadań powierzonych przez Zamawiającego
54.105.559,79 zł, a pozostałych 4.976.716,46 zł; w roku 2019 przychód w wysokości
62.511.130,16 złotych, z czego z zadań powierzonych przez Zamawiającego 56.796.375,23 zł,
a pozostałych 5.714.754,93 zł. Daje to średni przychód w okresie 3 lat w wysokości
58.892.958,84 zł, z czego zadania powierzone to 53.486.131,67 zł, tj. 90,82%.
Powyższe przychody na rzecz Zamawiającego były osiągane z tytułu (według nazewnictwa
Zamawiającego): „sprzedaży wody”, „odbioru ścieków”, „składowiska”, „deszczówki”, „świadectw
pochodzenia z działalności oczyszczalni i składowiska”, „konserwacji i eksploatacji fontann
miejskich”.

Odwołujący i Przystępujący zakwestionowali jedynie dwa rodzaje przychodów: uzyskiwane od
nich z tytułu przyjęcia odpadów na składowisko
Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie,
prowadzone przez MWiO
oraz uzyskiwanych od gminy wiejskiej Grudziądz.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437) zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.
Nie
było kwestionowane przez Odwołującego i Przystępującego, że wykonywanie przez MWiO
zadań w tym zakresie, jest wykonywaniem zadań powierzonych przez gminę (Zamawiającego).

Nie było sporne, że kwestionowane przez Odwołującego i Przystępującego przychody od gminy
wiejskiej Grudziądz dotyczyły dostawy wody i odprowadzania ścieków z urzędu tej gminy. Jak
wyjaśnił Zamawiający – co nie zostało skutecznie zakwestionowane przez Odwołującego
i Przystępującego – sporny budynek urzędu gminy znajduje się na terenie gminy – miasta
Grudziądz, zatem obszarze, na którym gmina – miasto Grudziądz powierzyła
swoje zadanie
własne

w postaci dostarczania wody i odbioru ścieków swojej spółce gminnej
Miejskie
Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.
Przepisy ustawy o zbiorowym zaopat
rzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie
odróżniają w tym zakresie budynków zamieszkiwanych przez mieszkańców od budynków
zbiorowego zamieszkania, budynków urzędowych, budynków użyteczności publicznej, innych
budynków dostępnych publicznie itp. Tym samym, w ocenie Izby, również dostawa wody
i odprowadzanie ścieków z urzędu gminy wiejskiej Grudziądz (przy założeniu, że znajduje się on,
jak oświadczył Zamawiający, na terenie gminy miejskiej Grudziądz), można uznać za zadanie
powierzone MWiO przez
gminę – miasto Grudziądz, czyli Zamawiającego.

Natomiast zarówno MWiO, jak i Zamawiający nieprawidłowo uznali odpady dostarczone przez
Odwołującego i Przystępującego na składowisko
Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie
za zadanie powierzone przez Zama
wiającego.

Jak wynika z art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)
również u
trzymanie

czystości

i

porządku

w

gminach

należy do obowiązkowych zadań własnych
gminy
.
Jak w
skazał Zamawiający, umową świadczenia usług publicznych (umową wykonawczą)
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi z 13 grudnia 2010 r. zawartą pomiędzy gminą –
miastem Grudziądz a MWiO, nałożył na MWiO obowiązek wykonywania zadania własnego
gminy. Jak
wynika z preambuły oraz § 3 tej umowy, została ona zawarta w celu uszczegółowienia
nałożonego przez Zamawiającego na MWiO zobowiązania wykonywania własnego gminy –
miasta Grudziądz polegającego na świadczeniu usług w ogólnym interesie gospodarczym
w post
aci utrzymania wysypisk (składowisk odpadów) i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
w postaci Składowiska Odpadów w Zakurzewie.

Jednak, w ocenie Izby, w zakres powie
rzenia wynikającego z tej umowy może wchodzić jedynie
działalność w niej wskazana, czyli utrzymania Składowiska Odpadów w Zakurzewie i sam ogólny
obowiązek unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Utrzymanie składowiska odpadów zostało zlecone wyłącznie przez gminę, zatem nie ma tu
czynnika prywatnych (komercyjnych) zleceń – niemniej jednak w ten zakres wchodzą jedynie
czynności związane z utrzymaniem samego składowiska, jeśli przynoszą przychody
(prawdopodobnie są to jednak głównie koszty utrzymania).

Jednak dostarczanie odpadów do unieszkodliwiania i ich unieszkodliwianie (zagospodarowanie)
może być prowadzone na zlecenie gminy (gminy – miasta Grudziądz) lub też komercyjnie.
Zagospodarowanie odpadów w sposób komercyjny będzie odbywało się głównie na podstawie
umów zawieranych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarzą w zakresie odbioru
odpadów, tak jak z Odwołującym i Przystępującym. Oba te podmioty zawarły z MWiO umowy, na
podstawie których, fakultatywnie, dostarczały odpady na składowisko z Zakurzewie. Odpady te
co prawda
pochodziły, przynajmniej częściowo, z terenu gminy – miasta Grudziądz, przez co
pośrednio koszty ich zagospodarowania pokrywał Zamawiający, jednak, ze względu na to, że
dostarczenie tych odpadów na składowisko w Zakurzewie było wyborem tych wykonawców, a nie
obowiązkiem narzuconym przez Zamawiającego, nie można tego zakresu uznać za zadanie
zlecone przez Zamawiającego. Były to de facto zadania zlecone przez Odwołującego
i Przystępującego. Tym bardziej za zadanie zlecone przez Zamawiającego nie można uznać
zagospodarowania od
padów przywiezionych przez tych wykonawców, a pochodzących z terenów
innych gmin
– na co również wskazywali Odwołujący i Przystępujący.
Tym samym od wskazanej przez
Zamawiającego kwoty przychodów pochodzących z zadań
powierzonych przez
Zamawiającego należy odjąć ww. kwoty. Zamawiający nie zanegował
skutecznie kwot podanych przez Odwołującego i Przystępującego, zatem Izba uznała je za
miarodajne.
Po potrąceniu powyższych sum wskazany przez Zamawiającego procent przychodu z zadań
powierzonych przez Zamawiającego nie osiąga 90%, zatem nie została spełniona przesłanka
zawarta w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b
ustawy Prawo zamówień publicznych i Zamawiający nie
wykazał spełnienia podstaw prawnych pozwalających na udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

Ze względu na brak spełnienia przesłanek ustawowych, wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 12
ustawy Prawo zamówień publicznych Izba stwierdziła, że nie ma potrzeby
ustosunkowywania się do kwestii zgodności z poglądami Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej wyrażonymi w orzeczeniu z 3 października 2019 r. w sprawie C-285/18, czy też
art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

W z
wiązku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo za
mówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt
2, § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w pos
tępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),
u
względniając uiszczony przez Odwołującego wpis w wysokości 15.000 złotych.


Przewodniczący: ……………………..…Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie