eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2470/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-01-02
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2470/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Piotr Kur

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 18 grudnia 2019 r i 2 stycznia 2020r.
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 grudnia 2019r. przez
wykonawcę S. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład
Produkcyjno-Handlowy S. K.
z siedzibą w Klikawie, ul. Leśna 5
w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego Gminę Miejską Biała Podlaska z siedzibą w Białej
Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
konsorcjum firm M. N.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „NIKMAR”
Ekologiczne Systemy Grzewcze Zakład Handlowo-Usługowy N. M. z siedzibą w Janowie
Lubelskim, ul. Ochotników Węgierskich 17, Greń Spółka jawna z siedzibą w Pszczynie,
ul. Górnośląska 5, Z. H. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Instalacji
Grzewczych i Gazowych Z. H.
z siedzibą w Janowie Lubelskim, ul. Fiołkowa 42

zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 2470/19 po stronie zamawiającego

orzeka:
1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert,
dokonanie czynności odrzucenia oferty wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia konsorcjum firm M. N. prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą „NIKMAR” Ekologiczne Systemy Grzewcze Zakład
Handlowo-
Usługowy N. M. z siedzibą w Janowie Lubelskim, ul. Ochotników
Węgierskich 17, Greń Spółka jawna z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 5, Z.
H.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Instalacji Grzewczych
i Gazowych Z. H.
z siedzibą w Janowie Lubelskim, ul. Fiołkowa 42 na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na niezgodność treści tej oferty z treścią
wymagań zamawiającego opisanych w pkt. 3.5.7. załącznika nr 1c do siwz oraz z


udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami na pytania nr 19, 24, 27 i 185
w ramach wyjaśnień treści siwz przez zaoferowanie kotła, którego szerokość jest
większa niż 55 cm, którego minimalna długość rury przeźroczystej giętkiej nie
została potwierdzona dokumentami – ulotką producenta, oraz, w który
zastosowano deflektor ceramiczny z innego materiału niż stal, w komorze
spalania i wymienniku kotła (np. wkłady ceramiczne, wermikulit itp.)

2. Kosztami postępowania obciąża Gminę Miejską Biała Podlaska z siedzibą w Białej
Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
i:
2.1
zalicza na poczet postępowania odwoławczego kwotę 15 000zł. 00 gr. (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę S. K. prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno-Handlowy S. K. z siedzibą w
Klikawie, ul. Leśna 5
tytułem wpisu od odwołania,
2.2
zasądza od Gminy Miejskiej Biała Podlaska z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
na rzecz wykonawcy S. K. prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno-Handlowy S. K. z siedzibą w Klikawie, ul.
Leśna 5
kwotę 18 600zł. 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy)
tytułem zwrotu kosztów wpisu i zastępstwa prawnego.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Białej Podlaskiej.

Przewodniczący: ………………………

Sygn. akt KIO 2470/19
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę wraz z rozmieszczeniem i montażem instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie
miasta Biała Podlaska zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 24 lipca 2019r. za numerem 2019/S 141-346803.
W dniu 26 listopada 2019r. zamawiający poinformował o wyborze jako najkorzystniejszej oferty
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum firm M. N.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „NIKMAR” Ekologiczne Systemy Grzewcze
Zakład Handlowo-Usługowy N. M. z siedzibą w Janowie Lubelskim, ul. Ochotników
Węgierskich 17, Greń Spółka jawna z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 5, Z. H.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Instalacji Grzewczych i Gazowych Z.
H.
z siedzibą w Janowie Lubelskim, ul. Fiołkowa 42.
W dniu 5 grudnia 2019r. na tę czynność wniósł odwołanie wykonawca S. K. prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno-Handlowy S. K. z siedzibą w Klikawie,
ul. Leśna 5 – dalej odwołujący. Odwołanie zostało wniesione przez właściciela firmy. Kopia
odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 5 grudnia 2019r.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu:
1) naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy w zw. z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy przez
wybór oferty
wybranego w
ykonawcy złożonej przez Konsorcjum firm: Lider: M. N. „NIKMAR” Ekologiczne
Systemy Grze
wcze Zakład Handlowe - Usługowy, ul. Ochotników Węgierskich 17, 23 - 300
Janów Lubelski, Partner: Greń Spółka jawna, ul. Górnośląską 5, 43 - 200 Pszczyna; Partner:
Usługi Instalacji Grzewczych i Gazowych Z. H. z siedzibą przy ul. Fiołkowej 42, 23 - 300 Janów
Lubelski
– dalej konsorcjum NIKMAR, podczas gdy oferta ta podlega odrzuceniu jako
niezgodna z SIWZ;
2) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum
NIKMAR, w sytuacji gdy przedmiotowe dokumenty, w tym ulo
tka i DTR nie potwierdzają, że
oferowane kotły spełniają wymogi SIWZ;
3) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 87 ust 1 ustawy przez zaniechanie odrzucenia
oferty konsorcjum NIKMAR
, i niezgodne z ustawą dokonanie czynności wyboru wybranego
wykon
awcy podczas, gdy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą doszło do
niedopuszczalnych negocjacji dotyczących treści oferty;
4) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 82 ust. 3 ustawy przez bezpodstawne uznanie,
że treść oferty odpowiada treści SIWZ, a w konsekwencji wybór oferty niezgodnej z treścią
SIWZ;

5) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art.87 ust 1 ustawy przez
niezgodne z ustawą
dokonanie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty konsorcjum NIKMAR, podczas, gdy w
skutek niedopuszczalnych
negocjacji pomiędzy zamawiającym i Wykonawcą doszło do
zmiany treści oferty, a zatem oferta ta powinna zostać przez zamawiającego odrzucona.
Wniósł o:
I.
uwzględnienie odwołania,
II. nakazanie
zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
konsorcjum NIKMAR,
III. nakazanie
zamawiającemu dokonania czynności badania i wyboru oferty z uwzględnieniem
oferty
odwołującego,
IV.
zwrot kosztów postępowania odwoławczego wraz z kosztami zastępstwa procesowego w
kwocie 3 600 zł,
V.
zobowiązanie zamawiającego do załączenia dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia.
VI.
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do odwołania na
okoliczności w nich wskazane .
Odwołujący wskazał, że ma interes prawny w uzyskaniu zamówienia będącego przedmiotem
analizowanego postępowania przetargowego. Wynika to z faktu, że uczestniczył on w
postępowaniu przetargowym jako wykonawca i jego oferta nie została wybrana, zaś została
zakwalifikowana jako oferta druga najkorzystniejsza. Mając na uwadze kryteria wyboru ofert
oraz treść oferty wybranej jako najkorzystniejsza, w ocenie odwołującego należy uznać, że
oferta wybranego w
ykonawcy powinna zostać odrzucona jako oferta niezgodna z treścią
SIW
Z. W związku z powyższym, odwołujący jako wykonawca, którego oferta zostałaby
wybrana jako najkorzystniejsza, gdyby oferta wybranego w
ykonawcy została odrzucona ,
posiada interes prawny we wniesieniu odwołania.
Odwołujący podniósł, że zgodnie z art. 82 ust. 3 treść oferty złożona w trakcie postępowania
mu
si odpowiadać treści SIWZ. Odwołujący po analizie dokumentów złożonych przez
konsorcjum NIKMAR stwierdz
ił, iż wybrana oferta winna zostać odrzucona, gdyż oferowany
produkt jest niezgodny z treścią SIWZ, ponadto w trakcie składania wyjaśnień i dokumentów
na etapie badania oferty tego w
ykonawcy doszło do niedozwolonych negocjacji pomiędzy
w
ykonawcą, a zamawiającym, a ponadto wskutek negocjacji doszło do niedozwolonej zmiany
treści oferty co uzasadnia zdaniem odwołującego następujący stan faktyczny:
Z
amawiający w załączniku 1C SIWZ - Projekt grupowy zamienny instalacji kotłowni opalanej
biomasą opisał szczegółowe wymagania co do przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowe
wymagania techniczne.

Ponadto, w wyniku pytań Wykonawców, zamawiający doprecyzował swoje wymagania w
piśmie z dnia 19.08.2019 r. - Odpowiedzi na pytania - wyjaśnienie treści SIWZ, zmian treści
SIWZ, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu.
Odwołujący wyjaśnił:
1.
zamawiający w piśmie z dnia 15.10.2019 r. wezwał konsorcjum NIKMAR do przedstawienia
karty technicznej dla oferowanego kotła obejmującej informację potwierdzające spełnienie
przez kocioł parametrów zawartych w dokumentacji technicznej (zał. 1C do SIWZ).
W odpowiedzi na powyższe wezwanie zamawiającego z dnia 15.10.2019r. (dot. ZP.
271.2.6.2019.MCH2 wezwanie do złożenia dokumentów dla część 3 - Dostawa i montaż
kotłów wykorzystujących biomasę na terenie miasta, z pismem przewodnim z dnia 22.10.2019
r.), konsorcjum NIKMAR
dostarczył m.in.: kartę techniczną oferowanego kotła - 3.5.7.
Minimalne parametry decydujące o równoważności proponowanych rozwiązań, ulotkę dla
oferowanego kotła, certyfikat z badania kotła i Dokumentację Techniczno - Rozruchową tzw.
DTR.
Odwołujący podkreślił, że zamawiający wskazał w załączniku 1C SIWZ - Projekt grupowy
zamienny instalacji kotłowni opalanej biomasą, że oferowany kocioł winien mieć budowę
wymiennika z poziomymi płomieniówkami umożliwiającymi czynności obsługowe wyłącznie z
przodu kotła. Zamawiający podkreślił, że w budowie kotła powinny być płomieniówki poziomie,
bu
dowa półkowa lub kombinowana, płomieniówkowo - półkowa.
Dodatkowo w pytaniu nr 17 (s.7) zawartym w piśmie z dnia 19.08.2019 r.pn.: „Odpowiedzi na
pytania -
wyjaśnienie treści SIWZ, zmian treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert”, zmiana
ogłoszenia o zamówieniu jest stwierdzone:
Pytanie nr 17 : „Czy ze względu na fakt, że pomieszczenia, w których będą montowane kotły
charakteryzują się niskimi wysokościami, zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy
kotłów w których wszelkie czynności konserwacyjno — serwisowe (w tym czyszczenie
wymiennika w kotle) będą mogły być wykonywane wyłącznie z przodu kotła (konieczność
czyszczenia z góry wykluczona)?
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 17: „Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy
kotłów w których wszelkie czynności obsługowe i konserwacyjne będą wykonywane z przodu
kotła. Ze względu na niewielkie wysokości kotłowni (1,8 - 2,0 m) nie dopuszcza się kotłów
czyszczonych z góry.”
Na podstawie złożonych przez konsorcjum NIKMAR dokumentów i po ich analizie odwołujący
wskazał, że oferowany przez konsorcjum kocioł nie spełnia wymagań zamawiającego.
Potwierdza to z
łożona przez konsorcjum NIKMAR ulotka i DTR.
Odwołujący zarzucił wybranej ofercie niezgodność z przedmiotem zamówienia w
następującym zakresie:
a)
płomieniówki poziome:

Z ulotki oferowanego przez konsorcjum NIKMAR
kotła jak również z DTR wynika, że
oferowany kocioł ma budowę z płomieniówkami pionowymi, a więc kocioł jest niezgodny z
wymaganiami SIWZ, gdyż zamawiający oczekiwał, aby kocioł posiadał płomieniówki poziome.
Dowód: Ulotka Wybranego Wykonawcy, DTR
b)
czyszczenie kotła
Sama fakt, że oferowany kocioł ma konstrukcję z pionowymi płomieniówkami, uniemożliwia
czyszczenie wnętrza wymiennika z przodu kotła. Z przedstawionej przez konsorcjum NIKMAR
DTR wynika, że oferowany przez niego kocioł posiada czyszczenie od góry kotła, (stron 7 rys.
1 DTR). Z
amawiający wyraźnie w pytaniu nr 17 (s.7 z 58) zastrzegł, że nie dopuścił się kotłów
czyszczonych z góry. Powyższe jednoznacznie oznacza według odwołującego, że oferowany
kocioł nic spełnia wymagań z SIWZ ,gdyż możliwe jest jego czyszczenie tylko z góry.
DTR dostarczona przez w
ykonawcę zawiera przekrój kotła z zaznaczonymi płomieniówkami
pionowymi, (s.
26 DTR tab. 7), obsługa comiesięczna i obsługa cosezonowa wskazuje na
czyszczenie przez
demontaż pokrywy kotła i całkowite czyszczenie wymiennika - taką
operację można wykonać tylko od góry kotła przy budowie z płomieniówkami pionowymi, co
jest sprzeczne z wymogami
zamawiającego, który jednoznacznie wymaga w przedmiotowym
postępowaniu czyszczenia jedynie z przodu kotła.
c) rodzaj pelletu
Z
amawiający w przedmiotowym postępowaniu oczekiwał dostawy palnika umożliwiającego
spalanie pelletu w klasie A1, A2 i B. Z dostarczonych przed konsorcjum NIKMAR
dokumentów,
wynika, że palnik w oferowanych kotłach przystosowany jest jedynie do spalania pelletu klasy
A1
, co potwierdza ulotka ofertowanego kotła oraz DTR. -
Dowód: Ulotka, DTR
d)
podłoga wodna:
Z
amawiający wymagał w przedmiotowym postępowaniu zastosowania w konstrukcji kotła
podłogi wodnej. Powyższe wymagania zamawiający potwierdzi! w odpowiedzi na pytanie 162
(s.42 Odpowiedzi na pytania wyjaśnienie treści SIWZ, zmian treści SIWZ, zmiana terminu
składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu)
„Pytanie nr 162: Prosimy zamawiającego o informację czy kocioł powinien posiadać
dodatkowo podłogę wodną?
Odpowiedź zamawiającego: Ze względów na bezpieczeństwo PPOŻ, zamawiający
potwierdza, że oczekuje kotłów wyposażonych w izolacji podłogi kotła za pomocą płaszcza
wodnego, tzw. wodną podłogę w komorze spalania.”
Z dostarczonych przez konsorcjum NIKMAR
dokumentów wynika, że oferowany przez niego
kocioł nie posiada podłogi wodnej. Dostarczone przez wykonawcę dokumenty ulotka i DTR
nigdzie nie potwierd
ziły, że kotły posiadają podłogę wodną, brak jest zaznaczonej podłogi
wodnej na przekroju kotła zaznaczonego na ulotce. Z przedstawionych przez konsorcjum

NIKMAR
dokumentów, szczególnie z DTR (opis budowy kotła) jednoznacznie wynika, że
oferowany kocioł nie posiada dodatkowej podłogi wodnej.
e)
gabaryty kotła:
Z
amawiający wymagał dostawy kotłów o gabarytach nie większych niż: wysokość: 1550 mm,
szerokość 550 mm, oraz głębokość kotła bez palnika: nie większa niż 900 mm. zamawiający
potwierdza to w odpowiedzi
na pytanie 24 (Odpowiedzi na pytania wyjaśnienie treści SIWZ,
zmian treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu: - str. 9)
„Pytanie 24: Czy zamawiający dopuści kotły o wysokości większej niż 170 cm?
Odpowiedź zamawiającego: zamawiający określa maksymalne wymiary kotła o mocy
nominalnej 25 kW, wysokość nie większą niż 155 cm, szerokość nie większa niż 55 cm oraz
głębokość kotła bez palnika nie większa niż 90 cm. Zastosowanie maksymalnych wymiarów
kotła podyktowane jest wysokością pomieszczeń oraz szerokościami przejść i drzwi na trasie
wnoszenia kotła. Z uwagi na większą uniwersalność montażu, zamawiający dopuszcza jedynie
możliwość montowania palnika z przodu kotła.”
Z dostarczonych doku
mentów przez konsorcjum NIKMAR wynika, że oferowany kocioł nie
spełnia ww. parametrów. Dostarczona przez niego DTR str.9, rys. 2 - przedstawia podstawowe
wymiary oferowanego
kotła według których oferowany kocioł posiada następujące wymiary:
szerokość 740 mm, (powinno być nie więcej niż 550 mm), zaś inna szerokość oferowanego
kotła znajduje się w ulotce dostarczonej przez konsorcjum NIKMAR, z której wynika - tabela
wymiarów, że szerokość oferowanego kotła wynosi 590 mm.
Odwołujący podniósł, iż konsorcjum NIKMAR oferuje kocioł o różnej szerokości, gdyż z DTR
wynika, że szerokość wynosi 740 mm, zaś z dostarczonej do zamawiającego ulotki wynika, że
oferowany kocioł posiada szerokość 590 mm. Obie te wartości przekraczają dopuszczalny
maksymalny wymiar szerokości kotła wymagany przez zamawiającego.
Wy
miary oferowanego kotła podane przez zamawiającego, a także rozbieżności wynikające z
ulotki i z DTR, potwierdzają, że oferowany kocioł nie spełnia wymogu, zawartego w SIWZ,
który stanowi, że wymiar dotyczący szerokości kotła nie powinien przekraczać 550 mm.
f) deflektor ceramiczny
Jak wynika z zapisów SIWZ, zamawiający oczekiwał dostawy kotłów, w których nie można
zastosować w komorze spalania i wymienniku innych materiałów niż stal, zamawiający
wykluczył użycie wkładów ceramicznych, wermikulitu itp.
„Pytanie nr 19 str.8: Czy ze względu na oczekiwany przez zamawiającego minimum długi
okres gwarancji,
zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów w których nie
zastosowano innych materiałów niż stal, w komorze spalania i wymienniku kotła (np. wkłady
ceramiczne, wermikulit, etc.)?

Odpowiedź zamawiającego: zamawiający potwierdza, ze względu na wymagany długi okres
gwarancji, oczekuje dostawy kotłów w których nie zastosowano innych materiałów niż stal, w
komorze spalania i wymienniku kotła ( np. wkłady ceramiczne, wermikulit itp.)”
Z dostarczonych przez konsorcjum NIKMAR
dokumentów wynika, iż oferowane kotły
posiadają elementy ceramiki w budowie komory spalania. Wynika to wyraźnie z DTR (s.7)-
budowa kotła: :
„Nad paleniskiem zawieszony jest reflektor ceramiczny umożliwiający rozbicie płomienia na
całą powierzchnię komory spalania (...) reflektor pełni także funkcję dopalającą produkty
spalania oraz przyczynia się do zmniejszania wytrącania pyłów ze spalin.” Konsorcjum
NIKMAR
zaznaczyło, iż deflektor pełni funkcję dopalającą co oznacza, że jest integralną
częścią kotła i bezpośrednio wpływa na parametry emisji urządzenia.
Odwołujący także podniósł, że złożona przez konsorcjum NIKMAR karta katalogowa - pn.
3.5..7. minimalne parametry decydujące o równoważności rozwiązań jest wypełniona
niezgodnie z załączonymi dokumentami. Innymi słowy, załączone dokumenty nie potwierdzają
oświadczeń konsorcjum NIKMAR złożonych w tym postępowaniu, a w szczególności
oświadczeń zawartych w karcie katalogowej pn. 3.5.. 7. minimalne parametry decydujące o
równoważności rozwiązań. Konsorcjum NIKMAR wskazało, iż zaoferowany kocioł ma budowę
z płomieniówkami poziomymi (karta katalogowa: dane techniczne, linijka nr 9), zaś z ulotki
oraz z DTR wynika, że płomieniówki są pionowe.
W tej sytuacji konsorcjum NIKMAR
wprowadziło w błąd zamawiającego wpisując w linijce
poziomej nr 9 karty katalogowej ,że oferowany przez niego kocioł posiada płomieniówki
poziome, podczas gdy z innych dokumentów wynika, że posiada płomieniówki pionowe.
Odwołujący podniósł, że płomieniówki pionowe uniemożliwiają czyszczenie z przodu kotła.
Kolejną rozbieżnością umieszczoną przez konsorcjum NIKMAR w karcie katalogowej jest
rozbieżność wymiarów minimalnej długości rury poddającej pellet i minimalnej długości rury
p
rzezroczystej giętkiej. Wybrany Wykonawca w karcie katalogowej wskazał minimalną długość
rury podającej pellet ze spiralą - 1 500 mm, zaś minimalną długość rury przeźroczystej giętkiej
- 1000 mm.
I
nne dokumenty nie potwierdzają tych wartości. Mianowicie w ulotce złożonej przez
konsorcjum NIKMAR
minimalna długość rury podającej pellet ze spiralą wynosi 1350 mm, zaś
minimalna długość rury przeźroczystej giętkiej - 700 mm.
Ponadto odwołujący podniósł, iż konsorcjum NIKMAR w składanej ulotce umieściło informację
o
możliwości zmian konstrukcyjnych: „Dla potrzeb udoskonalenia produktu oraz
aktualizowania niniejszego katalogu producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian bez uprzedzenia. ”
Wyżej wskazane różne parametry oferowanego kotła umieszczone w różnych dokumentach,
a dotyczące oferowanego kotła stanowią, według odwołującego, zakazane negocjacje

prowadzone przez konsorcjum NIKMAR na
etapie składnia oferty. Wykonawca oświadczył, że
spełnia wymagania SIWZ oferując kocioł z płomieniówkami poziomymi, zaś z innych
dokumentów wynika, że są to płomieniówki pionowe. Ponadto różne dokumenty przedstawiają
różne wymiary kotła i podajnika pelletu.
Odwołujący wskazał, iż wybrany wykonawca na podstawie oferty i złożonych przez
Wykonawcę dokumentów wskazał na możliwość zaoferowania w ofercie dwóch różnych
produktów co stanowi o sprzeczności treści oferty z treścią SIWZ w rozumieniu art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy i otwiera możliwość dokonywania zmian treści oferty oraz prowadzenia negocjacji
z
zamawiającym co stanowi podstawę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w
związku z art. 87 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Stosownie do przepisów art. 82 ust. 1
wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zgodnie z przepisami art. 82 ust. 3 ustawy, treść oferty
musi odpowiadać treści SIWZ. Zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy zamawiający
odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. . Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
Zgodnie z przepisami art. 87 ust. 1 ustawy
zakazane jest prowadzenie negocjacji dotyczących
treści oferty.
Odwołujący powołał wyrok KIO z dnia 5 kwietnia 2017 roku (sygn. akt KIO 501/17), wyrok KIO
z dnia 09 stycznia 2017 roku (sygn. akt KIO 2440/16)
. Odwołujący wskazał, że niezgodność
treści oferty z treścią SIWZ, stanowiąca przesłankę odrzucenia oferty, zachodzi wówczas, gdy
zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada między innymi pod względem przedmiotu
zamówienia lub sposobu jego wykonania wymaganiom zawartym w SIWZ, z zastrzeżeniem
art. 87 ustawy -
Prawo zamówień publicznych. Krajowa Izba Odwoławcza zaznaczyła w swoim
orzecznictwie
, że niezgodność oferty z treścią SIWZ ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany
przedmiot dostawy bądź usługi, a także sposób wykonania robót budowlanych nie odpowiada
opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości, warunków
realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w stopniu
zaspokajającym oczekiwania i interesy zamawiającego. Ukształtowana linia orzecznicza
stanowi, że niezgodność treści oferty z SIWZ musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny -
ze względu na zastrzeżenie obowiązku poprawienia oferty wynikające z art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy.
Dotyczyć powinna sfery niezgodności zobowiązania zamawianego w SIWZ oraz
zobowiązania oferowanego w ofercie. Może również polegać na sporządzeniu i
przedstawieniu oferty w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ. Trzeba pamiętać, że chodzi
tu o wymagania SIWZ dotyczące sposobu wyrażenia, opisania i potwierdzenia świadczenia
ofertowego.
zamawiający musi być w stanie wskazać, co i w jaki sposób w ofercie nie jest
zgodne z konkretnymi wymaganiami i ustalonymi fragmentami czy normami SIWZ.

W ocenie
odwołującego, zamawiający w sposób nieuprawniony wybrał ofertę konsorcjum
NIKMAR przez
zaniechanie jej odrzucenia pomimo niebudzącej podstawy do jej odrzucenia,
dlatego odwołanie odwołującego winno być uwzględnione w całości.
W dniu 6 grudnia 2019r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.
W dniu 9 grudnia 201
9r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosiło
swoje przystąpienie konsorcjum NIKMAR wnosząc o oddalenie odwołania. Przystępujący
wskazał, że jego oferta została wybrana, a zatem ma interes w rozstrzygnięciu na korzyść
zamawiającego. Zgłoszenie zostało podpisane przez pełnomocnika wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. M. N., działającego na podstawie
pełnomocnictwa z dnia 9 grudnia 2019r. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu
i odwołującemu w dniu 9 grudnia 2019r.

Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego oddalenie w całości jako
bezzasadnego, przeprowadzenie dowodów dołączonych do odwołania na okoliczności w nich
wskazane oraz zasądzenie na rzecz zamawiającego kosztów postępowania odwoławczego.
Zamawiający w zakresie budowy wymiennika i czyszczenia kotła powołał się na pkt. 3.5.1
dokumentacji technicznej i wskazał, że przystępujący zaoferował kocioł o budowie
płomieniówkowej (płomieniówki pionowe i nie wymaga czyszczenia z góry. Kocioł jest
wyposażony w specjalny mechanizm czyszczący – zawirowacze na płomieniówkach, co
pozwala na czyszczenie bez demontowania płyty górnej urządzenia. Czyszczenie palnika i
komory spalania są prowadzone również z przodu kotła. Co do paliwa do kotłów, to
podstawowym paliwem na kto rym prowadzone były badania jest paliwo A1 i tylko dla tego
paliwa kocioł posiada parametry opisane w certyfikacie. Nie certyfikuje się kotłów na wszystkie
rodzaje paliwa, które mogą być spalane. W przedstawionej przez przystępującego
dokumentacji nie ma zakazu stosowania innych paliw niż A1, które nie odbiegają gabarytami
od paliw typu A1. Odnośnie podłogi wodnej, to zamawiający wskazał, że spełnienie tego
wymogu wynika z karty katalogowej, gdzie w widoku przekroju
kotła zaznaczono na niebiesko
podłogę wodną. W zakresie gabarytów kotła, to zamawiający podniósł, że opis przedmiotu
zamówienia nie wskazywał, czy szerokość ma uwzględniać obudowę czy nie. Zamawiającemu
zależało na możliwości wniesienia kotła do pomieszczenia, i możliwość demontażu obudowy
gwarantuje wniesienie kotła do pomieszczeń kotłowni.
Co do deflektora, to z przekrojów kotła w złożonych dokumentach deflektor nie występuje, a z
anali
zy rysunków w karcie katalogowej i DTR zamawiający stwierdził brak jakichkolwiek
elementów ceramicznych czy wernikulitu.
Co do niezgodności dokumentów przedstawionych przez przystępującego, to ze złożonych
dokumentów nie wynika, że kocioł ma budowę opartą o płomieniówki poziome, a posiada

ręczny mechanizm czyszczący i nie wymaga czyszczenia z góry. Czynności obsługowe są
wykonywane z przodu kotła.
W zakresie rury podającej pellet, to zamawiający dopuścił w odpowiedzi na pytanie nr 25 rurę
o długości 1350mm i taka zaoferował przystępujący.
Ponad dowody dołączone przez odwołującego do odwołania, zamawiający przedstawił
certyfikat badania nr O-B-02687-19.

Przystępujący w pisemnym stanowisku wniósł o oddalenie odwołania. W zakresie budowy
wymiennika kotła przystępujący odniósł się do pkt. 3.5.1 i 3.5.7 opisu przedmiotu zamówienia
i wskazał, że zamawiający dopuścił 3 rodzaje konstrukcji kotła – płomieniówki poziome,
budowę półkową lub kombinowaną płomieniówkową półkową i w trzecim rodzaju nie wskazał
sposobu
ułożenia płomieniówki. Przystępujący zaoferował rozwiązanie oparte o budowę
płomieniówkowo-półkową, co potwierdza przekrój urządzenia w DRT oraz oświadczenie
certyfikującego laboratorium, z którego wynika, ze urządzenie posiada trzy ciągi spalin,
wykonane
w technologii kombinowanej płomieniówkowo-półkowej. Co do wymogu
czyszczenia kotła z przodu, to przystępujący zwrócił uwagę, że w odpowiedzi na pytanie nr 17
zamawiający odnosił się wyłącznie do czynności obsługowych i konserwacyjnych, a nie
czynności serwisowych. Odwołujący odwołał się do str. 26 DRT tab. 7, a przystępujący
podniósł, że postanowienia dotyczące zbiornika nie są przedmiotem odwołania, zaś
czyszczenie komory spalania wykonuje się przez otwarcie drzwi paleniskowych. Oferowane
urządzenie posiada system czyszczenia wymiennika urządzenia, którego dźwignia znajduje
się z góry kotła. Przez jej regularne, okresowe używanie, wymiennik kotła zostaje
wyczyszczony z pyłów i osadów. Wybieranie nieczystości odbywa się przez otwarcie drzwi
rewizyjnych wymie
nnika (górnych) i drzwi paleniskowych (dolnych) przez użytkownika. Co
powoduje brak niepotrzebnego kurzenia się i pylenia sadzy i pyłów. Odwołujący utożsamił
czynności serwisowe z czynnościami obsługowo – konserwacyjnymi. Podkreślił, że kocioł
czyszczony jest tylko z przodu.
Odnośnie paliwa, to na str. 11 DTR producent kotła wskazał na pellet drzewny klasy C1. Podał,
że norma ISO 17225-2:2014 (E) w przypadku pelletu użytku domowego i komercyjnego
rozróżnia klasy jakości paliwa: A1, A2 i B, a wzajemna relacja klas jest następująca C1=A1,
C2=A2, D=B. Najwyższą jakość peletu potwierdza certyfikat DIN plus wydawany w
Niemczech.
O certyfikat DIN Plus mogą się ubiegać producenci peletu A1Producent kotła
trzykrotnie wskazał jako paliwo podstawowe do swego kotła na paliwo A1, co jest wymagane
przez normę PN EN 303-5:2012, na zgodność, której wykonano certyfikację w atestowanym
laboratorium badawczym. Producent nie zamieścił nigdzie, ani w DTR, ani w karcie
katalogowej urządzenia zakazu stosowania innych paliw niż pellet klasy A1. Producent
informuje użytkownika, o ekonomice spalania, skróceniu czasu obsługi w przypadku

użytkowania urządzenia z pelletem właściwej jakości, w porównaniu do gorszych gatunków
paliwa. Zespół palnika pelletu wraz z podajnikiem i sterownikiem dostarczany jest przez
producenta tych podzespołów – firmę BADO Sc.c. o nazwie PELETIX II MC. Producent ten
deklaruje, że urządzenie może spalać certyfikowany pellet A1, jak i pellet jakości A2 i B. W
zakresie podłogi wodnej, to przystępujący wskazał, że ulotka kotła zawiera przekrój urządzenia
wraz z zaznaczonym na niebiesko płaszczem wodnym, gdzie zaznaczono także obecność
podłogi wodnej w komorze spalania. Istnienie podłogi wodnej potwierdza także oświadczenie
instytutu wydającego certyfikację.
Co do gabarytów kotła, to przystępujący powołał odpowiedź na pytanie 24 i podniósł, że
szerokość nie większą nić 55cm, należy rozważać na moment wniesienia do kotłowni, gdyż
wymóg ten jest podyktowany szerokościami przejść i drzwi na trasie wnoszenia kotła.
Przystępujący podkreślił, że z uwagi na konieczność opasania kotła pasami transportowymi,
co może wiązać się z uszkodzeniem obudowy i izolacji, kotły przystępującego są dostarczane
bez zamontowanej obudowy urządzenia, która jest następnie jest montowana wraz z izolacją
wymiennika. Kocioł ma szerokość 590mm z obudową i izolacją, a po zdemontowaniu izolacji i
obudowy posiada szerokość transportową 53mm. Izolacja z każdej strony wymiennika wraz z
panelem obudowy wynosi 3 cm. Transport przez wąskie drzwi i przejścia nie nastręcza
przystępującemu trudności i odpowiada wymaganiom zamawiającego. Przystępujący
podkreślił, że wymiary w ulotce i DTR nie różnią się, a wymiar 740 mm nie odnosi się do
szerokości kotła.
W odniesieniu do deflektora ceramicznego, to przy
stępujący oświadczył, że ulotka, ani DTR
na rysunkach nie zawierają nigdzie przekroju, z którego wynikałby fakt istnienia deflektora.
Brak deflektora potwierdza także instytucja certyfikująca. Postanowienie na str. 7 DTR jest
oczywistą pomyłką w dokumentacji urządzenia, która została usunięta w wydaniu II
dokumentacji kotła.
Przystępujący podkreślił, że w jego ofercie nie ma sprzeczności, nie deklarował w parametrach
równoważności, że oferuje budowę kotła opartą o płomieniówki poziome. Co do wymiarów rury
dostarczającej pellet, to uwzględnia ona wymagania siwz ustalone treścią odpowiedzi
zamawiającego na pytanie nr 25, w którym zamawiający dopuścił rurę podająca pellet o
długości minimum 1350mm, co przystępujący spełnia. Jednocześnie postanowienie dotyczące
długości rury elastycznej palnika 700 mm jest niepotrzebny i nie dotyczy wymagań
zamawiającego.
Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Izba dopuściła dowody z dokumentacji postepowania tj. siwz wraz z załącznikami, odpowiedzi
na pytanie wykonawców z dnia 19 sierpnia 2019r., oferty konsorcjum NIKMAR, wezwania do
założenia wyjaśnień, udzielonej odpowiedzi, pisma BADO s.c. oraz zaświadczenia

Engineering Test Inst
itute z dnia 12 grudnia 2019r. oraz DTR wydanie II dla kotła EG-PELLET
MINI F3 25 kw
Na podsta
wie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje:
Według treści SIWZ:
Pkt.
III.9. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określają:
1) Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarami, s
tanowiąca załącznik nr 1a (część 1), 1b
(część 2), 1c (część 3) do niniejszej SIWZ.
- Uwaga
– załączone przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy przy wycenie.
Wykonawca dokonuje wyliczenia ceny ofertowej na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod
uwagę przedmiot zamówienia w zakresie określonym w SIWZ i załącznikach (oddzielnie dla
Część 1 – 3),
2) Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5a (część 1), 5b (część 2), 5c (część 3) do niniejszej
SIWZ.
Pkt. III. 13. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami
z
amawiającego określonymi w SIWZ wraz z załącznikami, przy czym zobowiązany jest
wskazać w formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 3a (dla
części 1), 3b (dla części 2), 3c (dla części 3) do SIWZ, w miejscach wyznaczonych - typ, rodzaj,
model, nazwę producenta oferowanych kolektorów, zasobnika solarnego i paneli
fotowoltaicznych / pomp ciepła / kotłów na biomasę.
Pkt. III.
22. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesienia do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację opisującą przedmiot
zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w ww. przepisach
użytemu w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia towarzyszy wyraz „lub
równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe,
oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry
jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia
równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych,
których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie
rozwiązań przyjętych w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Wykonawca, który
zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie
realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania
w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne
oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają
równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie

może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania
po
twierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne
wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie
środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany
wykonawc
a udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez
niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania
wskazane przez Zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę
oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako
środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w
opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia
oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne
jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki
dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany
wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich
uzyskania w odpowiednim terminie, o i
le ten brak dostępu nie może być przypisany danemu
wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego
roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie
przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący
na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o
konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu, o ile zapewni to
osiągniecie zakładanych parametrów i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac
z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia.
Zgodnie z pkt.
3) w zakresie części 4 zamówienia:
-
karta techniczna kotła na biomasę obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez
kocioł parametrów zawartych w dokumentacji technicznej (szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia) stanowiącej załącznik 1c do SIWZ zgodnie z pkt. 3.5.2 projektu.
Do oferty należy dołączyć:
1) Formularz rzeczowo-
cenowy, stanowiący odpowiednio załącznik nr 3a (dla części 1), 3b
(dla części 2), 3c (dla części 3) do SIWZ - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym,
2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z wymogami
określonymi w rozdz. VI. dział A SIWZ),
3) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy
(jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym

lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y
umocowana/e (złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej
kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem);
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji
podmiotu trzeciego (złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub
elektronicznej
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca
Z załącznika nr 1C wynika, że kocioł miał spełnić poniższe wymogi:
3.5.1 Kocioł
Zaprojektowano stalowy, trójciągowy kocioł grzewczy wyposażony w palnik do
automatycznego spalania pelletu.
Wymiennik kotła może być wykonany w technologii płomieniówkowej, płomieniówkowo
półkowej lub półkowej. Budowa wymiennika ma umożliwiać czyszczenie wymiennika z przodu
kotła. Grubość blachy, z której wykonany jest wymiennik w kotle, nie mniej niż 5 mm.
Koc
ioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy typu wrzutkowego, posiadający element
do samoczynnego zapłonu ( zapalarka) fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik
temperatury palnika. Ponadto palnik jest wyposażony w system skutecznego usuwania szlaki
umożliwiający spalanie pelletu w klasie Al, A2 i B.
3.5.2 Szczegółowe wymagania odnośnie układów magazynowania i podawania paliwa
Kotły na pellet drzewny — będą posiadały zasobnik paliwa o pojemności minimum 250 litrów.
Zasobnik ma być zabezpieczony przed korozją i pomalowany farbą proszkową. Paliwo
podawane będzie do kotła za pomocą podajnika ślimakowego o średnicy umożliwiającej
podawanie pelletu o średnicy 6 — 8, napędzanego z motoreduktora, praca podajnika
sterowana jest bezpośrednio ze sterownika kotła, średnica rury podającej pellet minimum
80mm, długość rury podającej minimum 150 cm. Rura może być wykonana ze stali
ocynkowanej lub z tworzywa sztucznego PE o zwiększonej wytrzymałości.
Z STWIOR wynika, że zamawiający opisał kocioł:
3.6.12. Kocio
ł na biomasę Kocioł na paliwo biomasa (pellet) o mocy odpowiedniej do pokrycia
100% zapotrzebowania na energię dla potrzeb ogrzewania budynku i ogrzania wody
użytkowej, Podstawowe minimalne parametry techniczne kotła na biomasę:
Minimalna moc nominalna k
otłów min : 25 kW
Zaprojektowano stalowy, trójciągowy kocioł grzewczy wyposażony w palnik do
automatycznego spalania pelletu w klasie A1.
Część wymiennika kotła wykonana jest w technologii płomieniówkowo-pionowej
przystosowanej ilością o średnicami do efektywnego spalania pelletu.

Kocioł wyposażony w palnik pelletowy typu wrzutkowego, posiadający element do
samoczynnego zapłonu, fotelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury
palnika.
Dla możliwości adaptacji kotłów w pomieszczeniach o małych wymiarach zakłada się, że
szerokość kotła nie będzie większa niż 73 cm. Wysokość kotła i zbiornika paliwa nie powinna
przekroczyć 150 cm. Palnik powinien być montowany z przodu kotła.
Minimalne parametry kotła:
sprawność nominalna nie mniejsza niż 92%
pojemność zasobnika kotła bez konieczności załadunku paliwa w zależności od mocy kotła
powinna wynosić min 180 dm 3
kocioł na paliwo biomasa typu pellet 6-8mm
stężenie pyłu całkowitego w gazach wylotowych wyznaczone przy 10% O₂ odniesione do
spa
lin suchych dla obciążenia 100% dla mocy nominalnej i minimalnej kotła nie może osiągać
wartości większej niż 40 mg/m³, OGC nie więcej niż 20 mg/m³,
Maksymalne ciśnienie robocze kotła wynosi 0,18 MPa,
Maksymalna temperatura robocza 85°C

Sterownik kotła:
-
ma możliwość wpięcia czujnika temperatury zewnętrznej, który pozwala na automatyczne
dostosowanie w zależności od temperatury zewnętrznej,
-
powinien posiadać możliwość podłączenia panelu pokojowego umożliwiającego odczyt
parametrów z regulatora: Sterowanie wszystkimi dostępnymi obiegami, informacje o ilości
paliwa w zasobniku
– informacja graficzna /dźwiękowa w razie braku paliwa, , temperatura
cwu, temperatura kotła, temperatura zewnętrzna, zegar z kalendarzem – zegar umożliwia
zaprogramowanie w c
yklu tygodniowym wymaganych temperatur pokojowych oraz ciepłej
wody użytkowej,
W celu osiągnięcia minimalnej temperatury wody powrotnej na poziomie 55°C zaleca się
zastosowanie zaworu wielodrogowego /mieszającego z siłownikiem
Kocioł musi posiadać funkcję automatycznego zapłonu paliwa,
- automatyczny podajnik,
-
palnik z modulowaną mocą oraz automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem
- palnik wrzutkowy ze stali nierdzewnej
-
ślimakowy podajnik paliwa
-
Obudowa zewnętrzna kotła oraz korpus kotła zaizolowane wełną mineralną,
-
Wbudowane zabezpieczenia przed cofnięciem płomienia do zbiornika paliwa np. czujnik
temp. palnika
-
Ogranicznik temperatury kotła – Zabezpieczenie STB
- Automatyczna kontrola c
zujników

-
Bezpieczna rura podająca paliwo ze zbiornika paliwa
-
Ogranicznik temperatury kotła – funkcja „przegrzania kotła”
Kotły muszą posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą zgodnie z normą PN-
EN 303-
5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i
automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania,
badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą oraz
powinny spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.
charakter
yzujące się obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym poziomem efektywności
energetycznej
i normami emisji zanieczyszczeć, które zostały określone w środkach
wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pa
ździernika 2009 oraz certyfikatu
potwierdzającego klasę energetyczną kotła wg Rozporządzenia delegowane Komisji (UE)
2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015. Zarówno certyfikat jak
W celu zobrazowania ilości wytworzonej przez kocioł c.o energii cieplnej należy zamontować
na zasilaniu układu c.o. i c.w.u ciepłomierz z przetwornikiem przepływu lub inne urządzenie
np. funkcje w sterowniku obrazującą zliczanie wyprodukowanej energii cieplnej wytworzonej
przez kocioł.
Sp
aliny z kotła należy odprowadzić do indywidualnego komina o średnicy max 130mm, przy
zachowaniu minimalnej wysokości 6m, zapewniającej ciąg kominowy na poziomie 20 Pa –
potwierdzony opinią kominiarską.
Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy żaroodpornej, który należy
szczelni
e nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się wznosić i
być nie dłuższy niż 500 mm. Wszelkie zmiany kierunku należy wykonać za pomocą delikatnych
łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin.
W przypadku istniejących kominów ceglanych murowanych, zaleca się montaż
jednościennego wkładu ze stali kwasoodpornej.
Kocioł może być umieszczony w piwnicy budynku lub na poziomie ogrzewanych pomieszczeń.
Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany kotłowni powinna wynosić, co najmniej 1m.
Odległość tyłu kotła od ściany kotłowni powinna wynosić, co najmniej 0,7m.
Odległość boku kotła od ściany kotłowni nie może być mniejsza niż 0,3m.
Przestrzeń nad kotłem powinna umożliwiać swobodny załadunek paliwa do zasobnika
znajdującego się obok kotła i umożliwiać prace konserwacyjne związane z czyszczeniem
wymien
nika urządzenia, nie powinna być mniejsza niż 0,4m od górnej krawędzi kotła do sufitu
kotłowni.
Aby zapewnić optymalną pracę kotła należy stosować paliwa o odpowiednich parametrach.
Zamawiający w dniu 19 sierpnia 2019r. w zakresie spornym udział następujących wyjaśnień
do treści siwz:
Pytanie 17

Czy ze względu na fakt, że pomieszczenia w których będą montowane kotły charakteryzują
się niskimi wysokościami, Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów w których
wszelkie czynności konserwacyjne – serwisowe (w tym czyszczenie wymiennika w kotle) będą
mogły być wykonywane wyłącznie od przodu kotła (konieczność czyszczenia od góry jest
wykluczona) ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawia
jący potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów w których wszelkie czynności
obsługowe i konserwacyjne będą wykonywane wyłącznie z przodu kotła. Ze względu na
niewielkie wysokości kotłowni ( 1,8 – 2,0m) nie dopuszcza się kotłów czyszczonych z góry.
Pytanie 19
Czy ze względu na oczekiwany przez Zamawiającego minimum długi okres gwarancji,
Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów w których nie zastosowano innych
materiałów niż stal, w komorze spalania i wymienniku kotła (np. wkłady ceramiczne, wermikulit,
etc.) ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, ze względu na wymagany długi okres gwarancji, oczekuje dostawy
kotłów w których nie zastosowano innych materiałów niż stal, w komorze spalania i wymienniku
kotła (np. wkłady ceramiczne, wermikulit itp.)
Pytanie 24
Czy Zamawiający dopuści kotły o wysokości większej niż 170 cm ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający określa maksymalne wymiary kotła o mocy nominalnej 25 kW, wysokość nie
większa niż 155 cm, szerokość nie większa niż 55 cm oraz głębokość kotła bez palnika nie
większa niż 90 cm. Zastosowanie maksymalnych wymiarów kotła podyktowane jest
wysokością pomieszczeń oraz szerokościami przejść i drzwi na trasie wnoszenia kotła. Z
uwagi na większą uniwersalność montażu Zamawiający dopuszcza jedynie możliwość
montowania palnika z przodu kotła.
Pytanie 25
Czy Zamawiający potwierdza, że dopuści kotły w których średnica rur podających pellet wynosi
60 mm, a długość rury ze sprężyną (podajnik sprężynowy) wynosi minimum 1350 mm i jest
wykonana ze stali ?
O
dpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza że dopuści kotły w których średnica rur podających pellet wynosi 60
mm, a długość rury ze sprężyną (podajnik sprężynowy) wynosi minimum 1350 mm i jest
wykonana ze stali.
Pytanie 26

Czy ze względów bezpieczeństwa PPOŻ, Zamawiający potwierdza, że oczekuje kotłów
wyposażonych w izolację podłogi kotła za pomocą płaszcza wodnego, tzw. wodną podłogę w
komorze spalania ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że ze względów bezpieczeństwa PPOŻ, oczekuje kotłów
wyposażonych w izolację podłogi kotła za pomocą płaszcza wodnego, tzw. wodną podłogę w
komorze spalania.
Pytanie 27
Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów z zasobnikami pelletu o pojemności
nie mniejszej niż 300 dm3 ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuścił dostawę kotłów z zasobnikami pelletu o minimalnej pojemności 250
dm3. Ponadto Z
amawiający wymaga, aby szerokość zasobnika nie była większa niż 55 cm,
wysokość zasobnika nie powinna być większa niż 155 cm. Maksymalne wymiary zasobników
podyk
towane są wysokością pomieszczeń oraz szerokościami przejść i drzwi na trasie
wnoszenia zasobnika na pellet.
Pytanie 78
Zamawiający w formularzu cenowym wymaga podania nazw: Typ, rodzaj, model, nazwa
producenta. Typ i rodzaj mogą w przypadku urządzeń wskazywać ten sam opis. Czy
Zamawiający zaakceptuje takie zapisy w formularzu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie i wymaga aby w ofercie podany był typ
i rodzaj urządzenia oraz jego konkretny model jak również nazwa producenta. Podanie tych
d
anych ma jednoznacznie wskazywać jakie urządzenie oferuje Wykonawca.
Pytanie 161
Prosimy Zamawiającego o informacje czy rura podająca pellet może mieć długość inną niż
1500 mm.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że długość rury podającej pellet może mieć mniejszą długość niż 1500
mm, jednak nie mniej niż 1350 mm
Pytanie nr 162
Prosimy Zamawiającego o informacje czy kocioł powinien posiadać dodatkowo podłogę
wodną?
Odpowiedź Zamawiającego
Ze względów bezpieczeństwa PPOŻ, Zamawiający potwierdza, że oczekuje kotłów
wyposażonych w izolację podłogi kotła za pomocą płaszcza wodnego, tzw. wodną podłogę w
komorze spalania.

Pytanie nr 185 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje urządzenia o
parametrach lepszych
niż określone w dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający w SIWZ i dokumentacji technicznej określił minimalne wymagania techniczne i
gwarancyjne dla urządzeń i materiałów, Wykonawca musi zaoferować urządzenia o
parametrach nie gorszy
ch niż podane z SIWZ i dokumentacji technicznej z zachowaniem
maksymalnych wymiarów. Udowodnienie równoważności parametrów urządzeń i materiałów
leży po stronie Wykonawcy.
W ofercie konsorcjum NIKMAR zaoferowało następujące minimalne parametry decydujące o
równoważności proponowanych rozwiązań:
-
budowa wymiennika umożliwiająca czynności obsługowe z przodu kotła (płomieniówki
poziome, budowa półkowa lub kombinowana płomieniówkowo-półkowa) – tak wszystkie
czynności obsługowe i konserwacyjne wykonywane są z przodu kotła
-
minimalna długość rury podającej pellet ze spiralą tak -1 500
-
minimalna długość rury przeźroczystej giętkiej – tak – 1000,
-
wymagane elementy wyposażenia palnika- zapalarka ceramiczna, fotoelemenet, czujniki
temperatury automatyczne czyszczenie palnika (zgarniacz szlaki) lub ruszt ruchomy
– tak
Z dokumentacji rozruchowo
– technicznej wynika:
Kotły serii EG-PELLET MINI F3 są wykonane w bryle prostopadłościanu z wewnętrznym
cylindrycznym płaszczem wodnym. W górnej części korpusu ulokowane są płomieniówki
tworzące główny wymiennik ciepła. W każdej rurze ulokowany jest zawirowacz (turbulator)
dwufunkcyjny, mający na celu zwiększenie efektywności wymiany ciepła oraz w połączeniu z
mechanizmem czyszczenia
– oczyszczanie korpusu rurowego. Budowa wymiennika kotła
wymusza 3-
ciągowy obieg spalin przez wymiennik, co wpływa znacząco na uzyskanie
wysokiej sprawności urządzenia.
Komora spalania wyposażona jest w zrzutkowy palnik przystosowany do spalania pelletu
drzewnego grubości 6-8mm. Paliwo dostarczane jest z zasobnika stojącego w pobliżu kotła
przez automatyczny podajnik ślimakowy. Ponadto palnik wyposażony jest w zapalarkę
umożliwiającą automatyczne rozpalenie paliwa w startu kotła, a także mechanizm
samoczyszczący powierzchnię rusztu. Nad paleniskiem zawierzony jest deflektor ceramiczny
umożliwiający rozbicie płomienia na całą powierzchnię komory spalania zwiększając
efektywność przekazywania ciepła. Deflektor pełni także funkcję dopalającą produkty spalania
oraz przyczynia się do zmniejszania wytrącania się pyłów ze spalin. Kocioł został wyposażony
w dwie pary drzwi: górne – wyczystne oraz dolne paleniskowo-popielnikowe umożliwiające
dostęp do komory paleniskowej i regularny serwis.

W pkt. 3 wskazano, że kotły serii EG-PELLET MINI F3 wraz z palnikiem dostarczane są do
klienta w stanie zmontowanym na palecie drewnianej, zabezpieczone opakowaniem na czas
transportu.
Wymiary kotła obrazuje pkt. 4 dane techniczne kotła tabela 2. Z tabeli 3 dane techniczne
wynika pojemność płaszcza wodnego, pkt. 1, a w pkt 15 wskazano, że rodzajem paliwa jest
paliwo pellet drzewny A1.
W pkt 4 wskazano, że zastosowany rodzaj paliwa wpływa na bezpieczeństwo oraz właściwą i
długoterminową eksploatację kotła. Podstawowym paliwem kotłów grzewczych serii EG-
PELLET MINUI F3 jest pellet drzewny wykonany zgodnie z DIN plus lub DIN 51731 o
parametrach podanych w tabeli 4
. Właściwy dobór typu i gatunku paliwa wpływa na
ekonomiczne jego zużycie w porównaniu z gorszymi gatunkami, ograniczeniu emisji spalin i
związków chemicznych w nim zawartych oraz skróceniu czasu podczas obsługi kotła. Przy
wyborze pelletu z niepewnych źródeł, producent prosi o zwrócenie uwagi na ewentualne
zanieczyszczenia w postaci piasku, kamieni i innych niepalnych frakcji, które mogą
doprowadzić do uszkodzenia zespołu podającego i/lub palnika.

Zgodnie z pkt. 6.4.2. DRT kotły EG-PELLET Mini F3 są przystosowane do pracy z
grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody. W pkt. 7.2. DRT wskazano, że po
jednorazowym rozpaleniu kocioł pracuje w sposób ciągły i nie wymaga ingerencji użytkownika.
Zaleca się przynajmniej raz na dobę otworzyć drzwiczki kotła i sprawdzić proces spalania. Po
rozpaleniu kocioł automatycznie dozuje wymaganą ilość paliwa i powietrza niezbędne w
procesie spalania. Całość sterowana jest za pomocą regulatora. W pkt 7. Wskazano, że w celu
zapewnienia ekonomicznego zużycia paliwa, efektywnej wymiany ciepła oraz jak najdłuższej
eksploatacji kotła, niezbędne jest utrzymanie komory spalania w należytej czystości. Sadza i
pył osiadające na wewnętrznych powierzchniach paleniska znacznie obniżają sprawność
urządzenia.
W zależności od długości okresu prac związanych z obsługa kotła, producent rozróżnia:
-
obsługę codzienną,
-
obsługę cotygodniową,
-
obsługę comiesięczną,
-
obslugę serwisową, wykonywaną raz w roku przez autoryzowanego serwisanta, z którą wiąze
się demontaż pokrywy kotła i całkowite czyszczenie wymiennika.
W pkt. 7.3 str. 27 wskazano, ze dla obsługi codziennej należy otworzyć drzwiczki zewnętrzne
kotła i przez energiczne ruchy rączką układu czyszczenia oczyścić korpus. Wewnątrz kotła na
jego dnie umiejscowiona jest szuflada popiołu, zaleca się regularnie sprawdzać poziom
produktów niedopalonych na szufladzie i w razie konieczności usunąć ich zawartość.
Podczas obsługi serwisowej instalator lub serwisant kotła, zobowiązany jest do całkowitego
wyczyszczenia wymiennika kotła. Aby tego dokonać należy:

-
uchylić pokrywę blacharki kotła,
-
zdjąć izolację znajdującą się na wymienniku,
-
za pomocą klucza odkręcić 6 śrub M8 pokrywy wymiennika,
-
zdemontować rączkę układu czyszczenia oraz wyjąć na zewnątrz jej oś,
-
wyciągnąć pierścień zawirowywaczy wraz z turbulatorami.
PKt. 7.7. ppkt. 5 Giętka rura zasypowa – jest elastycznym łącznikiem pomiędzy podajnikiem
zewnętrznym, a samym palnikiem. Jej głównym zadaniem jest dostarczenie paliwa do palnika,
dodatkowo pełni również funkcję zabezpieczenia przed cofnięciem się płomienia. Pod
wpływem wysokiej temperatury rura zacznie się odkształcać i rozwijać, co uniemożliwi
dostarczanie paliwa do palnika.
Pkt. 7.8. Konserwacja kotła:
-
należy regularnie czyścić wymiennik kotła z pyłów i osadów jako produkty spalania paliwa w
palenisku
. Czyszczenie komory spalania wykonywac wyłącznie przy wyłączonym i
ostudzonym kotle,
-
po zakończonym sezonie grzewczym dokonać gruntownego czyszczenia kotła przez firmę
instalacyjną lub serwisową urządzenia.
Kotły do handlu dostarczane sa w stanie zmontowanym wraz z wyposażeniem do obsługi kotła
oraz kompletem instrukcji użytkownika (DTR oraz instrukcja obsługi regulatora). Przy
transportowaniu kotła do kotłowni, istnieje możliwość demontażu palnika zapobiegając jego
uszkodzeniu przy manewrowaniu w ciasnych pomieszczeniach.
Z warunków gwarancji pkt. 7 wynika, że gwarancja obejmuje zarówno korpus kotła,
komponenty elektroniczne, układ podawania paliwa, obudowę kotła, zasobnik paliwa, jak
również części eksploatacyjne takie jak: uchwyty, uszczelki, szczeliwa drzwiczek, deflektor,
zawirowywacze, wkładki ceramiczne.
Z karty katalogowej wynika, że kocioł EG-PELLETY Mini F3 posiada automatyczny ślimakowy
podajnik paliwa:
-
długość rury podającej pellet ze spiralą 1350mm,
-
długość rury elastycznej palnika 700 mm
Na str. 2 ulotki znajduje się rysunek, na którym znajduje się obszar zamalowany kolorem
niebieskim.
Palnik przystosowany do spalania pelletu A1 o średnicy 6-8 m.
Różne modele posiadają wysokość od 1400mm do 1850mm, maksymalną głębokość 745mm,
szer
okość 590mm, a z regulatorem 740mm.
Z certyfikatu badania nr O-B-02687-
19, że było ono prowadzone na preferowanym paliwie –
pelety drewniane C1.
Z oświadczenia firmy BADO s.c. z dnia 13 grudnia 2019r. wynika, że palniki na pellet o nazwie
PELETIX II MC z uwagi na zastosowany automatyczny system czyszczenia powierzchni

rusztu, sterowany przez układ mikroprocesorowy, mogą spalać zarówno certyfikowany pellet
A1, jak i pellet jakości A2 i B. Stosowne badania i certyfikacje kotłów leżą w gestii producenta
kotła grzewczego.
Z zaświadczenia Engineering Test Institute z dnia 12 grudnia 2019r. wynika, że kotły w tym
EG-Pellet Mini F3 25 na pellet drzewny C1 z palnikami pelletowyumi BADO PELETIX II MC
spalające pellet drzewny z automatycznym systemem podawania paliwa zostały poddane
procesowi certyfikacji B-02714-
19. Konstrukcja typoszeregu została zaprojektowana w taki
sposób, że:
-
została wykonana izolacja podłogi kotła w postaci płaszcza wodnego,
-
w komorze spalania kotła/wymienniku nie zastosowano materiałów ceramicznych tzw.
deflektorów
-
budowa wymiennika ciepła posiada trzy wyciągi spalin wykonane w technologii
kombinowanej płomieniówkowo-półkowej.

Z DTR wydanie II z listopada 2019 wynika, że na str. 7 usunięto akapit 2 od dołu
rozpoczynający się od słów „Nad paleniskiem” do słów „ze spalin”. Akapit ten odnosił się do
deflektora ceramicznego, natomiast w pkt 7 gwarancji nadal mowa jest o deflektorze.
Izba zważyła, co następuje:
Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 185 ust.
2 ustawy.
Izba nie dopatrzyła się okoliczności, które skutkowałyby odrzuceniem odwołania na podstawie
art. 189 ust. 2 ustawy.
Izba oceniła, że odwołujący wykazał przesłanki materialnoprawne dopuszczalności odwołania,
o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 91 ust. 1 ustawy w zw. z art. 89 ust. 1 pkt. 2
ustawy przez wybór oferty wybranego wykonawcy złożonej przez konsorcjum NIKMAR,
podczas gdy oferta ta podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ

Zarzut częściowo zasługuje na uwzględnienie.
Izba nie znalazła potwierdzenia w ustalonym stanie faktycznym, że technologia wykonania
wymiennika kotła jest niezgodna z wymaganiami zamawiającego opisanymi w pkt. 3.5.1
załącznika nr 1 c. Izba podzieliła w tym zakresie argumentację przystępującego, że
zamawiający w siwz opisał 3 technologie : płomieniówkową i dla niej dookreślił wymóg
płomieniówek poziomych, płomieniówkowo-półkową, bez określenia bardziej szczegółowych
wymagań i technologię półkową, która nie jest oferowana przez przystępującego. Taka
technologia została też wskazana w wierszu 9 w pkt. 3.5.7 załącznika nr 1c, który został

nazwany Minimalne parametry decydujące o równoważności proponowanych rozwiązań. Co
więcej wymóg płomieniówek pionowych wynika z pkt. 3.6.12 STWIOR, natomiast nie był to
wprost wymóg opisany w parametrach równoważności. Jednak w sytuacji rozbieżności w
dokumentacji zamawiającego nie można uznać, że wykonawca nie mógł zaoferować
płomieniówek pionowych. Odwołujący w ocenie Izby przyjął, że niezależnie od technologii, jeśli
w danej technologii występują płomieniówki, to muszą być one ułożone poziomo. Jednak z
literalnego brzmienia siwz taki wymóg w ocenie Izby nie wynika. Pomiędzy stronami nie było
sporne, że płomieniówki przystępującego ułożone są pionowo, a przystępujący dodatkowo
zaświadczeniem z Engeneering Test Institute z dnia 12 grudnia 2019r. wykazał na rozprawie,
że zastosowana w zaoferowanym przez niego kotle technologia wymiennika, to technologia
płomieniówkowo – półkowa, a zatem dopuszczona przez zamawiającego. W tym stanie rzeczy
Izba nie ustaliła niezgodności treści oferty z treścią siwz.
Izba nie stwierdziła niezgodności treści oferty przystępującego z treścią wymagania pkt. 3.5.7
załącznika nr 1c w zakresie wiersza 9. Wymaganie to brzmiało bowiem „Budowa wymiennika
umożliwiająca czynności obsługowe z przodu kotła”, w ocenie Izby budowa wymiennika w tym
wbudowanie mechanizmu zawirowywaczy umożliwia czyszczenie wymiennika od przodu
kotła. W ocenie Izby konieczność ingerencji serwisowej z góry kotła w celu przeprowadzenia
czynności konserwacyjnych po sezonie grzewczym nie przekreśla możliwości czyszczenia
wymiennika z przodu kotła. W ocenie Izby zamawiający nie wskazał sposobu na osiągnięcie
celu oczyszczenia wymiennika i
w ocenie Izby może być to wykonywane za pomocą rączki i
zawirowywaczy, które powodują usunięcie pyłów i sadzy z wymiennika i ich osadzenie się na
szufladzie wyjmowanej z dolnych drzwiczek kotła na przodzie tego kotła. Zamawiający nie
określił, że ta możliwość czyszczenia musi dotyczyć wszystkich typów obsługi serwisowej
kotła, ani nie przewidział tylko jednego prawidłowego sposobu oczyszczania wymiennika. Nie
zabronił także montaży zawirowywaczy. W ocenie Izby odwołujący odpowiedź nr 17
stanowiącą o czynnościach obsługowych i konserwacyjnych rozciąga także na czynności
serwisowe zastrzeżone dla serwisu producenta lub innego upoważnionego podmiotu, czego
jednak zamawiający w odpowiedzi nie wskazał. Tym samym w ocenie Izby przedstawiona
DTR potwierdza możliwość czyszczenia wymiennika z przodu kotła.
Zarzut dotyczący rodzaju paliwa, w ocenie Izby również nie zasługuje na uwzględnienie.
Zamawiający co jest bezsporne wymagał kotła, w którym możliwe będzie stosowanie paliwa
typu pellet drzewny klasy A1, A2 i B, na
tomiast nie postawił wymogu, aby dla każdej z tych
klas wykonawca przedstawił certyfikat potwierdzający parametry kotła. Takiewgo wymogu nie
zawierają także parametry równoważności opisane w pkt 3.5.7. załącznika nr 1c, a z kolei w
pkt. 3.6.12 STWIOR jest
wyraźnie wskazany właśnie pellet A1. W ocenie Izby dla
zamawiającego istotne było osiągnięcie efektywności spalania, a nie dopuszczenie jak
najszerszej możliwości spalania równej klasy pelletu. Niewątpliwie przystępujący wykazał, że

zaoferowany kocioł jest przeznaczony do spalania paliwa podstawowego pellet drzewny klasy
A1
– potwierdzają to tak ulotka jak i certyfikat i wykazał również, że dla paliwa tej klasy kocioł
osiąga określone parametry spalania. Mimo braku wskazania w DTR jak i w ulotce oraz
certyf
ikacie wprost, że w oferowanym kotle można spalać także pellet klasy A2 i B, to jednak
z DTR wprost wynika, że można do kotła stosować paliwo gorszej jakości, czego
konsekwencją będą gorsze parametry spalania i większa częstotliwość obsługi bieżącej. Z
war
unków gwarancji nie wynika, także, że spalanie pelletu A2 i B spowoduje utratę tej
gwarancji. W konsekwencji brak jest dowodu na to, że producent kotła nie dopuścił kotła do
stosowania z pelletem klasy A2 i B.
Zarzut dotyczący braku równoważności oferowanego kotła pod względem zachowania
parametrów – wymiarów maksymalnych Izba oceniła jako zasadny. Z DTR jak i ulotki wynika
wprost, że minimalna szerokość kotła, to 590mm, a zamawiający wymagał 550mm, co wynika
z odpowiedzi na pytanie nr 24 i 185. Izba w tym
zakresie nie dała wiary wyjaśnieniom
przystępującego, że kotły dostarczane są bez obudowy i izolacji, co zmniejsza ich szerokość
do 530mm. Taka okoliczność nie znajduje potwierdzenia w DTR, przeciwnie kotły do handlu
dostarczane są w stanie zmontowanym wraz z wyposażeniem do obsługi kotła oraz
kompletem instrukcji użytkownika (DTR oraz instrukcja obsługi regulatora). Przy
transportowaniu kotła do kotłowni, istnieje możliwość demontażu palnika zapobiegając jego
uszkodzeniu przy manewrowaniu w ciasnych pomie
szczeniach. Przy demontażu palnika
należy zauważyć, ze jest to jedynie działanie opcjonalne, a nie standardowa procedura i nie
zostało wskazane na czym ten demontaż polega. Tym samym brak jest dowodu na to, że na
czas transportu standardowo demontowana jes
t obudowa i izolacja. Bez takiego demontażu
szerokość kotła nie spełnia wymagań zamawiającego określonych jako maksymalne. Dla
zamawiającego był to element przedmiotowo istotny, skoro uczynił z niego paramter
równoważności, a także pokreślił konieczność jego zachowania w odpowiedzi na pytanie nr
185.
Odnosząc się do zarzutu braku podłogi wodnej, to w ocenie Izby zarzut ten nie zasługuje na
uwzględnienie. Słusznie zauważył przystępujący, że na stronie 2 ulotki znajduje się rysunek,
na którym zamieszczono elementy oznaczone kolorem niebieskim, które znajdują się także w
dolnej części kotła, co potwierdza, że w urządzeniu zastosowano podłogę wodną. Dodatkowo
ten fakt został przez przystępującego wykazany zaświadczenie Engeneering Test Institute z
dnia 12 grudnia 2019r., który potwierdził, że wykonywał badania na kotle wyposażonym w
podłoge wodną. W konsekwencji zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie.
W zakresie zarzutu braku wykazania wymaganej długości rury doprowadzającej pellet, to w
ocenie Izby z odpowiedzi na pytanie nr 25 wynikało, że zamawiający dopuścił rurę o długości
minimum 1350mm do 1500mm. Rura oferowana przez przystępującego ma długośc zgodnie
z ulotką 1350mm, a zatem mieści się w przedziale zakreślonym przez zamawiającego.

W zakresie wymogu minimalnego długości rury przeźroczystej giętkiej 1000mm, to w ocenie
Izby przedstawiona przez przystępującego ulotka nie potwierdza deklaracji przystępującego
poczynionej w załaczniku nr 1C do siwz. Izba stwierdziła, że z żadnego z dokumentów
sporządzonych przez zamawiającego nie wynika, że dla zamawiającego długośc rury
przeźroczystej giętkiej nie miała istotnego znaczenia, przeciwnie zamawiający uczynił z tej
wielkości minilany paramter równoważności, zatem nie może na obcenym etapie uznawać ,
że wykazanie spełnienia tego parametru nie było konieczne z uwagi na wymóg braku
zintegrowania zasobnika na pellet z kotłem. Wykonawcy ubiegający się o przedmiotowe
zamówienie o swoim udziale w przedmiotowym postępowaniu decydowali właśnie na
podstawie minimalnych parametrów równoważności i odstępnowanie oc któregoś z nich na
etapie oceny ofert stanowiłoby rażące naruszenie zasady równego traktowania wykonawców.
W tym stanie rzeczy Izba doszła do przekonania, że przystępujący nie wykazał, że rura
przeźroczysta giętka oferowana przez niego posiada minimalną długość 1000 mm, przeciwnie
przeczy temu złożona przez przystępującego ulotka, a przystępujący w żaden sposób nie
wykazał tezy postawionej przez sibie w piśmie z dnia 17grudnia 2019r., że rura, o której mowa
w pkt. 8 titer 3 ulotki to inna rura niż rura przeźroczysta giętka opisana w wierszu 13 pkt. 3.5.7.
załącznika nr 1c do siwz.
Odnośnie zarzutu odnoszącego się do zaoferowania innych niż stal materiałów w komorze
spalania i wymienniku kotła, to Izba uznała zarzut za uzasadniony. Fakt, że w komorze
spalania znajd
uje się deflektor ceramiczny wynika wprost z DTR, zarówno z opisu urządzenia
jak i deflektor ten jest materiałem eksploatacyjnym podlegającym wymianie gwarancyjnej.
Zatem dokumentacja producenta wprost wskazuje na zastosowanie ceramiki w komorze
spalania c
zego zamawiający odpowiadając na pytanie nr 19 nie dopuścił. Oceny tej nie
zmienia zaświadczenie Engeneering Test Institute z dnia 12 grudnia 2019r., w którym
jednostka stwierdziła, że w komorze spalania/wymienniku nie zostosowano materiałów
ceramicznych t
zw deflektorów. Przede wszystkim w tym zakresie Izba wzięła pod uwagę, że
nie wszystkie kotły z rodziny kotłów EG-Pellet Mini F3 zostały jednostce certyfikującej
dostarczone. Częściowo jednostka polegała na danych podanych przez producenta, co
oznaczono gw
iazdką przy poszczególnych modelach, w tym modelu oferowanym w tym
postępowaniu czyli 25kW. Tym samym wydając zaświadczenie jednostka mogła poprzestać
w tym zakresie tylko na deklaracji, a nie zbadaniu rzeczywistego stanu faktycznego, co
powoduje, że tak wydane zaświadczenie ma w ocenie Izby mniejszą wiarygodność niż
dokumentacja DTR opracowana przez producenta.
Oceny tej także nie zmienia
przedstawienie przez przystępującego DTR wydanie II, gdyż o ile usunięto z niej akapit drugi
od dołu str. 7 to jednak w warunkach gwarancji nadal pozostał deflektor jako element objęty
gwarancją w zakresie części eksploatacyjnych, co podważa wiarygodność opracowanego
dokumentu.
Nadto dokument ten powstał w listopadzie 2019r. a więc nie istniał w dacie

składania ofert tj. 26 września 2019r. co oznacza, że nie mógł być podstawą deklaracji
zawartych w ofercie przystępującego. Mając powyższe na uwadze należało uznać zarzut za
uzasadniony w zakresie niegodności wymaganych wymiarów maksymalnych kotła długości
rury przeźroczystej giętkiej oraz zakazu użycia w komorze spalania/wymienniku innych
materiałów niż stal. W konsekwencji Izba stwierdziła naruszenie przez zamawiającego art. 91
ust. 1 ustawy w zw. z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy przez wybór oferty wybranego wykonawcy
złożonej przez konsorcjum NIKMAR, podczas gdy oferta ta podlega odrzuceniu jako
niezgodna z SIWZ.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez zaniechanie
odrzucenia oferty konsorcjum NIKMAR, w sytuacji gdy przedmiotowe dokumenty, w tym ulotka
i DTR nie potwierdzają, że oferowane kotły spełniają wymogi SIWZ oraz
Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 82 ust. 3 ustawy przez
bezpodstawne uznanie, że treść oferty odpowiada treści SIWZ, a w konsekwencji wybór oferty
niezgodnej z treścią SIWZ

Zarzuty
potwierdziły się częściowo, co Izba szczegółowo uzasadniła i w całości podtrzymuje
swoje stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zarzutu poprzedzającego. Izba uznała zarzut za
uzasadniony w zakresie niegodności wymaganych wymiarów maksymalnych kotła oraz
zakazu użycia w komorze spalania/wymienniku innych materiałów niż stal. W konsekwencji
Izba stwierdziła naruszenie przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy przez
zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum NIKMAR, podczas gdy oferta ta podlega
odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 87 ust 1 ustawy
przez zaniechanie odrzucenia oferty kon
sorcjum NIKMAR, i niezgodne z ustawą dokonanie
czynności wyboru wybranego wykonawcy podczas, gdy pomiędzy zamawiającym i
wykonawcą doszło do niedopuszczalnych negocjacji dotyczących treści oferty oraz
Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art.87 ust 1 ustawy
przez niezgodne z ustawą dokonanie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty konsorcjum
NIKMAR, podczas, gdy w skutek niedopuszczalnych negocjacji pomiędzy zamawiającym i
Wykonawcą doszło do zmiany treści oferty, a zatem oferta ta powinna zostać przez
zamawiającego odrzucona

Zarzuty
nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Izby w wyniku przedstawienia dokumentów
przedmiotowych tj. karty technicznej, ulotki, DTR oraz certyfikatów po upływie terminu

składania ofert nie doszło do niedozwolonej zmiany treści oferty. Należy wziąć pod uwagę, że
do oferty załączony był załącznik nr 3c, w którym wykonawca podał nazwę producenta, model
i moc oferowanego kotła tym samym świadczenie przystępującego w zakresie oferowanego
kotła zostało jednoznacznie sprecyzowane i ta deklaracja nie uległa zmianie w toku
postępowania, natomiast dołączone na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1
ustawy dokumenty przedmiotowe służyły jedynie potwierdzeniu spełniania parametrów
technicznych, a
więc były dokumentami w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, które mogły
podlegać uzupełnieniu w świetle art. 26 ust. 3 ustawy. W ocenie Izby zatem przedmiot
świadczenia nie podlegał zmianie niedozwolonej przez treść art. 87 ust. 1 ustawy. W
konsekwencj
i Izba nie dopatrzyła się naruszenia przepisu art. 87 ust. 1 ustawy jak również art.
89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w związku z przepisem z art. 87 ust. 1 ustawy.

Izba uwzględniła odwołanie na podstawie art. 192 ust. 1, 2 i 3 pkt.1 ustawy nakazując
zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w części 3
zamówienia oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert w tej części, w tym dokonanie
czynności odrzucenia oferty konsorcjum NIKMAR na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z
uwagi na
niegodności oferowanych przez to Konsorcjum wymiarów maksymalnych kotła z
wymaganiami SIWZ oraz zaoferowanie kotła wbrew zakazowi SIWZ użycia w komorze
spalania/wymienniku innych materiałów niż stal.
O kosztach po
stępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy,
tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od o
dwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2972) zmienionego rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości
i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47) obciążając zamawiającego
kosztami
postępowania i zobowiązując zamawiającego do zwrotu odwołującemu kosztów
wpisu
od odwołania w wysokości 15 000zł., który został zaliczony na pokrycie kosztów
postępowania odwoławczego oraz zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w wysokości
3
600zł. tj. w wysokości maksymalnej dopuszczonej przez rozporządzenie, w oparciu o
złożoną fakturę VAT.

Przewodniczący: …………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie