eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2472/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-12-16
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2472/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 grudnia 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 grudnia 2019 r.
przez
wykonawcę Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie,
w
postępowaniu
prowadzonym
przez
Podlaski
Zarząd
Dróg
Wojewódzkich
w
Białymstoku
,

orzeka:

1. umarza postępowanie odwoławcze;
2. nakazuje zwrot z rac
hunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty
15.000
zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony
wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za
mówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Białymstoku.


Przewodniczący: ………………Sygn. akt: KIO 2472/19

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający
 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  prowadzi
w
trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej 25 listopada 2019 r. pod numerem 2019/S 227-557441.
W dniu 5 grudnia 2019 r. wykonawca Comarch Polska S.A. wniósł odwołanie wobec
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu
naruszenie przepisów:
1) art. 22 ust. 1a i 1b pkt 3 w zw. z art.
7 ust. 1 ustawy Pzp oraz § 2 ust. 4 pkt 2
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób
nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, uniemożliwiający ocenę zdolności
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia oraz niezapewniający zachowania
uczciwej konkurencji;
2) art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, poprzez opis
anie przedmiotu zamówienia w sposób, który
utrudnia uczciwą konkurencję i prowadzi do nieuzasadnionego obiektywnymi potrzebami
Zamawiającego uprzywilejowania produktu oferowanego przez jednego wykonawcę oraz
prowadzi do wyeliminowania innych wykonawców.
W dniu 13 grudnia 2019 r. do Prezesa Izby
wpłynęło oświadczenie Zamawiającego
o
uwzględnieniu w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu.
Z akt sprawy
wynika, że kopia odwołania wraz z wezwaniem do udziału
w
postępowaniu
odwoławczym
została
zamieszczona
na
stronie
internetowej
Zamawiającego 6 grudnia 2019 r. (piątek). Zatem określony w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp
termin na zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego upłynął 9 grudnia 2019
r.
(poniedziałek). W tym terminie do Prezesa Izby nie wpłynęło przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.

Wobec powyższego postępowanie odwoławcze należało umorzyć, stosownie do
dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.
O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp
oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w
sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).


Przewodniczący: ………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie