eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2441/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-12-16
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2441/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 16 grudnia 2019 r.,
w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
2 grudnia 2019 r. przez wykonawcęImmitis
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy

w postępowaniu prowadzonym przez
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
– Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe
z siedzibą w Poznaniu

przy udziale wykonawcy Integrale IT
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
za
mawiającego


postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Immitis
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu,

3.
zasądza od Immitis Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Instytutu
Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
– Poznańskiego Centrum
Superkomputerowo-Sieciowego
kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset
złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione
z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.


Przewodniczący: ………………..……Sygn. akt: KIO 2441/19

U z a s a d n i e n i e


Odwołujący – Immitis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 grudnia 2019 r., przed
otwarciem rozprawy, cofnął odwołanie wniesione 2 grudnia 2019 r. w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę klastra obliczeniowego i danych_II”,
prowadzonym przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
– Poznańskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
, ogłoszonym 10 października 2019 r. w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 196-475564.

Izba stwierdziła, że oświadczenie o wycofaniu odwołania zostało złożone przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Odwołującego, zatem odwołanie zostało skutecznie
wycofane przed otwarciem rozprawy i, w oparciu o art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publi
cznych, postanowiła o umorzeniu postępowania odwoławczego.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2, § 3 i § 5 ust. 1 pkt
3 lit. a i b
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).


Przewodniczący: ………………..……Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie