eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2371/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-12-10
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2371/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Piotr Kur

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 grudnia 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 listopada 2019 r. przez Wykonawcę A. Z.
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ZAP SOFT” A. Z. (ul. Lipowa 7, 46-
060 Prószków)
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Mogilno (ul.
Narutowicza 1, 88-300 Mogilno)


orzeka:
1.
oddala odwołanie
2.
kosztami postępowania obciąża Odwołującego A. Z. prowadzącą działalność
gospodarczą pod nazwą „ZAP SOFT” A. Z. (ul. Lipowa 7, 46-060 Prószków)
i
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7500 zł 00 gr (słownie:
siedem
tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego A. Z.
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ZAP SOFT” A. Z. (ul. Lipowa
7, 46-
060 Prószków)
tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.


P
rzewodniczący: ………………………..Sygn. akt: KIO 2371/19
UZASADNIENIE


Zamawiający Gmina Mogilno prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pod nazwą Zakup i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej - GIS.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
numerem 586692-N-2019.
Wykonawca A. Z.
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ZAP SOFT” A. Z. wniósł
odwołanie od czynności Zamawiającego polegającej na wykluczeniu Odwołującego z
postępowania z naruszeniem art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp, oraz unieważnienia postępowania na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, nakazanie Zamawiającemu unieważnienia
czy
nności wykluczenia Odwołującego z postępowania, nakazanie Zamawiającemu
unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, nakazanie Zamawiającemu
powtórzenia czynności oceny ofert w postępowaniu z uwzględnieniem oferty złożonej przez
Odwołującego, co spowoduje wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

Zamawiający wymagał, aby Wykonawca ubiegający się o realizację przedmiotowego
zamówienia wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu
składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej jedną dostawę lub usługę, polegającą na: Zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu
informacji geograficznej GIS do celów zarządzania siecią wodociągowo-kanalizacyjna o
wartości zadania minimum 100.000,00 zł brutto. Celem potwierdzenia spełniania tego
warunku Zamawiający żądał, aby Wykonawca złożył wykaz dostaw lub usług wykonanych w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem przedmiotu,
dat wykonania i podmi
otów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz z
załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami wymaganymi przez Zamawiającego miały być referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podm
iot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 pzp wezwał Odwołującego do złożenia dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia. Odwołujący złożył dokumenty, w tym zobowiązanie podmiotu trzeciego do
oddania zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia. Z uwagi jednak na to, iż Odwołujący
nie wskazał w dokumentach załączonych do oferty, że będzie polegał na zasobach podmiotu
trzeciego, Zamawiający wezwał Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 3 pzp do złożenia

dokumentów na potwierdzenie samodzielnego spełnienia przez Odwołującego warunków
udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia: tj. wykaz dostaw i usług.
Odwołujący złożył wykaz dostaw/usług wskazując, że wykonał dla ZASOFT sp. z o.o.
dostawę/usługę pn.Wykonanie aplikacji systemu GIS dla PGKIM Ozimek". Odwołujący
dołączył list referencyjny z dnia 29.10.2019 r., w którym Zamawiający: ZAPSOFT sp. z o.o.
potwierdził, że firma ZAP SOFT A. Z. zaprojektowała i wdrożyła system GIS (UGIS) dla
celów zarządzania siecią wodociągowo-kanalizacyjną. System został wykonany na potrzeby
realizacji kontraktu realizowanego przez Zamawiającego - ZAPSOFT sp. z o.o. dla
przedsiębiorstwa wodociągowego miasta Ozimek. Wartość zadania opiewała na kwotę 100
000 zł netto. Okres realizacji zadania zamykał się w okresie od 02.01.2019 do 30.08.2019. Z
listu referencyjnego wynika ponadto, że prace zostały wykonane należycie z zachowaniem
staranności, terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz prawidłowo
zakończone.
Dodatkowo Odwołujący przedłożył Zamawiającemu Protokół odbioru wykonanych prac dla
ZAPSOFT sp. z o.o. z dnia 30.08.2019 r. wraz ze zdjęciem ekranu aplikacji UGIS z widokiem
sieci wod-
kan miasta Ozimek, a także złożył obszerne wyjaśnienia z dnia 30.10.2019 r.
dotyczące przedmiotowej realizacji. Dokumenty te potwierdzały, że dostawa/usługa została
w całości zrealizowana.
Zamawiający wyjaśnił, że powziął wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych
w dokumentach złożonych przez wykonawcę, w związku z czym zwrócił się z wnioskiem do
PGKIM Antoniów (Ozimek) o potwierdzenie wykonania przez ZAPSOFT sp. z o.o.
zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informacji geograficznej
GIS do celów zarzadzania siecią wodociągowo-kanalizacyjną.
Zamawiający uzyskał informację od PGKIM Antoniów, z której wynika, że ZAPSOFT sp. z o.
o. wykonuje zadanie o nazwie „Kontrakt II – Usprawnienie zarządzania majątkiem
sieciowym”, a przedmiot zamówienia obejmuje m. in. zaprojektowanie i wdrożenie systemu
informacji geograficznej GIS. Pismo przekazane przez PGKIM sp. z o.o. wskazuje etapy
jakie zostały zrealizowane już w ramach kontraktu – nie wskazuje wykonania i wdrożenia
etapu obejmującego system informacji geograficznej GIS.
Zamawiający wyjaśnił także, że uzasadnieniem do zwrócenia się do PGKIM sp. z o.o., dla
którego ZAPSOFT sp. z o.o. wykonuje kontrakt II – Usprawnienie zarządzania majątkiem
sieciowym była wiedza jednego z członków komisji przetargowej – Pani U. J., która jest
zaangażowana w nadzór nad kontraktem realizowanym dla PGKIM sp. z o.o. Antoniów
(Ozimek)
, jako personel Inżyniera Kontraktu. Zgodnie z jej wiedzą, system informacji
geograficznej GIS dla PGKIM sp. z o.o.
Antoniów (Ozimek) znajduje się w fazie testowania

oraz weryfikowania zgodności zaproponowanego rozwiązania z zapisami Opisu Przedmiotu
Zamówienia.
Zamawiający uznał, że Odwołujący podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 17 pzp. Zamawiający stwierdził, że: „Wykonawca ZAP SOFT A. Z. wprowadził
Zamawiającego w błąd, co miało istotne znaczenie wobec czynności podejmowanych przez
Zamawiającego”, „ (...) wykonawca co najmniej w wyniku niedbalstwa przedstawił
Zamawiającemu wprowadzające w błąd informacje, które poskutkowałyby podjęciem przez
Zamawiającego czynności w postaci uznania jego oferty za najkorzystniejszą.”

Odwołujący nie zgodził się z decyzją Zamawiającego. Wskazał, że skoro Zamawiający
powziął wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych w dokumentach złożonych
przez Odwołującego, to powinien zwrócić się z wnioskiem do ZAPSOFT sp. z o.o. o
potwierdzenie referencji złożonych przez Odwołującego, a nie do podmiotu trzeciego -
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. Antoniów k/Ozimka,
które nie jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane przez
Odwołującego. Odwołujący podkreślił, że to ZAPSOFT sp. z o.o. a nie Odwołujący realizuje
dla PGKIM zamówienie pn. „Kontrakt II — Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym”,
którego przedmiot zamówienia obejmuje między innymi zaprojektowanie i wdrożenie
systemu informacji geograficznej GIS. Niezrozumiałym dla Odwołującego pozostaje
okoliczność, dlaczego Zamawiający zwrócił się do podmiotu trzeciego o potwierdzenie
wykonania zamówienia przez Wykonawcę -ZAPSOFT sp. z o.o. nie będącego oferentem w
niniejszym postępowaniu. Zamawiający nie może utożsamiać ZAPSOFT sp. z o.o. oraz
Odwołującego, gdyż są to dwa odrębne podmioty, które niezależnie od siebie działają
zarówno na rynku sektora prywatnego jak i publicznego.
N
iezrozumiałym także dla Odwołującego pozostaje twierdzenie, że wprowadził w błąd
Zamawiającego, skoro to nie on wykonywał dla PGKiM sp. z o.o. Antoniów k/Ozimka
zaprojektowanie i wdrożenie systemu informacji geograficznej GIS. Odwołujący nie ma
żadnego wpływu na to, co następnie dzieje się z przedmiotem zrealizowanej przez niego
dostawy/usługi.

Odwołujący wskazał, że aby zastosować normę z art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp., muszą zajść
kumulatywnie następujące przesłanki: przedstawienie przez wykonawcę informacji
wprowadzającej w błąd zamawiającego (niezgodnej z rzeczywistością); informacja
wprowadzająca w błąd może mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; informacja wprowadzająca w błąd
została przedstawiona przez wykonawcę w wyniku jego lekkomyślności lub niedbalstwa.

Odwołujący podkreślił, że żadna z tych przesłanek nie zachodzi w stosunku do niego.
Przedstawienie przez wykonawcę informacji niezgodnej z rzeczywistością stanowi pierwszą
przesłankę w przypadku podstawy wykluczenia z pkt 17 art. 24 ust. 1 p.z.p. Odwołujący
podkreślił, że nie przedstawił Zamawiającemu informacji niezgodnej z rzeczywistością
(wprowadzającej w błąd). Skoro nie zaistniała sprzeczność pomiędzy treścią dokumentów
złożonych przez Odwołującego a rzeczywistością, nie można zarzucić Odwołującemu
przedstawienia informacji wprowadzających w błąd. Zdaniem Odwołującego, informacja o
wykonanej przez Odwołującego na rzecz ZAPSOFT sp. z o.o. usłudze nie mogła mieć
żadnego wpływu na decyzje podejmowane przez Zamawiającego, gdyż była zgodna z
rzeczywistością. Z uzasadnienia Zamawiającego nie sposób wywieść, która z informacji
przedstawionych przez Odwołującego miałaby wprowadzić Zamawiającego w błąd mogący
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego.
Dalej Odwołujący argumentował, że Zamawiający w uzasadnieniu wskazał, że Odwołujący
co najmniej w wyniku niedbalstwa przedstawił Zamawiającemu wprowadzające w błąd
informacje. Zamawiający jednak nie wyjaśnił na czym niedbalstwo Odwołującego miałoby w
okolicznościach niniejszej sprawy polegać.
Zdaniem Odwołującego, nie można zarzucić mu niedbalstwa. Zamawiający nie może
bowiem oczekiwać od Odwołującego by ten weryfikował czy wykonany przez niego
przedmiot umowy dla Zamawiającego - ZAPSOFT sp. z o.o. został następnie wykorzystany
przez ten podmiot w wykonywanym przez siebie zamówieniu dla PGKiM Antoniów k./Ozimka
oraz na jakim etapie realizacji znajduje się umowa zawarta przez ZAPSOFT sp. z o.o. oraz
PGKiM Antoniów k./Ozimka. Informacje te bowiem są irrelewantne dla przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Odwołujący wskazał także, że dla zastosowania art 24 ust. 1 pkt 17 p.z.p. niezbędne jest
spełnienie wszystkich wskazanych w nim przesłanek. Samo zacytowanie brzmienia tego
przepisu nie może zostać uznane za wykazanie podstawy wykluczenia. Samo uznanie, że
Odwołujący dochował należytej staranności pozwala na przyjęcie, że Zamawiający naruszył
dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp.,

Wobec sytuacji, iż oferta Odwołującego została złożona przez wykonawcę niepodlegającego
wykluczeniu, który złożył ofertę zgodą z SIWZ oraz najkorzystniejszą, a Zamawiający
zamierzał zwiększyć kwotę przeznaczona na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty
Odwołującego, Odwołujący zarzucił Zamawiającemu również naruszenie art. art. 93 ust. 1
pkt 4 p.z.p. poprzez wadliwą czynność unieważnienia postępowania wskutek wykluczenia
Odwołującego z postępowania.

Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie. Wniósł o oddalenie odwołania w całości. W
treści odpowiedzi na odwołanie wskazał, że wykonawca nie wykazał się wdrożeniem
systemu informacji geograficznej GIS
– wynika to z wiedzy uzyskanej od PGKIM Antoniów,
jak również wiedzy posiadanej przez członka komisji przetargowej – Pani U. J. .
Zamawiający wyjaśnił, że dla decyzji podjętych przez Zamawiającego istotne znaczenie ma
dokonanie wykładni treści warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, gdzie zamawiający
wymagał wykazania się usługą polegającą na „Zaprojektowaniu i wdrożeniu
systemu informacji geograficznej GIS do cel
ów zarządzania siecią wodociągowo-
kanalizacyjn
ą o wartości zadania minimum 100.000,00 zł brutto"
Zwrot „wdrożenie”, zdaniem Zamawiającego należy rozumieć poprzez odwołanie się do
definicji słownika j. polskiego: „wdrożyć – wprowadzić w stan używalności (najczęściej w
odniesieniu do systemów informatycznych)", oraz Wikipedii: „Wdrożenie systemu – etap
cyklu życia systemu, polegający na instalacji i dostosowaniu oprogramowania do wymagań
użytkownika, a także migracji danych oraz testowaniu i uruchomieniu systemu
informatycznego. Prawidłowe wdrożenie systemu wymaga przygotowania dokumentacji
powykonawczej, która powinna obejmować: dokumentację dla użytkownika, dokumentację
dla administratora systemu".
Z wiedzy pozyskanej przez Zamawiającego wynika, że system w Ozimku nie został
wdrożony, a więc wprowadzony w stan używalności, nie sposób uznać, że wykonawca
posiada doświadczenie we wdrożeniu systemu informacji geograficznej GIS.
W ocenie Zamawiającego, aby można było mówić o wdrożeniu systemu GIS, musi on
działać oraz powinien zostać odebrany przez zamawiającego (w tym przypadku PGKIM
Antoniów). Zamawiający nie neguje, że ZAP SOFT A. Z. wykonała dla ZAPSOFT sp. z o. o.
jakiś system informacji geograficznej GIS, jednak nie został on w PGKIM Antoniów wdrożony
– nie został odebrany i nie jest systemem, na którym PGKiM Antoniów pracuje. Nie można
uznać za wdrożenie systemu informacji geograficznej GIS do celów zarzadzania siecią̨
wodoci
ągowo-kanalizacyjną w jednostce, która takiej sieci nie posiada i nią nie zarządza
(ZAPSOFT sp. o.o.). Dokumenty uzyskane od wykonawcy ZAP SOFT A. Z., PGKIM
Antoniów oraz członka komisji przetargowej, nie potwierdzają spełniania warunku udziału w
postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. W szczególności pismo przekazane przez
PGKIM sp. z o.o. w Antoniowie k.Ozimka nie potwierdza informacji przekazanych przez ZAP
SOFT A. Z. .
W związku z powyższym Zamawiający stwierdził, że Wykonawca ZAP SOFT A. Z.
wprowadził Zamawiającego w błąd, co miało istotne znaczenie wobec czynności
podejmowanych przez Zamawiającego.

Zamawiający wskazał także, że należyta staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę,
który składa ofertę we własnym imieniu, aby upewnił się, czy deklarowany w niej stan rzeczy
odpowiada rzeczywistości.
Zdumienie Zamawiającego wzbudził wywód Odwołującego, jakoby nie miał on prawa
wystąpić do PGKIM Antoniów z wnioskiem o potwierdzenie prawdziwości przedłożonych
przez niego dokumentów i informacji. Twierdzenie, jakoby PGKIM Antoniów było jakimś
„podmiotem trzecim” oraz że „nie jest podmiotem na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonane” jest zdaniem Zamawiającego nielogiczne i nieuzasadnione. W przedmiotowym
postępowaniu właściwym podmiotem było PGKIM Antoniów, dla którego usługa lub dostawa
jest realizowana i bez udziału którego nie może zostać wdrożona. A Zamawiający posiada
zarówno obowiązek dokładnego zbadania oferty, jak również możliwości zbadania lub
potwierdzenia prawdziwości oświadczeń w niej złożonych.
Zamawiający zwrócił także uwagę na brak spójności w dokumentach przekazywanych
Zamawiającemu w toku prowadzonego postępowania przez Odwołującego. W trakcie
badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny Odwołujący przedłożył ofertę ZAPSOFT sp. z
o.o., u której zgodnie z wyjaśnieniami uzyskał wysokie rabaty m. in. na opracowanie i
wdrożenia GIS. Z wyjaśnień wynika, że ZAPSOFT sp. z o. o. będzie podwykonawcą, który
wykona część zamówienia dla ZAP SOFT A. Z. . Działanie takie, jak podkreślił Zamawiający,
zdaje się być w sprzeczności z dokumentami przedstawionymi na późniejszym etapie
postępowania, a mającymi potwierdzić, że ZAP SOFT A. Z. wykonała i wdrożyła dla
ZAPSOFT sp. z o. o. system GIS dla
PGKiM Antoniów k.Ozimka. Z treści oferty załączonej
do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oraz samych wyjaśnień wynika, że to ZAPSOFT
sp. z
o. o. jest producentem oprogramowania UGIS integrującego oprogramowanie GIS i
modelowanie, posiada potencjał umożliwiający wykonanie i wdrożenie systemu GIS oraz
doświadczenie w tym zakresie. Zastanawiające wydaje się więc być, w jaki sposób ZAP
SOFT A. Z.
była zdolna wykonać system GIS dla PGKIM Antoniów, jeżeli jest to zasób
ZAPSOFT sp. z o. o.
Zamawiający wyjaśnił także, że ze względu na czynność wykluczenia wykonawcy ZAP
SOFT A. Z.
oraz odrzucenia oferty tego wykonawcy, Zamawiający unieważnił postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
W prz
edmiotowym postępowaniu Zamawiający podczas sesji otwarcia ofert podał kwotę jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 307.500,00 zł brutto.
W wyniku wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty, ofertą z najniższą ceną pozostaje

oferta nr 2 złożona przez KartGIS sp. z o. o. z ceną w wysokości 1.369.297,50 zł brutto.
Cena oferty znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo zamówień publicznych.

Izba ustaliła, że:


Wykonawca ZAPSOFT sp. z o.o. wykonuje na rzecz PGKIM sp. z o.o. w Antoniowie k.
Ozimka
zadanie o nazwie „Kontrakt II – Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym”.
Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. zaprojektowanie i wdrożenie systemu informacji
geograficznej GIS.
Okoliczność ta wynika z pisma z 4 grudnia 2019 roku zawierającego
oświadczenie Pani U. J. . Okoliczności tej nie zaprzeczył także Odwołujący.
Zamawiający uzyskał pisemną informację od PGKIM sp. z o.o. w Antoniowie, w którym
wskazane zostały etapy, jakie zostały już zrealizowane w ramach kontraktu. Pośród tych
etapów brak jest wykonania i wdrożenia etapu obejmującego system informacji geograficznej
GIS. Już sam ten fakt oznacza, że system informacji geograficznej GIS nie został wdrożony.
Okoliczność, że są wykonywane testy tego systemu również stanowi potwierdzenie, że
system nie został wdrożony.

Z treści protokołu odbioru z dnia 30 sierpnia 2019 roku, podpisanego przez strony: Zapsoft
sp. z o.o. oraz Zap Soft A. Z.
wynika, że przedmiotem przekazania i odbioru był przedmiot
umowy na „wykonanie aplikacji systemu GIS dla PGKIM Ozimek”. Z protokołu tego wynika,
że w zakres prac wchodziły prace dotyczące danych mapowych GIS dla sieci wod.-kan.
miasta Ozimek.
Treść referencji z dnia 29 października 2019 roku, wystawionych przez Zapsoft sp. z o.o. na
rzecz Zap Soft A. Z.
stanowi: „Potwierdzamy, że Wykonawca firma Zap Soft A. Z.
zaprojektowała i wdrożyła system GIS (UGIS) dla celów zarządzania siecią wodociągowo –
kanalizacyjną. System został wykonany na potrzeby realizacji kontraktu realizowanego przez
Zamawiającego dla przedsiębiorstwa wodociągowego miasta Ozimek.”
Z powyższych dokumentów wynika, że system GIS (UGIS) został wykonany na potrzeby
kontraktu dla przedsiębiorstwa wodociągowego miasta Ozimek, co oznacza, że odbiorcą
będzie przedsiębiorstwo wodociągowe miasta Ozimek. Treść protokołu odbioru wskazuje na
prace, jakie z
ostały wykonane (digitalizacja danych mapowych GIS dla sieci wod-kan miasta
Ozimek, walidacja danych mapowych GIS dla sieci wod-
kan miasta Ozimek, wdrożenie
danych GIS dla sieci wod
– kan miasta Ozimek), a zakres tych prac potwierdza, że celem
jest wdrożenie programu GIS dla PGKIM sp. z o.o. Antoniów k.Ozimka. Zatem ten podmiot

jest podmiotem docelowym, dla którego projektowany i wykonywany był program i ten
podmiot stanie się użytkownikiem programu. Skoro tak, to właśnie u tego podmiotu zostanie
wdrożony program. Stąd podstawą dla Zamawiającego do oceny, czy system GIS został
wdrożony (a więc, czy został spełniony warunek udziału w postępowaniu) było sprawdzenie,
czy w PGKiM sp. z o.o. w Antoniowie
k. Ozimka system GIS funkcjonuje, czy odbywają się
na nim prace.
Jak najbardziej zatem uprawnione było zwrócenie się Zamawiającego do PGKiM sp. z o.o. w
Antoniowie
k. Ozimka o informację, czy program/system GIS został wdrożony.

Zamawiający w treści odpowiedzi na odwołanie wskazał, że zwrot „wdrożenie” należy
rozu
mieć poprzez odwołanie się do definicji słownika języka polskiego: „wdrożyć –
wprowadzić w stan używalności”. Zgodnie natomiast z powszechnie dostępnym słownikiem
internetowym języka polskiego pojęcie „wdrożenie” oznacza rozpoczęcie stosowania czegoś
w pra
ktyce. Słowniki zatem jednoznacznie wskazują, że wdrożenie łączy się z rozpoczęciem
użytkowania, stosowania określonej aplikacji przez adresata dostawy czy usługi. Skoro
zatem z oświadczenia p. U. J. (pełniącej nadzór z ramienia Inżyniera kontraktu nad realizacją
umowy pod nazwą „Kontrakt II – Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym”) wynika,
że wdrożenie systemu GIS dla zarządzania majątkiem wod.-kan. dla PGKiM sp. z o.o.
Antoniów k.Ozimka jest na etapie testowania i weryfikowania zgodności zaproponowanego
rozwiązania z zapisami OPZ, to oznacza, że PGKiM sp. z o.o. Antoniów k. Ozimka nie
stosuje w praktyce, nie użytkuje programu, ale dopiero sprawdza, czy program ten jest
zdatny do stosowania go przez PGKIM. Oznacza to, że program nie został odebrany, a więc
nie jest wdrożony. Aby można było mówić o wdrożeniu systemu GIS, musi on działać, być
użytkowany w praktyce. A oceny, czy system działa, można dokonać dopiero po jego
sprawdzeniu.
Trudno uznać, aby Zamawiający oczekiwał w ramach spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dotyczącym posiadania doświadczenia, że program, czy system GIS zostanie
jedynie „wgrany”, zainstalowany na serwerze, bez jego sprawdzenia, jak próbował wykazać
to Odwołujący. W tym miejscu należy wskazać, że w trakcie rozprawy Odwołujący
oświadczył, że w jego ocenie pojęcie „wdrożyć” oznacza uruchomić na serwerach. W
pierwszej kolejności należy zauważyć, że takie pojęcie jest subiektywną oceną
Odwołującego i na takie rozumienie pojęcia wdrożyć nie wskazuje żaden słownik.
Od
wołujący nie przedstawił definicji słownikowej tego pojęcia. Po drugie, w ocenie Izby nie
może budzić wątpliwości, że Zamawiającemu chodzi o wdrożenie w znaczeniu przekazania
użytkownikowi w taki sposób, że rozpoczął on stosowanie tego programu w praktyce.
Jedynie możliwość użytkowania przez użytkownika oznacza, że wykonawca, który wykonał
system GIS, posiada wiedzę i doświadczenie, które dają pewność, że potrafi wykonać

przedmiot zamówienia, który „działa”. Okoliczność, że dany system pracuje, jest
wykorzy
stywany, stanowi potwierdzenie, że Wykonawca wykonał go prawidłowo, a zatem
posiada niezbędne doświadczenie, co daje gwarancję Zamawiającemu w niniejszym
postępowaniu, że Wykonawca ten zrealizuje przedmiot zamówienia prawidłowo.
Na powyższe wskazuje stanowisko Zamawiającego, że nie było intencją Zamawiającego,
aby wykonawca wykazał, że jedynie wykonał system informacji geograficznej GIS bez
doprowadzenia go do stanu normalnej eksploatacji przez docelowego użytkownika. Wymóg
wykonania i wdrożenia systemu jednoznacznie wskazuje, że spełnić go może tylko ten
wykonawca, który wykonał system, który działa i jest użytkowany.

Izba podziela stanowisko Zamawiającego, zgodnie z którym nie można uznać za wdrożenie
systemu informacji geograficznej GIS do celów zarządzania siecią wodociągowo –
kanalizacyjną w jednostce, która takiej sieci nie posiada i nią nie zarządza.
Skoro (jak wskazano powyżej) z dokumentów przedstawionych przez Odwołującego w
postępowaniu (z treści referencji, jak i prac wymienionych w protokole odbioru, które
odwołują się do map, sieci wod.-kan.) wynika, że to właśnie dla PGKIM sp. z o.o. w
Antoniowie
k. Ozimka jest realizowany przedmiotowy system GIS, to ten podmiot będzie
wykorzystywał system do celów zarządzania siecią wodociągowo – kanalizacyjną, a więc
prowadził normalną eksploatację systemu. Tym samym za niemające znaczenia dla
rozstrzygnięcia niniejszej sprawy należy uznać twierdzenia Odwołującego, że system
informacji GIS może być zastosowany w jednostce, która sieci wod.–kan. nie posiada i nią
nie zarządza. W świetle powyższego, również przedstawiane przez Odwołującego wyciągi z
innych postępowań pozostają indyferentne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Nie jest sporne,
że podmiot A. Z. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zap Soft A.
Z.
, prowadziła prace związane z programem GIS. Jednak okoliczność, że to podmiot Zapsoft
sp. z o.o. odebrał system GIS od Odwołującego nie oznacza, że zostało potwierdzone
spełnienie warunku udziału w niniejszym postępowaniu. Jak wskazano powyżej, adresatem
programu jest PGKIM sp. z o.o. w Antoniowie
k. Ozimka i to u tego podmiotu miało i ma
nastąpić wdrożenie systemu. To właśnie dla tego podmiotu był realizowany system GIS.
Skoro tak, to wdrożenie winno nastąpić u PGKIM sp. z o.o. w Antoniowie k. Ozimka, a tej
okoliczności (wdrożenia) Odwołujący nie wykazał.
Odwołujący wprowadził więc w błąd Zamawiającego. Wprowadzenie w błąd Zamawiającego
polegało na oświadczeniu, że system GIS został wdrożony. Jak wskazano powyżej, z
wdrożeniem mamy do czynienia w sytuacji, gdy adresat otrzyma system (program) i
rozpocznie jego użytkowanie, czy też pracę na tym programie, a to nie zostało wykazane.
Podkreślenia wymaga, że przekazanie systemu przez Odwołującego podmiotowi Zapsoft sp.

z o.o. nie
stanowi wdrożenia, bowiem wdrożenie ma nastąpić w PGKIM sp. z o.o. w
Antoniowie k. Ozimka.
Ponownie należy wskazać, że zdaniem Odwołującego pojęcie wdrożenia oznacza
zainstalowanie na serwerze odbiorcy. Zainstalowanie na serwerze nie jest jednak
wdrożeniem, a jedynie przekazaniem. Zainstalowane oprogramowanie może nigdy nie
zostać użyte. Takie rozumienie tego pojęcia (zainstalowanie na serwerze), zdaniem Izby,
Odwołujący przedstawił wyłącznie na potrzeby niniejszego postępowania odwoławczego w
celu wykazan
ia, że wdrożył system, a zatem spełnił warunek udziału w postępowaniu.
Izba nie neguje, że Odwołujący mógł zainstalować na serwerze podmiotu Zapsoft sp. z o.o.
system GIS. Jednakże takie zainstalowanie tego systemu na serwerze Zapsoft sp. z o.o.
może stanowić jedynie przekazanie programu temu podmiotowi, a nie potwierdza wdrożenia
tego systemu. Po pierwsze, jak wskazano powyżej, adresatem systemu GIS jest właśnie
podmiot PGKIM sp. z o.o. w Antoniowie k. Ozimka
, co wynika z dokumentów
przedstawionych przez O
dwołującego. W systemie tym zamieszczono mapy PGKIM sp. z
o.o. w Antoniowie k. Ozimka
, co oznacza, że to właśnie dla tego podmiotu jest realizowany
system i u tego podmiotu będzie on wdrożony. Wdrożenie w PGKIM sp. z o.o. w Antoniowie
k. Ozimka jeszcze nie
nastąpiło, co potwierdza pisemne oświadczenie Pani U. J. . O
wdrożeniu będzie można mówić, gdy nastąpi wprowadzenie systemu do działania przez
użytkownika. Dopiero działanie w PGKIM sp. z o.o. Antoniów k. Ozimka będzie stanowiło
wdrożenie. Skoro jest to system wykonywany dla PGKIM sp. z o.o. Antoniów k. Ozimka, to
tylko u tego podmiotu może nastąpić jego wdrożenie.

Zgodnie z artykułem 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, który w wyniku
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Odwołujący przedstawił Zamawiającemu informacje, które miały wprowadzić Zamawiającego
w błąd. Wprowadzenie w błąd Zamawiającego polegało na oświadczeniu, że system został
wdrożony, co nie miało miejsca (o czym powyżej). Przekazane przez Odwołującego
informacje mają istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, bowiem dotyczą oceny spełnienia warunku udziału
w postępowaniu i w konsekwencji wyboru oferty najkorzystniejszej. Odwołujący przedstawił
informacje co najmniej w sposób niedbały, nie dokonując sprawdzenia, czy system GIS, przy
którym wykonywał prace, został faktycznie wdrożony.
W świetle powyższego należy uznać, że Zamawiający był uprawniony do dokonania
czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania i odrzucenia jego oferty.

Tym samym zarzut naruszenia artykułu 24 ust. 1 pkt 17 w związku z artykułem 7 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych należy uznać za bezzasadny.

W konsekwencji należy uznać, że Zamawiający nie naruszył artykułu 93 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym artykułem, zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty.
Wobec okoliczności, że Zamawiający prawidłowo dokonał czynności wykluczenia
Wykonawcy A. Z.
, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zap Soft A. Z. oraz
odrzucenia oferty tego Wykonawcy, ofertą z najniższą ceną pozostaje (stosownie do
oświadczenia Zamawiającego) oferta nr 2 zawierająca cenę w wysokości 1.369.297,50 zł
brutto. Cena tej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
s
finansowanie zamówienia. Skoro tak, Zamawiający uprawniony był do unieważnienia
postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Tym samym zarzut naruszenia artykułu 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
należy uznać za bezzasadny.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem
postanowień rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący:

……………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie