eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prostki › Wykonawca w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Przebudowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia w ciepło wraz z sieciami cieplnymi z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w miejscowości Prostki.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-04-18

Prostki: Wykonawca w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Przebudowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia w ciepło wraz z sieciami cieplnymi z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w miejscowości Prostki.
Numer ogłoszenia: 86023 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 82036 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kolejowa 26, 19-335 Prostki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 611 20 78, faks 87 611 20 78.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonawca w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Przebudowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia w ciepło wraz z sieciami cieplnymi z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w miejscowości Prostki..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Tytuł i zakres zamówienia: Wykonawca w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Przebudowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia w ciepło wraz z sieciami cieplnymi z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w miejscowości Prostki. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu WND-RPWM.06.02.01-28-041/13 pn. Przebudowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia w ciepło wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w miejscowości Prostki współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWM.06.02.01-28-041/13-00, w ramach działania 6.2: Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami. 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie przedsięwzięcia: Przebudowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia w ciepło wraz z sieciami cieplnymi z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w miejscowości Prostki. 2. Lokalizacja przedmiotu zamówienia. Planowana inwestycja będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o., 19 - 335 Prostki, ul Kolejowa 26 na własnym terenie oraz działkach objętych planowana trasa rurociągu ciepłowniczego. 3. Zakres rzeczowy projektu. Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie i rozbudowie systemu zaopatrzenia w ciepło wraz z sieciami cieplnymi z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w miejscowości Prostki podzielono na trzy zadania: - Zadanie 1 - zaprojektowanie i wykonanie nowej kotłowni na biomasę, - Zadanie 2 - zaprojektowanie i wykonanie nowej siec preizolowanej do rozprowadzenia ciepła na cele grzewcze i cele c. w. u. (około 4 451,50 m) wraz z nowymi przyłączami c. o. do budynków w technologii rur preizolowanych, - Zadanie 3 - montaż węzłów i przyłączy do ~106 obiektów: budynki wielorodzinne, jednorodzinne oraz obiekty publiczne w celu zasilania w c. o. i c. w. u. 4. Zakres prac obejmuje: 4.1. Prace projektowe: - Opracowanie map geodezyjnych dla celów projektowych, - Wykonanie projektu budowlanego i uzyskaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę), - Wykonanie projektów wykonawczych, niezbędnych rysunków szczegółowych, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej i instrukcji obsługi. 4.2. Prace budowlano - montażowe: - Prace ziemne, - Budowa budynku kotłowni wraz z instalacjami, - Zakup i dostawy oraz montaż armatury, rurociągów i urządzeń technologicznych, - Montaż instalacji automatyki, sterowania i wizualizacji, - Budowa składów opału, - Zagospodarowanie terenu kotłowni - drogi dojazdowe i uzbrojenie, - Zakup urządzeń do przygotowania i transportu biomasy, - Dostawa i montaż sieci i rozdzielni cieplnych, - Uporządkowanie terenu, - Dostawa i montaż węzłów regulacyjno - pomiarowych, - Uruchomienie, testy i rozruch, instrukcja obsługi, szkolenie załogi, - Wymagane odbiory do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, - Utylizacja materiałów izolacyjnych i gruzu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.12.00 - Roboty budowlane w zakresie ciepłowni 45.23.21.40 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45.23.21.42 - Roboty budowlane w zakresie stacji przesyłu ciepła 45.31.71.00 - Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych 51.21.00.00 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe 44.62.12.10 - Wodne kotły grzewcze 45.33.11.10 - Instalowanie kotłów 45.33.22.00 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 45.26.26.10 - Kominy przemysłowe 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego 45.23.24.60 - Roboty sanitarne 45.31.70.00 - Inne instalacje elektryczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWM.06.02.01-28-041/13-00, w ramach działania 6.2: Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu WND-RPWM.06.02.01-28-041/13..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7091800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 7128455,39

  • Oferta z najniższą ceną: 7128455,39 / Oferta z najwyższą ceną: 10418704,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.