eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › 4WOG.1200.2712.144.2019 Odbiór odpadów medycznych i kuchennych oraz czyszczenie separatorów i zbiorników sozotechnicznych w podziale na 5 zadań.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-12-20Ogłoszenie nr 638151-N-2019 z dnia 2019-12-20 r.

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy: 4WOG.1200.2712.144.2019 Odbiór odpadów medycznych i kuchennych oraz czyszczenie separatorów i zbiorników sozotechnicznych w podziale na 5 zadań.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
4WOG.1200.2712.144.2019 Odbiór odpadów medycznych i kuchennych oraz czyszczenie separatorów i zbiorników sozotechnicznych w podziale na 5 zadań.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 24076379800000, ul. ul. Gen. Andersa  47 , 44-121  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 261111371, , e-mail 4wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl, , faks 261111232.
Adres strony internetowej (URL): https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia23.11.2012r Prawo Pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem posłańca.
Adres:
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy , 44 121- Gliwice , ul. Gen Andersa 47 ,( kancelaria jawna),budynek nr 7


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 4WOG.1200.2712.144.2019 Odbiór odpadów medycznych i kuchennych oraz czyszczenie separatorów i zbiorników sozotechnicznych w podziale na 5 zadań.
Numer referencyjny: 4WOG.1200.2712.144.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Odbiór i transport odpadów medycznych, odpadów kuchennych do miejsc dalszego zagospodarowania oraz usługi czyszczenia separatorów, zbiorników urządzeń sozotechnicznych na terenach administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Gliwicach z podziałem na 5 zadań. ZADANIE NR 1 - Odbiór i transport odpadów kuchennych do miejsc dalszego zagospodarowania z terenu kompleksu wojskowego w m. Gliwice, ul. Gen. Andersa 47 administrowanego przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach. ZADANIE NR 2 - Odbiór i transport odpadów kuchennych do miejsc dalszego zagospodarowania z terenu kompleksu wojskowego w m. Bielsko - Biała, ul. Bardowskiego 3 administrowanego przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach. ZADANIE NR 3 - Odbiór i transport odpadów kuchennych do miejsc dalszego zagospodarowania z terenu kompleksu wojskowego w m. Tarnowskie Góry, ul. Opolska 36 administrowanego przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach. ZADANIE NR 4 - Odbiór i transport odpadów medycznych powstałych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej w ambulatoriach wojskowych do miejsc dalszego zagospodarowania na terenach administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach. ZADANIE NR 5 - Usługa czyszczenia separatorów, zbiorników urządzeń sozotechnicznych oraz opróżnianiu, transporcie i przetworzeniu pozyskanych odpadów na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań - załącznik nr 3; b) projekt umowy - załącznik nr 6. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: a) 90533000-2: usługi gospodarki odpadami, b) 90913100-1: usługi czyszczenia zbiorników. 5. Przedmiotem zamówienia jest usługa. 6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części - zadań. Liczba części: 5 zadań. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7. Ustawy Pzp. 9. Zamawiający zastrzega zastosowanie prawa opcji do zwiększenia zakresu zamówienia po zrealizowaniu zamówienia podstawowego. Wysokość zwiększenia w ramach prawa opcji nie przekroczy 20% zamówienia podstawowego dla zadania nr 1, 2 i 3. Zamawiający może z prawa opcji skorzystać lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, ze zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte prawem opcji będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym. Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 niniejszego SIWZ. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może powierzyć wykonania całego zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia całego zamówienia podwykonawcom oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 11. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe. Podwykonawcy muszą posiadać wszystkie uprawnienia wymagane przepisami w zakresie gospodarowania odpadami. 12. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w projekcie umowy (załącznik nr 6), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). 13. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 14. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Ustawy Pzp zostały określone: a) szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań - załącznik nr 3; b) projekcie umowy - załącznik nr 6. Dodatkowe wymagania Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku obywatelstwa polskiego powinny posiadać stosowne pozwolenie dla obcokrajowców ubiegających się o wstęp do obiektów wojskowych. Wykonawca w terminie 7 dni przed przystąpieniem do realizacji zamówienia złoży do Zamawiającego w formie pisemnej wniosek o zgodę na wejście/wjazd osób i pojazdów jak również wykaz sprzętu jaki będzie wykorzystany podczas prac (w szczególności urządzenia, które będą przez Wykonawcę po zakończeniu prac wywożone rejonu podlegającego ochronie). W powyższym wykazie w stosunku do osób Wykonawca poda dane personalne wraz z numerem PESEL, oraz numerem aktualnego dowodu osobistego, stanowiskiem (pełnioną funkcją) w stosunku do pojazdów rodzaj pojazdu, markę i numer rejestracyjny. W przypadku realizacji zamówienia powyżej 14 dni Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji usługi zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem załączone na płycie CD, z zamkniętą sesją lub na adres poczty elektronicznej 4wog.kancelaria@ron.mil.pl, fotografie pracowników o wymiarach 35x45 mm (fotografia głowy w pozycji lewego profilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy). Brak wniosku z żądanymi danymi będzie skutkował brakiem zezwolenia na wejście/ wjazd pracowników na teren kompleksu Wykonawcy mają prawo do przebywania jedynie w rejonie wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia, dostęp do innych pomieszczeń obiektu do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy każdorazowo musi być uzgodniony z Zamawiającym (osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego), oraz z przedstawicielem jednostki odpowiedzialnym za ochronę obiektu w którym prowadzone są prace. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie oraz podwykonawców którym zleci prace zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zgodnie z Decyzją 221 / MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkoleń w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON z 2012 r. poz. 287 z późn. zm.). Użytkowanie na terenie obiektu urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz telefonów komórkowych wymaga zgody Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania wniosków dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot zamówienia. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca po uzgodnieniu z Komendantem 4 WOG, odpowiedzialnym za ochronę kompleksu w którym usługa będzie realizowana, umożliwi dokonanie przeszkolenia całego personelu odpowiedzialnego za realizację zadania w danym kompleksie przez osoby wyznaczone odpowiedzialne za nadzór nad systemem przepustkowym oraz systemem ochrony kompleksu. Powyższe wymaganie dotyczy również osób zgłaszanych jako dodatkowe w trakcie realizacji zamówienia. W związku z powyższym zgłoszenie zmiany pracowników lub pojazdów powinno odbyć się z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem prac, a także do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych zgodnie z Ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r.

II.5) Główny kod CPV: 90533000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90913100-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia dla zadań nr 1, 2, 3, 4 od dnia 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Termin realizacji zamówienia dla zadania nr 5 od dnia 02.01.2020 r. do 30.11.2020 r. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty uniemożliwiające zawarcie umowy z dniem 02.01.2020 r. umowa dla powyższych zadań będzie obowiązywać od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: a) dla zadania nr 1,2 i 3: - aktualną decyzję obejmującą swoim zakresem rodzaje odpadów przedstawione w przedmiocie zamówienia wydaną przez właściwy organ w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania, odzysku), - aktualną decyzję powiatowego lekarza weterynarii na przewóz odpadów kat. 3 określonymi środkami transportu zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967), - aktualną decyzję powiatowego lekarza weterynarii nadającego numer identyfikacyjny na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów kat. 3, tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967), b) dla zadania nr 4: - aktualną decyzję obejmującą swoim zakresem rodzaje odpadów przedstawione w przedmiocie zamówienia wydaną przez właściwy organ w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania, odzysku), - wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych odpadów lub zbierania, - wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych odpadów lub przetwarzania, - wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 j.t. ze zm.)
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni dokumenty aktualne na dzień złożenia, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: dla zadania nr 1,2 i 3: - kopię aktualnej decyzji obejmującej swoim zakresem rodzaje odpadów przedstawione w przedmiocie zamówienia wydaną przez właściwy organ w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania, odzysku), - kopię aktualnej decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przewóz odpadów kat. 3 określonymi środkami transportu zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967), - kopię aktualnej decyzji powiatowego lekarza weterynarii nadającego numer identyfikacyjny na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów kat. 3, tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967), dla zadania nr 4: - kopię aktualnej decyzji obejmującej swoim zakresem rodzaje odpadów przedstawione w przedmiocie zamówienia wydaną przez właściwy organ w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania, odzysku), - zaświadczenie o wpisie do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych odpadów lub zbierania, - zaświadczenie o wpisie do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych odpadów lub przetwarzania, - zaświadczenie o wpisie do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 j.t. ze zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Do oferty każdy Wykonawca musi załączyć: a) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; b) formularz cenowy (stosownie do zadania) - załączniki nr 4.1-4.5. c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; d) pełnomocnictwo - jeżeli ofertę składa pełnomocnik; 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 litera c niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. ust.1 litera c niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ - nie dotyczy. 5. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp tj. informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej (złoży w kancelarii jawnej lub prześle pocztą) oświadczenie o treści (zgodnie z załącznikiem nr 5) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. Zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z treścią art. 24 aa, ust. 1 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto dla zadania nr 1, 2, 3, 4 i 5100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami SIWZ i PZP
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-31, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego. 2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem przewidzianym w ustawie Pzp. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47, tel. 261 111 371; b. pełniący obowiązki inspektorem ochrony danych osobowych w 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy jest Pan ppłk Wojciech GĘBKA, kontakt: 261111600 *; c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, ZNAK SPRAWY 4WOG.1200.2712.144.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej "ustawa Pzp"; e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h. posiada Pani/Pan: * na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; * na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. * na podstawie art. 11 ust. 6a ustawy Pzp W przypadku danych osobowych zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa o którym mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679 (RODO), są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego; * na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; * zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy Pzp tj. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.53)), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia. * w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; * prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. i. nie przysługuje Pani/Panu: * w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; * prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; * na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: ZADANIE NR 1 - Odbiór i transport odpadów kuchennych do miejsc dalszego zagospodarowania z terenu kompleksu wojskowego w m. Gliwice, ul. Gen. Andersa 47 administrowanego przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 1 Przedmiot zamówienia: odbiór i transport odpadów kuchennych ulegających biodegradacji do miejsc dalszego zagospodarowania z kompleksów wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach w szacunkowej ilości jak poniżej: ? ul. Gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice - 35,000 Mg, Wykonawca przedstawi aktualną decyzję inspekcji weterynaryjnej na zbieranie i transport produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego określonymi środkami transportu oraz nadającego numer identyfikacyjny na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów kat. 3 oraz wpis do rejestru w zakresie nadania numeru rejestrowego w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zawierającego prowadzenie działalności na terenie objętym realizacją usługi. Wykonawca zagwarantuje wykonanie usługi z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów w tym zakresie, a w szczególności Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 ze zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustawy oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. 1. Opis techniczny wykonania usługi: 1) Odbiorca zabezpieczy bezpłatnie pojemniki hermetyczne do przechowywania odpadów stosownie do potrzeb. 2) Odbiór odpadów odbywać się będzie w miejscu gromadzenia odpadów w godzinach 800 - 1400, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy, minimalnie 2 razy w tygodniu, chyba, że Zamawiający wskaże inaczej. 3) Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w okresie realizacji umowy będzie Szef Grupy Zabezpieczenia lub osoba przez niego upoważniona. 4) Wykonawca będzie realizował wywóz odpadów na własny koszt i ryzyko. 5) Ilość odpadów jest ilością szacunkową, może ulec zmianie w trakcie realizacji usługi. 6) Wykonawca 7 dni przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przedstawi wykaz osób (nr i seria dowodu osobistego) oraz sprzętu(marka i nr rejestracyjny pojazdu). Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Zapewnienie bezpłatnej wymiany pojemników uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku bieżącej i właściwej eksploatacji. 2) Każdorazowe dezynfekowanie pojemników. 3) Wykonawca odpowiada za realizację usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym bhp, ppoż. i sanitarną oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie. 4) Potwierdzeniem każdorazowego odbioru odpadów będzie dokument handlowy przekazany Zamawiającemu. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) zapewnienie dojazdu do miejsca gromadzenia odpadów; 2) gromadzenie odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych; 3) na podstawie dokumentu handlowego, Zamawiający sporządzi "Protokół odbioru usługi". Dokumenty powyższe będą stanowiły podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację usługi za dany miesiąc rozliczeniowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90533000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Odbiór i transport odpadów kuchennych do miejsc dalszego zagospodarowania z terenu kompleksu wojskowego w m. Bielsko - Biała, ul. Bardowskiego 3 administrowanego przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 2 Przedmiot zamówienia: odbiór i transport odpadów kuchennych ulegających biodegradacji do miejsc dalszego zagospodarowania z kompleksów wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach w szacunkowej ilości jak poniżej: ? ul. Bardowskiego 3, Bielsko - Biała - 45,000 Mg, Wykonawca przedstawi aktualną decyzję inspekcji weterynaryjnej na zbieranie i transport produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego określonymi środkami transportu oraz nadającego numer identyfikacyjny na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów kat. 3 oraz wpis do rejestru w zakresie nadania numeru rejestrowego w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zawierającego prowadzenie działalności na terenie objętym realizacją usługi. Wykonawca zagwarantuje wykonanie usługi z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów w tym zakresie, a w szczególności Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 ze zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustawy oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. 2. Opis techniczny wykonania usługi: 1) Odbiorca zabezpieczy bezpłatnie pojemniki hermetyczne do przechowywania odpadów stosownie do potrzeb. 2) Odbiór odpadów odbywać się będzie w miejscu gromadzenia odpadów w godzinach 800 - 1400, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy, minimalnie 2 razy w tygodniu, chyba, że Zamawiający wskaże inaczej. 3) Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w okresie realizacji umowy będzie Szef Grupy Zabezpieczenia lub osoba przez niego upoważniona. 4) Wykonawca będzie realizował wywóz odpadów na własny koszt i ryzyko. 5) Ilość odpadów jest ilością szacunkową, może ulec zmianie w trakcie realizacji usługi. 6) Wykonawca 7 dni przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przedstawi wykaz osób (nr i seria dowodu osobistego) oraz sprzętu(marka i nr rejestracyjny pojazdu). Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Zapewnienie bezpłatnej wymiany pojemników uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku bieżącej i właściwej eksploatacji. 2) Każdorazowe dezynfekowanie pojemników. 3) Wykonawca odpowiada za realizację usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym bhp, ppoż. i sanitarną oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie. 4) Potwierdzeniem każdorazowego odbioru odpadów będzie dokument handlowy przekazany Zamawiającemu. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) zapewnienie dojazdu do miejsca gromadzenia odpadów; 2) gromadzenie odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych; 3) na podstawie dokumentu handlowego, Zamawiający sporządzi "Protokół odbioru usługi". Dokumenty powyższe będą stanowiły podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację usługi za dany miesiąc rozliczeniowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90533000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Odbiór i transport odpadów kuchennych do miejsc dalszego zagospodarowania z terenu kompleksu wojskowego w m. Tarnowskie Góry, ul. Opolska 36 administrowanego przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 3 Przedmiot zamówienia: odbiór i transport odpadów kuchennych ulegających biodegradacji do miejsc dalszego zagospodarowania z kompleksów wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach w szacunkowej ilości jak poniżej: ? ul. Opolska 36, Tarnowskie Góry - 30,000 Mg, Wykonawca przedstawi aktualną decyzję inspekcji weterynaryjnej na zbieranie i transport produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego określonymi środkami transportu oraz nadającego numer identyfikacyjny na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów kat. 3 oraz wpis do rejestru w zakresie nadania numeru rejestrowego w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zawierającego prowadzenie działalności na terenie objętym realizacją usługi. Wykonawca zagwarantuje wykonanie usługi z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów w tym zakresie, a w szczególności Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 ze zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustawy oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. Realizacja usługi wywozu odpadów prowadzona będzie okresowo z przyczyn wynikających z zadań planowanych przez jednostkę wojskową, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć. Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi po każdorazowym pisemnym powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. Czas reakcji w zakresie rozpoczęcia realizacji usługi: do pięciu roboczych (licząc od daty wpływu do siedziby Wykonawcy). 3. Opis techniczny wykonania usługi: 1) Odbiorca zabezpieczy bezpłatnie pojemniki hermetyczne do przechowywania odpadów kuchennych stosownie do potrzeb. 2) Odbiór odpadów odbywać się będzie w miejscu gromadzenia odpadów w godzinach 800 - 1400, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy, w terminie uzgodnionym z wytwórcą odpadu. 3) Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w okresie realizacji umowy będzie Szef Grupy Zabezpieczenia lub osoba przez niego upoważniona. 4) Wykonawca będzie realizował wywóz odpadów na własny koszt i ryzyko. 5) Ilość odpadów jest ilością szacunkową, może ulec zmianie w trakcie realizacji usługi. 6) Wykonawca 7 dni przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przedstawi wykaz osób (nr i seria dowodu osobistego) oraz sprzętu (marka i nr rejestracyjny pojazdu). Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Zapewnienie bezpłatnej wymiany pojemników uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku bieżącej i właściwej eksploatacji. 2) Każdorazowe dezynfekowanie pojemników. 3) Wykonawca odpowiada za realizację usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym bhp, ppoż. i sanitarną oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie. 4) Potwierdzeniem każdorazowego odbioru odpadów będzie dokument handlowy przekazany Zamawiającemu. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) zapewnienie dojazdu do miejsca gromadzenia odpadów; 2) gromadzenie odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych; 3) na podstawie dokumentu handlowego Zamawiający sporządzi "Protokół odbioru usługi". Dokumenty powyższe będą stanowiły podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację usługi za dany miesiąc rozliczeniowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90533000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Odbiór i transport odpadów medycznych powstałych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej w ambulatoriach wojskowych do miejsc dalszego zagospodarowania na terenach administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 4 Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i transport odpadów medycznych powstałych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej w ambulatoriach wojskowych do miejsc dalszego zagospodarowania na terenach administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach, tj.: ? ul. Gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice; ? ul. Oświęcimska 33, 41-902 Bytom; ? ul. Opolska 36, 42-600 Tarnowskie Góry; ? ul. Bardowskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała. zgodnie z poniższym zestawieniem: Tab. nr 1 Ilość i rodzaje odpadów przewidzianych do utylizacji w 2020 r. przez Ambulatorium i MUŚ Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu Ilość przewidziana odbioru w 2020 r. [Mg] Miejsce czasowego magazynowania (nr kompleksu, ulica, miejscowość) 1. 18 01 03* Materiały zakaźny (skażony) 0,066 Ambulatorium Gliwice ul. Andersa 47 2. 18 01 03* Materiały zakaźny (skażony) 0,008 Ambulatorium Gliwice ul. Andersa 47 3. 18 01 03* Materiały zakaźny (skażony) 0,006 Ambulatorium Gliwice ul. Andersa 47 4. 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08* 0,028 Ambulatorium Gliwice ul. Andersa 47 5. 18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego 0,001 Ambulatorium Gliwice ul. Andersa 47 7. 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne 0,001 Ambulatorium Gliwice ul. Andersa 47 9. 18 01 03* Materiały zakaźny (skażony) 0,013 MUŚ Bytom ul. Oświęcimska 33 10. 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08* 0,023 MUŚ Bytom ul. Oświęcimska 33 11. 18 01 03* Materiały zakaźny (skażony) 0,030 MUŚ Tarnowskie Góry ul. Opolska 36 12. 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08* 0,008 MUŚ Tarnowskie Góry ul. Opolska 36 13. 18 01 03* Materiały zakaźny (skażony) 0,010 MUŚ Bielsko-Biała ul. Bardowskiego 3 14. 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08* 0,004 MUŚ Bielsko-Biała ul. Bardowskiego 3 Szacunkowa ilość oraz rodzaj pojemników i worków przewidzianych do magazynowania odpadów w 2020 r.: ? pojemniki 5 l - 169 szt. ? pojemniki 1,5 l - 8 szt. ? worki 60 l - 26 szt. 1. Opis techniczny wykonania usługi: 1) Wykonawca przyjmuje do realizacji odbiór i transport odpadów medycznych do miejsc dalszego zagospodarowania oraz zagwarantuje bezpłatnie pojemniki oraz worki do przechowywania odpadów stosownie do potrzeb; 2) Odbiór odpadów wraz z załadunkiem będzie wykonywany środkami, sprzętem i transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko; 3) Odbiór odpadów następował będzie z każdego miejsca wskazanego w opisie, w godzinach i dniach urzędowania Zamawiającego, tj. 800 - 1400 (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) stosownie do potrzeb po uprzednim telefonicznym lub faksowym zleceniu uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego do 24 godzin od daty zgłoszenia; 4) Ilość odpadów jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy; 5) Dokładna ilość odbieranych odpadów medycznych zostanie każdorazowo ustalana w trakcie ich odbioru w wyniku ważenia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wagi, która musi spełniać wymagania metrologiczne. Koszty ważenia odpadów ponosi Wykonawca; 6) Odbiór i transport odpadów odbywał się będzie zgodnie z zasadami funkcjonowania rejestru BDO; 7) Podstawą do wystawienia faktury będzie Karta Przekazania Odpadu wygenerowana w rejestrze BDO, oświadczenie o przekazaniu odpadów do ostatecznego procesu przetworzenia przez Wykonawcę usługi lub inny podmiot, do którego Wykonawca przekazuje odpady do ostatecznego przetworzenia oraz "Protokół odbioru usługi"; 8) Wzory oświadczeń stanowią załączniki do umowy; 9) Wykonawca 7 dni przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przedstawi wykaz osób (nr i seria dowodu osobistego) oraz sprzętu (marka i nr rejestracyjny pojazdu); 10) Wykonawca powinien posiadać decyzje uprawniające do wykonywania usługi, w zakresie transportu i zbierania lub transportu i odzysku lub transportu i unieszkodliwienia rodzajów odpadów zawartych w specyfikacji zamówienia oraz wpis do rejestru w zakresie nadania numeru rejestrowego w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zawierającego prowadzenie działalności na terenach objętych realizacją usługi; 11) W przypadku, gdy zezwolenia, pozwolenia wygasną w trakcie trwania umowy Wykonawca gwarantuje, że niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu nowe (aktualne) decyzje wymagane przepisami prawa pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 12) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 ze zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustawy; 13) Wykonawca posiadający zezwolenie wyłącznie na zbieranie i transport winien posiadać umowę na odbiór odpadów zawartą ze specjalistyczną firmą, która prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz wpis do rejestru w zakresie nadania numeru rejestrowego w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zawierającego prowadzenie działalności na terenach objętych realizacją usługi. 14) W przypadku odpadów medycznych zakaźnych Wykonawca, który posiada zezwolenie na transport i zbieranie odpadów zobowiązany jest ponadto: * do przestrzegania zasady bliskości w odniesieniu do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych (tzn. unieszkodliwiania na obszarze województwa, na którym zostały wytworzone). Istnieje możliwość unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostało wytworzone, w przypadku gdy instalacja do ich unieszkodliwiania położona na terenie innego województwa znajduje się bliżej miejsca wytworzenia tych odpadów niż instalacja położona na terenie województwa, w którym zostały one wytworzone lub w przypadku gdy istniejące instalacje na terenie województwa, w którym wytworzono zakaźne odpady medyczne nie mają wolnych mocy przerobowych. W przypadku braku wolnych mocy przerobowych instalacji do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ,,oświadczenie podmiotu unieszkodliwiającego o braku wolnych mocy przerobowych". * przekazać odpady do unieszkodliwienia przez termiczne przekształcenie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Zakazuje się unieszkodliwiania we współspalarniach odpadów. * dostarczyć Zamawiającemu kopię decyzji właściwego organu zezwalającą na przetwarzanie odpadów podmiotu unieszkodliwiającego odpady. 15) W przypadku odpadów medycznych zakaźnych Wykonawca, który posiada zezwolenie na transport, zbieranie i/lub przetwarzanie (unieszkodliwianie) odpadów zobowiązany jest ponadto: * do przestrzegania zasady bliskości w odniesieniu do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych (tzn. unieszkodliwiania na obszarze województwa, na którym zostały wytworzone). Istnieje możliwość unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostało wytworzone, w przypadku gdy instalacja do ich unieszkodliwiania położona na terenie innego województwa znajduje się bliżej miejsca wytworzenia tych odpadów niż instalacja położona na terenie województwa, w którym zostały one wytworzone lub w przypadku gdy istniejące instalacje na terenie województwa, w którym wytworzono zakaźne odpady medyczne nie mają wolnych mocy przerobowych. W przypadku braku wolnych mocy przerobowych instalacji do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ,,oświadczenie podmiotu unieszkodliwiającego o braku wolnych mocy przerobowych". * unieszkodliwiać odpady przez termiczne przekształcenie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Zakazuje się unieszkodliwiania we współspalarniach odpadów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90533000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Usługa czyszczenia separatorów, zbiorników urządzeń sozotechnicznych oraz opróżnianiu, transporcie i przetworzeniu pozyskanych odpadów na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 5 1. Opis techniczny wykonania usługi. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na czyszczeniu separatorów, zbiorników urządzeń sozotechnicznych oraz opróżnianiu, transporcie i przetworzeniu (odzysk/unieszkodliwienie) pozyskanych odpadów z terenów kompleksów wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach. 2. Warunki stawiane Wykonawcy odnośnie wykonania usługi. Wykonawca powinien posiadać wpis do rejestru w zakresie nadania numeru rejestrowego w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami uwzględniającego prowadzenie działalności we wszystkich miejscach objętych realizacją usługi. Wykonawca wykona usługę zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 ze zm.). Wykonawca wystąpi jako wytwórca odpadów powstałych w wyniku świadczenia w/w usługi zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.) i zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, posiadanymi kwalifikacjami i wiedzą techniczną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa będzie wykonywana środkami, sprzętem i transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoją działalnością lub zaniechaniem działania w obiektach Zamawiającego, w tym użyciem niewłaściwych środków i narzędzi lub nieodpowiednim ich zastosowaniem, niewłaściwą organizacją pracy i nieprzestrzeganiem przepisów p.poż, bhp w tym szczególnie za wyrządzone szkody w środowisku. Oczywiste zaniedbania upoważniają Zamawiającego do zerwania umowy z winy Wykonawcy i zapłaty odszkodowania na rzecz Zamawiającego w wysokości określonej w umowie. Podane ilości odpadów są ilościami szacunkowymi (planowanymi) i mogą na etapie realizacji zamówienia ulec zmianie. Zmianie może ulec również częstotliwość czyszczenia urządzeń, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Dowodem każdorazowego czyszczenia urządzenia będzie podpisane przez obie strony "Zestawienie z wykonania usługi czyszczenia urządzeń" stanowiącego załącznik do umowy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną usługę na podstawie "Zestawienie z wykonania usługi czyszczenia urządzeń" i "Protokołu odbioru usługi" podpisanego bez zastrzeżeń. Zakres prac: ? opróżnienie zbiorników urządzeń sozotechnicznych; ? oczyszczenie pod ciśnieniem wszystkich ścian komór; ? odbiór odpadów powstałych wskutek powyższych prac. Czyszczenie separatorów odbywać się będzie w godzinach 800 - 1400, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Tab. nr 2 Wykaz rodzajów i ilości odpadów wraz z rodzajami separatorów: Kod odpadu Nazwa odpadu Ilość w roku [Mg] Rodzaj separatora Częstotliwość czyszczenia Gliwice, ul. Andersa 47 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 45,000 separator substancji ropopochodnych przy myjni samochodowej 1 x w roku 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 3,400 Separator lamelowy TSW Lamela przy garażu 1 x w roku 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 8,200 Separator lamelowy TSW Lamela przy garażu 1 x w roku 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 2,000 Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych przy garażu 1 x w roku 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 2,500 Separtor ropopochodny przy budynku MPS 1 x w roku 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 15,000 Separator tłuszczy, kuchnia 3 x w roku Tarnowskie Góry, ul. Opolska 36 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 10,000 Myjnia samochodowa z systemem odwodnienia i odprowadzania ścieków z myjni 1 x w roku 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 5,000 Separator koalescencyjny z osadnikiem PSK KOALA KOMPAKT NG 10/2500 1 x w roku Bytom, ul. Oświęcimska 33 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 30,000 Osadnik trzykomorowy przy myjni samochodowej 1 x w roku 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 2,000 Separator tłuszczy, kuchnia 1 x w roku Bytom, ul. Czarnieckiego 12 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 1,000 Separator tłuszczy, kuchnia 1 x w roku Toszek - las 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 10,000 Osadnik przy myjni samochodowej 1 x w roku Lubliniec, ul. Sobieskiego 35 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 50,000 Osadnik myjni samochodowej 1 x w roku 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 2,000 Separator koalescencyjny z osadnikiem i komorą pomp DHRF 103F 1 x w roku 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 4,000 Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych PUR-K-10/100, warsztat samochodowy 1 x w roku 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 7,000 Separator koalescencyjny z osadnikiem PSK KOALA KOMPAKT NG 10/2500, kontenerowa stacja paliw 1 x w roku 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 7,000 Separator koalescencyjny z osadnikiem i samoczynnym zamknięciem odpływu SEPURATOR 2000 typ SEP 10-1-3,0, stacja diagnostyczna 1 x w roku 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 9,000 Separator tłuszczu, kuchnia 1 x w roku 19 08 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych 2,000 Neutralizator kwasów 1 x w roku 19 08 99 Inne niewymienione odpady 1,000 Separator skrobi z kolumną opróżniania, kuchnia 1 x w roku Opole, ul. Domańskiego 68 02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania i odwirowywania i oddzielania surowców 12,000 Separator skrobi, kuchnia 3 x w roku 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 8,000 Osadnik sedymentacyjno - flotacyjny, przepompownia ścieków 2 x w roku 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 8,000 Separator lamelowy PSW LAMELA 2 x w roku 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 8,000 Separator koalescencyjno - lamelowy z kanałem obciążającym 2 x w roku 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 40,0001) Osadnik sedymentacyjno - flotacyjny pięciokomorowy, jedna z komór wypełniona złożem koksowym 2 x w roku 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 8,000 Separator koalescencyjny Sepurator BLUE 3K-10-06 2 x w roku 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 8,000 Separator koalescencyjny Sepurator BLUE 3K-10-06 2 x w roku 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 80,000 Separator substancji ropopochodnych - myjnia samochodowa 2 x w roku 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 12,000 Separator tłuszczu, kuchnia 3 x w roku Bielsko-Biała, ul. Bardowskiego 3 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 4,0002) Separator ropopochodny typu SOFT 003, stacja diagnostyczna 1 x w roku 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 7,0002) Separator oleju typ SOFT 003, warsztat samochodowy 2 x w roku 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 4,0002) Separator koalescencyjny z osadnikiem PSK KOALA KOMPAKT NG 10/2500, kontenerowa stacja paliw 1 x w roku 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 6,0002) Separator koalescencyjny TYPU MAKOII PE-8, przy kościele 1 x w roku 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 36,0002) Separator substancji ropopochodnych, myjnia samochodowa 2 x w roku 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 15,0002) Separator tłuszczu, kuchnia 3 x w roku Bielsko-Biała Mikuszowice, ul. Zorzy, ul. Przedwiośnie 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 10,0002) Separator lamelowy UNICON System, stacja paliw 2 x w roku 1) W osadniku sedymentacyjno-flotacyjnym należy uwzględnić wymianę złoża koksowego w ilości ok. 1 m3. 2) Zgodnie z instrukcją eksploatowania separatora - separator po oczyszczeniu należy napełnić czystą wodą.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90913100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.