eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kazimierz Dolny › Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym oraz projektem pod nazwą: Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu DolnymOgłoszenie z dnia 2017-11-14Ogłoszenie nr 616102-N-2017 z dnia 2017-11-14 r.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym: Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym oraz projektem pod nazwą: Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, krajowy numer identyfikacyjny 000278043, ul. Rynek  19 , 24-120   Kazimierz Dolny, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 88 10 288, e-mail zamowienia@mnkd.pl, faks 818 810 277.
Adres strony internetowej (URL): www.mnkd.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.mnkd.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.mnkd.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PISEMNIE
Adres:
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym [ul. Rynek 19, Kazimierz Dolny 24-120]


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym oraz projektem pod nazwą: Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
Numer referencyjny: MNKD-VIII-332/PN-1/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym oraz projektem pod nazwą: Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - odpowiednio w odniesieniu do jednej lub do dwóch części postępowania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71540000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71520000-9
79421000-1
79211000-6
71630000-3
71541000-2
72224000-1
79412000-5
66171000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w zakresie tego warunku nie określa swoich wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający żąda od Wykonawcy składającego ofertę, by w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: 1.1. w zakresie części nr I postępowania [Zarządzanie projektem: Inwestor zastępczy], co najmniej jedna usługa w zakresie zarządzania procesem inwestycyjnym, obejmującym roboty budowlane oraz dostawy wyposażenia o wartości inwestycji nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto, 1.2. w zakresie części nr II postępowania [Zarządzanie projektem: rozliczenia rzeczowo - finansowe], co najmniej jedna usługa polegające na rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przy czym wartość projektu wynosiła co najmniej 5.000.000,00 zł. brutto. 1.3. Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienioną(e) usługę(i) wykonał z należytą starannością, załączając dokumenty potwierdzające jej(ich) należytą realizację, a w wykazie podać wartość inwestycji, przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów). 1.4. Wartości pieniężne wskazane w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, podane w walutach obcych, należy przeliczyć na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: odpowiednio w odniesieniu do jednej lub dwóch części, dlatego też Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 2.1 w zakresie części I postępowania 1) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Głównego Inspektora odpowiedzialną za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy, kontrolę i koordynowanie pracy personelu Wykonawcy, kontrolę formalną i merytoryczną dokumentów opracowanych lub weryfikowanych przez Wykonawcę, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika / Koordynatora / Głównego Inspektora lub innej funkcji nadzorczej przy realizacji co najmniej dwóch inwestycji w fazie ich realizacji i odbioru o łącznej wartości tych wykazanych dwóch inwestycji, co najmniej 5.000.000,00 zł. brutto, 2) co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz odbytą co najmniej 18 miesięczną praktykę na obiektach lub obszarach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.), 3) co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 4) co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 5) co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadającą co najmniej trzy letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba łączyła nie więcej niż dwie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień jeżeli łącznie spełnia opisane wymagania kwalifikacji i doświadczenia oraz dopuszcza łączenie funkcji kierownika projektu z jedną z funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień jeżeli osoba taka łącznie spełnia opisane kwalifikacje i doświadczenie dla kierownika projektu i inspektora, 6) co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji specjalisty ds. ekspozycji wystawowych oraz aranżacji wystaw posiadającą wiedzę w obszarze wytwarzania aplikacji interaktywnych, wiedzę o formatach plików audio, wideo i graficznych, znajomości podstaw dotyczących formalnych i prawnych aspektów wykorzystywania utworów audiowizualnych, znajomości aktualnych technologii sprzętowych jak: projektory, ekrany, multimedia, znajomości SQL w stopniu umożliwiającym bezproblemową obsługę zapytań, znajomości PHP oraz znajomości konfiguracji systemów Windows, linux, OS X, oraz posiadającą doświadczenie w realizacji lub odbiorze co najmniej dwóch stałych wystaw związanych z popularyzacją kultury lub sztuki. 2.2. w zakresie części II postępowania: 1) co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji specjalisty ds. zarządzenia odpowiedzialną za doradztwo w zakresie planowania finansowego, nadzór finansowy nad realizacją projektu i prowadzenie rozliczeń projektu, posiadającą wykształcenie wyższe oraz posiadającą doświadczenie w zarządzaniu co najmniej jednym projektem / inwestycją w fazie ich realizacji i odbioru o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł. brutto, 2) co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji specjalisty ds. księgowych odpowiedzialną za doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu rachunkowości lub posiadającą uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz posiadającą doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji księgowej w zakresie rachunkowości przy realizacji co najmniej jednego projektu / inwestycji w fazie ich realizacji i odbioru wartości co najmniej 5.000.000,00 zł. brutto. Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba łączyła funkcje specjalisty ds. zarządzania i specjalisty ds. księgowych jeżeli łącznie spełnia opisane wymagania kwalifikacji i doświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania ww. kwalifikacji lub które posiadają prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj.: 1) Wykaz wykonanych głównych usług (w formie oryginału) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ (w formie oryginału); 3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ (w formie oryginału).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 30,00
Kryterium społeczne 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
I. Zmiany postanowień umowy - W CZĘŚCI NR 1 POSTĘPOWANIA 1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp , w tym art. 144 ust. 1 tej ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w Umowie. Strony Umowy są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy w sytuacji: 1) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu umowy (np. klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych i uniemożliwiające prowadzenie robót, strajk generalny lub lokalny) lub wykonania Przedmiotu umowy w terminie- wówczas ulegnie zmianie termin realizacji Przedmiotu umowy odpowiednio o termin (ilość dni / miesięcy) występowania siły wyższej - co zostanie stwierdzone protokołem konieczności sporządzonym przez Strony Umowy. 2) zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 7 Umowy (oraz terminów szczegółowych określonych w Załączniku nr 1 do umowy) w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo -finansowego Projektu lub umowy o dofinansowanie Projektu, a także w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu wykonywania robót budowlanych, w tym z uwagi na udzielenie wykonawcy robót budowlanych zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych [ w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do zwiększenia wynagrodzenia umownego ]. Konieczność wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony, zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany oraz wskazanie okresu o jaki nastąpić ma wydłużenie lub skrócenie terminu wykonania Przedmiotu umowy. 3) zmiany terminów określonych w Umowie, w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności leżących poza kontrolą Wykonawcy i skutkujących niemożnością dotrzymania wskazanego terminu wykonania Umowy, tj. w przypadku wystąpienia takich okoliczności, dla których możliwe jest przedstawienie obiektywnego dowodu, że Wykonawca nie miał wpływu zarówno na możliwość ich przewidzenia i/lub wystąpienia, jak i zapobieżenia ich oddziaływaniu; w szczególności zmiana terminu jest dopuszczalna w przypadku: o opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji Projektu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na wykonanie Projektu, 4) zmiany osoby o której mowa w § 4 ust. 1 pod warunkiem wskazania osoby na zastępstwo posiadającej co najmniej takie same lub wyższe kwalifikacje i doświadczenie określone w ofercie Wykonawcy. 3. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do złożenia wniosku o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia od dnia wejścia w życie przepisów określających zdarzenia o których mowa w ust. 3 powyżej. 5. Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany Umowy musi zawierać uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstawy prawnej, a w przypadku wniosku o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia - dokładne wyliczenie dodatkowego wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 6. Wszelkie zmiany Umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej. II. Zmiany postanowień umowy - W CZĘŚCI NR 2 POSTĘPOWANIA 1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp , w tym art. 144 ust. 1 tej ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w Umowie. Strony Umowy są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy w sytuacji: a) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu umowy (np. klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych i uniemożliwiające prowadzenie robót, strajk generalny lub lokalny) lub wykonania Przedmiotu umowy w terminie- wówczas ulegnie zmianie termin realizacji Przedmiotu umowy odpowiednio o termin (ilość dni / miesięcy) występowania siły wyższej - co zostanie stwierdzone protokołem konieczności sporządzonym przez Strony Umowy. b) zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 7 Umowy w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo -finansowego Projektu lub umowy o dofinansowanie Projektu, [w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do zwiększenia wynagrodzenia umownego]. Konieczność wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony, zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany oraz wskazanie okresu o jaki nastąpić ma wydłużenie lub skrócenie terminu wykonania Przedmiotu umowy. c) zmiany terminów określonych w Umowie, w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności leżących poza kontrolą Wykonawcy i skutkujących niemożnością dotrzymania wskazanego terminu wykonania Umowy, tj. w przypadku wystąpienia takich okoliczności, dla których możliwe jest przedstawienie obiektywnego dowodu, że Wykonawca nie miał wpływu zarówno na możliwość ich przewidzenia i/lub wystąpienia, jak i zapobieżenia ich oddziaływaniu; w szczególności zmiana terminu jest dopuszczalna w przypadku: - opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji Projektu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, - zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na wykonanie Projektu, - zmiany osoby o której mowa w § 4 ust. 1 pod warunkiem wskazania osoby na zastępstwo posiadającej co najmniej takie same lub wyższe kwalifikacje i doświadczenie określone w ofercie Wykonawcy. 3. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do złożenia wniosku o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia od dnia wejścia w życie przepisów określających zdarzenia o których mowa w ust. 3 powyżej. 5. Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany Umowy musi zawierać uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstawy prawnej, a w przypadku wniosku o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia - dokładne wyliczenie dodatkowego wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 6. Wszelkie zmiany Umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamówienie jest dofinansowane: 1) ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; 2) z budżetu Województwa Lubelskiego w ramach dotacji celowej. 2. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca zapoznał się ze stanem faktycznym obiektów objętych projektem oraz dokumentacją projektową dostępną w siedzibie Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Zarządzanie projektem: Inwestor zastępczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zarządzanie projektem: Inwestor zastępczy obejmuje między innymi świadczenie następujących usług: a) zapoznanie się z dokumentacją projektową w każdej z branż; b) przygotowanie i organizacja procesu budowlanego; c) przekazanie wykonawcom kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy; d) nadzór inwestorski, konserwatorski i archeologiczny przy realizacji Inwestycji, w tym nad wszystkimi branżami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym szczególności: o ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.); o ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ); o ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.); o rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011), a w przypadku wyrobów budowlanych - również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, o rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r., poz. 1265); e) kierowanie, koordynację realizacji, oraz rozliczanie kontraktów w przedmiocie wykonania inwestycji w ramach projektu, zgodnie z przepisami i zasadami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, opiniami, instrukcjami Instytucji Zarządzającej, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji, współfinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko (http://www.pois.gov.pl/) f) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, g) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, h) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, i) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji; j) przygotowanie i koordynacja sposobu rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych na dostawę energii elektrycznej, wody, gazu itp. niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego; k) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod względem merytorycznym i rachunkowym; l) inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów zawartych z wykonawcami Inwestycji przez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami warunków określonych w umowach; m) prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji z udziałem Inwestora nie rzadziej niż raz w tygodniu; n) przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń częściowych realizacji Zadania Inwestycyjnego; o) przeprowadzanie odbiorów dostaw, wyposażenia oraz aranżacji wnętrz i wystaw wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych; p) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego Inwestycji; q) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień oraz stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego; r) przekazanie Zadania Inwestycyjnego wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania; s) odbiór dostaw lub usług (w tym odbiory inspektorów w poszczególnych branżach); t) organizacja i prowadzenie, na wniosek kierownika budowy, odbiorów: robót zanikających, odbiorów częściowych, odbiorów końcowych, odbiorów pogwarancyjnych; u) opiniowanie rozwiązań technicznych i kosztowych wynikających z rysunków warsztatowych (sporządzanych przez Wykonawcę robót) i nadzorów autorskich (sporządzanych przez Projektanta) i przekazywanie opinii do decyzji Inwestora; v) archiwizacja protokołów z narad roboczych, korespondencji i dokumentacji, a następnie przekazanie ich Inwestorowi Bezpośredniemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy; w) przygotowanie i opiniowanie wniosków o roboty zamienne, roboty zaniechane i roboty dodatkowe; x) rozliczenie końcowe Zadania Inwestycyjnego wraz z przygotowaniem dokumentów do przejęcia środków trwałych; y) występowanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego przed organami administracji i przed sądami powszechnymi w sprawach wynikających z realizacji Zadań Inwestycyjnych; z) opiniowanie z zakresie merytorycznym aneksów do umowy na roboty budowlane i dostawy wraz z montażem, czuwanie nad realizacją umów w szczególności w zakresie : kar umownych, odszkodowań, podwykonawstwa, obowiązków gwarancyjnych, aa) naliczanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego kar umownych lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców i niezwłoczne przekazywanie ich Inwestorowi Bezpośredniemu; bb) uzyskanie pozwoleń na użytkowanie obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami; cc) działanie na podstawie pełnomocnictwa w postępowaniach administracyjnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71248000-8, 71540000-5, 71520000-9, 79421000-1, 71630000-3, 71541000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA30,00
Kryterium społeczne 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zarządzanie projektem: rozliczenia rzeczowo - finansowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zarządzanie projektem: rozliczenia rzeczowo - finansowe obejmuje między innymi świadczenie następujących usług: a) opracowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu; b) opracowania i aktualizacji harmonogramu technicznego realizacji projektu (dostawy, odbiory); c) opracowania dokumentacji polityki rachunkowości projektu; d) przygotowania na potrzeby Zamawiającego projektów wniosków o płatność i dokonanie rozliczeń do Instytucji Pośredniczącej wraz z skompletowaniem, weryfikacją i przygotowaniem oraz przekazaniem do Zamawiającego kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o płatność i rozliczenie; e) wsparcie w zarządzaniu obiegiem dokumentacji finansowej w projekcie; f) dokonywanie opisów dokumentacji finansowej projektu; g) weryfikacja dokumentacji finansowej będącej podstawą dokonania płatności przez zamawiającego na rzecz podmiotów zewnętrznych; h) wnioskowanie do Zamawiającego o ewentualne zmiany w harmonogramie finansowym lub rzeczowym projektu wraz z propozycją i uzasadnieniem zmiany; zmiana i aktualizacja Harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego; Wykonawca związany jest wytycznymi, uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego w zakresie zmian Harmonogramu; i) analizy wykonania budżetu w trakcie realizacji Projektu; j) analizy wykonania budżetu Projektu po zakończeniu realizacji Projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79211000-6, 79212500-8, 79212100-4, 71248000-8, 79421000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA30,00
Kryterium społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.