eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › Termomodernizacja budynku administracyjnego PWiK STAR-WiK - ściany zachodniej przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-10-23Ogłoszenie nr 613850-N-2019 z dnia 2019-10-23 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "STAR-WIK" sp. z o.o.: Termomodernizacja budynku administracyjnego PWiK STAR-WiK - ściany zachodniej przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "STAR-WIK" sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 19055020400000, ul. Lubichowska  128 , 83-200  Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 5628190, , e-mail katarzyna.olszewska@star-wik.pl, s.bok@star-wik.pl, faks 058 5628190.
Adres strony internetowej (URL): www.star-wik.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.star-wik.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.star-wik.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
PWiK STAR-WiK Sp. z o.o., ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku administracyjnego PWiK STAR-WiK - ściany zachodniej przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim.
Numer referencyjny: 3/PN/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest termomodernizacja budynku administracyjnego PWiK STAR-WiK - ściany zachodniej przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim. A. Informacje ogólne: Budynek objęty opracowaniem został realizowany w różnych odstępach czasu. Wysokości budynku są niejednolite - max. wysokość nad terenem to 10,49m. Obiekt posiada również niejednolitą ilość kondygnacji, max. 2 kondygnacje nadziemne oraz dodatkowo poddasze nieużytkowe. Budynek można podzielić na różne funkcje użytkowania, takie jak; część warsztatowa, socjalna oraz administracyjno-biurowa. Przedmiotowy teren wokół budynku jest zagospodarowany, ogrodzony, posiada utwardzone dojścia i dojazd oraz zieleń ozdobną. Teren działki nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej oraz obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. Inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego. B. Dane liczbowe: * powierzchnia zabudowy - 1 409,00m^2 * powierzchnia użytkowa - 2 648,00m^2 * kubatura - 8 524,45m^3 Projekt budowlany oraz zagospodarowanie działki uwzględniają wymogi ochrony środowiska. Zakres planowanych robót, zgodnie z Opisem technicznym do projektu termomodernizacji, obejmuje: 1. Prace związane z branżą elektryczną: * instalacji odgromowej ,instalacji elektrycznej polegającej na montażu lampy oświetlającej wejście do budynku od strony zachodniej wraz z pomiarami. 2. Prace związane z branżą klimatyzacyjną: * odsunięcie od ściany 7 szt. klimatyzatorów znajdujących się na ścianie zachodniej budynku. 3. Prace związane z branżą budowlaną: * demontażu zadaszenia nad wejściem do budynku od strony zachodniej, * skuciu gzymsów betonowych na elewacji zachodniej budynku, * wymianie parapetów zewnętrznych stalowych w kolorze RAL9006, * wymianie rynien i rur spustowych, * wykonanie opierzeń na styku z dachami niższymi z blach stalowej w kolorze RAL9006, * pomalowaniu istniejących opierzeni w kolorze RAL9006, * montażu zadaszenia 3 szt. wykonanego zgodnie z zamontowanym zadaszeniem nad wejściem głównym do budynku, kotłownią oraz wejściem do pomieszczeń warsztatowych, * remontu stopnia przy wejściu zachodnim polegającym na skuciu okładziny i położenia nowej z kamienia granitowego szarego płomieniowanego, * dociepleniem ścian strony zachodniej budynku styropianem o grubości 14 i 16 mm zgodnie z projektem, * nałożeniem struktury na styropian tynk cienkowarstwowy kolor ETNA1, ETNA 3 CERESIT zgodnie z projektem kolorystyki, * wywiezienie materiałów z rozbiórki i demontażu na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce wskazane przez Zamawiającego, * wywiezienie elementów stalowych i obróbek blacharskich na złomowisko i rozliczenie się z Zamawiającym, UWAGA: Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót. Prace budowlane należy dokładnie uzgodnić z Inwestorem. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Poza pracami określonymi w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będą wszystkie inne obowiązki określone w Części II. Istotne postanowienia umowy. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z dokumentacją projektową, warunkami umowy oraz przedmiarami robót. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 36 miesięcy na wykonane i odebrane roboty. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi: 1. dokumentacja, 2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3. przedmiary robót. Dodatkowe obowiązki i wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Realizacja poszczególnych prac składających się na przedmiot umowy winna następować zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, który po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. 2. W harmonogramie rzeczowo - finansowym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wytyczne Zamawiającego. Harmonogram winien uwzględniać wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. 3. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przedłoży uzgodniony z Inspektorem Nadzoru kosztorys szczegółowy uzupełniony o zestawienie cen, który będzie zawierał wszystkie elementy robót przewidziane do rozliczenia. Szczegółowy zakres i formę kosztorysu i zestawienia cen, materiałów, sprzętu i robocizny należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 5. Przedmiot umowy wykonany powinien zostać z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymaganiom Dokumentacji Projektowej. Materiały z rozbiórki winny być usunięte na koszt Wykonawcy poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Natomiast materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego podczas realizacji inwestycji, dające się ponownie wykorzystać, należy przekazać Zamawiającemu i złożyć w miejscu przez niego wskazanym. 6. Wykonawca nie może stosować materiałów o charakterze uniwersalnym, przeznaczonym według deklaracji producenta, do każdych konstrukcji. Wykonawca powinien użyć materiałów pochodzących tylko z jednego, spójnego systemu napraw i ochrony betonu i jednego producenta. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne i niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 9. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót). 10. Wykonawca zapewni, dla zrealizowania robót, udział kierownika budowy i kierowników robót branżowych z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowalne. 11. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w Specyfikacjach technicznych, założeniach do technologii wykonania robót, zawartych w opisie technicznym do dokumentacji projektowej, uzgodnieniach z użytkownikiem oraz gestorami uzbrojenia terenu, uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 12. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 13. Wszystkie demontowane urządzenia i elementy stanowią własność Zamawiającego i powinny być przekazane i potwierdzone odpowiednim protokołem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z przyjęcia demontowanych materiałów lub urządzeń, a za ich wywiezienie i utylizację odpowiedzialny będzie Wykonawca. 14. Wykonawca musi również uwzględnić konieczność zachowania ciągłości pracy układu technologicznego oczyszczalni ścieków z pełną odpowiedzialnością za ewentualnie powstałe straty i szkody. 15. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: dozór budowy i ochronę mienia, zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy - niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i p.poż., utrudnienia związane z realizacją zamówienia. 16. Wszystkie zapisy SIWZ należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest: 1. zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: pracownikom Zamawiającego, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 2. zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem, 3. układać uzbrojenie podziemne, zgodnie z normami dotyczącymi zachowania normatywnych odległości od budowli i innego uzbrojenia, 4. zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia, 5. po zakończeniu robót, teren budowy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego, 6. prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz utrzymać plac budowy w należytym porządku, 7. przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji istniejących obiektów i terenu, 8. zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składowanie urobku, powstałe podczas wykonywania robót oraz punkt poboru wody i zasilania w energię elektryczną, 9. zastosować urządzenia i metody bezwstrząsowe, w celu wyeliminowania przenoszenia drgań na obiekty kubaturowe sąsiadujące z budową, 10. do ścisłego przestrzegania wymagań zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci infrastrukturalnych oraz przestrzegania obowiązujących procedur odnośnie zatrudniania podwykonawców, w celu wykonania uzgodnionych zakresów robót, 11. do prowadzenia robót w sposób zapewniający: a) bezpieczeństwo osób zamieszkujących i przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy oraz ochronę mienia, b) prawidłową pracę oczyszczalni ścieków, umożliwiającą jej bezpieczne i zgodne z celem funkcjonowanie, c) bezpieczną i zgodną z przepisami technologię robót, d) ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, zarówno przy robotach rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu, e) najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót rozbiórkowych, f) bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym rejonie, g) stosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, h) stosowania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, i) stosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ; 12. zanieczyszczoną ziemię, odpady budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne wysypiska. Koszty w/w wywozu z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko, 13. zorganizować czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 14. zapewnić obsługę geodezyjną niezbędną przy realizacji zamówienia, w tym pomiary zagęszczenia gruntów, 15. materiały z demontażu, nie zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach, dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 16. na odbiór końcowy Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: ? dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Inwestycji, ? specyfikacje techniczne (uzupełniające lub zamienne) o ile wystąpiły, ? recepty i ustalenia technologiczne, ? dzienniki budowy (oryginały), ? deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, ? rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

II.5) Główny kod CPV: 45443000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45321000-3
45261320-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 100000,00
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane polegające na wykonaniu elewacji na budynkach kubaturowych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł netto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - wzór: Załącznik nr 3. b) dowód określający czy roboty budowlane, o których mowa pkt 9.4.1) lit. a zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - wzór: Załącznik nr 4. d) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 PLN (dziesięć tysięcy PLN). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 11.2. Forma wadium 11.2.a. Wadium może być wniesione w następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy będzie poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późn. zmian.) 11.2.b. W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a. nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/ poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c. kwotę gwarancji/poręczenia, d. termin ważności gwarancji/poręczenia, e. oświadczenie Gwaranta/Poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy lub 46 ust. 4 a ustawy, f. Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. g. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 30 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium. 11.2.c. Postanowienia pkt 11.2.b. SIWZ stosuje się również do poręczeń określonych w pkt 11.2.a ppkt b i 11. 2.a ppkt e. SIWZ. 11.2.d. W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w formie, o której mowa w pkt. 11.2.a ppkt b - e IDW winno ono w swej treści zawierać wyraźne wskazanie wszystkich Wykonawców tworzących konsorcjum (wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) tj. wraz z podaniem ich nazw i siedzib. 11.2.e. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wadium może być wniesione przez Pełnomocnika Wykonawców. 11.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 11.3.a. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w terminie składania ofert na następujący rachunek Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o. o w Banku PKO BP SA O/Starogard Gd. nr rachunku 56 1020 1909 0000 3102 0036 2509 Tytuł przelewu: "Wadium dla zamówienia: Termomodernizacja budynku administracyjnego PWiK STAR-WiK - ściany zachodniej przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim" Dowód zapłaty/wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 11.3.b. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego PWiK STAR-WIK sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 128, przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach można w oryginale dołączyć do oryginału oferty. 11.3.c. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 11.3.d. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 11.4. Termin wniesienia wadium 11.4.a. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał (zaksięgował) taki przelew przed terminem składania ofert. 11.4.b. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania, jeżeli przed upływem terminu składania ofert nie zostanie ona zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w pkt 11.2.a. SIWZ. 11.5. Zwrot wadium Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 11.6. Zatrzymanie wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: ? odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, ? nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ? zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA OFERTY60,00
WYDŁUŻENIE GWARANCJI40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, 2) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 3) przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca, 4) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia, 5) przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badań archeologicznych, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót, 6) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z koniecznością zmiany technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 7) przedłużenia terminu wykonania umowy związane ze zmianą jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 8) przedłużenia terminu wykonania umowy związane z aktualizacją rozwiązań projektowych, w szczególności z uwagi na postęp technologiczny, 9) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku ze zmianą parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 10) zmiany podwykonawcy robót, 11) zmiany osób wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 12) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług, 13) zakresu Przedmiotu Umowy i wysokości wynagrodzenia w wyniku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych albo odstąpienia od realizacji części robót (roboty zaniechane), na warunkach określonych w § 16 Umowy. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności i jest ona uzasadniona pod warunkiem, że zmiany te w konkretnym przypadku nie będą prowadziły do naruszenia art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji projektowej, 2) koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót, 3) koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót, 4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót, 5) zmianą obowiązujących przepisów prawa, 6) obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego, 7) poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych, 8) podniesieniem wydajności urządzeń, 9) podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy, 10) usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego, 11) zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach przed zakończeniem realizacji umowy, 12) śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym, 13) niewywiązywaniem się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy lub jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 14) opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi przez Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 15) siłą wyższą. 4. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności (lub braku konieczności) zmiany pozwolenia na budowę, oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Kładzenie rynien »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.