eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra › Roboty budowlane polegające na przebudowie stołówki - budynku nr 5 w ŻaganiuOgłoszenie z dnia 2019-08-06

Ogłoszenie nr 570163570-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra: Roboty budowlane polegające na przebudowie stołówki - budynku nr 5 w Żaganiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 97039103800000, ul. ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 261648381, 261648388,261648308, e-mail rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl, faks 261648479.
Adres strony internetowej (url): www.rzizielonagora.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Panstwowa Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

I.4) KOMUNIKACJA:

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
www.rzizielonagora.wp.mil.plWymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Wniosek oraz oferta ma być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważnościul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, kancelaria jawna I piętro pokój 104-105


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Roboty budowlane polegające na przebudowie stołówki - budynku nr 5 w Żaganiu

Numer referencyjny:

9/PO/25017/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

1. Miejsce i termin realizacji zamówienia. Budynek nr 5 zlokalizowany jest na terenie kompleksu wojskowego Żagań, na działce nr 1610/25 obręb Żagań 0001, gmina Żagań, woj. Lubuskie, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1G/000241555/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żaganiu. Działka stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej- RZI w Zielonej Górze. Teren inwestycji uznany został za teren zamknięty na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 38/MON z dnia 13 marca 2019 r. 2. Stan istniejący Budynek (kuchnia i stołówka - obecnie nie użytkowane) wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Wybudowany został w XX wieku w technologii tradycyjnej z drewnianą więźbą dachową, krytą dachówką ceramiczną karpiówką. Dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, płatwiowo- kleszczowej, ze słupami i z lukarnami. Stropy nad piwnicą są żelbetowe, monolityczne, płytowo-żebrowe a nad I piętrem strop typu Akermana. Budynek jest ocieplony. Stolarka okienna PCV, drzwi zewnętrzne stalowe, pełne, wewnętrzne drewniane płytowe, stalowe. Pomieszczenia piwnicy ściany i sufity, posiadają liczne ślady zawilgocenia i zagrzybienia - odpadające tynki. W budynku są 3 dźwigi towarowe (niesprawny jest dźwig na odpadki pokonsumpcyjne) i 1 dźwig towarowo-osobowy. Powierzchnia użytkowa- 1 899,15 m2 Powierzchnia zabudowy- 809,03 m2 Kubatura- 10 121,24 m3. 3. Potrzeby i wymagania. Wymagane potrzeby dla budynku nr 5 dotyczą wykonania niezbędnych prac polegających na dostosowaniu budynku do przepisów i wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 ze zm.). Budynek po przebudowie będzie pełnił tę samą funkcję tzn. kuchni - stołówki. Zakres rzeczowy obejmuje zmianę technologii kuchni w zakresie zasilania w parę technologiczną, polegający na zamontowaniu urządzenia gazowego wytwarzającego parę technologiczną indywidualnie dla budynku nr 5 - planowane jest zasilanie 4 x kocioł parowy 500l, 2x300l, 2x150l. Wyposażenie kuchni właściwej i zmywalni powinno być wykonane ze stali nierdzewnej, posadzki wykonane z mas epoksydowych bakteriobójczych, wodoodpornych, antypoślizgowych odpornych na ścieranie. Stolarka okienna zabezpieczona siatkami przeciw owadom. Pojemniki na odpadki hermetyczne, wykonane ze stali nierdzewnej. W części piwnicznej budynku znajdować się będą magazyn żywnościowy, obsługiwany przez 4 osoby, obieralnia ziemniaków i warzyw, magazyn odpadków pokonsumpcyjnych, pomieszczenie do mycia termosów dla pododdziałów realizujących żywienie w warunkach polowych. Na parterze odbywać się będzie zasadnicza produkcja w przygotowalniach czystych i kuchni właściwej. Przewidziano dział pomieszczeń produkcyjnych z przygotowalnią ogólną, przygotowalnią ziemniaków, warzyw i owoców, przygotowalnia mięsa, ryb czystą i brudną, kuchnią właściwą, zmywalnią naczyń kuchennych i stołowych. Dział pomieszczeń magazynowych tj. magazyn chłodniczy, kuchenny ogólny, kuchenny na produkty suche, magazyn składowania i dezynfekcji jaj, magazyn sprzętu kuchennego i naczyń, pomieszczenie przechowywania termosów, magazyn urządzeń i środków do higienizacji, pomieszczenia gospodarcze. Dział techniczny oraz dział pomieszczeń administracyjno-socjalnych, pomieszczenie kierownika kuchni i stołówki, pomieszczenia personelu, szatnie i sanitariaty dla pracowników (10kobiet i 10 mężczyzn). Na piętrze przewidziano dział ekspedycyjny obejmujący dwa punkty dystrybucji posiłków, dwa punkty odbioru brudnych naczyń tac, ich wstępnego oczyszczania oraz poddawania procesowi mycia oraz dział pomieszczeń konsumenckich składających się z dwóch sal konsumenckich i dwóch szatni i pomieszczeń sanitarnych. Po zakończeniu robót budowlanych i odebraniu ich przez Zamawiającego (co zostanie odnotowane w Dzienniku budowy), Wykonawca własnym staraniem uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu i będzie uczestniczył w przekazaniu obiektu administratorowi. Ponadto do obowiązków Wykonawcy będzie należało m.in. uruchomienie i rozruch urządzeń (w przypadku ich montażu) oraz niezbędne przeszkolenie Użytkownika, wykonanie pomiaru powykonawczego i uzupełnienie mapy zasadniczej w ODBW w RZI w Zielonej Górze.

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Na zasadach określonych w art. 131h ust. 6 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 5 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia uzupełniającego tego samego rodzaju do wysokości nie większej niż 1.956.103.20 zł brutto pod warunkiem posiadania środków finansowych na ich wykonanie. Na okoliczność ich wystąpienia zostanie zawarta umowa w trybie z wolnej ręki.


II.6) Główny Kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane


II.7) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia:
Wartość bez VAT: 6520343.99
Waluta: PLN
II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zakończenia: 31/08/2020


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień

tak


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązany jest do: a) przestrzegania zapisów podanych w ustawie z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213) oraz ustawie z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) b) spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących ochrony informacji niejawnych w oparciu o ustawę o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) w zakresie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", w użytkowanych przez siebie obiektach, c) zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, z którymi zapoznają się w trakcie realizacji zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, d) zawiadomienia zamawiającego w przypadku zmiany składu osobowego realizujących umowę a także udostępnieniu potwierdzonych za zgodność kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych. 2. W przypadku, gdy zamówienie zostanie udzielone konsorcjum, dostęp do informacji niejawnej będzie miał tylko ten członek konsorcjum, który spełnia ustawowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnej. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania lub odsunięcia pracowników wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: 1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca oświadczył, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu, odnośnie ochrony informacji niejawnych w oparciu o ustawę z dnia 05 sierpnia 2010 r. o Ochronie Informacji Niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) w zakresie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE w użytkowanych przez siebie obiektach oraz tzn., że posiada: a) zatrudnionego w firmie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych; b) kancelarię lub inną komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przetwarzanie materiałów niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE c) wydzielone pomieszczenie do przetwarzania informacji niejawnych spełniające wymagania przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE d) sprzęt komputerowy posiadający akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli ZASTRZEŻONE e) osoby pełniące funkcje inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu; lub a) posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia o klauzuli: POUFNE*)/TAJNE*)/ŚCIŚLE TAJNE*) - wydane przez SKW*)/ABW*)
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający żąda, aby wykonawca oświadczył, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz że zawrze na własny koszt odpowiednie umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi robót objętych umową na kwotę nie niższą niż wartość złożonej oferty. Polisa ubezpieczenia będzie musiała obejmować ochroną ubezpieczeniową wyłącznie realizowany przedmiot umowy. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót; b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych; c) szkody, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi (m.in. przepięcia, wyładowania atmosferyczne na czas prowadzenia robót).
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1)Zdolność techniczna: Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował: a) minimum dwie roboty obejmujące budowę lub przebudowę budynku o powierzchni użytkowej 1000 m2 w zakresie wykonania branż łącznie: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej - każda z robót, oraz podał ich rodzaj, wartość, datę, miejsce wykonania, nazwę podmiotów, na rzecz których wykazane roboty zostały wykonane, oraz załączył dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2) Kwalifikacje zawodowe Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał dysponowanie (w tym przedłożył dokumenty) na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie tj. osobami posiadającymi: a) upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" (tj. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, administrator systemu teleinformatycznego, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, pracownik zabezpieczenia technicznego; kierownik punktu ewidencyjnego [kancelista]; kierownik budowy branży konstrukcyjno-budowlanej; kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; kierownik robót branży drogowej; geodeta); b) aktualne przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych (tj. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, administrator systemu teleinformatycznego, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, pracownik zabezpieczenia technicznego; kierownik punktu ewidencyjnego [kancelista], kierownik budowy branży konstrukcyjno-budowlanej; kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; kierownik robót branży drogowej; geodeta) c) aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia specjalistycznego przeprowadzonego przez ABW lub SKW (tj. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, administrator systemu teleinformatycznego, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego), d) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach (po jednej osobie z uprawnieniami budowlanymi) - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, - drogowej oraz posiadającymi aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, e) uprawnienia do świadczenia usługi geodezyjnej w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii (geodeta); f) zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego lub legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (pracownik zabezpieczenia technicznego), wraz z podaniem informacji na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

takIII.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. a ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. b ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp żąda, aby wraz z wnioskiem (z wyłączeniem pkt 4) każdy z wykonawców załączył następujące dokumenty: 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy lub informację o możliwość jego uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 2016 r. poz. 352), bądź podał link do powszechnej i bezpłatnej bazy danych, gdzie wskazany dokument jest dostępny w formie elektronicznej; 2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - oświadczenie w treści zał. nr 2 SIWZ. 3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - oświadczenie w treści zał. nr 2 SIWZ 4. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami biorącymi udział w przedmiotowym postępowaniu; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu - zał. nr 3 UWAGA! Powyższy dokument Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji określonych w art. 51 ust. 1a ustawy Pzp z wyjątkiem sytuacji, w której wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, wówczas oświadczenie dołącza do wniosku. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu określonego w pkt. 1 tego rozdziału - składa dokumenty lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokument, o którym mowa w pkt 5 tego rozdziału, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 tego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6 stosuje się.


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp żąda, aby wraz z wnioskiem każdy z wykonawców załączył następujące dokumenty: 1. oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące ochrony informacji niejawnych w oparciu o ustawę z dnia 05 sierpnia 2010 r. o Ochronie Informacji Niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) w zakresie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" w użytkowanych przez siebie obiektach. 2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. UWAGA! W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty wskazane w ww. wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W razie konieczności w szczególności, gdy wykaz lub dowody, o których mowa w tym rozdziale budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 4. oświadczenie o ubezpieczeniu; UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy lub umowy ubezpieczenia. 5. kserokopia aktualnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" dla niżej wymienionych osób: a) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, b) administrator systemu teleinformatycznego, c) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, d) kierownik punktu ewidencyjnego (kancelista), e) pracownik zabezpieczenia technicznego, f) kierownik budowy branży konstrukcyjno-budowlanej; g) kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; h) kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; i) kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; j) kierownik robót branży drogowej, k) geodeta. UWAGA! Zamiast upoważnień można załączyć kserokopie poświadczeń bezpieczeństwa 6. kserokopie aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych dla niżej wymienionych osób: a) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, b) administrator systemu teleinformatycznego, c) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, d) kierownik punktu ewidencyjnego (kancelista), e) pracownik zabezpieczenia technicznego, f) kierownik budowy branży konstrukcyjno-budowlanej; g) kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; h) kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; i) kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; j) kierownik robót branży drogowej, k) geodeta. 7. kserokopie aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkoleń specjalistycznych przeprowadzonych przez ABW lub SKW dla osób funkcyjnych tj.: a) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, b) administrator systemu teleinformatycznego, c) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego. 8. kserokopię dokumentu pracownika zabezpieczenia technicznego tj.: a) zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, lub b) legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
Szczegółowe informacje o wadium zostaną podane w II etapie postępowania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - część nr II, która zostanie przekazania wyłącznie wykonawcom zaproszonym do składania ofert.


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 10
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
1. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zamawiający dokona na podstawie analizy załączonych przez wykonawcę do wniosku oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w rozdziale VIII, VIII.1, VIII.2. 2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił ww. warunki. 3. Kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: a) jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 10 oraz ww. wykonawcy na minimalnym poziomie spełniają wymagania standardów określonych w rozdziale VIII, VIII.1, ogłoszenia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp - zamawiający zaprosi wszystkich, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu bez przyznawania punktacji; b) jeżeli liczba wykonawców, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 10, to zamawiający ograniczy liczbę kandydatów do tych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w największym stopniu, tj. tych, którzy otrzymają największą ilość punktów wg procedury określonej poniżej. 4. Ocenie punktowej podlegać będzie doświadczenie wykonawcy, na podstawie złożonego wykazu robót oraz załączonych dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonywane należycie. 5. Wykonawca, który wykaże, że wykonał dodatkowe zadanie (poza minimum wymaganym w rozdziale VII pkt 2 ppkt. 3 tiret 1b) otrzyma dodatkowe punkty wg zasady: 1 dodatkowe zadanie = 1 pkt. 6. W przypadku uzyskania przez wykonawców takiej samej ilości punktów o kolejności będzie decydować sumaryczna wartość wykonanych robót zamieszczonych przez wykonawcę wykazie. 7. Zamawiający nie będzie stosował przepisów ustawy Pzp celem wyjaśnienia niejednoznacznych zakresów wykazanych robót ponad wymagane minimum. W przypadku niejednoznaczności wykazane roboty nie będą podlegały ocenie punktowej. 8. Zamawiający przy ocenie punktowej będzie brał pod uwagę wyłącznie doświadczenie własne wykonawcy lub konsorcjum.

IV.1.4 Przewidziane jest prowadzenie postępowania w następujących po sobie etapach
(dotyczy negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego)

nie


IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
Wydłużenie okresu gwarancji 40


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający doprecyzuje wymagania dotyczące formalności, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy na II etapie postępowania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - część nr II.


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
14/08/2019 godzina: 10:00,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Wniosek oraz oferta ma być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.08.2020 r., w tym: a) zakończenie wszystkich robót budowlanych do dnia 30.06.2020 r., b) zakończenie postępowania przed odpowiednimi organami związane z wypełnieniem wszelkich czynności formalno-prawnych niezbędnych do użytkowania obiektu budowlanego po wykonaniu robót budowlanych (np. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych) do dnia 31.07.2020 r., c) udział w przekazaniu obiektu administratorowi do dnia 31.08.2020 r., UWAGA! a) Rozpoczęcie realizacji umowy i zakres jej realizacji w następnym (kolejnym) roku nastąpi pod warunkiem zapewnienia w planie finansowym na następny rok środków finansowych na realizację zadania stanowiącego przedmiot umowy oraz do wysokości kwot określonych w planie finansowym. W razie nie ziszczenia się warunku, o którym wyżej mowa, w tym ograniczenia wysokości środków w planie finansowym na realizację tych zadań, wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. b) Tak określony termin realizacji zamówienia jest terminem pożądanym, który może ulec zmianie wyłącznie na warunkach określonych w SIWZ. Istotne uwagi wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia: a) Warunki dotyczące podstawy płatności za wykonane roboty częściowe oraz za wykonanie przedmiotu umowy - płatność za wykonanie robót częściowych do wysokości 90% wartości wynagrodzenia umownego, procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy min. 10% b) W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wykonanie robót budowlanych wiąże się z korzystaniem z dokumentacji projektowej o klauzuli "ZASTRZEŻONE", czyli zastosowanie mają przepisy ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) w zakresie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE". c) Roboty prowadzone na podstawie dokumentacji niejawnej, Wykonawca ma obowiązek wykonać we własnym zakresie. d) Do wykonania zakresu prac opisanych w zamówieniu wykonawca może zatrudnić podwykonawców poza zakresem z dokumentacji "ZASTRZEŻONE" e) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - umowa ta powinna zawierać: a) warunki dotyczące terminów płatności wynagrodzenia oraz terminów realizacji poszczególnych prac. Kwota wynagrodzenia nie może być wyższa niż wartość zakresu prac wynikających z oferty Wykonawcy; b) wykluczenie możliwości cedowania przez Podwykonawcę należnego mu wynagrodzenia na osoby trzecie; c) zobowiązanie Podwykonawcy do dostarczenia Wykonawcy w ciągu 7 dni od otrzymania od Wykonawcy wynagrodzenia, oświadczenia stwierdzającego, że jego wymagalne roszczenia z tytułu wykonania robót na rzecz Wykonawcy, zostały przez Wykonawcę zaspokojone oraz że płatność wymagalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia, nastąpiła; d) obowiązki wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 3. Zasady postępowania z pracownikami niebędącymi obywatelami narodowości polskiej: 1) Wejście (wjazd) cudzoziemców do obiektów wojskowych może odbywać się wyłącznie na podstawie jednorazowych pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2017 poz. 18). 2) W przypadku nie spełnienia warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia realizacja zadania przez Wykonawcę będzie możliwa wyłącznie przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym zasady postępowania z pracownikami niebędącymi obywatelami narodowości polskiej) zostanie podany w II etapie postępowania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - część nr II, która zostanie przekazania wyłącznie wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.