eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rogowo › Remont dróg gruntowych realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 rokuOgłoszenie z dnia 2019-06-19Ogłoszenie nr 563710-N-2019 z dnia 2019-06-19 r.

Gmina Rogowo: Remont dróg gruntowych realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, krajowy numer identyfikacyjny 910866732, ul. Rogowo  51 , 87-515  Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 801 622, , e-mail przetargi@rogowo.pl, , faks 542 802 832.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.rogowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.rogowo.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.rogowo.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złozona w formie papierowej
Adres:
GminaRogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gruntowych realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku
Numer referencyjny: Og.271.1.13.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: Remoncie dróg gruntowych realizowanym w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku 3.4. Szczegółowy opis zamówienia: 1) Przeprowadzenie remontu (dokonanie ulepszenia) nawierzchni dróg gruntowych poprzez wzmocnienie nawierzchni gruzem betonowym. 2) Zadanie realizowane będzie w ramach wyodrębnionego dla poszczególnych sołectw Funduszu Sołeckiego, w granicach środków przewidzianych na ten cel w tym Funduszu. 3) Zadanie realizowane będzie na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg położonych w obrębie sołectw Gminy Rogowo (w chwili obecnej przewiduje się wykonanie robót na terenie 17 sołectw). 4) Przewidywana szerokość drogi poddawana ulepszeniu: 3,5 m. 5) Przewidywana długość (powierzchnia) wszystkich odcinków przewidzianych do remontu: 2155 mb (7542,50 m2). Przewidywana średnia długość (powierzchnia) odcinków poddanych remontowi w obrębie jednego sołectwa: 126,76 mb (443,68 m2). 6) Dokładna długość (powierzchnia) poddawanych remontowi odcinków dróg zostanie ustalona po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej i ustaleniu kosztów remontu biorąc pod uwagę dostępne środki w ramach Funduszu Sołeckiego. 7) Przewidywana całkowita wartość zamówienia (ilość środków w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębniona na działania związane z przeprowadzeniem remontu dróg): 244.148,48 zł brutto, co przy uwzględnieniu 23% podatku VAT daje kwotę 198.494,70 zł netto. 8) Na potrzeby przeprowadzanych remontów dróg Zamawiający przekaże Wykonawcy własny materiał w postaci gruzu betonowego w ilości ok. 504 Mg (ok. 315 m3 przy uwzględnieniu średniego ciężaru 1 m3 = 1,6 Mg). Materiał ten Wykonawca zobowiązany jest załadować, przetransportować i rozładować na własny koszt z miejsca jego magazynowania, tj. z placu magazynowo-manewrowego w Rogowie, na miejsce prowadzenia robót. 9) Pozostały materiał Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i dostarczyć na miejsce prowadzonych robót we własnym zakresie i na własny koszt. 10) Przewidywany profil konstrukcyjny dokonywanego wzmocnienia nawierzchni gruntowych: a) Dla dróg o niestabilnym podłożu (podłoże gliniaste, z piasków gliniastych): - warstwa gruzu betonowego frakcji fi 0-63,5 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu i uwałowaniu - warstwa odcinająca z piasku o grubości 7 cm po zagęszczeniu i uwałowaniu b) Dla dróg o stabilnym podłożu (podłoże piaszczyste): - warstwa gruzu betonowego frakcji fi 0-63,5 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu i uwałowaniu 11) Wymagania dla gruzu betonowego dostarczanego przez Wykonawcę: - gruz frakcji fi 0-63,5 mm - gruz pozbawiony zanieczyszczeń typu szkło, metale, ceramika i innych podobny materiałów o ostrych krawędziach, mogących niszczyć i przebijać ogumienie pojazdów i innych zanieczyszczeń typu np. drewno - gruz niezawierający materiałów typu cegła, beton komórkowy, materiałów z gipsu itp., - gruz nie może zawierać żużla i popiołów. 12) Przewidywana powierzchnia (długość) odcinków przewidzianych do remontu biorąc pod uwagę poszczególne profile i źródło dostarczanego materiału, czyli w poszczególnych asortymentach robót: a) powierzchnia (długość) odcinków przewidzianych do remontu dla profilu: warstwa odcinająca z piasku o grubości 7 cm i warstwa gruzu betonowego frakcji fi 0-63,5 mm o grubości 15 cm (materiał dostarczany przez Wykonawcę): 1750 m2 (500 mb) b) powierzchnia (długość) odcinków przewidzianych do remontu dla profilu: warstwa gruzu betonowego frakcji fi 0-63,5 mm o grubości 15 cm (materiał przekazany przez Zamawiającego ok. 504 Mg): 2100 m2 (600 mb) c) powierzchnia (długość) odcinków przewidzianych do remontu dla profilu: warstwa gruzu betonowego frakcji fi 0-63,5 mm o grubości 15 cm (materiał dostarczany przez Wykonawcę): 3692,5 m2 (1055 mb) 13) Zamawiający zastrzega, że przewidywalna powierzchnia (długość) odcinków w poszczególnych asortymentach robót może ulec zmianie, po uwzględnieniu warunków terenowych i dostępnych środków w ramach Funduszu Sołeckiego. 3.5. Szczegółowy zakres robót: 1) Dostarczenie materiału na miejsce prowadzenia robót 2) Wykonanie na wskazanych odcinkach dróg na szerokości przynajmniej 3,5 m koryta do głębokości, w zależności od profilu, 22 cm, 3) Przemieszczanie urobków z wbudowaniem, w zależności od potrzeb w nasypy i pobocza w miejscu remontowanego odcinka 4) Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 5) Wykonanie, w zależności od potrzeb, na wskazanych przez odcinkach dróg, podsypki odcinającej z piasku o gr. 7 cm na całej szerokości koryta drogi wraz z profilowaniem 6) Wykonanie, zagęszczenie, uwałowanie i zaklinowanie warstwy z gruzu betonowego frakcji fi 0-63,5 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu i uwałowaniu. 3.6. Oferta musi obejmować również wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia takie jak np. związane z: 1) przygotowanie i urządzenie terenu budowy, 2) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 3) zapewnienie odpowiedniej organizacji podczas prowadzenia robót budowanych, w tym zapewnienie odpowiedniego oznakowania, 4) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 5) zabezpieczenie terenu budowy w trakcie prowadzenia robót od momenty przekazania placu budowy do czasu przekazania Zamawiającemu, 6) zapewnienie dojazdu do nieruchomości w rejonie prowadzenia robót, 7) naprawianie i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji robót obiektów i ich części bądź urządzeń, 8) usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 9) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 3.7. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 198494,70
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
90

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga realizacji powyższego zamówienia w maksymalnym terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy. Dokładny czas realizacji zamówienia zaoferowany zostanie przez Wykonawcę i podany zostanie w Formularzy ofertowym. Okres realizacji zamówienia jest jednym z kryterium ocen oferty.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych warunków. Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych warunków. Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa w tym zakresie następujące szczegółowe warunki: 1) W zakresie wykazania się stosownym doświadczeniem: Zamawiający określa w tym zakresie następujące szczegółowe warunki: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, w tym kubatury budynku budowanego, rozbudowywanego, przebudowywanego lub nadbudowywanego, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, przy czym Zamawiający określa następujące roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania posiadania przez Wykonawcę stosownego doświadczenia: co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia, tj, co najmniej 3 roboty budowlane w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu drogi, które w swym zakresie miały wykonanie koryta pod drogę oraz ułożenie warstwy z gruzu betonowego lub tłucznia kamiennego wraz z zagęszczeniem o łącznej długości przynajmniej 4,5 km. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu i pozostałych dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 2) W zakresie wykazania się stosownym potencjałem technicznym Zamawiający określa w tym zakresie następujące szczegółowe warunki: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, przy czym Zamawiający określa następujące narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne w zakresie niezbędnym do wykazania posiadania przez Wykonawcę stosownego potencjału technicznego: a) równiarka drogowa lub spycharka uniwersalna b) walec drogowy Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu i pozostałych dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 3) W zakresie wykazania się stosownymi kwalifikacjami zawodowymi Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych warunków. Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

9.2.1. Wykonawca, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień złożenia przedmiotowego oświadczenia lub dokumentu, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, tj. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postepowania: 1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Specyfikacji. 9.2.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu, na jego wezwanie, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień złożenia przedmiotowego oświadczenia lub dokumentu, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, tj. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postepowania: a) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 9.2.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, tj. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.2.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których powyżej mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Podany powyżej przepis dotyczący terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
9.3.1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu, na jego wezwanie, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, następujące oświadczenia i dokumenty, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, w tym kubatury budynku budowanego, rozbudowywanego, przebudowywanego lub nadbudowywanego, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Specyfikacji, przy czym Zamawiający określa następujące roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania posiadania przez Wykonawcę stosownego doświadczenia: co najmniej 3 roboty budowlane w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu drogi, które w swym zakresie miały wykonanie koryta oraz ułożenie warstwy z gruzu betonowego lub tłucznia kamiennego wraz z zagęszczeniem o łącznej długości przynajmniej 4,5 km. 2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzenia techniczne dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Specyfikacji, przy czym Zamawiający określa następujące narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne w zakresie niezbędnym do wykazania posiadania przez Wykonawcę stosownego potencjału technicznego: a) równiarka drogowa lub spycharka uniwersalna b) walec drogowy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 2) Zaakceptowany Wzór umowy ze wzorem Karty gwarancyjnej stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji. 3) Informacja dot. podwykonawców, w tym zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Specyfikacji - jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 4) Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika - jeżeli został ustanowiony (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) . 5) Potwierdzenie wniesienia wadium, jeżeli jest wymagane, w formie, terminie i kwocie określonej w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). 10.2. Wadium wnosi się na okres związania ofertą. 10.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 10.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 10.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: BGŻ S.A. O/Rypin nr konta: 76 2030 0045 1110 0000 0221 1210. 10.6. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wniesione, czyli musi być na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. 10.7. Oryginał dowodu dokonania przelewu lub kopię dowodu dokonania przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. 10.8. Niedopuszczalne jest wpłacanie wadium w kasie Zamawiającego. 10.9. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczenia udzielonego przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy dołączyć do ofert w formie oryginału, przy czym oryginał można złożyć rozdzielnie, ale w tym samym opakowaniu co oferta, a potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpiąć do oferty.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
1) Cena60,00
2) Okres gwarancji 20,00
3) Okres realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań określonych w art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy: 1) zmiany zakresu części zamówienia, które zlecane będą podwykonawcom oraz zmiany podwykonawcy pod warunkiem spełnienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących podwykonawców, 2) zmiany podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zmiany zdolności finansowej wykazane w ofercie pod warunkiem spełnienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących podmiotów udostępniających wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe, 3) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 4) zastąpienie wykonawcy nowym wykonawca, który zastępuje dotychczasowego wykonawcę w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabywa dotychczasowego wykonawcę lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 5) zmiany terminu realizacji zamówienia, z jednoczesnym przedłużeniem, jeżeli zajdzie taka konieczność, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z uwagi na: a) działanie siły wyższej, b) konieczność takiej zmiany wynikać będzie z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było uniknąć lub przewidzieć w chwili zawarcia umowy mimo zachowania należytej staranności, c) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie, d) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego, e) realizację w drodze odrębnej umowy robót powiązanych z przedmiotem zamówienia powodujących konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 6) zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającą z: a) konieczności ograniczenia zakresu robot, czyli rezygnacja z części robót, w tym wynikająca m.in. z potrzeby dokonania w dokumentacji projektowej niezbędnych zmian niemożliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy, b) konieczności realizacji dodatkowych dostaw niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu, których realizacja stała się konieczna na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, c) konieczności realizacji robót w sposób zmieniony, których zmiana stała się konieczna na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, w tym wynikająca m.in. z potrzeby zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu umowy d) zmiany stawki podatku od towarów i usług wprowadzonej po dacie otwarcia ofert, e) z innych konieczności pod warunkiem, że łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 7) zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienie z następujących powodów, przy czym zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby spełniające wymogi postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: a) z uwagi na śmierć, chorobę lub innych zdarzeń losowych tych osób, b) z uwagi na niewywiązywanie się tych osób z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań, c) jeżeli zmiana tych osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. rezygnacji), 8) zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o które je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo, c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 9) innych zmian, niezależnie od ich wartości zmiany, pod warunkiem, że nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Nie stanowią zmiany postanowień zawartej umowy następujące zmiany: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
9.6. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 1) wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę - jeżeli stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 2) nie będą ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 3) Wykonawca nie może zastrzec informacji, których jawność wynika z aktów prawnych, w tym m.in., o których mowa w art. 86 ust. 4 - ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) informacje niejawne, zastrzeżone Wykonawca wydziela i oznacza w sposób podany w niniejszej Specyfikacji. 12.15. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być wskazane w Formularzu ofertowym oraz musi być wykazane, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te Wykonawca może dodatkowo oznaczyć w inny, wybrany przez siebie sposób, np: może dodatkowo oznaczyć klauzulą: "informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa" lub też może je wydzielić w ofercie.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
32. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo. 2) Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: ugrogowo@rogowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 3) Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 RODO w celu: ? wykonania umów zawartych z kontrahentami Gminy Rogowo ? wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; ? ochrony Pani/Pana żywotnych interesów; ? wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzone Administratorowi; ? w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: ? organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; ? inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Rogowo przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Rogowo. 6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: ? prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych - na podstawie art. 15 RODO; ? prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO; ? prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) - na podstawie art. 17 RODO; ? prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - na podstawie art. 18 RODO; ? prawo do przenoszenia danych - na podstawie art. 20 RODO; ? prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - na podstawie art. 21 RODO. 8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Rogowie, przy czym podanie danych jest: ? obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; ? dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy. 11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.